Utenos rajono savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. AĮ-4 2017-01-03
Padalinys: UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
Dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus nuostatų patvirtinimo

 

 

 

 

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRATEGINIO PLANAVIMO IR INVESTICIJŲ VALDYMO SKYRIAUS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2017 m. sausio 3 d. Nr. AĮ-4

Utena

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 5 dalimi, 8 dalies 2 ir 3 punktais ir siekdama užtikrinti tinkamą Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus funkcijų nustatymą ir įgyvendinimą:

1.    Tvirtinu Utenos rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus nuostatus (pridedama).

2.    Pripažįstu netekusiais galios Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus nuostatus, patvirtintus Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. AĮ-308 „Dėl skyrių nuostatų patvirtinimo“.

3.    Nurodau, kad šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja,                                         Zita Ringelevičienė

pavaduojanti administracijos direktorių

 

______________


PATVIRTINTA

Utenos rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2017 m. sausio 3 d. įsakymu

Nr. AĮ - 4

 

 

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

 STRATEGINIO PLANAVIMO IR INVESTICIJŲ VALDYMO SKYRIAUS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Utenos rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato Utenos rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus (toliau - Skyrius) tikslus, uždavinius, apibrėžia jo funkcijas, teises ir pareigas, darbo organizavimą, atsakomybę ir kitus veiklos klausimus.

2. Skyrius įsteigtas Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimu. Skyrius yra Utenos rajono savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybės administracija) struktūrinis padalinys, išlaikomas iš valstybės ir savivaldybės biudžetų lėšų.

3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Utenos rajono savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Nuostatais, kitais teisės aktais, susijusiais su nustatytų funkcijų vykdymu.

4. Skyrius savo kompetencijos klausimais bendrauja ir bendradarbiauja su kitomis valstybės ir savivaldybių įstaigomis, institucijomis bei organizacijomis, su kitais Savivaldybės administracijos padaliniais, kitų savivaldybių panašią veiklą vykdančiais padaliniais.

5. Skyrius turi savo antspaudą ir dokumento blanką.

6. Skyrius, rengdamas dokumentus vadovaujasi teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą.

7. Skyrius, vadovaudamasis galiojančiais teisės aktais, tvarko Skyriaus archyvą.

8. Skyriaus adresas – Utenio a. 4, 28503 Utena.

9. Nuostatai keičiami ar pripažįstami netekusiais galios Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu teisės aktų nustatyta tvarka.

 

II SKYRIUS

SKYRIAUS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 

10.    Skyriaus tikslas – vykdyti Savivaldybės administracijai priskirtas funkcijas strateginio planavimo ir investicijų pritraukimo ir skatinimo, palankios investicinės aplinkos šalies ir užsienio investuotojams formavimo srityse.

11.    Skyriaus uždaviniai:

11.1.       užtikrinti Utenos rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) institucijų sprendimų ekonominį ir finansinį pagrįstumą;

11.2.        diegti ir plėtoti strateginio planavimo sistemą;

11.3.       organizuoti Savivaldybės plėtros ir veiklos planavimą;

11.4.       inicijuoti, organizuoti ir koordinuoti Savivaldybės projektų rengimą ir įgyvendinimą;

11.5.       siekti pritraukti į Utenos rajoną investicijas;

11.6.       skatinti smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą Savivaldybėje;

11.7.       užtikrinti keleivinio transporto veiklos, Savivaldybės institucijoms priskirtų licencijų išdavimo organizavimą;

11.8.       koordinuoti Savivaldybės turizmo politikos įgyvendinimą.

 

III SKYRIUS

SKYRIAUS FUNKCIJOS

 

12.     Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

12.1.       kaupia, sistemina ir analizuoja duomenis apie Utenos rajono ekonominę ir socialinę raidą;

12.2.       rengia Savivaldybės strateginius planus, koordinuoja jų įgyvendinimą, bei rengia kasmetines ataskaitas, teikia pasiūlymus formuojant ir įgyvendinant Utenos regiono plėtros planą;

12.3.       apibendrina ir susistemina Savivaldybės administracijos padalinių pateiktus pasiūlymus dėl Utenos rajono savivaldybės strateginio plėtros plano ir Utenos rajono savivaldybės strateginio veiklos plano. Vykdo šių planų įgyvendinimo stebėseną, teikia pasiūlymus nustatyta tvarka dėl jų tikslinimo;

