Utenos rajono savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. TS-171 2019-06-27
Padalinys: UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO

 

2019 m. birželio 27 d. Nr. TS-171

Utena

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 28 punktu, Lietuvos Respublikos 2019 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 12 straipsniu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 1 punktu bei Savivaldybių skolinimosi taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 345 „Dėl Savivaldybių skolinimosi taisyklių patvirtinimo“, 4.1-4.2 papunkčiais ir atsižvelgdama į Utenos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2019 m. birželio 20 d. Audito išvadą Nr. IŠ-3 „Dėl Utenos rajono savivaldybės galimybės imti ilgalaikę iki 1000 tūkst. Eur paskolą LR Finansų ministro nustatyta tvarka atrinktiems projektams finansuoti“, Utenos rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1.    Imti ilgalaikę dešimties metų laikotarpiui iki 400 tūkst. Eur paskolą „Utenos vaikų lopšelio – darželio „Pasaka“ modernizavimas“ ir iki 600 tūkst. Eur „Utenos vaikų lopšelio – darželio „Šaltinėlis“ modernizavimas“ investiciniams projektams finansuoti.

2.    Garantuoti paskolos grąžinimą iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto lėšų.

3.    Įgalioti Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorių Audrių Remeikį, jam nesant - administracijos direktoriaus pavaduotoją Zitą Ringelevičienę, pasirašyti ilgalaikės paskolos sutartį su paskolos davėju.

4.    Nurodyti, kad šis sprendimas turi būti paskelbtas savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt.

5.    Nurodyti, kad šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                   Alvydas Katinas

______________

 

 

Į pradžią