Utenos rajono savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. AĮ-782 2017-07-26
Padalinys: UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
Dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisijos darbo reglamento tvirtinimo

 

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠOJO PIRKIMO  KOMISIJOS DARBO REGLAMENTO TVIRTINIMO

 

2017 m. liepos 26 d. Nr. AĮ-782

Utena

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Perkančiųjų organizacijų viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės rekomendacijų, patvirtintų Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 1S-174 „Dėl perkančiųjų organizacijų viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės rekomendacijų patvirtinimo“, 19 punktu ir Viešojo pirkimo komisijos sudarymo ir jos veiklos organizavimo rekomendacijomis, patvirtintomis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2006 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 1S-73 „Dėl Viešojo pirkimo komisijos sudarymo ir jos veiklos organizavimo rekomendacijų patvirtinimo“:

1.    Tvirtinu Utenos rajono savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisijos darbo reglamentą (pridedama).

2.    Pavedu su šiuo įsakymu supažindinti:

2.1.   Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjai Laimutei Neliupšienei – savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių vadovus ir seniūnijų seniūnus;

2.2.   Struktūrinių padalinių vadovams ir seniūnijų seniūnams – jų vadovaujamų padalinių valstybės tarnautojus ir darbuotojus.

3.    Nurodau, kad šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                      Jonas Slapšinskas

______________


PATVIRTINTA

Utenos rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2017 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. AĮ-782

 

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

 

I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS

1.  Utenos rajono savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisijos (toliau - Komisija) paskirtis - organizuoti ir atlikti perkančiosios organizacijos viešąjį pirkimą (toliau - pirkimas).

2.  Komisija savo veikloje vadovaujasi Europos Sąjungos tiesiogiai taikomais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau - Viešųjų pirkimų įstatymas), Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu, kitais teisės aktais bei perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu (toliau - Aprašas), kitais pirkimus reglamentuojančiais vidaus dokumentais ir šiuo reglamentu.

3.  Komisija savo sprendimus priima laikydamasi nešališkumo, objektyvumo, lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. Priimdama sprendimus Komisija yra savarankiška.

4.  Komisija veikia ją sudariusios organizacijos vardu pagal jai suteiktus įgaliojimus. Komisija vykdo tik raštiškas ją sudariusios organizacijos užduotis. Komisija turi teisę atsisakyti vykdyti Viešųjų pirkimų įstatymui ir kitiems teisės aktams prieštaraujančius pavedimus.

5.  Komisija yra atskaitinga ją sudariusiai perkančiajai organizacijai.

 

II SKYRIUS 

KOMISIJOS FUNKCIJOS

6.  Komisija, gavusi ją sudariusios organizacijos įgaliojimus, atlieka šiuos veiksmus:

6.1.  tvirtina pirkimo būdą;

6.2.  tvirtina pirkimo objekto per didelę, perkančiajai organizacijai nepriimtiną kainą;

6.3.  nagrinėja ir tvirtina pirkimo dokumentus;

6.4.  rengia pirkimų skelbimus ir teikia juos Viešųjų pirkimų tarnybai (toliau - Tarnyba);

6.5.  atliekant pirkimą, apie kurį perkančioji organizacija pagal Viešųjų pirkimų įstatymą ir Mažos vertes pirkimų tvarkos aprašą gali neskelbti, išrenka tiekėjus ir pakviečia juos dalyvauti pirkime;

6.5.     nustato galutinius paraiškų ir pasiūlymų (projekto konkurso, supaprastinto projekto konkurso atveju - projektų) pateikimo terminus;

6.6.  nustatyta tvarka pateikia pirkimo dokumentus tiekėjams ir (ar) skelbia juos viešai;

6.7.  teikia tiekėjams pirkimo dokumentų paaiškinimus ir patikslinimus;

6.8.  rengia susitikimus su tiekėjais (iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos susitikimai rengiami su kiekvienu tiekėju atskirai);

6.9.  perduoda pranešimus tiekėjams;

6.10.  atlieka vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą;

