Utenos rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. AĮ-1142 2019-11-29
Padalinys: UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
Dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos Utenos seniūnijos nuostatų patvirtinimo

 

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS UTENOS SENIŪNIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2019 m. lapkričio 29 d. Nr. AĮ-1142

Utena

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.54 straipsniu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 5 dalimi, 8 dalies 2, 3 ir 6 punktais, 31 straipsnio 5 dalimi:

1.    Tvirtinu Utenos rajono savivaldybės administracijos Utenos seniūnijos nuostatus (pridedama).

2.    Įgalioju Utenos rajono savivaldybės administracijos Utenos seniūnijos seniūną Saulių Gaižauską pasirašyti ir teisės aktų nustatyta tvarka įregistruoti Utenos rajono savivaldybės administracijos Utenos seniūnijos nuostatus Juridinių asmenų registre.

3.    Pripažįstu netekusiu galios Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gegužės 23 d. įsakymą Nr. AĮ-534 „Dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos Utenos seniūnijos veiklos nuostatų patvirtinimo“ nuo šio įsakymo 1 punktu patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos Utenos seniūnijos nuostatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.

4.    Nurodau, kad šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja,                                                              Zita Ringelevičienė

pavaduojanti administracijos direktorių

______________

 


PATVIRTINTA

Utenos rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019 m. lapkričio 29 d.

įsakymu Nr. AĮ-1142

 

 

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

UTENOS SENIŪNIJOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Utenos rajono savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybės administracija) yra biudžetinė viešojo administravimo įstaiga. Įstaigos kodas - 188710442. Duomenys kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registre.

2.    Utenos rajono savivaldybės administracijos Utenos seniūnija (toliau – Seniūnija) yra Savivaldybės administracijos filialas (Savivaldybės administracijos struktūrinis teritorinis padalinys), veikiantis tam tikroje Utenos rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijos dalyje. Seniūnija steigiama, nustatomas pavadinimas ir aptarnaujamos teritorijos ribos Utenos rajono savivaldybės tarybos (toliau – Savivaldybės taryba) sprendimu.

3.    Utenos rajono savivaldybės administracijos Utenos seniūnijos nuostatai (toliau - Nuostatai) nustato Seniūnijos uždavinius, apibrėžia Seniūnijos funkcijas, teises ir pareigas, darbo organizavimą, atsakomybę, kitus veiklos klausimus.

4.    Seniūnijos veikla finansuojama iš Savivaldybės biudžeto ir kitų įstatymuose nustatytų lėšų. Seniūnija turi sąskaitą banke.

5.    Seniūnas turi herbinius antspaudus su valstybės herbu ir su gyvenamosios vietovės, kurioje yra Seniūnijos buveinė, herbu ir šiuos herbinius antspaudus naudoja teisės aktų nustatyta tvarka. Seniūnija turi savo blanką.

6.    Iš Seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyvenamųjų vietovių ar jų dalių yra sudaromos seniūnaitijos.

7.    Seniūnijos veikla organizuojama pagal Seniūnijos metinį veiklos planą.

8.    Seniūnija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu (toliau – Vietos savivaldos įstatymas), Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu bei kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais bei šiais Nuostatais.

9.    Seniūnijos paskirtis - spręsti jos kompetencijai priklausančius klausimus atitinkamoje Savivaldybės tarybos priskirtoje teritorijoje, plėtoti vietos savivaldą bei įgyvendinti pavestas viešojo administravimo funkcijas.

10.    Nuostatus, darbuotojų skaičių, seniūno, Seniūnijos darbuotojų darbo užmokesčio dydį tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius.

 

II SKYRIUS

SENIŪNIJOS IR SENIŪNO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

11.    Seniūnijos uždaviniai – įgyvendinti jai priskirtas funkcijas, numatytas Vietos savivaldos įstatyme, siekiant užtikrinti visų vietos bendruomenės narių interesų įgyvendinimą.

