Utenos rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis dokumentas Atsisiųskite aktą byloje
Priedas, Nr. TS-288 2019-11-28
Padalinys: UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
Dėl individualių nuotekų valymo įrenginių arba nuotekų išsėmimo rezervuarų įrengimo dalinio finansavimo

PATVIRTINTA

Utenos rajono savivaldybės tarybos

2019 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. TS-288

 

 

INDIVIDUALIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ ARBA NUOTEKŲ IŠSĖMIMO REZERVUARŲ ĮRENGIMO DALINIO FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Individualių nuotekų valymo įrenginių arba nuotekų išsėmimo rezervuarų įrengimo dalinio finansavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja individualių nuotekų valymo įrenginių arba nuotekų išsėmimo rezervuarų įrengimo dalinio finansavimo Utenos rajono savivaldybėje reikalavimus pareiškėjams, paraiškų teikimą, finansavimo prioritetus, paraiškų vertinimo ir finansavimo skyrimo tvarką.

2.    Fizinių asmenų įsirengiami nuotekų išsėmimo rezervuarai turi atitikti Nuotekų kaupimo rezervuarų ir septikų įrengimo, eksploatavimo ir kontrolės tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-18 „Dėl Nuotekų kaupimo rezervuarų ir septikų įrengimo, eksploatavimo ir kontrolės tvarkos aprašo,“ nustatytus reikalavimus.

3.    Fizinių asmenų įsirengiami individualūs nuotekų valymo įrenginiai turi atitikti Nuotekų tvarkymo reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“, nustatytus reikalavimus.

4.    Individualių nuotekų valymo įrenginių arba nuotekų išsėmimo rezervuarų įrengimas iš dalies finansuojamas Utenos rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.

5.    Individualių nuotekų valymo įrenginių arba nuotekų išsėmimo rezervuarų (toliau - Objektas) įrengimas finansuojamas tik tuo atveju, kai nėra techninės galimybės prisijungti prie nuotekų tvarkymo infrastruktūros.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJMS

 

6.        Paraiškas (toliau - Paraiška) daliniam finansavimui gauti gali teikti fiziniai asmenys, planuojantys einamaisiais metais įsirengti individualius buityje susidarančių nuotekų valymo įrenginius arba nuotekų išsėmimo rezervuarus tose vietovėse, kuriose nėra ir ateinančius du metus neplanuojama įrengti nuotekų tvarkymo infrastruktūros bei vietovėse, dėl kurių plėtros vykdomi reikiamų investicijų bei technologinių sprendimų vertinimai (toliau – Darbai) .

7.        Paraišką gali teikti:

7.1.  pastato ar buto savininkas, planuojantis įsirengti Objektą (toliau – Pareiškėjas);

7.2.  keli pastatų ar butų savininkai, planuojantys įsirengti vieną bendrą Objektą (toliau – Pareiškėjų grupė).

8.    Paraiškoje numatyti Darbai turi būti atlikti ir Objektas pradėtas eksploatuoti iki einamųjų metų gruodžio 1 d.

9.    Pareiškėjas ar Pareiškėjų grupė turi būti deklaravę savo gyvenamąją vietą Utenos rajono savivaldybės teritorijoje ir nuosavybės teise valdyti pastatą, kurio statyba turi būti užbaigta ir įregistruota VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre.

10.    Paraiška nevertinama, jei pastatai nėra prijungti prie geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros vietovėse, kuriose yra geriamojo vandens tiekimo infrastruktūra.

 

 

III SKYRIUS

PARAIŠKŲ TEIKIMAS

 

11.         Paraiškos teikiamos Utenos rajono savivaldybės administracijai iki Utenos rajono savivaldybės administracijos skelbiamame kvietime nurodytos datos. Kvietime taip pat nurodoma, kur per ateinančius dvejus metus bus įrengta nuotekų tvarkymo infrastruktūra bei vietovėse, dėl kurių plėtros vykdomi reikiamų investicijų bei technologinių sprendimų vertinimai.

