Utenos rajono savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. AĮ-1226 2019-12-23
Padalinys: UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
Dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų skyriaus nuostatų tvirtinimo

 

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS NUOSTATŲ TVIRTINIMO

 

2019 m. gruodžio 23 d. Nr. AĮ-1226

Utena

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu:

1.        Tvirtinu Utenos rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus nuostatus (pridedama).

2.        Pripažįstu netekusiu galios Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. balandžio 24 d. įsakymą Nr. AĮ-415 „Dėl skyriaus nuostatų tvirtinimo” su visais pakeitimais ir papildymais.

3.         Nurodau, kad šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

                

 

Administracijos direktorius                                                                                      Audrius Remeikis

______________

 

 


 

PATVIRTINTA

Utenos rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus 2019 m.                      d.

įsakymu Nr. AĮ-

 

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.             Utenos rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus nuostatai nustato Utenos rajono savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) Viešųjų pirkimų skyriaus (toliau - Skyrius) tikslus, uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas, darbo organizavimą, darbuotojų atsakomybę ir kitus jo veiklos klausimus.

2.             Skyrius įsteigtas Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimu. Skyrius yra Administracijos struktūrinis padalinys, išlaikomas iš savivaldybės biudžeto lėšų.

3.             Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Viešųjų pirkimų įstatymu, kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais poįstatyminiais teisės aktais, tarp jų Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Administracijos direktoriaus įsakymais ir šiais nuostatais.

4.             Skyrius savo kompetencijos klausimais bendrauja ir bendradarbiauja su kitomis valstybės ir savivaldybės įmonėmis, įstaigomis bei institucijomis, su kitais Administracijos padaliniais, kitų savivaldybių administracijų viešųjų pirkimų padaliniais.

5.             Skyrius turi savo antspaudą su Skyriaus pavadinimu, blanką su Skyriaus pavadinimu. Skyrius, vadovaudamasis galiojančiais teisės aktais, rengia savo dokumentus saugojimui archyve.

6.             Skyriaus adresas - Utenio a. 4. 28503, Utena.

 

II SKYRIUS

SKYRIAUS TIKSLAS IR UŽDAVINYS

 

7.             Skyriaus tikslas – atlikti pirkimų procedūras, siekiant įsigyti reikiamų prekių, paslaugų, darbų racionaliai naudojant valstybės ir savivaldybės biudžetų lėšas, iš kitų finansavimo šaltinių gautas lėšas.

8.             Skyriaus uždavinys – užtikrinti Administracijoje:

8.1         teisėtą Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme reglamentuotų viešųjų pirkimų vykdymą;

8.2         efektyvų ir skaidrų koncesijos suteikimą Lietuvos Respublikos koncesijų įstatyme nustatyta tvarka;

8.3         teisėtą komercinių sandorių vykdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

8.4         teisėtą vidaus sandorių vykdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

8.5         teisėtą bei efektyvią Skyriui pavestų uždavinių vykdymo kontrolę.

 

III SKYRIUS

SKYRIAUS FUNKCIJOS

 

9.             Įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, Skyrius atlieka šias funkcijas:

9.1         pagal pirkimų iniciatorių pateiktus duomenis rengia Administracijos einamųjų biudžetinių metų pirkimų plano ir jo pakeitimų projektus ir teikia juos tvirtinti Administracijos direktoriui;

9.2         pagal Administracijos direktoriaus patvirtintą pirkimų planą rengia suvestinę ir ne vėliau kaip iki einamųjų metų kovo 15 dienos, o plano patikslinimus – nedelsdamas, skelbia CVP IS. Perduoda minėtą informaciją skyriui, atsakingam už informacijos skelbimą Administracijos tinklalapyje;

9.3         CVP IS priemonėmis pildo visų per kalendorinius metus sudarytų viešojo pirkimo sutarčių, pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių ataskaitą bei teikia ją Viešųjų pirkimų tarnybai. Perduoda minėtą informaciją skyriui, atsakingam už informacijos skelbimą Administracijos tinklalapyje;

9.4         atlieka nuolatinę teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus ir komercinius sandorius, koncesiją ir jų pakeitimų stebėseną. Laiku inicijuoja vidaus teisės aktų pakeitimus, susijusius su teisės aktų pakeitimų įgyvendinimu, informuoja kitus skyrius apie pakeitimus;

9.5         rengia viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, viešojo pirkimo - pardavimo sutarčių vykdymo, vidaus sandorių, komercinių sandorių sudarymo taisyklių bei jų pakeitimų projektus;