12.    Įgyvendindama jai skirtus uždavinius, Seniūnija atlieka šias funkcijas:

12.1.   tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, išduoda Seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytus, taip pat įstatymuose numatytus kitus faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus;

12.2.   registruoja žemės, vandens telkinių, miško sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų pranešimus apie medžiojamųjų gyvūnų ir griežtai saugomų rūšių laukinių gyvūnų padarytą žalą ir teikia duomenis Savivaldybės administracijos direktoriui;

12.3.   Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoda leidimus laidoti, Seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje atlieka kapinių priežiūrą;

12.4.   teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl kitų Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių ir Savivaldybės įstaigų veiklos Seniūnijai priskirtoje teritorijoje tobulinimo, Savivaldybei priklausančių kelių, gyvenviečių gatvių, šaligatvių ir aikščių tvarkymo, vietinio susisiekimo transporto organizavimo, Savivaldybei priklausančių pastatų ir statinių remonto, istorijos, kultūros paminklų, viešųjų paslaugų teikimo gyventojams organizavimo;

12.5.   dalyvauja organizuojant viešųjų paslaugų teikimą ir (arba) prižiūrint, kaip teikiamos viešosios paslaugos, teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijai dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo; kai Seniūnijos teritorijoje nėra konkrečių viešųjų paslaugų teikėjo, Savivaldybės tarybos sprendimu teikia viešąsias paslaugas;

12.6.   dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Savivaldybės gyventojų užimtumo programas;

12.7.   dalyvauja organizuojant viešuosius, laikinuosius darbus ir visuomenei naudingą veiklą; vykdo atliekamų darbų priežiūrą ir apskaitą, atsako už racionalų lėšų ir darbo išteklių panaudojimą;

12.8.   dalyvauja vykdant socialinės paramos teikimą ir socialinių išmokų, pašalpų mokėjimą ir kontrolę;

12.9.   dalyvauja vertinant atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygas bei poreikius ir surašant buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, teikia Savivaldybės administracijai siūlymus dėl socialinės paramos toms šeimoms (asmenims) reikalingumo ir paramos būdų;

12.10.    dalyvauja vykdant vaiko teisių apsaugą, užtikrina prevencinės pagalbos vaikui ir šeimai organizavimą, socialinių, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigų bei kitų įstaigų teikiamų paslaugų koordinavimą ir darbą su socialinę riziką patiriančiomis šeimomis;

12.11.    renka ir Savivaldybės administracijos direktoriui teikia duomenis, reikalingus Savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitai;

12.12.    dalyvauja organizuojant Respublikos Prezidento, Seimo rinkimus, rinkimus į Europos Parlamentą, Savivaldybės tarybos, mero rinkimus ir referendumus;

12.13.    dalyvauja organizuojant vietos gyventojų apklausas, atliekant gyventojų ir būstų, kitus visuotinius surašymus;

12.14.    dalyvauja organizuojant ir įgyvendinant civilinę saugą;

12.15.    išduoda charakteristikas Seniūnijos gyventojams;

12.16.    teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja įgyvendinant valstybės perduotas funkcijas žemės ūkio srityje;

12.17.    dalyvauja rengiant ir įgyvendinant vietos veiklos grupių programas ir vietos plėtros strategijas;

12.18.    dalyvauja rengiant ir įgyvendinant kaimo plėtros programas;

12.19.    inicijuoja ir dalyvauja organizuojant gyventojų sporto ir kultūros renginius, skatina  gyventojus socialinei ir edukacinei veiklai;

12.20.    dalyvauja kuriant ir įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros programas;

12.21.    organizuoja ir (arba) kontroliuoja savivaldybės kelių, bendrojo naudojimo teritorijų, gatvių, šaligatvių valymą ir priežiūrą, gatvių ir kitų viešųjų vietų apšvietimą, viešųjų tualetų paslaugų teikimą;

12.22.    teikia pasiūlymus Utenos rajono eismo saugumo komisijai dėl kelio ženklų įrengimo, keitimo arba panaikinimo gyvenamosiose vietovėse, gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose;

12.23.    išduoda leidimus saugomiems želdiniams, augantiems ne miško žemėje, kirsti, genėti, ar kitaip juos pertvarkyti; organizuoja ir kontroliuoja Seniūnijos bendrojo naudojimo teritorijoje esančių želdinių priežiūrą;

12.24.    užtikrina saugaus eismo sąlygas Seniūnijos teritorijoje;

12.25.    išduoda leidimus išorinei reklamai Seniūnijos teritorijoje įrengti, administruoja vietinės rinkliavos už leidimus išorinei reklamai įrengti išdavimą surinkimą; kontroliuoja kaip laikomasi Seniūnijoje išorinę reklamą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų;

