Utenos rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. TS-319 2019-12-19
Padalinys: UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. TS-133 „Dėl Utenos rajono savivaldybės etikos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 30 D. SPRENDIMO NR. TS-133 „DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ETIKOS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. gruodžio 19 d. Nr. TS-319

Utena

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Utenos rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1.    Pakeisti Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimą Nr. TS-133 „Dėl Utenos rajono savivaldybės etikos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“.

1.1.       Pakeisti pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

„DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ETIKOS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“

1.2.       Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

              „1. Patvirtinti Utenos rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos nuostatus (pridedama).“

2.    Pakeisti Utenos rajono savivaldybės etikos komisijos nuostatus, patvirtintus Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. TS-133 „Dėl Utenos rajono savivaldybės etikos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“:

2.1.       pakeisti pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

„UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS

NUOSTATAI“

2.2.       Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

              „1. Utenos rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Utenos rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos (toliau - Komisija) funkcijas, teises ir pareigas, darbo organizavimo tvarką.

2.3.       Pakeisti 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

              „8. Komisijos narys turi teisę:

8.1. apklausti posėdžio metu savivaldybės tarybos narį, kurio elgesys tiriamas, ir kitus asmenis, susijusius su savivaldybės tarybos nario elgesio tyrimu;

8.2. apklausti skundo autorių ir išsiaiškinti apie jo žinomą informaciją dėl savivaldybės tarybos nario galimai padaryto Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekse nustatytų valstybės politikų elgesio principų, nuostatų, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme, savivaldybės tarybos veiklos reglamente, kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose savivaldybės tarybos nariui nustatytų reikalavimų pažeidimo

8.3. teisės aktų nustatyta tvarka susipažinti su reikiamais dokumentais ir gauti jų nuorašus (kopijas) bei kitą tyrimui reikalingą informaciją;

8.4. atliekant tyrimą išvykti į įvykio vietą;

8.5.atliekant tyrimą pasitelkti specialistus;

8.6. nesutikdamas su Komisijos sprendimu, pareikšti savo atskirą nuomonę ir, jeigu atskirai nuomonei pritaria ne mažiau kaip du Komisijos nariai, reikalauti, kad ji būtų paskelbta kartu su Komisijos priimtu sprendimu;“

2.4.       Pakeisti 9 punktą ir jį išdėstyti taip:

              „9. Komisijos narys privalo:

              9.1. dalyvauti Komisijos posėdžiuose. Jei komisijos narys negali atvykti į posėdį, apie tai turi iš anksto pranešti Komisijos pirmininkui, o jam nesant – pavaduotojui, nurodydamas nedalyvavimo priežastį;

              9.2. Komisijos pavedimu rinkti tyrimo medžiagą ir rengti siūlymus Komisijos posėdžiui;

              9.3. laikyti paslaptyje žinias ar duomenis, kuriuos sužinojo vykdydamas tyrimą, jeigu tokie duomenys ar žinios sudaro valstybės, komercinę, banko, tarnybos arba kitą įstatymų saugomą paslaptį;

              9.4. nenaudoti 9.4 papunktyje nurodytų duomenų ar žinių savo ar kitų asmenų naudai;

              9.5. Komisijai nebaigus tyrimo, niekam neteikti informacijos apie vykdomo tyrimo aplinkybes, su tyrimu susijusius asmenis, turimą medžiagą, duomenis.“

2.5.  Pakeisti 11 punktą ir jį išdėstyti taip:

„11. Komisijos pirmininkas, o kai jo nėra – pirmininko pavaduotojas:

11.1. šaukia Komisijos posėdžius, sudaro jų darbotvarkę;

11.2. pirmininkauja Komisijos posėdžiams;

11.3. išklauso Komisijos narių bei kitų posėdžio dalyvių nuomonę, skiria nariams pavedimus;

11.4. kviečia į Komisijos posėdžius specialistus ir kitus asmenis;

11.5. atstovauja Komisijai valstybės ir savivaldybės institucijose;“

2.6.  Pakeisti 12 punktą ir jį išdėstyti taip:

„12. Komisijos atsakingasis sekretorius:

