Utenos rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. AĮ-381 2019-04-12
Padalinys: UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
Dėl gyvenamojo būsto, bendruomeniniams vaikų globos namams steigti, pirkimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo.

 

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL GYVENAMOJO BŪSTO BENDRUOMENINIAMS VAIKŲ GLOBOS NAMAMS STEIGTI PIRKIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO

 

2019 m. balandžio 12 d. Nr. AĮ-381

Utena

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 8.1, 11, 12, 14, 15, 16 punktais Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimu TS-178 „Dėl gyvenamojo būsto bendruomeniniams vaikų globos namams steigti pirkimo“:

1.    Tvirtinu Gyvenamojo būsto bendruomeniniams vaikų globos namams steigti pirkimo komisijos darbo reglamentą (pridedama).

2.    Sudarau Gyvenamojo būsto bendruomeniniams vaikų globos namams steigti pirkimo komisiją:

2.1. komisijos pirmininkė – Dalia Vilkauskienė, Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė;

2.2. komisijos sekretorė – Laura Araminaitė, Turto valdymo skyriaus vyr. specialistė;

2.3. komisijos narė  – Danutė Šimonėlienė, Turto valdymo skyriaus vedėja;

2.4. komisijos narė - Inga Šakalienė, Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėja;

2.5. komisijos narė - Irena Tumonienė, Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja;

2.6. komisijos narys - Nerijus Malinauskas, Teritorijų planavimo ir statybų skyriaus vedėjas;

2.7. komisijos narys - Egidijus Šinkūnas, Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas;

2.8. komisijos narys - Vidmantas Vainauskas, Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro

direktoriaus pavaduotojas socialiniam darbui (suderinta).

3.    Nustatau Gyvenamojo būsto bendruomeniniams vaikų globos namams steigti pirkimo komisijai organizuoti ir atlikti skelbiamų derybų būdu gyvenamojo būsto su žemės sklypu, bendras naudingas plotas turi būti ne mažesnis kaip 120 kv. m, Utenos mieste pirkimą.

4.    Suteikiu Gyvenamojo būsto bendruomeniniams vaikų globos namams steigti pirkimo komisijai visus įgaliojimus šio įsakymo 3 punkte nurodytai užduočiai įvykdyti.

5.    Nurodau, kad šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

6.    Nurodau, kad šis įsakymas turi būti paskelbtas savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt.

 

 

 

L. e. administracijos direktoriaus pareigas                                                              Zita Ringelevičienė

______________

 


PATVIRTINTA

Utenos rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019 m. balandžio 12 d.

įsakymu Nr. AĮ-381

 

 

GYVENAMOJO BŪSTO BENDRUOMENINIAMS VAIKŲ GLOBOS NAMAMS STEIGTI PIRKIMO KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Gyvenamojo būsto  bendruomeniniams vaikų globos namams steigti pirkimo komisijos (toliau – Komisija) darbo reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato Komisijos užduotis, funkcijas, teises ir pareigas, jos sudarymą ir darbo organizavimą, sprendimų priėmimo procedūras, įgaliojimų pasibaigimą.

2.    Komisija sudaroma pirkti gyvenamąjį būstą, su žemės sklypu, skirtą bendruomeniniams vaikų globos namams steigti. Komisija savo veikloje vadovaujasi Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), Gyvenamojo būsto bendruomeniniams vaikų globos namams steigti pirkimo ekonominiu ir socialiniu pagrindimu, patvirtintu Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. AĮ-648 „Dėl Gyvenamojo būsto bendruomeniniams vaikų globos namams steigti pirkimo ekonominio ir socialinio pagrindimo“, 2018 m. birželio 28 d. Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimu TS-178 „Dėl gyvenamojo būsto bendruomeniniams vaikų globos namams steigti pirkimo“ , kitais teisės aktais ir šiuo Reglamentu.

3.    Komisija veikia ją sudariusios organizacijos -  Utenos rajono savivaldybės administracijos (toliau – Administracija)- vardu pagal jai suteiktus įgaliojimus.

4.    Komisija vykdo tik raštiškas Administracijos užduotis, susijusias su pirkimo organizavimu ir jo atlikimu pagal Administracijos suteiktus įgaliojimus

5.    Komisija savo darbe vadovaujasi kandidatų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo, abipusio pripažinimo ir skaidrumo principais.

