Utenos rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. TS-168 2019-06-13
Padalinys: UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
Dėl Neįgaliųjų reikalų komisijos prie Utenos rajono savivaldybės tarybos sudarymo

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ KOMISIJOS PRIE UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SUDARYMO

 

2019 m. birželio 13 d. Nr. TS-168

Utena

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 5 ir 6 dalimis, 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. TS-296 „Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ (2016 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. TS-148, 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-327, 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-39, 2017 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. TS-148, 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. TS-167, 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. TS-226, 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. TS-31 redakcijos), 39 punktu, Neįgaliųjų reikalų komisijos prie Utenos rajono savivaldybės veiklos nuostatų, patvirtintų Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. TS-153 „Dėl Neįgaliųjų reikalų komisijos prie Utenos rajono savivaldybės tarybos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo“, 5, 10-15 punktais ir atsižvelgdama į Utenos rajono savivaldybės mero 2019 m. gegužės 31 d. potvarkį Nr. MP-29 „Dėl Neįgaliųjų reikalų komisijos prie Utenos rajono savivaldybės tarybos komisijos pirmininko kandidatūros teikimo“, Utenos rajono savivaldybės administracijos 2019 m. gegužės 10 d. raštą Nr. (6.23)VD-739 „Dėl atstovų delegavimo“, Utenos krašto žmonių su negalia sąjungos 2019 m. gegužės 7 d. raštą Nr. 21 „Dėl atstovo į komisiją“, viešosios įstaigos Panevėžio ir Utenos regionų aklųjų centro 2019 m. balandžio 4 d. siūlymą į Neįgaliųjų reikalų komisiją Nr. 151, Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Utenos Viltis“ 2019 m. gegužės 7 d. pasiūlymą Nr. 0-05 „Dėl atstovo į Neįgaliųjų reikalų komisiją“, Utenos rajono neįgaliųjų draugijos 2019 m. gegužės 7 d. raštą ir Utenos rajono kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų draugijos 2019 m. gegužės 9 d. raštą „Dėl neįgaliųjų reikalų komisijos“, Utenos rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1.    Sudaryti Utenos rajono savivaldybės tarybos įgaliojimų laikotarpiui neįgaliųjų klausimams Utenos rajono savivaldybėje spręsti Neįgaliųjų reikalų komisiją prie Utenos rajono savivaldybės tarybos (toliau – Komisija):

1.1.  Komisijos pirmininkė – Sandra Ragaišytė, Utenos rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkė (suderinta);

1.2.  Komisijos nariai:

1.2.1. Rima Lukoševičienė, Utenos rajono savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėjo pavaduotoja (suderinta);

1.2.2. Dalia Vilkauskienė, Utenos rajono savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė (suderinta);

1.2.3. Ramūnė Briedienė, Utenos rajono kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų draugijos pirmininkė (suderinta);

1.2.4. Eligija Židonienė, Utenos rajono savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vyr. specialistė (savivaldybės gydytoja) (suderinta);

1.2.5. Nijolė Gaivenienė, Utenos krašto žmonių su negalia sąjungos pirmininkė (suderinta);

1.2.6. Asta Dikmonaitė, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Utenos rajono filialo pirmininkė (suderinta);

1.2.7. Aldona Vėbrienė, Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Utenos Viltis“ pirmininkė (suderinta);

1.2.8. Marijus Kaukėnas, Utenos rajono savivaldybės tarybos narys;

1.2.9. Vitalijus Šeršniovas, Utenos rajono savivaldybės tarybos narys.

2.    Nurodyti, kad Komisija savo veikloje vadovaujasi Neįgaliųjų reikalų komisijos prie Utenos rajono savivaldybės veiklos nuostatais.

3.    Nurodyti, kad šis sprendimas turi būti skelbiamas savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt.

4.    Nurodyti, kad šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Alvydas Katinas

______________

 

 

Į pradžią