12.1. organizuoja Komisijos posėdžius;     

12.2. rašo Komisijos posėdžių protokolus;

12.3. tvarko Komisijos dokumentus, įkelia parengtus dokumentus į dokumentų valdymo sistemą, registruoja ir saugo Komisijos posėdžių protokolus;

12.4. Komisijos pirmininko pavedimu teikia tretiesiems asmenims informaciją apie Komisijos priimtus sprendimus;

12.5. daro Komisijos posėdžių garso įrašus (protokolui), posėdžių garso įrašai saugomi informacijos laikmenose iki Tarybos kadencijos pabaigos;“

2.7.  Pakeisti 13 punktą ir jį išdėstyti taip:

„13. Pagrindinė Komisijos veiklos forma yra posėdžiai. Komisija, veikdama pagal Nuostatų 6.2 ir 6.6 papunkčius, rengia posėdžius ne rečiau kaip kartą per mėnesį.“

2.8.  Pakeisti 14 punktą ir jį išdėstyti taip:                           

„14. Posėdžio darbotvarkė parengiama ir Komisijos sprendimų projektai bei kita medžiaga pateikiama Komisijos nariams susipažinti raštu arba elektroninėmis priemonėmis prieš tris darbo dienas iki posėdžio. Posėdžio darbotvarkė patvirtinama posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių daugumos nutarimu.“

2.9.  Pakeisti 16 punktą ir jį išdėstyti taip:

„16. Komisija taip pat tiria galimus pažeidimus, jeigu nuo jų padarymo praėjo ne daugiau kaip vieneri metai. Anoniminiai skundai nenagrinėjami. Komisijos atliekamas pažeidimo tyrimas turi būti baigtas ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo tyrimo pradžios. Į šį terminą neįskaičiuojamas tarybos nario laikinojo nedarbingumo, atostogų laikas ir laikas, kai savivaldybės tarybos narys yra išvykęs į tarnybinę komandiruotę. Prireikus Komisija gali, bet ne ilgiau kaip vienam mėnesiui, pratęsti šiame punkte nustatytą tyrimo terminą.“

2.10.   Pakeisti 23 punktą ir jį išdėstyti taip:

„23. Komisijos posėdžiai protokoluojami. Daromi Komisijos posėdžių garso įrašai yra sudėtinė protokolo dalis. Protokolą pasirašo posėdžio pirmininkas ir atsakingasis sekretorius. Posėdžio pirmininkui nusišalinus nuo klausimo svarstymo, posėdžio protokolą dėl šio klausimo pasirašo jį svarstant pirmininkavęs Komisijos narys. Protokole turi būti nurodyta posėdžio data, protokolo numeris, posėdyje dalyvavusių asmenų vardai ir pavardės, posėdžio darbotvarkė, svarstyti klausimai ir priimti sprendimai, Komisijos narių vardinio balsavimo rezultatai. Protokolas turi būti parengtas ir pasirašytas per penkias darbo dienas po posėdžio. Komisijos posėdžių protokolai ir (ar) jų išrašai teisės aktų nustatyta tvarka gali būti teikiami tik Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai ir  teisėsaugos institucijoms jų oficialiu prašymu, taip pat asmeniui, dėl kurio veikos atitikties teisės aktų nuostatoms Komisija priėmė sprendimą.“

2.11.   Pakeisti 31 punktą ir jį išdėstyti taip:

„31. Komisijos sprendimai gali būti skundžiami Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai (toliau – VTEK) per vieną mėnesį nuo sprendimo paskelbimo arba jo įteikimo savivaldybės tarybos nariui, dėl kurio yra priimtas sprendimas, dienos. VTEK, kaip privalomos išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos, priimtas sprendimas gali būti skundžiamas teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.“

3.    Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

4.        Nurodyti, kad šis sprendimas turi būti paskelbtas Teisės aktų registre ir savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Alvydas Katinas

 

 

______________

 

 

 

Į pradžią