Utenos rajono savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. AĮ-667 2019-07-03
Padalinys: UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
Dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. lapkričio 4 d. įsakymo Nr. AĮ-1182 „Dėl Utenos rajono eismo saugumo komisijos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo

 

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS EISMO SAUGUMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2019 m. liepos d. 3 Nr. AĮ-667

Utena

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 10 straipsnio 8 dalies 2 punktu, atsižvelgdamas į  Utenos miesto seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos 2019 m. birželio 26 d. protokolo Nr. 3 išrašą:

1.    Tvirtinu Utenos rajono savivaldybės eismo saugumo komisijos nuostatus (pridedama).

2.    Sudarau Utenos rajono savivaldybės eismo saugumo komisiją:

2.1.   Komisijos pirmininkas – Audrius Remeikis, Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius;

2.2.   Komisijos pirmininko pavaduotoja – Edita Urbonienė, Utenos miesto seniūnijos seniūnė, jai negalint eiti komisijos pavaduotojos pareigų, šias pareigas eina Danutė Inčirauskienė, Utenos miesto seniūnijos seniūno pavaduotoja.

2019 m. gruodžio 19 d. Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. AĮ-1204 redakcija

 

2.3.   Komisijos nariai:

2.3.1. Egidijus Bukys, Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas;

2.3.2. Rimantas Kaušylas, Aukštaitijos sporto klubo ,,Porteris“ narys (suderinta);

2.3.3. Rolandas Antanas Skrebiškis, Utenos apskrities VPK Kelių policijos skyriaus viršininkas, jam negalint eiti komisijos nario pareigų, šias pareigas eina Darius Liuima, Utenos apskrities VPK Kelių policijos skyriaus administracinės veiklos ir eismo įvykių tyrimo grupės vyresnysis specialistas (suderinta);

2.3.4. Vigantas Žilėnas, AB ,,Kelių priežiūra“ šiaurės rytų regiono Utenos kelių tarnybos vadovas, jam negalint eiti komisijos nario pareigų, šias pareigas eina Albinas Ančius, AB ,,Kelių priežiūra“ šiaurės rytų regiono Utenos kelių tarnybos vyresnysis inžinierius (suderinta);

2.3.5. Valdemaras Žvirblis, Utenos miesto seniūnijos Dauniškio ežero seniūnaitijos seniūnaitis (suderinta);

2.3.6. Mindaugas Brazauskas, Utenos rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vyresn. specialistas, jam negalint eiti komisijos nario pareigų, šias pareigas eina Jovita Strazdienė, Utenos rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vedėja (suderinta).

2019 m. gruodžio 19 d. Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. AĮ-1204 redakcija

 

3.    Skiriu Utenos rajono savivaldybės eismo saugumo komisijos sekretore Rolandą Kubickienę, Utenos miesto seniūnijos vyr. specialistę, jai negalint eiti komisijos sekretorės pareigų, pavaduojančia skiriu Liną Kažukauskaitę, Utenos miesto seniūnijos specialistę.

4.    Pripažįstu netekusiu galios Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. lapkričio 4 d. įsakymą Nr. AĮ-1182 „Dėl Utenos rajono eismo saugumo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

5.    Nurodau, kad šis įsakymas turi būti paskelbtas Teisės aktų registre ir savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt.

6.    Nurodau, kad šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g.62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Administracijos direktorius                                                                                        Audrius Remeikis

______________

 

PATVIRTINTA

                                                                                       Utenos rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

                                                                                       2019 m. liepos 3 d. Nr. AĮ-667

 

 

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS EISMO SAUGUMO KOMISIJOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Utenos rajono savivaldybės eismo saugumo komisijos nuostatai reglamentuoja Utenos rajono savivaldybės eismo saugumo komisijos (toliau – Komisija) uždavinius, funkcijas, komisijos teises, Komisijos narių teises ir pareigas, Komisijos darbo organizavimo tvarką.

2.    Utenos rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos direktorius 4 metų laikotarpiui Komisiją sudaro iš ne mažiau kaip 8 narių.

2019 m. gruodžio 19 d. Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. AĮ-1204 redakcija

 

3.    Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

4.    Komisija savo veiklą grindžia teisingumo, sąžiningumo, skaidrumo ir viešumo, nesavanaudiškumo principais.

 

II SKYRIUS

KOMISIJOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

5.        Komisijos uždaviniai:

5.1.  nustatyti prioritetines eismo saugumo gerinimo kryptis ir priemones Savivaldybėje;

5.2.  koordinuoti Savivaldybės administravimo subjektų, valstybinio administravimo subjektų, visuomeninių organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų veiklą eismo saugumo užtikrinimo srityje.

6.    Komisijos funkcijos:

6.1.  dalyvauti rengiant eismo saugumą ir eismo sąlygas gerinančias programas;

6.2.  analizuoti eismo saugumo būklę Savivaldybėje, teikti pasiūlymus Savivaldybės ir valstybės institucijoms dėl saugaus eismo užtikrinimo, techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo, priežiūros ir tobulinimo;

6.3.  bendradarbiauti eismo saugumo srityje su Savivaldybės ir valstybės institucijomis;

6.4.  svarstyti Savivaldybės ir valstybinio administravimo subjektų, visuomeninių organizacijų, juridinių ir fizinių asmenų pasiūlymus, prašymus ir skundus, susijusius su saugaus eismo organizavimu Savivaldybės teritorijoje;

6.5.  spręsti kitus su eismo saugumu susijusius klausimus.