6.11.  tikrina dalyvių ar kandidatų pašalinimo pagrindų nebuvimą ir kvalifikacinius duomenis, priima sprendimą dėl kiekvieno paraišką ar pasiūlymą pateikusio dalyvio ar kandidato pašalinimo pagrindų, kvalifikacinių duomenų arba tikrina dalyvio ar kandidato, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus gali būti pripažintas laimėjusiu, atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, jei perkančioji organizacija prašo pateikti pirkimo dokumentuose nurodytų minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaraciją arba Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą. Apie priimtą sprendimą praneša dalyviui ar kandidatui;

6.12.  pildo pirkimo procedūrų ataskaitas pagal Tarnybos nustatytą tvarką bei terminus ir teikia jas Tarnybai;

6.13.  nustato, ar pasiūlymo galiojimo ir pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus;

6.14.  atliekant pirkimą skelbiamų derybų bei neskelbiamų derybų būdu atlieka dalyvių ar kandidatų kvalifikacinę atranką;

6.15.  vykdant pirkimą skelbiamų ar neskelbiamų derybų būdais, derasi su dalyviu dėl pasiūlymų sąlygų, siekdama geriausio rezultato;

6.16.  nagrinėja, vertina, palygina pateiktus pasiūlymus, priima sprendimą ir praneša apie jį dalyviams;

6.17.  nustato pasiūlymų eilę, priima sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo ir tikslų atidėjimo terminą;

6.18.      dalyvių reikalavimu supažindina juos su kitų dalyvių pasiūlymais, išskyrus tą informaciją, kurią dalyviai nurodė kaip konfidencialią;

6.19.  rengia informacinius pranešimus bei pranešimus dėl savanoriško ex ante skaidrumo ir teikia juos Tarnybai;

6.20.  informuoja perkančiosios organizacijos vadovą apie gautas pretenzijas bei stabdo pirkimo procedūras, kol bus išnagrinėtos tiekėjų pretenzijos ir priimtas sprendimas;

6.21.  Tiekėjų pretenzijų nagrinėjimo komisijai išnagrinėjus pretenziją bei pateikus sprendimą komisijai, apie jį praneša pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams, taip pat juos informuoja apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą;

6.22.  priima sprendimą dėl pirkimo procedūrų nutraukimo;

6.23.  pasibaigus pirkimo procedūroms, organizuoja pirkimo sutarties pasirašymo ir registravimo procedūras;

6.24.  protokoluoja posėdžius;

6.25.  atlieka kitus veiksmus, susijusius su pirkimo procedūromis, neprieštaraujančius Viešųjų pirkimų įstatymui ir kitiems pirkimus reglamentuojantiems teisės aktams.

 

III SKYRIUS

KOMISIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

 

7.  Komisija, vykdydama jai pavestas užduotis, turi teisę:

7.1.  gauti iš Komisiją sudariusios organizacijos informaciją apie reikalingų nupirkti prekių, paslaugų ar darbų techninius, estetinius, funkcinius ir kokybės reikalavimus, prekių kiekį, teiktinų su prekėmis susijusių paslaugų pobūdį, darbų ir paslaugų apimtis, pirkimo objekto neskaidymo į dalis pagrindimą, prekių tiekimo, paslaugų teikimo, darbų atlikimo terminus (įskaitant numatomus pratęsimus), eksploatavimo išlaidas ir (arba) techninių specifikacijų projektus, jų pakeitimus ir teiktas pastabas (informaciją apie šių projektų paviešinimą) bei kitas pirkimo objektui keliamas sąlygas. Taip pat gauti iš Komisiją sudariusios organizacijos tiekėjo kompetencijai keliamų, norint tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį būtinų reikalavimų ir juos patvirtinančių dokumentų sąrašus, lėšų, skirtų konkrečių prekių, paslaugų ar darbų pirkimui, sumą, šių pirkimų poreikio pagrindimą ir visą kitą informaciją, reikalingą pirkimams organizuoti ir vykdyti;

7.2.  prašyti, kad dalyviai ar kandidatai paaiškintų savo pasiūlymus, patikslintų duomenis apie savo kvalifikaciją;

7.3.  prašyti, kad dalyviai ar kandidatai pratęstų savo pasiūlymų galiojimo terminą;

7.4.     Komisiją sudariusios organizacijos vadovo sutikimu kviesti ekspertus konsultuoti
klausimu, kuriam reikia specialių žinių, dalyvių ar kandidatų pateiktiems pasiūlymams nagrinėti.