12.         Su Paraiška (priedas) pateikiami dokumentai:

12.1.   Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo apie nuosavybės teise įregistruotą žemės sklypą ir pastatą kopija ir sklypo, kuriame bus įrengiamas Objektas, unikalus numeris;

12.2.   jei žemės sklypas priklauso ne vienam savininkui, kito (-ų) savininko (-ų) sutikimas (-us), kad neprieštarauja numatytiems darbams;

12.3.   Gyvenamosios vietos deklaracija ir/ar Pažyma apie šeimos sudėtį;

12.4.   Šeimos narių arba vieno gyvenančio asmens dokumentai, pagrindžiantys asmens (šeimos) pajamas, gautas per tris paskutinius mėnesius iki Paraiškos pateikimo dienos;

12.5.   Finansavimo skyrimo prioritetus įrodantys dokumentai.

 

IV SKYRIUS

FINANSAVIMO PRIORITETAI

 

13.         Finansavimo prioritetai teikiami:

13.1.   fiziniams asmenims, kurių vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį neviršija 3 valstybės remiamo pajamų dydžių (toliau – VRP);

13.2.   Pareiškėjams, kurių nuosavybės teise valdomame pastate ar bute deklaruotas didesnis gyventojų skaičius;

13.3.   Pareiškėjų grupei planuojančiai įsirengti vieną bendrą Objektą;

13.4.   jaunoms šeimoms – t.y. šeimos, kurioje kiekvienas iš sutuoktinių yra ne vyresnis kaip 40 metų, tai pat šeimos, kuriose motina arba tėvas yra ne vyresnis kaip 40 metų ir vienas augina vieną ar daugiau vaikų (įvaikių), vaiką ar daugiau vaikų, kuriam (kuriems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);

13.5.   daugiavaikėms šeimoms;

13.6.   anksčiau pagal datą Utenos rajono savivaldybės administracijai pateikusiems Paraiškas.

 

V SKYRIUS

PARAIŠKŲ VERTINIMAS

 

14.     Paraiškas vertina Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija (toliau – Komisija). Komisiją sudaro, jos darbo reglamentą tvirtina Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius.

15.     Utenos rajono savivaldybės administracijoje gautos ir užregistruotos Paraiškos su pateiktais dokumentais teikiamos nagrinėti Komisijai.

16.     Komisija paraiškas vertina pagal šiame Apraše nustatytus reikalavimus pareiškėjams ir finansavimo prioritetus.

17.     Komisija turi teisę kreiptis į UAB „Utenos vandenys“ dėl pažymos apie Pareiškėjo, Pareiškėjų grupės technines galimybes prisijungti prie nuotekų tvarkymo infrastruktūros (esamų ar planuojamų nutiesti).

18.     Pasibaigus Paraiškų teikimo laikui, Komisija ne vėliau kaip per 20 darbo dienų įvertina Paraiškas ir priima siūlymą dėl finansavimo skyrimo arba neskyrimo, kurį pateikia Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriui.

 

VI SKYRIUS

FINANSAVIMO SKYRIMAS

 

19.         Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius, atsižvelgdamas į Komisijos siūlymą, priima sprendimą dėl finansavimo skyrimo arba neskyrimo ir apie priimtą sprendimą informuoja Pareiškėją, Pareiškėjų grupę.

20.         Pareiškėjui, Pareiškėjų grupei atsisakius finansavimo, finansavimas siūlomas kitam Pareiškėjui ar Pareiškėjų grupei eilės tvarka.

21.         Finansavimas skiriamas:

21.1.   Pareiškėjui įsirengiant individualų nuotekų valymo įrenginį – 500 (penki šimtai) Eur;

21.2.   Pareiškėjų grupei įsirengiant individualų nuotekų valymo įrenginį – po 500 (penkis šimtus) Eur kiekvienam pastato ar buto savininkui, bet ne daugiau kaip 4000 (keturi tūkstančiai) Eur iš viso Pareiškėjų grupei;