12.4.       rengia Utenos rajono savivaldybės strateginio veiklos plano projektą pagal programų koordinatorių parengtą veiksmų planą ateinantiems 3 metams. Kontroliuoja veiklos plano vykdymą ir teikia pasiūlymus nustatyta tvarka dėl plano keitimo;

12.5.       rengia Utenos rajono savivaldybės strateginio veiklos plano ataskaitos projektą pagal programų koordinatorių pateiktą informaciją apie programų įgyvendinimą;

12.6.       organizuoja ir koordinuoja Savivaldybės administracijos ir Savivaldybės administracijos seniūnijų metinių veiklos planų rengimą, derina juos su Utenos rajono savivaldybės strateginiu veiklos planu, kontroliuoja jų įgyvendinimą ir ataskaitų rengimą;

12.7.       koordinuoja Savivaldybėje įdiegtos strateginio planavimo valdymo sistemos (QPR) naudojimą;

12.8.       rengia ilgalaikių ir trumpalaikių socialinių, kultūrinių, ūkinių, investicinių, turizmo ir kitų programų projektus, teikia juos tvirtinti Utenos rajono savivaldybės tarybai;

12.9.       dalyvauja rengiant Savivaldybės biudžeto projektą turizmo programoms įgyvendinti;

12.10.   koordinuoja Utenos verslo informacijos centro ir Utenos turizmo informacijos centro veiklos klausimų sprendimą;

12.11.   teikia pasiūlymus keleivinio transporto maršrutų optimizavimui, teikia rekomendacijas UAB „Utenos autobusų parkas” darbo efektyvumui didinti;

12.12.   organizuoja ir koordinuoja Savivaldybės administracijai teisės aktais pavestų keleivinio transporto veiklos Savivaldybės teritorijoje klausimų sprendimą;

12.13.   rengia medžiagą keleivinio transporto veiklos licencijų, licencijų verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, alkoholiniais gėrimais, tabako gaminiais išdavimui, tikslinimui, pildymui, galiojimo sustabdymui, galiojimo naikinimui teisės aktų nustatyta tvarka. Rengia tvarkų, taisyklių, susijusių su šių licencijų išdavimu, projektus, teikia tvirtinti atitinkamoms Savivaldybės institucijoms;

12.14.   koordinuoja Savivaldybės administracijai priskirtus klausimus prekybos ir su tuo susijusiose srityse. Rengia medžiagą dėl valstybės rinkliavos už verslo liudijimų išdavimą dydžių nustatymo, teikia tvirtinti Utenos rajono savivaldybės tarybai;

12.15.   koordinuoja Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo programos įgyvendinimą, tvarko suteiktos valstybės pagalbos registrą, teikia jam duomenis;

12.16.   rengia dokumentus dėl mokesčių lengvatų juridiniams asmenims Savivaldybės biudžeto sąskaita;

12.17.   organizuoja Savivaldybės administracijos projektų paraiškų rengimą ir teikia atsakingoms institucijoms dėl projektų finansavimo iš įvairių finansavimo šaltinių;

12.18.   kontroliuoja visų projektų, kuriuose dalyvauja Savivaldybės administracija, vykdymą. Teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl projektų vykdytojų skatinimo;

12.19.   konsultuoja visų projektų, kuriuose dalyvauja Savivaldybės administracija, vykdytojus su projektų vykdymu susijusiais klausimais;

12.20.   koordinuoja projektų vykdymą, jeigu dėl projekto vykdytojų neveikimo (delsimo) iškyla grėsmė projekto eigai ir rezultatams;

12.21.   bendradarbiauja su valstybės ir Savivaldybės įstaigomis, įmonėmis, kitais Savivaldybės administracijos padaliniais, kitų savivaldybių panašią veiklą vykdančiais padaliniais;

12.22.   konsultuoja interesantus Skyriaus kompetencijos klausimais;

12.23.   nustatyta tvarka nagrinėja gaunamus fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, raštus visais savo kompetencijos klausimais;

12.24.   inicijuoja viešuosius pirkimus Skyriaus kompetencijos klausimais ir rengia su viešaisiais pirkimais susijusią dokumentaciją;

12.25.   teikia informaciją projektų rengimo ir įgyvendinimo, informacijos investuotojams, paramos verslui klausimais Savivaldybės interneto puslapiui;

12.26.   rengia statistines bei kitas ataskaitas, kitą reikalingą informaciją, teikia jas Statistikos departamentui ir kitoms institucijoms;

12.27.   rengia Savivaldybės institucijų sprendimų projektus visais savo kompetencijos klausimais, užtikrina priimtų sprendimų įgyvendinimą;

12.28.   vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas, Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais pavestus darbus.