9.6         teikia Administracijos direktoriaus įsakymų bei jų pakeitimų projektus dėl viešųjų pirkimų, komercinių bei vidaus sandorių, pretenzijų nagrinėjimo komisijų sudarymo, sutarčių administratorių bei ekspertų skyrimo;

9.7         rengia įgaliojimų bei jų pakeitimų projektus, kuriais atlikti pirkimo procedūras įgaliojama kita perkančioji organizacija;

9.8         Skyriaus specialistai Administracijos direktoriaus pavedimu, atlieka viešųjų pirkimų organizatoriaus, komisijos primininko, komisijos primininko pavaduotojo, nario, sekretoriaus, eksperto bei funkcijas;

9.9         atlieka prekių, paslaugų ir darbų pirkimo vertės apskaičiavimą teisės aktų nustatyta tvarka. Teikia pasiūlymus viešųjų pirkimų komisijoms bei pirkimų organizatoriams dėl pirkimo būdo parinkimo;

9.10     rengia Administracijoje vykdomų viešųjų pirkimų galutinių pirkimo dokumentų projektus pagal Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus. Teikia komisijos pirmininkui nustatyta tvarka parengtus ir suderintus pirkimo dokumentų projektus tvirtinimui;

9.11     organizuoja viešųjų pirkimų, komercinių sandorių, koncesijos suteikimo, vidaus sandorių komisijų darbą;

9.12     vykdo supaprastintus mažos vertės pirkimus, kuriuos atlieka pirkimų organizatoriai bei tvarko minėtų pirkimų dokumentaciją;

9.13     užtikrina tinkamą informacijos, susijusios su perkančiosios organizacijos vykdomais viešaisiais pirkimais, paskelbimą CVP IS ir Administracijos tinklalapyje;

9.14     nustatyta tvarka skelbia pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų projektus;

9.15     nustatyta tvarka organizuoja bei vykdo rinkos konsultacijas;

9.16     nustatyta tvarka teikia informaciją apie atliktus viešuosius pirkimus, nustatytus laimėtojus ir sudarytas pirkimo sutartis ir perduoda minėtą informaciją už informacijos skelbimą Administracijos tinklalapyje atsakingam skyriui;

9.17     teikia tiekėjams informaciją apie komisijų ir pirkimų organizatorių priimtus sprendimus, teikia tiekėjams ar dalyviams pirkimo dokumentų paaiškinimus, patikslinimus; prašo kandidatų ar dalyvių pateikti tikslius ir išsamius duomenis apie savo kvalifikaciją; kreipiasi į dalyvius dėl jų pasiūlymų paaiškinimo ir pastebėtų aritmetinių ar kitų klaidų ištaisymo; reikalauja dalyvių pagrįsti siūlomą neįprastai mažą kainą; teisės aktuose nustatyta tvarka ir terminais dalyviams raštu praneša apie kvalifikacijos patikrinimo rezultatus, pasiūlymų atmetimo priežastis, nustatytą pasiūlymų eilę, sprendimą dėl sutarties sudarymo arba sprendimą nutraukti pirkimą ar laikyti pirkimą pasibaigusiu, kitą informaciją;

9.18     atlieka viešuosius pirkimus naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos katalogu;

9.19     Administracijos direktoriui pavedus, atlieka viešuosius pirkimus pagal kitų perkančiųjų organizacijų įgaliojimus bei pirminius pirkimo dokumentus;

9.20     Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka rengia ir teikia Viešųjų pirkimų tarnybai CVP IS priemonėmis viešųjų pirkimų skelbimus, skelbimus apie pasibaigusį pirkimą, skelbimus dėl pakeitimų ir nutraukimų, pirkimo procedūrų ataskaitas, kitą informaciją;

9.21     pasibaigus ketvirčiui, teikia informaciją Administracijos direktoriui apie praėjusio ketvirčio Administracijos einamųjų biudžetinių metų pirkimų plano vykdymą;

9.22     nagrinėja Administracijos direktoriaus Skyriui nukreiptus fizinių ir juridinių asmenų raštus, susijusius su viešaisiais pirkimais, laiku rengia atsakymų projektus į minėtus raštus bei teikia juos Administracijos direktoriui dėl atitinkamų sprendimų priėmimo;

9.23     rengia viešųjų pirkimų sutarčių sąlygų projektus;

9.24     konsultuoja viešųjų pirkimų procedūrų ir sutarčių vykdymo klausimais;

9.25     registruoja Skyriuje gaunamus bei Skyriaus siunčiamus dokumentus, viešųjų pirkimų komisijų bei pretenzijų nagrinėjimo komisijos protokolus;

9.26     vadovaudamasis galiojančiais teisės aktais užtikrina tinkamą savo dokumentų saugojimą, užtikrina tinkamą dokumentų parengimą bei perdavimą saugojimui archyve;

9.27     vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas, Administracijos direktoriaus įsakymais pavestas užduotis.