8.  Komisija turi kitų Viešųjų pirkimų įstatyme ir kituose pirkimus reglamentuojančiuose teisės aktuose įtvirtintų teisių.

9.  Komisija, vykdydama jai pavestas funkcijas, privalo:

9.1.  vykdyti Komisijos darbo reglamente nurodytas ir Komisiją sudariusios organizacijos nustatytas užduotis;

9.2.  vykdydama užduotis, laikytis Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimų.

10. Komisija, vykdydama jai pavestas funkcijas, neturi teisės tretiesiems asmenims, išskyrus jos pakviestus ekspertus, Viešųjų pirkimų tarnybos atstovus, perkančiosios organizacijos vadovą, jo
įgaliotus asmenis, kitus Lietuvos Respublikos teisės aktuose nurodytus asmenis ir institucijas, taip pat viešuosius juridinius asmenis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu įgaliotus administruoti Europos Sąjungos ar atskirų valstybių finansinę paramą, teikti jokios informacijos, susijusios su pasiūlymų nagrinėjimu, aiškinimu, vertinimu ir palyginimu, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus atvejus. Komisija negali tretiesiems asmenims atskleisti perkančiajai organizacijai pateiktos tiekėjo informacijos, kurios konfidencialumą nurodė tiekėjas. Tokią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai.

 

IV SKYRIUS

KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

11. Komisijos pirmininkas, kiekvienas Komisijos narys ir ekspertas gali dalyvauti Komisijos darbe tik pasirašęs nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą (1, 2 priedai).

12. Prieš pradėdami darbą Komisijos pirmininkas, kiekvienas Komisijos narys ir ekspertas privalo susipažinti su Etiško elgesio viešuosiuose pirkimuose mokomąja priemone, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. 1S-135 „Dėl Etiško elgesio viešuosiuose pirkimuose mokomosios priemonės patvirtinimo“ ir paskelbta Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainėje www.vpt.lt, taip pat Centriniame viešųjų pirkimų portale www.cvpp.lt.

13. Komisijos pirmininkas Komisijos posėdžio metu paskiria Komisijos narį, atsakingą už informacijos ir atsakymų tiekėjams teikimą. Pirkimo sąlygų tikslinimo (klausimų - atsakymų) atveju, tiekėjams teikiama informacija privalo būti tvirtinama Komisijos posėdžio metu.

14. Komisijos pirmininkas Komisijos posėdžio metu gali nustatyti Komisijos nariui užduotis, susijusias su atliekamo pirkimo procedūromis.

15. Komisijos posėdžius protokoluoja Komisijos sekretorius, o jam nedalyvaujant vienas iš Komisijos narių, paskirtas Komisijos pirmininko sprendimu Komisijos posėdžio metu.

16. Visi Komisijos nariai privalo dalyvauti Komisijos posėdžiuose. Komisijos narys, esantis darbe, bet dėl svarbios priežasties negalintis dalyvauti posėdyje, privalo iš anksto apie tai pranešti Komisijos pirmininkui.

17. Komisijos posėdžiai yra teisėti, kai posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė visų Komisijos narių (projekto konkurso, supaprastinto projekto konkurso metu - ne mažiau kaip du trečdaliai Komisijos narių), o jeigu Komisija sudaryta iš 3 asmenų – kai posėdyje dalyvauja visi Komisijos nariai.

