Utenos rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. AĮ-1039 2019-11-06
Padalinys: UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
Dėl socialinio būsto pirkimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo.

 

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SOCIALINIO BŪSTO PIRKIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO

 

2019 m. lapkričio 6 d. Nr. AĮ-1039

Utena

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 841 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“, 11, 12, 14, 15 ir 16 punktais, Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. TS-239 „Dėl socialinio būsto pirkimo“, Socialinio būsto pirkimo ekonominiu ir socialiniu pagrindimu, patvirtintu Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. AĮ-854 „Dėl socialinio būsto pirkimo ekonominio ir socialinio pagrindimo“:

1.    Tvirtinu Socialinio būsto pirkimo komisijos darbo reglamentą (pridedama).

2.    Sudarau Socialinio būsto pirkimo komisiją:

2.1.  komisijos pirmininkė – Zita Ringelevičienė, administracijos direktoriaus pavaduotoja;

2.2.  komisijos sekretorė – Laura Gaivenienė, Turto valdymo skyriaus vyr. specialistė;

2.3.  komisijos narys Vytautas Leika, Teritorijų planavimo ir statybų skyriaus vyr. specialistas;

2.4.  komisijos narė – Danutė Šimonėlienė, Turto valdymo skyriaus vedėja;

2.5.  komisijos narė – Irena Tumonienė, Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja;

2.6.  komisijos narys –Dovydas Datenis, Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyr. specialistas;

3.    Socialinio būsto pirkimo komisijos pirmininkei Zitai Ringelevičienei negalint eiti savo pareigų, komisijos pirmininko pareigas pavedu eiti komisijos nariui Vytautui Leikai.

4.    Nustatau Socialinio būsto pirkimo komisijai organizuoti ir atlikti skelbiamų derybų būdu vieno kambario buto (su visais komunaliniais patogumais, bendras plotas turi būti ne didesnis kaip 40 kv. m) Utenos mieste pirkimą.

5.    Suteikiu Socialinio būsto pirkimo komisijai visus įgaliojimus šio įsakymo 4 punkte nurodytai užduočiai įvykdyti.

6.    Nurodau, kad šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

7.    Nurodau, kad šis įsakymas turi būti paskelbtas savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt.

 

Administracijos direktorius                                                                                        Audrius Remeikis

______________

 

 


PATVIRTINTA

Utenos rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019 m. lapkričio 6 d.

įsakymu Nr. AĮ-1039

 

 

SOCIALINIO BŪSTO PIRKIMO KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Socialinio būsto pirkimo komisijos (toliau – Komisija) darbo reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato Komisijos užduotis, funkcijas, teises ir pareigas, jos sudarymą ir darbo organizavimą, sprendimų priėmimo procedūras, įgaliojimų pasibaigimą.

2.    Komisija sudaroma pirkti socialinį būstą – vieno kambario butą (su visais komunaliniais patogumais, vieno buto bendras plotas turi būti ne didesnis kaip 40 kv. m.). Komisija savo veikloje vadovaujasi Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 841 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ (toliau – Aprašas), Socialinio būsto pirkimo ekonominiu ir socialiniu pagrindimu, patvirtintu Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. AĮ- 854 „Dėl Socialinio būsto pirkimo ekonominio ir socialinio pagrindimo tvirtinimo“.

3.    Komisija veikia ją sudariusios organizacijos, Utenos rajono savivaldybės administracijos (toliau – Administracija), vardu pagal jai suteiktus įgaliojimus.

4.    Komisija vykdo tik raštiškas Administracijos užduotis, susijusias su pirkimo organizavimu ir jo atlikimu pagal Administracijos suteiktus įgaliojimus

5.    Komisija savo darbe vadovaujasi kandidatų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo, abipusio pripažinimo ir skaidrumo principais.

6.    Reglamente naudojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme, Apraše pateiktus sąvokų aiškinimus.

 

II SKYRIUS

KOMISIJOS UŽDUOTIS IR FUNKCIJOS

 

7.    Komisijai nustatoma užduotis – nupirkti vieno kambario butą (su visais komunaliniais patogumais, buto bendras plotas turi būti ne didesnis kaip 40 kv. m.) Utenos mieste pagal Komisijos patvirtintas socialinio būsto pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygas.