 

IV SKYRIUS

SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS, DARBO APMOKĖJIMAS

 

10.         Skyriui vadovauja Skyriaus vedėjas, kuris yra karjeros valstybės tarnautojas. Skyriaus vedėją į pareigas skiria ir atleidžia Administracijos direktorius Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

11.         Kitus Skyriaus darbuotojus, kurie gali būti karjeros valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, Valstybės tarnybos įstatymo bei Darbo kodekso nustatyta tvarka priima į pareigas ir iš jų atleidžia Administracijos direktorius.

12.         Už darbą Skyriaus valstybės tarnautojams apmokama Valstybės tarnybos įstatymo, o darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis - Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo ir Darbo kodekso nustatyta tvarka.

13.         Skyriaus darbuotojai atlieka funkcijas, nurodytas jų pareigybių aprašymuose, kuriuos tvirtina Administracijos direktorius.

14.         Skyriaus etatų skaičių ir pareigybes, atsižvelgdamas į savivaldybės tarybos nustatytą valstybės tarnautojų ir darbuotojų skaičių bei Skyriaus poreikius ir atliekamo darbo apimtis, nustato Administracijos direktorius.

 

V SKYRIUS

SKYRIAUS DARBUOTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

15.          Skyrius (jo darbuotojai) turi teisę:

15.1     inicijuoti savivaldybės institucijų teisės aktų ir kitų dokumentų, susijusių su Skyriaus veikla, projektų rengimą;

15.2     gauti iš savivaldybės Administracijos padalinių, valstybės bei savivaldybės įmonių, įstaigų, kitų organizacijų informaciją, reikalingą Skyriaus funkcijoms atlikti; teikti pasiūlymus Skyriaus vedėjui, o šis - savivaldybės Administracijos direktoriui konkrečiais Skyriaus kompetencijos klausimais, domėtis, kaip šie klausimai sprendžiami;

15.3     teikti pasiūlymus Skyriaus vedėjui, o šis - Administracijos direktoriui dėl Skyriaus darbo tobulinimo;

15.4     į saugias, sveikas ir tinkamas darbo sąlygas;

15.5     į mokymąsi ir kvalifikacijos kėlimą.

16.         Skyrius (jo darbuotojai) privalo:

16.1     tinkamai ir laiku vykdyti pareigybės aprašyme numatytas funkcijas, taip pat kitas jiems pavestas užduotis;

16.2     atsisakyti tarnybinių veiksmų, jei jų vykdymas sukeltų asmeninių ir viešųjų interesų konfliktą;

16.3     laikytis tarnybinės etikos, darbo drausmės, vidaus darbo tvarkos taisyklių;

16.4     garantuoti Skyriaus veiklos skaidrumą bei konfidencialumą, nustatyta tvarka teikti informaciją apie savo veiklą;

16.5     nenaudoti Skyriaus informacijos kitaip, nei nustato teisės aktai;

16.6     kelti savo kvalifikaciją, sekti teisės aktų pasikeitimus visais savo kompetencijos klausimais;

16.7     tinkamai saugoti Skyriaus dokumentaciją, laiku ją parengti saugoti archyve.

17.         Skyriaus darbuotojai turi ir kitas teises ir pareigas, kurias numato įstatymai ir kiti teisės aktai.

VI SKYRIUS

DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

 

18.         Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas savivaldybės Administracijos direktoriui, o Skyriaus darbuotojai yra tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi Skyriaus vedėjui.

19.         Už šiuose nuostatuose numatytų pareigų, taip pat Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymuose numatytų funkcijų tinkamą vykdymą Skyriaus darbuotojai atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

20.         Skyriaus vedėjas atsako už Skyriaus antspaudo teisėtą panaudojimą.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

21.         Skyrius reorganizuojamas ir likviduojamas savivaldybės tarybos sprendimu teisės aktų nustatyta tvarka.

22.         Nuostatai keičiami ar pripažįstami netekusiais galios Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu teisės aktų nustatyta tvarka.

 

________________________

Į pradžią