Utenos rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. AĮ-187 2018-02-26
Padalinys: UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
Dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos Dokumentų valdymo ir bendrųjų reikalų skyriaus nuostatų patvirtinimo

 

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DOKUMENTŲ VALDYMO IR BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2018 m. vasario 26 d. Nr. AĮ-187

Utena

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 ir 3 punktais ir atsižvelgdamas į Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. TS-254 „Dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“ 1.6 papunktį:

1.    Tvirtinu Utenos rajono savivaldybės administracijos Dokumentų valdymo ir bendrųjų reikalų skyriaus nuostatus (pridedama).

2.    Pripažįstu netekusiais galios:

2.1.  Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. sausio 12 d. įsakymą Nr. AĮ-30 „Dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriaus nuostatų patvirtinimo“ (su visais Nuostatų pakeitimais ir papildymais);

2.2.  Utenos rajono savivaldybės administracijos Viešųjų ryšių skyriaus nuostatus, patvirtintus Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. AĮ-308 „Dėl skyrių nuostatų patvirtinimo“ (su visais Nuostatų pakeitimais ir papildymais).

3.    Nurodau, kad šio įsakymo 2 punktas įsigalioja 2018 m. vasario 28 d.

4.    Nurodau, kad šio įsakymo 1 punktas įsigalioja 2018 m. kovo 1 d.

5.    Nurodau, kad šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Jonas Slapšinskas

______________

 


 

PATVIRTINTA

Utenos rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. vasario 26 d.

įsakymu Nr. AĮ-187

 

 

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DOKUMENTŲ VALDYMO IR BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Utenos rajono savivaldybės administracijos Dokumentų valdymo ir bendrųjų reikalų skyriaus nuostatai (toliau - Nuostatai) nustato Utenos rajono savivaldybės administracijos Dokumentų valdymo ir bendrųjų reikalų skyriaus (toliau - Skyrius) tikslus, uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas, darbo organizavimą, darbuotojų atsakomybę ir kitus jo veiklos klausimus.

2.    Skyrius įsteigtas Utenos rajono savivaldybės tarybos (toliau – Savivaldybės taryba) sprendimu. Skyrius yra Utenos rajono savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybės administracija) struktūrinis padalinys, išlaikomas iš valstybės ir Utenos rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) biudžetų lėšų.

3.    Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Utenos rajono savivaldybės mero (toliau – Savivaldybės meras) potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais, kurie susiję su Skyriaus veikla ir šiais Nuostatais.

4.    Skyrius savo veiklos klausimais bendrauja ir bendradarbiauja su kitomis valstybės ir savivaldybių įstaigomis, institucijomis bei organizacijomis, su kitais Savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais.

5.    Skyrius turi savo antspaudą, blanką su Skyriaus pavadinimu. Skyrius, rengdamas dokumentus vadovaujasi teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą.

6.    Skyrius, vadovaudamasis galiojančiais teisės aktais, tvarko Skyriaus archyvą.

7.    Skyriaus adresas – Utenio a. 4, 28503, Utena.

 

II SKYRIUS

SKYRIAUS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 

8.    Skyriaus tikslas – užtikrinti savivaldybės institucijų, Savivaldybės administracijos darbą, jų organizacinį, informacinį aptarnavimą, joms atliekant pavestas funkcijas, Savivaldybės administracijos darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos organizavimą. Užtikrinti Savivaldybės administracijos funkcionavimą, aprūpinant juos kompiuterine ir programine įranga bei kitomis priemonėmis, reikalingomis jų veiklai.

9.    Skyriaus uždaviniai:

9.1.  užtikrinti Savivaldybės tarybos, Savivaldybės tarybos komitetų, Savivaldybės mero, Savivaldybės administracijos direktoriaus bei Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių organizacinį, informacinį aptarnavimą bei ūkinių, techninių, kanceliarinių priemonių, kompiuterinės, programinės įrangos ir kitų priemonių, reikalingų jų veiklai, suteikimą;

9.2.  organizuoti Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos dokumentų valdymą, užtikrinant greitą ir tikslią dokumentų apyvartą;

9.3.  organizuoti į Savivaldybę ir Savivaldybės administraciją besikreipiančių asmenų priėmimą;

9.4.  užtikrinti valstybinės kalbos vartojimo teisingumą, Savivaldybės institucijų rengiamų dokumentų atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams, reglamentuojantiems valstybinės kalbos vartojimą ir dokumentų rengimą;