8.    Komisija, vykdydama jai nustatytą užduotį, veikia pagal Administracijos direktoriaus jai suteiktus įgaliojimus ir vykdo visas teisės aktuose nustatytas pirkimo procedūras.

 

III SKYRIUS

KOMISIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

 

9.    Komisija, atlikdama jai pavestas funkcijas, turi teisę:

9.1.  gauti iš Administracijos visą informaciją, reikalingą atlikti savo funkcijas;

9.2.  nustatyti derybų datą, laiką ir vietą;

9.3.  prašyti, kad kandidatai paaiškintų pasiūlymus, patikslintų duomenis apie parduodamus butus;

9.4.  palikti pretenziją nenagrinėtą, jeigu ji pateikta praleidus terminą;

9.5.  suteikti tretiesiems asmenims informaciją apie pasiūlymus pirkti butus tačiau tik tokią, kuri nepažeidžia parduodamų butų dokumentuose nustatytų kandidatų sąlygų ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų informacijos apsaugos reikalavimų.

10.    Komisija privalo:

10.1.   vykdyti Apraše ir Reglamente nurodytas funkcijas ir Administracijos nustatytas užduotis;

10.2.   sustabdyti pirkimo procedūras, iki išnagrinės pretenziją ir priims dėl jos sprendimą;

10.3.   informuoti kandidatus apie pirkimo procedūrų terminų pratęsimą, nurodant nukėlimo priežastį;

10.4.   išnagrinėti pretenzijas ir priimti motyvuotą sprendimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos, taip pat ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu pranešti pretenziją pateikusiajam kandidatui ir kitiems derybose dalyvavusiems kandidatams apie priimtą sprendimą;

 

IV SKYRIUS

KOMISIJOS SUDARYMAS IR DARBO ORGANIZAVIMAS

 

11.    Komisija sudaroma Administracijos direktoriaus įsakymu iš ne mažiau kaip trijų asmenų. Pirkimo komisijos nariais (išskyrus jos pirmininką ir sekretorių, kurie skiriami iš perkančiosios organizacijos darbuotojų ar bendru pavaldumu susijusios kitos perkančiosios organizacijos darbuotojų) gali būti įvairių institucijų atstovai. Skiriant Pirkimo komisijos narius, turi būti atsižvelgiama į jų ekonomines ir teisines žinias. Komisijos sekretorius yra Komisijos narys.

12.    Pirkimo komisijos nariais gali būti tik nepriekaištingos reputacijos asmenys. Komisijos pirmininko, jos narių negali sieti giminystės ar svainystės ryšiai.

13.    Komisija sprendimus priima posėdyje balsų dauguma (balsus skaičiuojant nuo posėdyje dalyvavusių Komisijos narių skaičiaus) atviru vardiniu balsavimu. Komisijos posėdžiai ir priimami sprendimai teisėti, kai posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė visų Komisijos narių. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Komisijos pirmininko balsas.

14.    Komisijos darbo forma yra posėdžiai. Komisijos sprendimai įforminami protokolu, kurį pasirašo visi posėdyje dalyvavę jos nariai. Protokole nurodomi Komisijos priimtų sprendimų motyvai ir kiekvieno posėdyje dalyvavusio jos nario nuomonė, pateikiami paaiškinimai. Derybų protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas, jos nariai ir kandidatas, su kuriuo derėtasi, arba jo įgaliotas atstovas.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

15.    Komisija veikia nuo sprendimo ją sudaryti ir užduočių nustatymo iki sprendimo ją panaikinti priėmimo arba nuo perkančiosios organizacijos rašytinių užduočių jai paskyrimo iki visų nustatytų užduočių įvykdymo arba sprendimo nutraukti pirkimo procedūras priėmimo. Komisijos nariai, pažeidę šio reglamento nuostatas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

16.    Komisija neatsako už pirkimo sutarties sudarymą ir jos vykdymą.

17.    Pirkimo sutartys, paraiškos, pasiūlymai, pirkimo dokumentai, paraiškų ir pasiūlymų nagrinėjimo ir vertinimo dokumentai, kiti su pirkimu susiję dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

_______________________

Į pradžią