Utenos rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. AĮ-188 2018-02-26
Padalinys: UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
Dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus nuostatų patvirtinimo

 

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TEISĖS IR CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIAUS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2018 m. vasario 26 d. Nr. AĮ-188

Utena

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 ir 3 punktais ir atsižvelgdamas į Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. TS-254 „Dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“ 1.13 papunktį:

1.    Tvirtinu Utenos rajono savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus nuostatus (pridedama).

2.    Pripažįstu netekusiais galios:

2.1.  Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. sausio 12 d. įsakymą Nr. AĮ-28 „Dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos Juridinio skyriaus nuostatų patvirtinimo“ (su visais Nuostatų pakeitimais ir papildymais);

2.2.  Utenos rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriaus nuostatus, patvirtintus Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2004 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. AĮ-408 „Dėl skyrių nuostatų patvirtinimo“ (su visais Nuostatų pakeitimais ir papildymais).

3.    Nurodau, kad šio įsakymo 2 punktas įsigalioja 2018 m. vasario 28 d.

4.    Nurodau, kad šio įsakymo 1 punktas įsigalioja 2018 m. kovo 1 d.

5.    Nurodau, kad šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Jonas Slapšinskas

______________

 


 

PATVIRTINTA

Utenos rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. vasario 26 d.

įsakymu Nr. AĮ-188

 

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

TEISĖS IR CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIAUS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Utenos rajono savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus nuostatai nustato Utenos rajono savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus (toliau - Skyrius) tikslus, uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas, darbo organizavimą, darbuotojų atsakomybę ir kitus jo veiklos klausimus.

2.    Skyrius įsteigtas Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimu. Skyrius yra Utenos rajono savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys, išlaikomas iš valstybės ir savivaldybės biudžetų lėšų.

3.    Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Viešojo administravimo, Vietos savivaldos, Valstybės tarnybos, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais poįstatyminiais teisės aktais, tarp jų Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, Utenos rajono savivaldybės administracijos ir šiais nuostatais. Skyrius savo veiklą grindžia teisėtumo, teisingumo, įstatymo viršenybės, objektyvumo ir kitais vietos savivaldos bei viešojo administravimo veiklos principais.

4.    Skyrius savo kompetencijos klausimais bendrauja ir bendradarbiauja su kitomis valstybės ir savivaldybių įstaigomis, institucijomis bei organizacijomis, su kitais savivaldybės administracijos padaliniais.

5.    Skyrius, rengdamas dokumentus, vadovaujasi teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą.

6.    Skyriaus adresas - Utenio a. 4, 28503, Utena.

 

II SKYRIUS

SKYRIAUS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 

7.    Skyriaus tikslai - siekti, kad savivaldybės tarybos, savivaldybės mero, savivaldybės administracijos direktoriaus priimami sprendimai ir savivaldybės administracijos, kaip biudžetinės įstaigos, veikla bei valstybinės (perduotos savivaldybei) funkcijos – civilinės būklės aktų registravimo vykdymas būtų grindžiami teisėtumo, teisingumo, įstatymo viršenybės, objektyvumo ir kitais vietos savivaldos bei viešojo administravimo veiklos principais.

8.    Svarbiausi Skyriaus uždaviniai yra:

8.1.       savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektų teisėtumo tikrinimas;

8.2.       savivaldybės ir savivaldybės administracijos atstovavimas teismuose;

8.3.       valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimas;

8.4.       dalyvavimas sprendžiant personalo valdymo klausimus, personalo reikalų tvarkymas;

8.5.       civilinės būklės aktų registravimas.

 

III SKYRIUS

SKYRIAUS FUNKCIJOS

 

9.    Skyrius, įgyvendindamas jam nustatytus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

9.1.   remdamasis projekto rengėjo nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir duomenimis tikrina savivaldybės administracijoje rengiamų teisės aktų projektus, t.y., ar kompetentingai institucijai teikiamas projektas, ar tinkama nuoroda į atliekamą veiksmą reglamentuojančio teisės akto normą (teisės aktą). Netikrina ir nevertina faktinio projekto pagrindimo, projekto tikslingumo, naudingumo ir efektyvumo, ar tinkamai įvykdytos procesinės teisės normos, reikalingos projekto priėmimui;

9.2.   tikrina savivaldybės, savivaldybės administracijos ir jos padalinių sudaromų sutarčių teisėtumą t.y. jų normų atitikimą Konstitucijai, įstatymams ir kitiems teisės aktams bei juridinės technikos taisyklėms (sutartis, sudarytas įvykus viešajam pirkimui, tikrina tik Viešųjų pirkimų skyriaus specialisto, tikrinančio šių sutarčių teisėtumą nebuvimo tarnyboje atvejais);