6.    Reglamente naudojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme, Apraše pateiktus sąvokų aiškinimus.

 

II SKYRIUS

KOMISIJOS UŽDUOTIS IR FUNKCIJOS

 

7.    Komisijai nustatoma užduotis – nupirkti gyvenamąjį būstą su žemės sklypu, skirtą bendruomeniniams vaikų namams steigti, bendras naudingas plotas turi būti ne mažesnis kaip 120 kv. m, Utenos mieste, pagal Komisijos patvirtintas gyvenamojo būsto pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygas.

8.    Komisija, vykdydama jai nustatytą užduotį, veikia pagal Administracijos direktoriaus jai suteiktus įgaliojimus ir vykdo visas teisės aktuose nustatytas pirkimo procedūras.

 

III SKYRIUS

KOMISIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

 

9.    Komisija, atlikdama jai pavestas funkcijas, turi teisę:

9.1.  gauti iš Administracijos visą informaciją, reikalingą atlikti savo funkcijas;

9.2.  nustatyti derybų datą, laiką ir vietą;

9.3.  prašyti, kad kandidatai paaiškintų pasiūlymus, patikslintų duomenis apie parduodamus butus;

9.4.  palikti pretenziją nenagrinėtą, jeigu ji pateikta praleidus terminą;

10.    Komisija privalo:

10.1.   vykdyti Apraše ir Reglamente nurodytas funkcijas ir Administracijos nustatytas užduotis;

10.2.   sustabdyti pirkimo procedūras iki išnagrinės pretenziją ir priims dėl jos sprendimą;

10.3.   informuoti kandidatus apie pirkimo procedūrų terminų pratęsimą, nurodant nukėlimo priežastį;

10.4.   išnagrinėti pretenzijas ir priimti motyvuotą sprendimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos, taip pat ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu pranešti pretenziją pateikusiajam kandidatui ir kitiems derybose dalyvavusiems kandidatams apie priimtą sprendimą.

11.     Pirkimo komisija ir jos nariai negali suteikti tretiesiems asmenims tos informacijos apie pateiktus pasiūlymus ir parduodamų nekilnojamųjų daiktų dokumentus, kurią kandidatas nurodė kaip konfidencialią, išskyrus pirkimo sutarties kainą, arba informacijos, kurios atskleidimas pažeistų Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus informacijos apsaugos reikalavimus.

 

IV SKYRIUS

KOMISIJOS SUDARYMAS IR DARBO ORGANIZAVIMAS

 

12.    Komisija sudaroma Administracijos direktoriaus įsakymu iš ne mažiau kaip trijų asmenų. Komisijos pirmininkas ir sekretorius skiriami iš Komisijos narių.

13.    Pirkimo komisijos nariais gali būti tik nepriekaištingos reputacijos asmenys. Komisijos pirmininko, jos narių negali sieti giminystės ar svainystės ryšiai.

14.    Komisija sprendimus priima posėdyje balsų dauguma (balsus skaičiuojant nuo posėdyje dalyvavusių Komisijos narių skaičiaus) atviru vardiniu balsavimu. Komisijos posėdžiai ir priimami sprendimai teisėti, kai posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė visų Komisijos narių. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Komisijos pirmininko balsas.

15.    Komisijos darbo forma yra posėdžiai. Komisijos sprendimai įforminami protokolu, kurį pasirašo visi posėdyje dalyvavę jos nariai. Protokole nurodomi Komisijos priimtų sprendimų motyvai ir kiekvieno posėdyje dalyvavusio jos nario nuomonė, pateikiami paaiškinimai. Derybų protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas, jos nariai ir kandidatas, su kuriuo derėtasi, arba jo įgaliotas atstovas.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

16.    Komisija veikia nuo sprendimo ją sudaryti ir užduočių nustatymo iki sprendimo ją panaikinti priėmimo arba nuo perkančiosios organizacijos rašytinių užduočių jai paskyrimo iki visų nustatytų užduočių įvykdymo arba sprendimo nutraukti pirkimo procedūras priėmimo.

17.    Komisijos nariai, pažeidę šio reglamento nuostatas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

18.    Komisija neatsako už pirkimo sutarties sudarymą ir jos vykdymą.

19.    Pirkimo sutartys, paraiškos, pasiūlymai, pirkimo dokumentai, paraiškų ir pasiūlymų nagrinėjimo ir vertinimo dokumentai, kiti su pirkimu susiję dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

_______________________

Į pradžią