9.5.  užtikrinti likviduojamų įmonių, įstaigų, organizacijų, registruotų Utenos rajone, bei fizinių asmenų ilgai ir trumpai saugomų dokumentų priėmimą ir saugojimą;

9.6.  užtikrinti Savivaldybės institucijų archyvo tvarkymą teisės aktų nustatyta tvarka;

9.7.  organizuoti darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos reikalavimų įgyvendinimą Savivaldybės administracijoje;

9.8.  organizuoti Savivaldybės administracijos valdomo turto priežiūrą ir apsaugą, valdomo transporto darbą;

9.9.  užtikrinti Savivaldybės administracijos kompiuterinio tinklo, kompiuterinės ir programinės įrangos darbą bei priežiūrą;

9.10.    įgyvendinti informacinės visuomenės plėtrą.

 

III SKYRIUS

SKYRIAUS FUNKCIJOS

 

10.    Įgyvendindamas jam nustatytus uždavinius, Skyrius atlieka šias funkcijas:

10.1.    tvarko Savivaldybės administracijos siunčiamą ir gaunamą korespondenciją, kontroliuoja gautų raštų ir kitų dokumentų įvykdymo laiką;

10.2.   vykdo Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų dokumentų tvarkymą ir apskaitą teisės aktų nustatyta tvarka, užtikrina tinkamą dokumentų rengimą ir įforminimą;

10.3.   užtikrina tinkamą Savivaldybės administracijos archyvo tvarkymą, kontroliuoja Savivaldybės administracijos archyve saugomų dokumentų kiekį ir būklę, organizuoja dokumentų ekspertizės komisijos darbą; išduoda archyvo pažymėjimus, pažymas apie Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų bei Savivaldybės švietimo ir kitų Savivaldybės biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo stažą ir darbo užmokestį;

10.4.   užtikrina tinkamą likviduojamų įmonių, įstaigų, organizacijų, registruotų Utenos rajone, ilgai ir trumpai saugomų dokumentų priėmimą ir saugojimą, taip pat fizinių asmenų archyvinių dokumentų priėmimą ir saugojimą nustatytam laikui pagal sutartį, archyvinių pažymėjimų turimų archyvinių fondų dokumentų pagrindu, taip pat saugomų dokumentų kopijų išdavimą fiziniams ir juridiniams asmenims;

10.5.   vykdo interesantų priėmimą Savivaldybės institucijų veiklos klausimais, juos nukreipia pas atitinkamus Savivaldybės administracijos specialistus; organizuoja gyventojų priėmimą pas Savivaldybės merą ar Savivaldybės administracijos direktorių;

10.6.   vykdo Savivaldybės tarybos, Savivaldybės tarybos komitetų, Savivaldybės mero, Savivaldybės administracijos direktoriaus darbo organizacinį, informacinį aptarnavimą;

10.7.    registruoja bei saugo Savivaldybės institucijų sudaromas sutartis, kitus sandorius;

10.8.   užtikrina Savivaldybės institucijų dalyvavimą organizuojant Respublikos prezidento, Seimo ir savivaldybių tarybų rinkimus, rengiant gyventojų apklausas ir referendumus, atliekant gyventojų ir būstų bei kitus visuotinius surašymus;

10.9.   kontroliuoja, kaip Savivaldybės administracijoje ir Savivaldybės teritorijoje laikomasi teisės aktų, reglamentuojančių valstybinės kalbos vartojimą, nagrinėja administracinių nusižengimus ir skiria administracines nuobaudas teisės aktų nustatyta tvarka;

10.10.    derina Savivaldybės teritorijoje rengiamų reklamų bei kitų viešųjų užrašų tekstus;

10.11.    organizuoja darbuotojų saugą ir sveikatą, priešgaisrinę saugą Savivaldybės administracijoje teisės aktų nustatyta tvarka;

10.12.    organizuoja ir vykdo Skyriaus inicijuojamus viešuosius pirkimus;

10.13.    organizuoja Savivaldybės administracijos aprūpinimą telekomunikacijų prekėmis ir paslaugomis, rengia judriojo ir fiksuoto ryšio ataskaitas dėl nustatytų pokalbių limitų;

10.14.    teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja Savivaldybės institucijų ir Savivaldybės administracijos padalinių aprūpinimą transporto priemonėmis, baldais, ūkinėmis, techninėmis, kanceliarinėmis priemonėmis, kitu turtu, reikalingu jų veiklai;