 

III SKYRIUS

KOMISIJOS TEISĖS

 

7.    Komisija turi teisę:

7.1.  gauti iš Savivaldybės ir valstybinio administravimo subjektų, kitų institucijų informaciją ir dokumentus, kurių reikia Komisijos funkcijų vykdymui;

7.2.  teikti Savivaldybės ir valstybinio administravimo subjektams pasiūlymus, susijusius su numatytų Savivaldybės eismo saugumo priemonių įgyvendinimu, kitus pasiūlymus, susijusius su eismo saugumu;

7.3.  kviesti į Komisijos posėdžius Savivaldybės ir valstybinio administravimo subjektų atstovus, kitus specialistus.

 

IV SKYRIUS

KOMISIJOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

8.        Komisijos narys turi teisę:

8.1.  teikti pasiūlymus Komisijos pirmininkui dėl posėdyje svarstytinų klausimų;

8.2.  teikti pasiūlymus Komisijos pirmininkui dėl Komisijos posėdžio darbo tvarkos;

8.3.  reikšti savo pastabas ir teikti pasiūlymus Komisijos nagrinėjamais klausimais;

8.4.  gauti Komisijos posėdžio darbotvarkę ir kitą posėdžio medžiagą.

9.        Komisijos narys privalo:

9.1.  vykdyti Komisijos pirmininko pavedimus;

9.2.  dalyvauti Komisijos posėdžiuose. Jei Komisijos narys negali atvykti į Komisijos posėdį, jis apie tai turi iš anksto pranešti Komisijos pirmininkui ar sekretoriui, nurodydamas nedalyvavimo priežastį. Dėl svarbių priežasčių negalintis dalyvauti Komisijos posėdyje, Komisijos narys gali raštu pateikti dėl svarstomų klausimų savo nuomonę, kuri turi būti paskelbta Komisijos posėdyje ir įrašyta į protokolą;

9.3.  nedalyvauti svarstant klausimą, jeigu yra galimas viešųjų ar privačių interesų konfliktas. Paaiškėjus tokioms aplinkybėms, jis privalo apie tai informuoti posėdžio dalyvius ir pareikšti apie nusišalinimą, ir, jeigu Komisija nusišalinimą priima, jokia forma nedalyvauti toliau svarstant šį klausimą. Nusišalinimo faktas, nurodant nusišalinusio Komisijos nario vardą ir pavardę, užfiksuojamas protokole. Teisės aktų nustatyta tvarka nusišalinimas gali būti nepriimamas.

 

V SKYRIUS

KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

10.    Komisija, vykdydama savo funkcijas, rengia posėdžius, pasitarimus. Pagrindinė Komisijos veiklos forma yra posėdžiai. Komisijos posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 komisijos narių. Posėdžiai organizuojami prireikus, bet ne rečiau kaip 4 kartus per metus. Posėdyje Komisija priima rekomendacinio pobūdžio sprendimus, teikiamus Savivaldybės administracijos direktoriui, kuris priima galutinį sprendimą dėl Komisijos sprendimo įgyvendinimo; neprivalomojo pobūdžio nutarimus organizaciniais ar kitais klausimais. Komisijos sprendimai, nutarimai įforminami protokolais.

11.    Komisijos sprendimai laikomi priimtais, jeigu jiems pritaria daugiau kaip pusė visų posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių. Kai Komisijos narių balsai balsavimo metu pasiskirsto po lygiai, lemiamas yra Komisijos pirmininko balsas.

12.    Komisijos sprendimai gali būti skundžiami teisės aktų nustatyta tvarka. Apie priimtą sprendimą teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais informuojami suinteresuoti asmenys.

13.    Komisijos posėdžio darbotvarkė pateikiama Komisijos nariams ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki posėdžio pradžios.

14.    Posėdžio darbotvarkė tvirtinama posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių balsų dauguma.

15.    Komisijos posėdžio darbotvarkė, medžiaga, protokolai Komisijos nariams gali būti pateikiami paštu, elektroniniu paštu arba įteikiami asmeniškai.

16.    Komisijos posėdžiams pirmininkauja Komisijos pirmininkas, jam nesant – Komisijos pirmininko pavaduotojas.

17.    Komisijos sekretoriaus pareigas atlieka Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Komisijos sekretorius nėra Komisijos narys. Komisijos sekretorius tvarko Komisijos dokumentus, vykdo kitus Komisijos pirmininko pavedimus.

18.    Komisijos pirmininkas:

18.1.   organizuoja Komisijos veiklą, šaukia posėdžius, sudaro darbotvarkes, teikia Komisijos nariams posėdžio medžiagą, vadovauja posėdžiams;

18.2.   išklauso Komisijos narių ir kitų posėdžio dalyvių pasisakymus, skiria nariams, Komisijos sekretoriui pavedimus;

18.3.   kviečia į Komisijos posėdžius specialistus, ekspertus, kitų įstaigų, visuomeninių organizacijų atstovus, kitus asmenis, susijusius su nagrinėjamu klausimu;

18.4.   veikia Komisijos vardu, atstovauja jai Savivaldybės institucijose, įmonėse, įstaigose ir organizacijose ar įgalioja tai daryti kitus Komisijos narius;

18.5.   pasirašo Komisijos posėdžių protokolus, kitus dokumentus, susijusius su Komisijos veikla.

18.6.   Atsako už Komisijos veiklą.

19.         Komisijos sekretorius:

19.1.   protokoluoja posėdžius, pasirašo protokolus;

19.2.   ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po Komisijos posėdžio teikia suinteresuotoms institucijoms ir pareiškėjams išrašus iš Komisijos posėdžio protokolo dėl priimtų Komisijos sprendimų.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

20.    Komisijos sprendimai gali būti viešinami Savivaldybės interneto svetainėje.

21.    Komisijos veiklos dokumentai (posėdžių protokolai, susirašinėjimo medžiaga, projektai ir kita) tvarkomi ir saugomi teisės aktų nustatyta tvarka.

__________________________

Į pradžią