Utenos rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. AĮ-83 2020-01-31
Padalinys: UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
Dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus nuostatų patvirtinimo

 

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CENTRALIZUOTO VIDAUS AUDITO SKYRIAUS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2020 m. sausio 31 d. Nr. AĮ-83

Utena

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2, 3 punktais, Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 10 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo Nr. IX-1253 pakeitimo įstatymo 2 straipsnio 3 dalimi, Pavyzdiniais vidaus audito tarnybos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 14 d. nutarimu Nr. 470 „Dėl Pavyzdinių vidaus audito nuostatų patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1291 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 14 d. nutarimo Nr. 470 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo įgyvendinimo ir Vidaus audito tarnybos pavyzdinių nuostatų patvirtinimo” pakeitimo” 2.2 punktu:

1.    Tvirtinu Utenos rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus nuostatus (pridedama).

2.    Pripažįstu netekusiais galios Utenos rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus nuostatus, patvirtintus Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. AĮ-292 „Dėl skyrių nuostatų patvirtinimo ir pakeitimo” su visais pakeitimais ir papildymais.

3.    Nurodau, kad šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                      Audrius Remeikis

______________

 

 


 

PATVIRTINTA

Utenos rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus 2020 m. sausio        d.

įsakymu Nr. AĮ-

 

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CENTRALIZUOTO VIDAUS AUDITO SKYRIAUS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Utenos rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus nuostatai reglamentuoja Utenos rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus veiklos tikslą, uždavinį, funkcijas, teises ir veiklos organizavimą.

2.    Utenos rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyrius (toliau – Skyrius) įsteigtas Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimu. Skyrius yra Utenos rajono savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybės administracijos) struktūrinis padalinys, išlaikomas iš Utenos rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) biudžeto lėšų.

3.    Skyrius yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Savivaldybės administracijos direktoriui.

4.    Skyrius yra nepriklausomas nuo vertinamos Savivaldybės administracijos, Savivaldybės administravimo subjektų ar kitų Savivaldybės viešųjų juridinių asmenų (toliau - Savivaldybei pavaldūs viešieji juridiniai asmenys) veiklos ir nėra už ją atsakingas. Skyriaus, Skyriaus vedėjo, Skyriaus vidaus auditorių (vyriausiųjų specialistų) veiklos nepriklausomumas užtikrinamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo (toliau – Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas) 10 straipsniu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 28 straipsnio 7 dalimi:

4.1.   Savivaldybės administracijos direktorius turi užtikrinti Skyriaus, jo darbuotojų veiklos ir organizacinį nepriklausomumą ir negali šios valdymo funkcijos perduoti kitiems Savivaldybės administracijos darbuotojams;

4.2.   Skyriui, Skyriaus vedėjui, Skyriaus vidaus auditoriui (vyriausiajam specialistui) negali būti daromas poveikis, kai yra planuojamas ir atliekamas vidaus auditas ir pateikiami vidaus audito rezultatai;

4.3.   Skyriaus vedėjas ir Skyriaus vidaus auditoriai (vyriausieji specialistai) negali dalyvauti valdant Savivaldybės administraciją ir Savivaldybei pavaldžius viešuosius juridinius asmenis;

4.4.   Kad būtų išsaugotas objektyvumas ir nepriklausomumas, Skyriaus vedėjas ir Skyriaus vidaus auditoriai (vyriausieji specialistai) negali dalyvauti Savivaldybės administravimo subjektų, Savivaldybės valdomų įmonių ir Savivaldybės viešųjų juridinių asmenų valdymo organuose, negali dalyvauti rengiant vidaus kontrolės sistemos tobulinimo dokumentų projektus ar kuriant, nustatant ir įgyvendinant Savivaldybės administracijos ir jos padalinių, Savivaldybės valdomų įmonių ir viešųjų juridinių asmenų vidaus kontrolę, jos procedūras;

4.5.   Skyriaus vedėjas ir Skyriaus vidaus auditoriai (vyriausieji specialistai), siekdami išsaugoti objektyvumą, turi nedalyvauti nustatant ir įgyvendinant Savivaldybės administracijos, Savivaldybei pavaldžių viešųjų juridinių asmenų vidaus kontrolės politiką, tikrinant ir vertinant veiklą, už kurią jis buvo atsakingas mažiau kaip prieš vienerius metus prieš pradėdamas eiti Skyriaus vedėjo, Skyriaus vidaus auditoriaus (vyriausiojo specialisto) pareigas.

5.    Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus auditą, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir šiais nuostatais.

6.    Skyrius savo kompetencijos klausimais bendrauja ir bendradarbiauja su kitomis valstybės ir Savivaldybės įstaigomis bei institucijomis, su kitais Savivaldybės administracijos padaliniais, kitų savivaldybių administracijų centralizuoto vidaus audito padaliniais.