10.15.    organizuoja Savivaldybės administracijos patalpų ir jose esančio turto priežiūrą, smulkų remontą, apsaugą, užtikrina švarą ir tvarką jose ir Savivaldybės administraciniam pastatui priskirtoje teritorijoje;

10.16.    teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja tinkamą Savivaldybės administracijos valdomo autotransporto ir vairuotojų darbą, užtikrina transporto efektyvų panaudojimą, atlieka autotransporto ir kuro panaudojimo analizę, teikia reikalingas ataskaitas;

10.17.    užtikrina, kad Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojams bei kitiems darbuotojams būtų suteiktos tinkamai įrengtos darbo vietos;

10.18.    inicijuoja ir organizuoja priskirto ilgalaikio ir trumpalaikio turto pripažinimą nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, organizuoja jo nurašymą, organizuoja ir vykdo nereikalingo turto pardavimo aukcionus teisės aktų nustatyta tvarka, tvarko aukcionų dokumentaciją;

10.19.    parengia Savivaldybės administracijos patalpas Savivaldybės tarybos, Savivaldybės tarybos komitetų posėdžiams, įvairiems pasitarimams, delegacijų priėmimui, kitiems Savivaldybės administracijos organizuojamiems renginiams, užtikrina delegacijų tinkamą priėmimą;

10.20.    sprendžia klausimus, susijusius su reprezentacinių lėšų panaudojimu;

10.21.    užtikrina valstybinės vėliavos iškėlimą valstybės švenčių dienomis, užsienio šalių vėliavų iškėlimą, atvykus tų šalių oficialioms delegacijoms;

10.22.    tarpininkauja Utenos rajono gyventojams gaunant nukentėjusio nuo genocido asmens statusą;

10.23.    užtikrina savalaikį reikalingos informacijos patalpinimą Savivaldybės interneto puslapyje;

10.24.    sudaro technines galimybes, kad Savivaldybės gyventojai būtų laiku ir tinkamai informuoti apie ekstremalias situacijas Savivaldybės teritorijoje;

10.25.    koordinuoja informacinės visuomenės plėtrą Savivaldybės teritorijoje viešojo administravimo srityje;

10.26.    inicijuoja ir organizuoja informacinių technologijų diegimą ir plėtrą Savivaldybės administracijoje. Koordinuoja techninės ir programinės įrangos įsigijimą ir naudojimą;

10.27.    užtikrina Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių kompiuterinės ir programinės įrangos priežiūrą; konsultuoja Savivaldybės administracijos padalinių darbuotojus informacinių technologijų naudojimo klausimais;

10.28.    administruoja švietimo įstaigų elektroninio pašto sistemą, atlieka švietimo įstaigų internetinių svetainių administravimo darbus, internetinio ryšio LITNET sistemoje administracinę priežiūrą ir koordinuoja veiklą su LITNET valdymo centru;

10.29.    inicijuoja viešuosius pirkimus kompiuterinės ir programinės įrangos, jos remonto darbams ir paslaugoms pirkti, rengia technines užduotis ir kvalifikacijos reikalavimus rangovams ir tiekėjams parinkti;

10.30.    seka, kad būtų naudojama legali programinė įranga;

10.31.    administruoja Savivaldybės kompiuterinį tinklą;

10.32.    administruoja Savivaldybės administracijos serverius;

10.33.    administruoja Savivaldybės administracijoje naudojamas informacines sistemas;

10.34.    aprūpina savivaldybės institucijas ir savivaldybės administracijos padalinius asmens duomenimis, gaunamais iš Gyventojų registro tarnybos, užtikrina šių duomenų teisėtą panaudojimą ir apsaugą;

10.35.    administruoja Utenos rajono savivaldybės interneto svetainę www.utena.lt;

10.36.    konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis visais savo kompetencijos klausimais;

10.37.    nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pasiūlymus, skundus, raštus visais Skyriaus kompetencijos klausimais, rengia atsakymus į juos teisės aktų nustatyta tvarka;

10.38.    rengia Savivaldybės institucijų dokumentų projektus visais Skyriaus kompetencijos klausimais, organizuoja ir kontroliuoja Savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą;

10.39.    vykdo kitas teisės aktuose nustatytas ir Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais pavestas funkcijas.

