Utenos rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pagrindinis dokumentas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. TS-247 2019-09-26
Padalinys: UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
Dėl 2020-ųjų metų, paskelbtų Eugenijos Šimkūnaitės metais, minėjimo organizavimo laikinosios komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL 2020-ŲJŲ METŲ, PASKELBTŲ EUGENIJOS ŠIMKŪNAITĖS METAIS, MINĖJIMO ORGANIZAVIMO LAIKINOSIOS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2019 m. rugsėjo 26 d. Nr. TS-247

Utena

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. TS-296 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ (2016 m. gegužės 26 d sprendimo Nr. TS-148, 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-327, 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. TS-167, 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. TS-226, 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. TS-37 redakcijos), 40, 43 punktais ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Seimo 2019 m. birželio 27 d. nutarimą Nr. XIII-2272 „Dėl 2020 – ųjų metų paskelbimo Eugenijos Šimkūnaitės metais“, Utenos rajono savivaldybės mero 2019 m. rugsėjo 16 d. potvarkį Nr. MP-52 ,,Dėl 2020 -ųjų metų, paskelbtų Eugenijos Šimkūnaitės metais, minėjimo organizavimo komisijos pirmininko kandidatūros teikimo“, Utenos rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1.    Patvirtinti 2020-ųjų metų, paskelbtų Eugenijos Šimkūnaitės metais, minėjimo organizavimo laikinosios komisijos nuostatus (pridedama).

2.    Sudaryti 2020 -ųjų metų, paskelbtų Eugenijos Šimkūnaitės metais, minėjimo organizavimo laikinąją komisiją (toliau - Komisija):

2.1.       Arvydas Paleckis, Utenos rajono savivaldybės tarybos narys;

2.2.       Raimundas Čepukas, Utenos rajono savivaldybės  tarybos narys;

2.3.       Lilija Jovarienė, Utenos kraštotyros muziejaus direktorė (suderinta);

2.4.       Birutė Karnickienė, Eugenijos Šimkūnaitės labdaros ir paramos fondo valdybos pirmininkė (suderinta);

2.5.       Alvydas Danauskas, Tauragnų seniūnijos seniūnas (suderinta);

2.6.       Erikas Druskinas, Utenos kultūros centro direktorius (suderinta);

2.7.       Romas Pakalnis, Eugenijos Šimkūnaitės labdaros ir paramos fondo prezidentas (suderinta);

2.8.       Romualdas Šimkūnas, Tauragnų krašto garbės pilietis, Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universiteto Literatūros fakulteto dekanas (suderinta);

2.9.       Danguolė Trimonienė, Tauragnų bendruomenės pirmininkė (suderinta).

3.    Skirti Komisijos pirmininku komisijos narį Raimundą Čepuką, Utenos rajono savivaldybės tarybos narį.

4.    Skirti Komisijos pirmininko pavaduotoja komisijos narę Birutę Karnickienę, Eugenijos Šimkūnaitės labdaros ir paramos fondo valdybos pirmininkę.

5.    Skirti Komisijos sekretore Zitą Mackevičienę, Utenos rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyr. specialistę (suderinta).

6.    Pavesti Komisijai parengti 2020-ųjų metų, paskelbtų Eugenijos Šimkūnaitės metais, minėjimo programą iki 2019 m. lapkričio 10 d.

7.    Nurodyti, kad šis sprendimas turi būti paskelbtas Utenos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt.

8.    Nurodyti, kad šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                       Alvydas Katinas

______________

 

 

Į pradžią