Utenos rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. AĮ-695 2019-07-15
Padalinys: UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
Dėl UAB „Utenos vandenys“ stebėtojų tarybos išrinkimo

 

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL UAB „UTENOS VANDENYS“ STEBĖTOJŲ TARYBOS IŠRINKIMO

 

2019 m. liepos 15 d. Nr. AĮ-695

Utena

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2, 5 ir 7 punktais, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 23 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 567 „Dėl savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4, 6.1.2, 6.3, 10.1 punktais, Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 „Dėl kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“ 4, 5, 7, 48 punktu, UAB „Utenos vandenys“ įstatų, patvirtintų Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. TS-97 „Dėl UAB „Utenos vandenys“ 2018 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo, pelno (nuostolių) paskirstymo“ 28 punktu, ir atsižvelgdamas į Kandidatų į Utenos rajono savivaldybės valdomų bendrovių UAB „Utenos vandenys“, UAB „Utenos komunalininkas“, UAB „Utenos butų ūkis“, UAB „Utenos šilumos tinklai“, UAB „Utenos autobusų parkas“ Stebėtojų tarybas atrankos komisijos 2019 m. liepos 8 d. posėdžio protokolą Nr. VP-196:

1.  Išrenku UAB ,,Utenos vandenys“ Stebėtojų tarybą:

1.1. Rimantas Šiaučiūnas (nepriklausomas narys statybos srityje),

1.2. Sigita Paškevičienė (nepriklausoma narė finansų srityje),

1.3. Rimantas Bakas (nepriklausomas narys strateginio planavimo ir valdymo srityje),

1.4. Vytautas Leika,

1.5. Donata Lubienė.

2.  Nurodau, kad šis įsakymas turi būti paskelbtas savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt.

3.  Nurodau, kad šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                        Audrius Remeiki

______________

 

Į pradžią