18. Balsavimo metu Komisijos nariai negali susilaikyti nuo sprendimo priėmimo, o turi aiškiai išreikšti savo poziciją svarstomu klausimu. Jei Komisijos narys negali priimti sprendimo dėl informacijos ar laiko stokos, jis turėtų prašyti nukelti Komisijos posėdžio datą ir kreiptis dėl papildomos informacijos ir paaiškinimų suteikimo į kitus Komisijos narius ar ekspertus.

19. Komisija sprendimus priima posėdžiuose paprasta balsų dauguma, atviru vardiniu balsavimu. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Komisijos pirmininko balsas.

20. Atliekant projekto konkursą, Komisijos sekretorius dalyvauja Komisijos posėdžiuose be balsavimo teisės.

21. Komisijos veiklai vadovauja Komisijos pirmininkas. Jei Komisijos pirmininkas negali dalyvauti posėdyje, posėdžiui pirmininkauja Komisijos pirmininko pavaduotojas arba Komisiją sudariusi organizacija paskiria jį pavaduojantį Komisijos narį.

22. Komisijos posėdžio eiga ir sprendimai įforminami protokolu, kuriame nurodomi Komisijos narių pasisakymai, atskirosios nuomonės (kai jos pareiškiamos), pateikiami paaiškinimai, Komisijos priimti sprendimai, sprendimų motyvai (pagrindai ir argumentai), balsavimo rezultatai, įvardinant kiekvieno komisijos nario sprendimą (už arba prieš) svarstomu klausimu. Protokolą pasirašo visi Komisijos posėdyje dalyvavę Komisijos nariai.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

22.      Komisijos pirmininkas, nariai ir ekspertai už savo veiklą atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Už Komisijos veiklą atsako ją sudariusi organizacija.

23.      Nuolatinės Komisijos veikla pasibaigia Komisiją sudariusiai organizacijai priėmus sprendimą dėl jos išformavimo. Jei sudaroma nenuolatinė Komisija, jos veikla pasibaigia, pasibaigus pirkimo procedūroms arba jas nutraukus.

_____________________


 

Utenos rajono savivaldybės administracijos viešojo pirkimo (projekto konkurso, supaprastinto projekto konkurso vertinimo) komisijos darbo reglamento

1 priedas

 

 

(Nešališkumo deklaracijos tipinė forma)

___________________________________________________________________________

(perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto pavadinimas)

___________________________________________________________________________

(asmens vardas ir pavardė, pareigos)

 

NEŠALIŠKUMO DEKLARACIJA

20__ m._____________ d. Nr. ______

__________________________

(vietovės pavadinimas)

Būdamas ______________________________________________________ , pasižadu:

(viešajame pirkime ar pirkime atliekamų pareigų pavadinimas)

1. Objektyviai, dalykiškai, be išankstinio nusistatymo, vadovaudamasis visų tiekėjų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo, abipusio pripažinimo ir skaidrumo principais, atlikti man pavestas pareigas (užduotis).

2. Nedelsdamas raštu pranešti perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto (toliau kartu – pirkimo vykdytojas) vadovui apie galimą interesų konfliktą, paaiškėjus bent vienai iš šių aplinkybių:

2.1. pirkimo procedūrose kaip tiekėjas dalyvauja asmuo, susijęs su manimi santuokos, artimos giminystės ar svainystės ryšiais, arba juridinis asmuo, kuriam vadovauja toks asmuo;

2.2. aš arba asmuo, susijęs su manimi santuokos, artimos giminystės ar svainystės ryšiais:

2.2.1. esu (yra) pirkimo procedūrose dalyvaujančio juridinio asmens valdymo organų narys,

2.2.2. turiu(-i) pirkimo procedūrose dalyvaujančio juridinio asmens įstatinio kapitalo dalį arba turtinį įnašą jame,

2.2.3. gaunu(-a) iš pirkimo procedūrose dalyvaujančio juridinio asmens bet kokios rūšies pajamų;

2.3. dėl bet kokių kitų aplinkybių negaliu laikytis 1 punkte nustatytų principų, įskaitant bet neapsiribojant dėl tiesioginio ar netiesioginio finansinio, ekonominio ar kitokio pobūdžio asmeninio suinteresuotumo, galinčio pakenkti nešališkumui ir nepriklausomumui pirkimo metu.