7.    Skyrius turi savo antspaudą, blanką su Skyriaus pavadinimu. Skyrius, rengdamas dokumentus vadovaujasi teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą.

8.         Skyrius, vadovaudamasis galiojančiais teisės aktais, tvarko Skyriaus archyvą.

9.    Skyriaus adresas - Utenio a. 4. 28503, Utena.

10.         Skyriaus vedėjo ir Skyriaus vidaus auditorių (vyriausiųjų specialistų) priėmimo į pareigas, darbo užmokesčio mokėjimo jiems tvarką ir sąlygas, atsakomybę, socialines ir kitas garantijas nustato specialūs įstatymai, reglamentuojantys valstybės tarnautojų priėmimą į pareigas, darbo užmokesčio mokėjimą, atsakomybę, socialines ir kitas garantijas.

 

II SKYRIUS

SKYRIAUS VEIKLOS TIKSLAS, UŽDAVINYS IR FUNKCIJOS

 

11.         Skyriaus veiklos tikslas − padėti Savivaldybės administracijos direktoriui siekti Savivaldybės administracijos veiklos tikslo (-ų), tobulinant Savivaldybės administracijos, Savivaldybei pavaldžių viešųjų juridinių asmenų valdymą, rizikos valdymą ir vidaus kontrolę.

12.    Skyriaus veiklos uždavinys – atlikti Savivaldybės administracijos, Savivaldybei pavaldžių viešųjų juridinių asmenų vidaus auditą, kurio pagrindiniai uždaviniai yra:

12.1.   tirti ir vertinti Savivaldybės administracijos, Savivaldybei pavaldžių viešųjų juridinių asmenų valdymą, rizikos valdymą ir vidaus kontrolę;

12.2.   tirti ir vertinti Savivaldybės administracijos, Savivaldybei pavaldžių viešųjų juridinių asmenų gautų Europos Sąjungos ir (arba) tarptautinės finansinės paramos lėšų panaudojimo administravimą;

12.3.   teikti Savivaldybės administracijos direktoriui, Savivaldybei pavaldžių viešųjų juridinių asmenų vadovams rekomendacijas dėl Savivaldybės administracijos, Savivaldybei pavaldžių viešųjų juridinių asmenų valdymo, rizikos valdymo ir vidaus kontrolės tobulinimo;

12.4.   konsultuoti Savivaldybės administracijos direktorių, Savivaldybės administracijos padalinių ir (ar) Savivaldybei pavaldžių viešųjų juridinių asmenų vadovus Savivaldybės administracijos, Savivaldybei pavaldžių viešųjų juridinių asmenų valdymo, rizikos valdymo ir vidaus kontrolės klausimais.

13.    Skyrius, siekdamas jam nustatyto veiklos tikslo, atlieka šias funkcijas:

13.1.        vertina, kaip Savivaldybės administracija, Savivaldybei pavaldūs viešieji juridiniai asmenys, kurie yra viešojo sektoriaus subjektai:

13.1.1.  laikosi veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų;

13.1.2.  įgyvendina strateginius planavimo dokumentus;

13.1.3.  vykdo veiklą ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriu;

13.1.4.  valdo riziką: nustato, analizuoja rizikos veiksnius ir parenka priemones, kurios sumažintų arba pašalintų neigiamą poveikį viešojo juridinio asmens veiklai;

13.1.5.  valdo, naudoja turtą ir disponuoja juo, saugo jį nuo neteisėtų veikų, atlieka turto apskaitą;

13.1.6.  užtikrina teikiamos informacijos apie finansinę ir kitą veiklą patikimumą, aktualumą, išsamumą ir teisingumą;

13.1.7.  užtikrina informacinių sistemų valdymą ir saugumą;

13.2.   vertina Savivaldybės administracijos, Savivaldybei pavaldžių viešųjų juridinių asmenų gautų Europos Sąjungos ir (arba) tarptautinės finansinės paramos lėšų panaudojimo administravimą, teikia išvadas ir rekomendacijas dėl jo tobulinimo;

13.3.   atlieka korupcijos rizikos valdymo vertinimą;

13.4.   rengia vidaus audito ataskaitas, kuriose teikia išvadas ir rekomendacijas dėl Savivaldybės administracijos, Savivaldybei pavaldžių viešųjų juridinių asmenų valdymo, rizikos valdymo ir vidaus kontrolės tobulinimo;

13.5.   atlieka pažangos stebėjimą: stebi ir vertina, kaip įgyvendinamos vidaus audito ataskaitoje pateiktos rekomendacijos;

13.6.   rengia ir teikia konsultacijas Savivaldybės administracijos, Savivaldybei pavaldžių viešųjų juridinių asmenų valdymo, rizikos valdymo ir vidaus kontrolės klausimais Savivaldybės administracijos direktoriui, Savivaldybės administracijos padalinių ir (ar) Savivaldybei pavaldžių viešųjų juridinių asmenų vadovams;

13.7.   rengia Skyriaus veiklos planus ir metinę Skyriaus veiklos ataskaitą;

13.8.   teisės aktų nustatyta tvarka valdo Skyriaus dokumentus: rengia, registruoja, tvarko, apskaito ir saugo, rengia saugojimui archyve;

13.9.   atlieka kitas teisės aktuose nurodytas funkcijas, susijusias su Skyriaus veiklos tikslo įgyvendinimu.

