Utenos rajono savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. AĮ-692 2019-07-15
Padalinys: UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
Dėl siūlymo išrinkti UAB „Utenos šilumos tinklai“ stebėtojų tarybą

 

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SIŪLYMO IŠRINKTI UAB „UTENOS ŠILUMOS TINKLAI“ STEBĖTOJŲ TARYBĄ

 

2019 m. liepos 15 d. Nr. AĮ-692

Utena

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2, 5 ir 7 punktais, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 23 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 567 „Dėl savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4, 6.1.2, 6.3, 10.1 punktais, Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 „Dėl kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“ 4, 5, 7, 48 punktu, UAB „Utenos šilumos tinklai“ įstatų, patvirtintų 2018 m. balandžio 27 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo protokolu Nr. 1, 29 punktu ir atsižvelgdamas į Kandidatų į Utenos rajono savivaldybės valdomų bendrovių UAB „Utenos vandenys“, UAB „Utenos komunalininkas“, UAB „Utenos butų ūkis“, UAB „Utenos šilumos tinklai“, UAB „Utenos autobusų parkas“ Stebėtojų tarybas atrankos komisijos 2019 m. liepos 8 d. posėdžio protokolą Nr. VP-197:

1.  Siūlau į UAB ,,Utenos šilumos tinklai“ Stebėtojų tarybą visuotiniame bendrovės akcininkų susirinkime išrinkti šiuos asmenis:

1.1. Jurgis Dumbrava (nepriklausomas narys inžinerijos srityje),

1.2. Ramutė Ribinskienė (nepriklausoma narė finansų srityje),

1.3. Saulius Poškus (nepriklausomas narys strateginio planavimo ir valdymo srityje),

1.4. Egidijus Šinkūnas,

1.5. Romualda Serbentienė.

2.  Nurodau, kad šis įsakymas turi būti paskelbtas savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt.

3.  Nurodau, kad šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                        Audrius Remeikis

______________

 

Į pradžią