Utenos rajono savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Potvarkis, Nr. MP-56 2019-11-06
Padalinys: UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
Dėl asmenų priėmimo pas Utenos rajono savivaldybės merą organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

 

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

 

POTVARKIS

dĖL ASMENŲ PRIĖMIMO PAS UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERĄ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. lapkričio 6 d. Nr. MP-56

Utena

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 12 straipsnio 3 dalimi, 20 straipsnio 4 dalimi, 23 straipsnio 5 punktu:

1.    Tvirtinu Asmenų priėmimo pas Utenos rajono savivaldybės merą organizavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2.    Nurodau, kad šis potvarkis turi būti paskelbtas savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt.

3.    Nurodau, kad šis potvarkis per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka, o skundai, susiję su darbo teisiniais santykiais, teikiami Lietuvos Respublikos darbo kodekso IV dalyje nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Alvydas Katinas

______________

 

 


PATVIRTINTA

Utenos rajono savivaldybės mero

2019 m. lapkričio 6 d.

potvarkiu Nr. MP-56

 

 

ASMENŲ PRIĖMIMO PAS UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERĄ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Asmenų priėmimo pas Utenos rajono savivaldybės merą organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato asmenų registravimo priėmimui pas Utenos rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) merą ir priėmimo organizavimo tvarką, asmens duomenų tvarkymo, organizuojant asmenų priėmimus, taisykles.

2.    Aprašo nuostatų privalo laikytis Utenos rajono savivaldybės meras (toliau – Savivaldybės meras), asmenų priėmimus organizuojantys ir juose dalyvaujantys Utenos rajono savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybės administracija) valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (toliau – tarnautojai), tarnautojai, tvarkantys Apraše nurodytus asmens duomenis.

3.    Savivaldybės meras, tarnautojas nusišalina pats arba turi būti nušalintas nuo dalyvavimo asmens priėmime, jeigu tai gali sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą.

4.    Asmenų priėmimą pas Savivaldybės merą organizuoja Utenos rajono savivaldybės administracijos Dokumentų valdymo ir bendrųjų reikalų skyrius (toliau – Dokumentų valdymo ir bendrųjų reikalų skyrius).

 

II SKYRIUS

PRIĖMIMO LAIKAS

 

5.    Savivaldybės meras asmenis priima ne rečiau kaip du kartus per mėnesį.

6.    Priėmimo data ir laikas skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje adresu www.utena.lt.

 

III SKYRIUS

ASMENŲ REGISTRAVIMAS

 

7.    Asmenų prašymai dėl priėmimo pas savivaldybės merą (toliau – prašymas) gali būti pateikiami žodžiu (telefonu ar tiesiogiai asmeniui atvykus į Savivaldybės priimamąjį), raštu (tiesiogiai asmeniui atvykus į Savivaldybės priimamąjį, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį) ir elektroniniu būdu (el. laišku):

8.    Pagal žodžiu (telefonu ar tiesiogiai asmeniui atvykus į Savivaldybės priimamąjį) pateiktą asmens prašymą, prašymą priėmęs Dokumentų valdymo ir bendrųjų reikalų skyriaus darbuotojas užpildo prašymą.

9.    Prašyme nurodoma asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta ir kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti, išdėstoma klausimo, dėl kurio kreipiamasi, esmė (Aprašo priedas). Jei kreipiasi asmens atstovas, jis turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir atstovavimą liudijantį dokumentą.

10.         Gautas prašymas registruojamas tą pačią dieną ir asmuo ne vėliau kaip per 2 darbo dienas informuojamas apie priėmimo pas Savivaldybės merą datą ir laiką arba apie atsisakymo priimti priežastis, nurodant tokio sprendimo apskundimo tvarką.

11.    Asmenys į priėmimą pas Savivaldybės merą neregistruojami:

11.1. jeigu Prašymas pateiktas nesilaikant Aprašo 9 punkte nustatytų reikalavimų;

11.2. jeigu Prašyme nurodyti klausimai priskiriami ne Savivaldybės mero kompetencijai.