12.26.    organizuoja užterštų teritorijų ir karjerų priežiūrą;

12.27.    organizuoja benamių gyvūnų gaudymą Seniūnijos teritorijoje;

12.28.    atlieka personalo valdymo – tvarkymo funkcijas Seniūnijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, atžvilgiu, - teikia Savivaldybės administracijos direktoriui seniūno vizuotus asmenų prašymus dėl priėmimo į darbą ir atleidimo iš darbo kartu su reikalingų priimant į darbą dokumentų kopijomis, sudaro darbo sutartis, formuoja ir saugo darbuotojų asmens bylas, pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius, sudaro darbuotojų darbo grafikus, tvirtina darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus, leidžia kitus seniūno įsakymus personalo, atostogų, komandiruočių klausimais, juos registruoja, supažindina darbuotojus su seniūno priimtais įsakymais, atlieka kitas reikalingas teisės aktuose numatytas personalo tvarkymo funkcijas;

12.29.    užtikrina priešgaisrinę saugą Seniūnijos administracinėse patalpose teisės aktų nustatyta tvarka;

12.30.    apskaitos tvarkymui teikia Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriui apskaitos dokumentus apie ūkinius įvykius ir ūkines operacijas;

12.31.    dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių nustatyta tvarka tvarko archyvinius dokumentus ir atiduoda juos saugoti;

12.32.    valdo Seniūnijai priskirtas negyvenamąsias ir gyvenamąsias patalpas; prižiūri, kad būtų tinkamai saugomas ir eksploatuojamas Savivaldybės arba Savivaldybei panaudos, pasaugos, nuomos ir kitomis sutartimis, patikėjimo teise į Seniūnijos apskaitą perduotas turtas, esantis Seniūnijai priskirtoje teritorijoje;

12.33.    teikia Savivaldybės turto vertinimo komisijai pasiūlymus dėl nereikalingo turto panaudojimo arba nurašymo;

12.34.    teikia siūlymus Savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyriui dėl pavadinimų Seniūnijos gyvenamųjų vietovių gatvėms suteikimo, organizuoja gatvių pavadinimų lentelių, informacinių ženklų gaminimą, pritvirtinimą, jų priežiūrą ir keitimą;

12.35.    neviršydama savo įgaliojimų, Seniūnijos teritorijoje organizuoja ir kontroliuoja Savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą arba pati juos įgyvendina;

12.36.    tvarko priskirtus registrus ir nustatyta tvarka teikia duomenis;

12.37.    vykdo kitas Vietos savivaldos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

13.    Seniūno funkcijos:

13.1.   Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka neatlygintinai atlieka Seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams notarinius veiksmus ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka neatlygintinai tvirtina Seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų oficialiesiems testamentams prilyginamus testamentus. Seniūnas notarinius veiksmus atlieka Seniūnijos patalpose. Atlikti notarinius veiksmus ne Seniūnijos patalpose seniūnas gali tik tuo atveju, kai suinteresuotas asmuo dėl svarbios priežasties negali atvykti į Seniūnijos patalpas ir iškviečia seniūną į savo gyvenamąją vietą;

13.2.   Savivaldybės administracijos direktoriui teikia siūlymus dėl Savivaldybės strateginio plėtros plano, atskirų Savivaldybės ūkio šakų (sektorių) plėtros programos ir Savivaldybės veiklos plano projektų, rengia Seniūnijos metinio veiklos plano projektą ir šio plano įgyvendinimo ataskaitą, teikia juos svarstyti Seniūnijos seniūnaičių sueigoje; supažindina seniūnaičius ir vietos gyventojus su patvirtintu Seniūnijos metiniu veiklos planu ir aptaria Seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą;

13.3.   šaukia seniūnaičių ar Seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų sueigas, rengia šių sueigų darbotvarkes, apibendrina šiose sueigose priimtus sprendimus ir perduoda juos vertinti atsakingoms institucijoms, informuoja šias sueigas apie atsakingų institucijų priimtus sprendimus, susijusius su šiose sueigose priimtais sprendimais, prireikus organizuoja gyventojų susitikimus su Savivaldybės ar valstybės institucijų ir įstaigų atstovais, apibendrina pateiktas pastabas, pasiūlymus ir teikia juos Savivaldybės administracijos direktoriui;