9.3.   pagal įgaliojimus atstovauja Utenos rajono savivaldybę, Utenos rajono savivaldybės tarybą bei Utenos rajono savivaldybės administraciją teismuose ir kitose teisėsaugos institucijose; rengia ieškinius, atsiliepimus, apeliacinius, kasacinius skundus ir kitus procesinius dokumentus; įsiteisėjusius teismų sprendimus perduoda vykdyti kitiems administracijos padaliniams pagal jų kompetenciją;

9.4.   konsultuoja merą, savivaldybės tarybos narius, administracijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus teisiniais klausimais, jiems vykdant savo funkcijas;

9.5.   teikia valstybės garantuojamą pirminę teisinę pagalbą Utenos rajono savivaldybės gyventojams;

9.6.   rengia kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą bei atlieka kitas su korupcijos prevencija ir kontrolės priemonių įgyvendinimu susijusias funkcijas;

9.7.  dalyvauja sprendžiant personalo valdymo klausimus;

9.8.  tvarko savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių valstybės tarnautojų ir darbuotojų, struktūrinių – teritorinių padalinių valstybės tarnautojų, savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų personalo reikalus;

9.9.  kartu su kitais įstaigos struktūriniais padaliniais atlieka struktūrinių padalinių funkcijų ir (ar) pareigybių analizę ir pagal savo kompetenciją teikia įstaigos vadovui siūlymus dėl tarnybos ar darbo organizavimo tobulinimo atsižvelgiant į teisės aktuose įstaigai nustatytus uždavinius;

9.10.   padeda Savivaldybės administracijos vadovui formuoti personalo mokymo prioritetus, sudaro metinius mokymo planus, organizuoja jų įgyvendinimą, atlieka kitas su žmogiškųjų išteklių plėtros organizavimu susijusias funkcijas;

9.11.   dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;

9.12.   tvarko valstybės tarnautojų registro duomenis;

9.13.   padeda Savivaldybės administracijos direktoriui kontroliuoti, kaip asmenys, dirbantys valstybės tarnyboje, vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas;

9.14.   registruoja Lietuvos Respublikos piliečių asmens gimimą, asmens mirtį, santuokos sudarymą, santuokos nutraukimą, įvaikinimą, tėvystės pripažinimą ir tėvystės (motinystės) nustatymą, tėvystės (motinystės) nuginčijimą, vardo, pavardės pakeitimą, asmens lyties pakeitimą;

9.15.   išduoda civilinės būklės aktų įrašus liudijančius išrašus, kopijas, nuorašus, pažymas, patvirtinančias kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą;

9.16.   pakeičia, ištaiso, papildo, atkuria, anuliuoja civilinės būklės aktų įrašus;

9.17.   įtraukia į apskaitą visų rūšių civilinės būklės įrašus, sudarytus Lietuvos Respublikos piliečiams užsienyje, jei tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams;

9.18.   tvarko Skyriaus raštvedybą pagal Lietuvos Respublikos archyvų departamento nustatytą tvarką. Tvarko Skyriaus archyvą, užtikrina archyvo dokumentų saugojimą ir naudojimą. Išduoda pažymas juridiniams ir fiziniams asmenims pagal archyvinių bylų duomenis;

9.19.   apibendrina statistinius civilinės būklės aktų įrašų duomenis ir jų pagrindu parengtas ataskaitas teikia teisės aktų nustatytiems subjektams;

9.20.   organizuoja santuokos ceremoniją civilinės metrikacijos įstaigos patalpose ir norinčių susituokti asmenų pasirinktoje vietoje;

9.21.   viešai skelbia informaciją apie prašymus įregistruoti santuoką savivaldybės interneto svetainėje;

9.22.   vykdo bažnyčioje sudarytų santuokų įtraukimą į apskaitą;

9.23.   išduoda pažymas, patvirtinančias kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, asmenims ketinantiems sudaryti santuoką užsienio valstybėje;

9.24.   renka valstybės rinkliavos mokestį, užtikrina teisingą surinkto mokesčio panaudojimą;

9.25.   užtikrina Skyriuje tvarkomų asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;

9.26.   užtikrina Savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomo priskirto turto (kanceliarinių priemonių, inventoriaus) tinkamą eksploatavimą, priežiūrą, imasi priemonių, užkertančių kelią žalai, laiku praneša Administracijos direktoriui apie aplinkybes, gresiančias jo saugumui, dalyvauja jį inventorizuojant, inicijuoja turto nurašymą ir realizavimą;

9.27.   nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pasiūlymus, skundus, raštus visais skyriaus kompetencijos klausimais, rengia atsakymus į juos teisės aktų nustatyta tvarka;

9.28.    rengia savivaldybės institucijų dokumentų projektus visais skyriaus kompetencijos klausimais, organizuoja ir kontroliuoja savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą pagal savo kompetenciją;

9.29.    vykdo kitas teisės aktuose nustatytas ir savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais pavestas funkcijas.