 

IV SKYRIUS

SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS,

DARBO APMOKĖJIMAS

 

11.    Skyriui vadovauja Skyriaus vedėjas, kuris yra karjeros valstybės tarnautojas. Kiti Skyriaus darbuotojai gali būti valstybės tarnautojai ar darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. Skyriaus vedėją bei kitus Skyriaus valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo bei Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka priima į pareigas ir iš jų atleidžia Savivaldybės administracijos direktorius.

12.    Skyriaus vedėjo funkcijas jo komandiruočių, laikino nedarbingumo, atostogų metu ir kitais atvejais jam negalint vykdyti funkcijų, vykdo Skyriaus vedėjo pavaduotojas.

13.    Už darbą Skyriaus valstybės tarnautojams apmokama Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo, o darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, - Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.

14.    Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai atlieka funkcijas, nurodytas jų pareigybių aprašymuose, kuriuos tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius.

15.    Skyriaus pareigybių skaičių, atsižvelgiant į Savivaldybės tarybos nustatytą didžiausią leistiną valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičių bei Skyriaus poreikius ir atliekamo darbo apimtis, nustato Savivaldybės administracijos direktorius.

16.    Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų Skyriaus kompetencijai priskirtų klausimų sprendimui Skyriaus vedėjas pagal poreikį organizuoja Skyriaus darbuotojų pasitarimus, kurie gali būti protokoluojami.

 

V SKYRIUS

SKYRIAUS DARBUOTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

17.    Skyrius (jo valstybės tarnautojai ir darbuotojai) turi teisę:

17.1.   inicijuoti Savivaldybės institucijų teisės aktų ir kitų dokumentų, susijusių su Skyriaus ir Savivaldybės administracijos veikla, projektų rengimą;

17.2.   gauti iš Savivaldybės administracijos padalinių, valstybės bei Savivaldybės įmonių, įstaigų, kitų organizacijų informaciją, reikalingą Skyriaus funkcijoms atlikti;

17.3.   teikti pasiūlymus Skyriaus vedėjui, o šis - Savivaldybės administracijos direktoriui konkrečiais Skyriaus kompetencijos klausimais, domėtis, kaip šie klausimai sprendžiami;

17.4.   teikti pasiūlymus Skyriaus vedėjui, o šis – Savivaldybės administracijos direktoriui dėl Skyriaus darbo tobulinimo;

17.5.   dalyvauti komisijų, darbo grupių veikloje;

17.6.   į saugias, sveikas ir tinkamas darbo sąlygas;

17.7.   į mokymąsi ir kvalifikacijos kėlimą.

18.    Skyrius (jo valstybės tarnautojai ir darbuotojai) privalo:

18.1.   tinkamai ir laiku vykdyti pareigybės aprašyme numatytas funkcijas, taip pat kitas jiems pavestas užduotis;

18.2.   atsisakyti veiksmų, jei jų vykdymas sukeltų privačių ir viešųjų interesų konfliktą;

18.3.   laikytis tarnybinės etikos, darbo drausmės, vidaus darbo tvarkos taisyklių, vykdyti valstybės tarnautojo pareigas, numatytas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme ir kituose teisės aktuose;

18.4.   garantuoti tarnybinės veiklos skaidrumą, nustatyta tvarka teikti informaciją apie savo veiklą;

18.5.   nenaudoti tarnybinės informacijos kitaip, nei nustato teisės aktai;

18.6.   kelti savo kvalifikaciją, sekti teisės aktų pasikeitimus visais savo kompetencijos klausimais;

18.7.   tinkamai saugoti Skyriaus dokumentaciją, laiku ją parengti saugojimui archyve.

19.    Skyriaus darbuotojai turi ir kitas teisės aktuose numatytas teises ir pareigas.

 

VI SKYRIUS

SKYRIAUS DARBUOTOJŲ ATSISKAITOMYBĖ

IR ATSAKOMYBĖ

 

20.    Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Savivaldybės administracijos direktoriui, o Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai yra tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi Skyriaus vedėjui.

21.    Už Nuostatuose numatytų pareigų, taip pat Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymuose numatytų funkcijų tinkamą vykdymą Skyriaus valstybės tarnautojai atsako Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo, o darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis – Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.

22.    Skyriaus vedėjas atsako už Skyriaus spaudų teisėtą panaudojimą.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

23.    Skyrius reorganizuojamas ar likviduojamas Savivaldybės tarybos sprendimu teisės aktų nustatyta tvarka.

24.    Nuostatai keičiami ar pripažįstami netekusiais galios Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu teisės aktų nustatyta tvarka.

_________________

Į pradžią