Utenos rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Keičiantis Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. TS-44 2020-02-27
Padalinys: UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
Dėl Utenos rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO

 

2020 m. vasario 27 d. Nr. TS-44

Utena

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 51 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 24 straipsnio 2 dalimi, 25 straipsnio 1 dalimi, 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“, 23, 24, 26 punktais, Utenos rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginiu veiklos planu, patvirtintu Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. TS-8 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. TS-296 „Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ (2016 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. TS-148, 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-327, 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-39, 2017 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. TS-148  2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. TS-167, 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. TS-226 redakcijos), 156 punktu ir atsižvelgdama į Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. vasario 18 d. teikimą, Utenos rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1.    Patvirtinti Utenos rajono savivaldybės 2020 metų biudžetą - 40952,4 tūkst. Eur pajamų, 1018,6 tūkst. Eur metų pradžios lėšų likutį, 795 tūkst. Eur skolintų lėšų, 41710 tūkst. Eur asignavimų išlaidoms ir turtui įsigyti ir 1056 tūkst. Eur paskoloms grąžinti (1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 priedai).

2.    Patvirtinti įmokas į savivaldybės biudžetą 1670,4 tūkst. Eur pajamų, gaunamų už teikiamas paslaugas, už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos bei kitose įstaigose ir ilgalaikio materialiojo turto nuomą (2 priedas).

3.    Patvirtinti Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rezervą – 10 tūkst. Eur.

4.    Patvirtinti Utenos rajono savivaldybės biudžeto metų pradžios lėšų likučio paskirstymą (10,11 priedai).

5.    Pavesti biudžetinių įstaigų vadovams, asignavimų valdytojams sekti įsiskolinimų būklę užtikrinant, kad 2021 m. sausio 1 d. esantis įsiskolinimas būtų ne didesnis už 2020 m. sausio 1 d. įsiskolinimą.

6.    Pavesti asignavimų valdytojams ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo šio sprendimo įsigaliojimo dienos patvirtinti savo programų sąmatas.

7.    Nurodyti, kad šis sprendimas turi būti paskelbtas savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt ir vietos spaudoje.

8.    Nurodyti, kad šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Alvydas Katinas

 

 

______________

 

 

 

Dokumento priedai:
TS-44 - Dėl Utenos rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo (PRIEDAS)
Į pradžią