 

III SKYRIUS

SKYRIAUS TEISĖS

 

14.    Skyrius turi teisę:

14.1.   pasirinkti vidaus audito tikslus, apimtį ir taikomas vidaus audito procedūras;

14.2.   naudotis visa Savivaldybės administracijos, Savivaldybei pavaldžių viešųjų juridinių asmenų sukaupta informacija, reikalinga Skyriaus funkcijoms atlikti;

14.3.   gauti iš visų audituojamų subjektų vidaus auditui atlikti reikalingų dokumentų kopijas ir susipažinti su dokumentų originalais;

14.4.   pasirinktinai lankytis visuose audituojamuose subjektuose;

14.5.   tikrinti audituojamų subjektų finansinės ir kitos veiklos dokumentus, turtą, kurį jie valdo, naudoja ir disponuoja juo;

14.6.   per 5 darbo dienas nuo rašytinio prašymo pateikimo dienos gauti audituojamų subjektų vadovų ir darbuotojų rašytinius ir (ar) žodinius paaiškinimus;

14.7.   gavus Savivaldybės administracijos direktoriaus sutikimą, pasitelkti atitinkamų sričių specialistus (ekspertus), kai numatoma atlikti specifinių sričių vidaus auditą;

14.8.   deleguoti savo atstovus stebėtojo teisėmis dalyvauti Savivaldybės administracijos organizuojamuose pasitarimuose, komisijų ir darbo grupių posėdžiuose;

14.9.   reikalauti iš audituojamų subjektų vadovų sudaryti sąlygas atlikti vidaus auditą, vidaus auditoriui (vyriausiajam specialistui) savarankiškai dirbti ir parengti objektyvias išvadas;

14.10.    inicijuoti Savivaldybės institucijų teisės aktų ir kitų dokumentų, susijusių su Skyriaus veikla, projektų rengimą;

14.11.    teikti pasiūlymus Skyriaus vedėjui, o šis – Savivaldybės administracijos direktoriui dėl Skyriaus darbo tobulinimo;

14.12.    į saugias darbo sąlygas;

14.13.    į apmokamą mokymąsi ir kvalifikacijos kėlimą.

15.    Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktuose jam suteiktų teisių, susijusių su Skyriaus veiklos tikslo įgyvendinimu.

 

IV SKYRIUS

SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

16.    Skyriui vadovauja Skyriaus vedėjas.

17.    Skyriaus vedėjas ir Skyriaus vidaus auditoriai (vyriausieji specialistai) yra valstybės tarnautojai. Jų funkcijos numatomos pareigybių aprašymuose, kuriuos tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius.

18.    Skyriaus vedėją ir Skyriaus vidaus auditorius (vyriausiuosius specialistus) priima į pareigas ir atleidžia iš jų Savivaldybės administracijos direktorius teisės aktų nustatyta tvarka.

19.    Skyriaus vedėjas pavaldus ir atskaitingas Savivaldybės administracijos direktoriui.

20.    Skyriaus vedėjas:

20.1.   atsako už Skyriaus veiklos tikslo pasiekimą, veiklos uždavinio įgyvendinimą ir tinkamą funkcijų atlikimą;

20.2.   tobulina savo kvalifikaciją ir sudaro sąlygas ją tobulinti Skyriaus vidaus auditoriams (vyriausiesiems specialistams);

20.3.   atlieka kitas Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 11 straipsnyje Skyriaus vedėjui nustatytas funkcijas:

20.3.1.  savarankiškai organizuoja Skyriaus darbą pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintus Skyriaus nuostatus;

20.3.2.  rengia ir teikia Savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti Skyriaus vidaus audito metodiką. Ši metodika turi būti parengta vadovaujantis finansų ministro patvirtinta pavyzdine vidaus audito metodika, atsižvelgiant į tarptautinius vidaus audito profesinės praktikos standartus;

20.3.3.  planuoja Skyriaus veiklą, sudaro ilgalaikius ir metinius Skyriaus veiklos planus. Skyrius dirba pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą Skyriaus veiklos planą;