3. Man išaiškinta, kad:

3.1. asmenys, susiję su manimi santuokos, artimos giminystės ar svainystės ryšiais, yra: sutuoktinis, seneliai, tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), jų sutuoktiniai, vaikaičiai, broliai, seserys ir jų vaikai, taip pat sutuoktinio tėvai, broliai, seserys ir jų vaikai;

3.2. pirkimo vykdytojui gavus pagrįstos informacijos apie tai, kad galiu būti patekęs į intereso konflikto situaciją ir nenusišalinau nuo su atitinkamu pirkimu susijusių sprendimų priėmimo, pirkimo vykdytojo vadovas ar jo įgaliotasis atstovas sustabdo mano dalyvavimą su atitinkamu pirkimu susijusių sprendimų priėmimo procese ar jo stebėjime ir atlieka mano su pirkimu susijusios veiklos patikrinimą. Pirkimo vykdytojas, nustatęs, kad patekau į interesų konflikto situaciją, pašalina mane iš su atitinkamu pirkimu susijusių sprendimų priėmimo proceso ar jo stebėjimo. Jei nustatoma, kad į interesų konflikto situaciją patekau atlikdamas stebėtojo funkcijas, pirkimo vykdytojas apie mano atžvilgiu priimtą sprendimą informuoja instituciją ar įstaigą, įgaliojusią mane stebėtojo teisėmis dalyvauti viešojo pirkimo komisijos posėdžiuose;

3.3. turiu užpildyti privačių interesų deklaraciją, kaip tai numato Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas.*

* Šis reikalavimas taikomas viešojo pirkimo komisijos nariams, asmenims, perkančiosios organizacijos vadovo paskirtiems atlikti supaprastintus viešuosius pirkimus, ir viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantiems ekspertams.

____________________                             ____________________                            ___________________                                                                (pareigos)                                                           (parašas)                                                 (vardas ir pavardė)


 

 

Utenos rajono savivaldybės administracijos viešojo pirkimo (projekto konkurso, supaprastinto projekto konkurso vertinimo) komisijos darbo reglamento

2 priedas

 

 

Viešojo pirkimo komisijos nario/Pirkimo vykdytojo/ Pirkimų administratoriaus/kitos asmens

(nereikalinga išbraukti arba įrašyti kitą konkretų asmenį, pavyzdžiui, ekspertą, – pastaba)

 

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS

 

20... m. <....................> d.

<..........................................................................>

(vardas, pavardė, asmens kodas – pasaba,)

<..........................................................................>

(perkančiosios organizacijos pavadinimas, adresas – pastaba)

 

Pasižadu saugoti ir tik įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais tikslais ir tvarka naudoti konfidencialią informaciją, kuri man taps žinoma dirbant <...................>, man patikėtus dokumentus, kuriuose yra konfidenciali informacija, saugoti tokiu būdu, kad tretieji asmenys neturėtų galimybės su jais susipažinti ar pasinaudoti.

Man išaiškinta, kad konfidencialią informaciją sudaro pirkimo procedūrose dalyvavusių tiekėjų kvalifikaciniai duomenys, kiekvieno pasiūlymo turinys, informacija, susijusi su atliktomis pirkimo procedūromis, jeigu jos atskleidimas prieštarauja įstatymams, daro nuostolių teisėtiems šalių komerciniams interesams arba trukdo užtikrinti sąžiningą konkurenciją. Tuo atveju, jei tiekėjai ar kiti su jais susiję asmenys neteisėtu būdu siekia gauti pirkimo procedūrose dalyvaujančių teikėjų konfidencialios informacijos, apie tokį faktą įsipareigoju pranešti tiesioginiam vadovui. Esu perspėtas, kad, pažeidęs šį pasižadėjimą, turėsiu atlyginti Perkančiajai organizacijai ir tiekėjams padarytus nuostolius.

 

_______________________________________

(vardas, pavardė)

 

______________

(parašas)

 

 

Į pradžią