 

IV SKYRIUS

SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS,

DARBO APMOKĖJIMAS

 

10.    Skyriui vadovauja Skyriaus vedėjas, kuris yra karjeros valstybės tarnautojas. Kiti Skyriaus darbuotojai gali būti valstybės tarnautojai ar darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. Skyriaus vedėją bei kitus Skyriaus valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo bei Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka priima į pareigas ir iš jų atleidžia Savivaldybės administracijos direktorius.

11.    Skyriaus vedėjo funkcijas jo komandiruočių, laikino nedarbingumo, atostogų metu ir kitais atvejais jam negalint vykdyti funkcijų, vykdo Skyriaus vedėjo pavaduotojas.

12.    Už darbą Skyriaus valstybės tarnautojams apmokama Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo, o darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, - Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.

13.    Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai atlieka funkcijas, nurodytas jų pareigybių aprašymuose, kuriuos tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius.

14.    Skyriaus pareigybių skaičių, atsižvelgiant į Savivaldybės tarybos nustatytą didžiausią leistiną valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičių bei Skyriaus poreikius ir atliekamo darbo apimtis, nustato Savivaldybės administracijos direktorius.

15.    Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų Skyriaus kompetencijai priskirtų klausimų sprendimui Skyriaus vedėjas pagal poreikį organizuoja Skyriaus darbuotojų pasitarimus, kurie gali būti protokoluojami.

 

V SKYRIUS

SKYRIAUS DARBUOTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

16.    Skyrius (jo valstybės tarnautojai ir darbuotojai) turi teisę:

16.1.   inicijuoti Savivaldybės institucijų teisės aktų ir kitų dokumentų, susijusių su Skyriaus ir Savivaldybės administracijos veikla, projektų rengimą;

16.2.   gauti iš Savivaldybės administracijos padalinių, valstybės bei Savivaldybės įmonių, įstaigų, kitų organizacijų informaciją, reikalingą Skyriaus funkcijoms atlikti;

16.3.    teikti pasiūlymus Skyriaus vedėjui, o šis - Savivaldybės administracijos direktoriui konkrečiais Skyriaus kompetencijos klausimais, domėtis, kaip šie klausimai sprendžiami;

16.4.    teikti pasiūlymus Skyriaus vedėjui, o šis – Savivaldybės administracijos direktoriui dėl Skyriaus darbo tobulinimo;

16.5.    dalyvauti komisijų, darbo grupių veikloje;

16.6.    į saugias, sveikas ir tinkamas darbo sąlygas;

16.7.   į mokymąsi ir kvalifikacijos kėlimą.

17.    Skyrius (jo valstybės tarnautojai ir darbuotojai) privalo:

17.1.    tinkamai ir laiku vykdyti pareigybės aprašyme numatytas funkcijas, taip pat kitas jiems pavestas užduotis;

17.2.    atsisakyti veiksmų, jei jų vykdymas sukeltų privačių ir viešųjų interesų konfliktą;

17.3.    laikytis tarnybinės etikos, darbo drausmės, vidaus darbo tvarkos taisyklių, vykdyti valstybės tarnautojo pareigas, numatytas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme ir kituose teisės aktuose;

17.4.    garantuoti tarnybinės veiklos skaidrumą, nustatyta tvarka teikti informaciją apie savo veiklą;

17.5.    nenaudoti tarnybinės informacijos kitaip, nei nustato teisės aktai;

17.6.    kelti savo kvalifikaciją, sekti teisės aktų pasikeitimus visais savo kompetencijos klausimais;

17.7.   tinkamai saugoti Skyriaus dokumentaciją, laiku ją parengti saugojimui archyve.

18.    Skyriaus darbuotojai turi ir kitas teisės aktuose numatytas teises ir pareigas.

 

VI SKYRIUS

SKYRIAUS DARBUOTOJŲ ATSISKAITOMYBĖ IR ATSAKOMYBĖ

 

19.    Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Savivaldybės administracijos direktoriui, o Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai yra tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi Skyriaus vedėjui.

20.    Už Nuostatuose numatytų pareigų, taip pat Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymuose numatytų funkcijų tinkamą vykdymą Skyriaus valstybės tarnautojai atsako Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo, o darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis – Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.

21.    Skyriaus vedėjas atsako už Skyriaus spaudų teisėtą panaudojimą.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

22.    Skyrius reorganizuojamas ar likviduojamas Savivaldybės tarybos sprendimu teisės aktų nustatyta tvarka.

23.    Nuostatai keičiami ar pripažįstami netekusiais galios Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu teisės aktų nustatyta tvarka.

_________________

Į pradžią