Utenos rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. TS-169 2019-06-27
Padalinys: UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 metų veiklos plano patvirtinimo

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

 

2019 m. birželio 27 d. Nr. TS-169

Utena

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 11 straipsnio 3 dalimi, 16 straipsnio 4 dalimi ir Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. TS-296 „Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ (2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. TS-167, 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. TS-226, 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. TS-37 redakcijos), 51, 52 ir 53 punktais, Utenos rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1.    Patvirtinti Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 metų veiklos planą (pridedama).

2.    Nurodyti, kad šis sprendimas turi būti paskelbtas savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt.

3.    Nurodyti, kad šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                   Alvydas Katinas

______________

 

 

Dokumento priedai:
TS-169 - Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 metų veiklos plano patvirtinimo (PRIEDAS)
Į pradžią