20.3.4.  užtikrina, kad būtų atliekamas vidaus auditas, pateikiami vidaus audito rezultatai ir atliekamas pažangos stebėjimas;

20.3.5.  užtikrina atliekamo vidaus audito kokybę;

20.3.6.  nedelsdamas praneša Savivaldybės administracijos direktoriui apie daromą poveikį, kai yra planuojamas ir (arba) atliekamas vidaus auditas ir (arba) pateikiami vidaus audito rezultatai;

20.3.7.  siekdamas išvengti darbų dubliavimo, koordinuoja Skyriaus veiklą ir keičiasi informacija su kitais Savivaldybės administracijos, Savivaldybei pavaldžių viešųjų juridinių asmenų audito vykdytojais;

20.3.8.  siūlo Savivaldybės administracijos direktoriui pasitelkti atitinkamų sričių specialistus (ekspertus), kai numatoma atlikti specifinių sričių vidaus auditą;

20.3.9.  atsako už atlikto vidaus audito išvadas ir rekomendacijas, įskaitant atvejus, kai yra pasitelkiami atitinkamų sričių specialistai (ekspertai);

20.3.10.   teikia Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei Skyriaus metinio veiklos plano kopiją teisės aktų nustatyta tvarka;

20.3.11.  kiekvienais metais iki kovo 1 dienos teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir teikia Skyriaus veiklos ataskaitą;

20.3.12.  nedelsdamas raštu informuoja Savivaldybės administracijos direktorių apie vidaus audito metu nustatomus galimus pažeidimus, kurie turi nusikalstamos veikos požymių;

20.4.   paveda Skyriaus vidaus auditoriams (vyriausiems specialistams) atlikti vidaus auditą;

20.5.   atstovauja Savivaldybės administracijai Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais valstybės institucijose ir įstaigose, tarptautinėse ir kitose organizacijose;

20.6.   palaiko profesinius ryšius vidaus audito klausimais su kitų valstybės institucijų ir įstaigų, tarptautinių ir kitų organizacijų atstovais;

20.7.   gali turėti kitų teisės aktuose Skyriaus vedėjui nustatytų pareigų ir teisių, susijusių su Skyriaus kompetencija.

21.    Skyriaus vedėjo laikino nebuvimo darbe (atostogų, komandiruotės, laikino nedarbingumo) laikotarpiu jo funkcijas atlieka Skyriaus vidaus auditorius (vyriausiasis specialistas), kurio pareigybės aprašyme tai numatyta.

22.    Skyriaus vidaus auditoriai (vyriausieji specialistai) yra tiesiogiai pavaldūs Skyriaus vedėjui ir atsako už tinkamą savo funkcijų atlikimą. Jie už savo veiklą atsiskaito Skyriaus vedėjui.

23.    Specialieji reikalavimai Skyriaus vedėjui ir Skyriaus vidaus auditoriams (vyriausiesiems specialistams), jų kompetencija, veiklos nepriklausomumas ir pavaldumas nustatyti Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatyme, kituose Skyriaus kompetenciją reglamentuojančiuose teisės aktuose ir jų pareigybių aprašymuose.

24.    Skyriaus vedėjas ir Skyriaus vidaus auditoriai (vyriausieji specialistai), atlikdami jiems pavestas funkcijas, privalo:

24.1.   laikytis finansų ministro nustatytų vidaus auditorių profesinės etikos principų;

24.2.   laikytis Skyriaus vidaus audito metodikos reikalavimų;

24.3.   tinkamai ir laiku vykdyti pareigybių aprašymuose nustatytas funkcijas, kitas pavestas užduotis;

24.4.   laiku informuoti Skyriaus vedėją, o šis - Savivaldybės administracijos direktorių apie kylančias Skyriaus veiklos problemas;

24.5.   atsisakyti veiksmų, jei jų vykdymas sukeltų viešųjų ir privačių interesų konfliktą;

24.6.   laikytis Savivaldybės administracijos vidaus darbo tvarkos taisyklių;

24.7.   nenaudoti tarnybinės informacijos kitaip, negu nustato teisės aktai;

24.8.   kelti savo kvalifikaciją, sekti teisės aktų pakeitimus savo kompetencijos klausimais;

24.9.   laikytis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų;

24.10.    tinkamai saugoti Skyriaus dokumentus, laiku juos parengti saugojimui archyve.

25.    Skyriaus vidaus auditoriai (vyriausieji specialistai) gali turėti kitų teisės aktuose nustatytų pareigų ir teisių, susijusių su Skyriaus kompetencija.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

26.              Skyrius reorganizuojamas ar likviduojamas Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimu teisės aktų nustatyta tvarka.

27.              Nuostatai keičiami ar pripažįstami netekusiais galios Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu teisės aktų nustatyta tvarka.

______________

Į pradžią