 

IV SKYRIUS

PRIĖMIMO ORGANIZAVIMAS

 

12.    Ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki asmens priėmimo pas Savivaldybės merą  dienos, Dokumentų valdymo ir bendrųjų reikalų skyrius pateikia informaciją Savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams, kurių veiklos sričiai priskirti klausimai bus nagrinėjami priėmimo metu.

13.    Struktūriniai padaliniai ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki Savivaldybės mero priėmimo dienos Dokumentų valdymo ir bendrųjų reikalų skyriui pateikia turimą medžiagą, susijusią su klausimais, kurie bus nagrinėjami priėmimo metu.

14.    Dokumentų valdymo ir bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas ir Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, kurių veiklos sričiai priskirti klausimai nagrinėjami Savivaldybės mero priėmimo metu, vadovai gali dalyvauti Savivaldybės mero gyventojų priėmime ir prireikus patikslinti analizuojamų klausimų aplinkybes.

15.    Savivaldybės mero ant asmenų prašymų užrašytas rezoliucijas ne vėliau kaip kitą darbo dieną Dokumentų valdymo ir bendrųjų reikalų skyrius perduoda Savivaldybės administracijos direktoriui., kuris suformuoja pavedimus Savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams ir kontroliuoja atsakymų pateikimo terminų laikymąsi.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

16.    Aprašas skelbiamas Savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt.

17.    Dokumentų valdymo ir bendrųjų reikalų skyrius supažindina tarnautojus su Aprašu per dokumentų valdymo sistemą „Kontora“.

18.    Asmenys pažeidę Aprašo nuostatas atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

 

___________________________


 

Asmenų priėmimo pas Utenos rajono

savivaldybės merą organizavimo

tvarkos aprašo priedas

 

_____________________________________________________________

(vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas)

 

_____________________________________________________________

(adresas, telefono Nr., el. pašto adresas)

_____________________________________________________________

(prašymas pateiktas: paštu, el. paštu, telefonu, apsilankius Savivaldybės priimamajame)

 

Utenos rajono savivaldybės administracijos

Dokumentų valdymo ir bendrųjų reikalų skyriui

 

PRAŠYMAS

DĖL PRIĖMIMO PAS SAVIVALDYBĖS MERĄ

______________

(data)

Utena

 

Prašome mane priimti pas Utenos rajono savivaldybės merą dėl

................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .

________________________________________________________________________________

(asmens vardas, pavardė, parašas, data)*

 

Asmens priėmimo pas merą data ir laikas:........................................................................................

 

 

Mero rezoliucija po asmens priėmimo

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

* Pasirašydami Jūs patvirtinate, kad esate tinkamai informuotas, kad Jūsų asmens duomenų valdytojas yra Utenos rajono savivaldybės administracija (juridinio asmens kodas 188710442, adresas: Utenio a. 4, LT-28503 Utena, tel. (8 389)  6 16 00, el. p. info@utena.lt ). Asmens duomenys tvarkomi siekiant išnagrinėti Jūsų prašymą/skundą/paklausimą. Tvarkymo pagrindas - tvarkyti būtina, siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas. Jūsų duomenys Savivaldybės administracijoje bus saugomi teisės aktų, reglamentuojančių duomenų saugojimo terminus, nustatyta tvarka ir gali būti teikiami tretiesiems asmenims, jeigu tai yra būtina Jūsų prašymui/skundui/paklausimui išnagrinėti ir asmenims, kurie turi teisę šiuos duomenis gauti teisės aktų nustatyta tvarka. Duomenis pateikti privalote, kadangi kitaip negalėsime išnagrinėti Jūsų skundo/prašymo/pareiškimo ir/ar suteikti paslaugos. Jūs turite teisę kreiptis su prašymu susipažinti su asmens duomenimis, juos ištaisyti, ištrinti, apriboti jų tvarkymą, juos perkelti, taip pat turite teisę nesutikti su duomenų tvarkymu, pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius) ir pasikonsultuoti su Utenos rajono savivaldybės administracijos Duomenų apsaugos pareigūnu el. p. dap@utena.lt . Daugiau informacijos apie duomenų tvarkymą rasite www.utena.lt .

 

Į pradžią