21.3.   Pareiškėjui ar Pareiškėjų grupei įsirengiant nuotekų išsėmimo rezervuarą – 200 (du šimtai) Eur.

22.         Utenos rajono savivaldybė administracijos direktoriaus įsakyme dėl paraiškos finansavimo nurodytos lėšos Pareiškėjui, Pareiškėjų grupei pervedamos į Paraiškoje nurodytą banko sąskaitą (-as) tik įvykdžius Paraiškoje numatytus Darbus, pateikus prašymą kompensuoti patirtas išlaidas, išlaidas pagrindžiančius dokumentus, sutartį su nuotekų vežėju (įsirengusiems nuotekų išsėmimo rezervuarus), Objekto pridavimo aktą (įsirengusiems nuotekų valymo įrenginius) bei Komisijai patikrinus, ar Darbai atlikti.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

23.     Asmenys, pažeidę šį Aprašą, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

24.     Nustačius, kad Pareiškėjas pateikė neteisingus duomenis ir dėl to nepagrįstai buvo skirta kompensacija, lėšos iš Pareiškėjo išieškomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

25.     Kilę ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

26.     Aprašas keičiamas, pripažįstamas netekusiu galios Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimu.

 

 


 

PATVIRTINTA

Utenos rajono savivaldybės tarybos

2019 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. TS-288

 

PARAIŠKA

DĖL INDIVIDUALIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ ARBA NUOTEKŲ IŠSĖMIMO REZERVUARŲ ĮRENGIMO DALINIO FINANSAVIMO

 

_____________

(pateikimo data)

 

 

Utenos rajono savivaldybės administracijai

 

 

Aš, (mes), _______________________________________ ,sklypo, pastato savininkas (-ai),

                                                                           (vardas, pavardė)

 

20____ metais, adresu _____________________________________________________________

 

numatau (pasirinkti vieną):

įsirengti buityje susidarančių individualių nuotekų valymo įrenginius;

įsirengti sertifikuotą nuotekų išsėmimo rezervuarą.

 

Ir prašau skirti ______ Eur finansinę paramą.

 

Atitiktis finansavimo skyrimo prioritetams  (pažymėti ar įrašyti ):

 

1.

Vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį neviršija 3 valstybės remiamo pajamų dydžių (toliau – VRP)

 ................. (įrašyti) Eur/ mėn.

2.

Deklaruotų gyventojų skaičius

  .................(įrašyti), vnt.      

              

3.

Jauna šeima

Taip  / ne ( tinkamą pabraukti)

 

4.

Daugiavaikė šeima

Taip  / ne ( tinkamą pabraukti)

 

5.

Pastatas, prijungtas prie geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros, vietovėje, kurioje yra geriamojo vandens tiekimo infrastruktūra, bet nėra nuotekų tvarkymo infrastruktūros

 

Taip  / ne ( tinkamą pabraukti)

 

6.

Pastatas yra vietovėje, kurioje nėra nuotekų tvarkymo  infrastruktūros

Taip  / ne ( tinkamą pabraukti)

 

7.

Pareiškėjų grupė

Taip / ne ( tinkamą pabraukti)

8.

Kita

                          (įrašyti)     

 

 

 

 

Pateikiu šiuos dokumentus:

1.    Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo apie nuosavybės teise įregistruotą žemės sklypą ir pastatą kopiją ir sklypo, kuriame bus įrengiamas objektas, unikalų numerį.

2.    Žemės sklypo savininko sutikimą (taikoma, jei yra ne vienas žemės sklypo savininkas).

3.    Gyvenamosios vietos deklaracija ar/ir Pažyma apie šeimos sudėtį.

4.    Dokumentai, pagrindžiantys asmens (šeimos) pajamas.

5.    Kiti dokumentai ___________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ :

6.    Banko sąskaitos Nr. ______________________________________________

 

 

Pareiškėjas (-ai)                                 _____________                      __________________

                                           (parašas)                                                   (vardas, pavardė)

 

 

 

 

Pasirašydamas (-i) patvirtinu (-ame) pateiktų duomenų teisingumą ir sutinku (-ame), kad mano/mūsų duomenys, būtini finansavimui gauti, būtų tikrinami valstybės informacinėse sistemose ir registruose.

Į pradžią