 

IV SKYRIUS

SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

13.     Skyriui vadovauja Skyriaus vedėjas, kuris yra karjeros valstybės tarnautojas. Kiti Skyriaus darbuotojai gali būti valstybės tarnautojai ar darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. Jų funkcijos numatomos pareigybės aprašymuose, kuriuos tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius.

14.     Kai Skyriaus vedėjo laikinai nėra, jo funkcijas atlieka Skyriaus vedėjo pavaduotojas, jo nesant, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas specialistas.

15.     Skyriaus vedėją ir kitus Skyriaus valstybės tarnautojus ir darbuotojus priima į darbą ir atleidžia Savivaldybės administracijos direktorius Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso, kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

16.     Skyriaus pareigybių skaičių ir pareigybes, atsižvelgiant į Utenos rajono savivaldybės tarybos nustatytą leistiną valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičių ir Skyriaus poreikius bei atliekamo darbo apimtis, nustato Savivaldybės administracijos direktorius.

17.     Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų Skyriaus kompetencijai priskirtų klausimų sprendimui Skyriaus vedėjas pagal poreikį organizuoja Skyriaus darbuotojų pasitarimus, kurie gali būti protokoluojami.

 

V SKYRIUS

SKYRIAUS DARBUOTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

18.     Skyrius (jo valstybės tarnautojai ir darbuotojai), turi teisę:

18.1.   inicijuoti Savivaldybės institucijų teisės aktų ir kitų dokumentų, susijusių su Skyriaus veikla, projektų rengimą;

18.2.         gauti iš Savivaldybės administracijos struktūrinių ir struktūrinių - teritorinių padalinių, įmonių, įstaigų, organizacijų informaciją, reikalingą Skyriaus funkcijoms atlikti;

18.3.         teikti pasiūlymus Skyriaus vedėjui, o šis - Savivaldybės administracijos direktoriui konkrečiais Skyriaus veiklos klausimais, domėtis, kaip šie klausimai sprendžiami;

18.4.         teikti pasiūlymus Skyriaus vedėjui, o šis – Savivaldybės administracijos direktoriui dėl Skyriaus darbo tobulinimo;

18.5.         į saugias darbo sąlygas;

18.6.         į apmokamą mokymąsi ir kvalifikacijos kėlimą.

19.              Skyrius (jo valstybės tarnautojai ir darbuotojai) privalo:

19.1.        tinkamai ir laiku vykdyti pareigybės aprašymuose nustatytas funkcijas, kitas pavestas užduotis;

19.2.         laiku informuoti Skyriaus vedėją, o šis - Savivaldybės administracijos direktorių apie kylančias Skyriaus veiklos problemas;

19.3.         atsisakyti veiksmų, jei jų vykdymas sukeltų viešųjų ir privačių interesų konfliktą;

19.4.         laikytis tarnybinės etikos, Savivaldybės administracijos vidaus darbo tvarkos taisyklių;

19.5.         garantuoti tarnybinės veiklos skaidrumą, nustatyta tvarka teikti informaciją apie savo veiklą;

19.6.         nenaudoti tarnybinės informacijos kitaip, negu nustato teisės aktai;

19.7.         kelti savo kvalifikaciją, sekti teisės aktų pasikeitimus visais savo kompetencijos klausimais;

19.8.         laikytis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų;

19.9.         tinkamai saugoti Skyriaus dokumentaciją, laiku ją parengti saugojimui archyve.

20.              Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, turi ir kitas teisės aktuose numatytas teises ir pareigas.

 

VI SKYRIUS

SKYRIAUS DARBUOTOJŲ ATSISKAITOMYBĖ IR ATSAKOMYBĖ

 

21.     Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Savivaldybės administracijos direktoriui, kiti Skyriaus tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis – Skyriaus vedėjui.

22.     Už Nuostatuose numatytų pareigų, taip pat Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis pareigybių aprašymuose numatytų funkcijų tinkamą vykdymą Skyriaus valstybės tarnautojai atsako Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo, o darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, - Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.

23.     Skyriaus vedėjas atsako už Skyriaus spaudų teisėtą panaudojimą.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

24.     Skyrius reorganizuojamas ar likviduojamas Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimu teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________

Į pradžią