13.4.   teikia Seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams informaciją apie Savivaldybės institucijų, Savivaldybės administracijos ir valstybės institucijų veiklą Savivaldybės teritorijoje;

13.5.   ne rečiau kaip kartą per metus teikia Seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą seniūnaičių sueigai ir Savivaldybės administracijos direktoriui;

13.6.   dalyvauja Savivaldybės institucijų posėdžiuose, kai svarstomi su Seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų viešaisiais reikalais susiję klausimai, arba įgalioja tai daryti kitą Seniūnijos valstybės tarnautoją ar darbuotoją, dirbantį pagal darbo sutartį;

13.7.   atlieka Seniūnijos vidaus administravimą: organizuoja tinkamą Seniūnijos darbą pagal Seniūnijos nuostatuose priskirtas jai funkcijas, jai vadovauja, paskirsto darbus pavaldiems specialistams, kontroliuoja jų darbo kokybę ir drausmę, reikalauja, kad jiems duoti nurodymai, pavedimai būtų įvykdyti laiku ir kokybiškai. Leidžia įsakymus Seniūnijos kompetencijos klausimais, organizuoja ir kontroliuoja jų vykdymą;

13.8.   administruoja Seniūnijai skirtus asignavimus, atsako už Seniūnijos ūkinę – finansinę veiklą;

13.9.        užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir šių Nuostatų;

13.10.    atlieka Seniūnijos darbuotojų (išskyrus valstybės tarnautojus) personalo valdymo funkcijas: pasirašo darbo sutartis su Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais priimtais nuolatiniam darbui Seniūnijoje asmenimis; leidžia įsakymus dėl darbuotojų priėmimo į darbą ir atleidimo iš darbo pagal sezonines ir terminuotas darbo sutartis, pasirašo darbo sutartis su jais; leidžia įsakymus dėl laikinai nesančių darbuotojų pavadavimo, dėl pavedimo jiems atlikti papildomas funkcijas ir mokėti priemokas už šių funkcijų vykdymą, kitas išmokas iš Seniūnijai skirtų lėšų; dėl atostogų bei papildomų poilsio dienų suteikimo; dėl komandiruočių; dėl Seniūnijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymų patvirtinimo; kitais su personalo valdymu susijusiais klausimais;

13.11.    tvirtina Seniūnijos darbo tvarkos taisykles;

13.12.    organizuoja Seniūnijos darbuotojų darbo saugą teisės aktų nustatyta tvarka;

13.13.    išduoda leidimus laidoti Seniūnijai priskirtose kapinėse;

13.14.    organizuoja Seniūnijai priskirtų kapinių priežiūrą – kapinių plėtimą, aprūpinimą vandeniu, želdinių jose kirtimą, šienavimą, atliekų surinkimą;

13.15.    esant būtinybei (laidojant vienišus žmones) užtikrina ritualinių paslaugų teikimą Seniūnijos teritorijoje;

13.16.    kontroliuoja ir prižiūri pagal Seniūnijos kompetenciją, kaip fiziniai ir juridiniai asmenys laikosi švaros, komunalinių atliekų tvarkymo, gyvūnų laikymo bei kitų Utenos rajono savivaldybės tarybos patvirtintų taisyklių; pagal kompetenciją surašo administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėja administracinius nusižengimus;

13.17.    kartu su policija dalyvauja užtikrinant viešąją tvarką ir rimtį Seniūnijos teritorijoje; siūlo ir įgyvendina prevencines priemones Seniūnijos gyventojų saugumui užtikrinti;

13.18.    teikia prašymus Utenos rajono eismo saugumo komisijai dėl teisės įrengti, koreguoti arba panaikinti kelio ženklus gyvenamųjų vietovių gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose suteikimo;

13.19.    organizuoja ir (arba) kontroliuoja Savivaldybės kelių, bendrojo naudojimo teritorijų, gatvių, šaligatvių valymą ir priežiūrą, gatvių ir kitų viešų vietų apšvietimą;

13.20.    teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl Savivaldybės saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio objektų priežiūros;

13.21.    sudaro sutartis pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliojimą, taip pat sutartis Seniūnijos veiklos klausimais, kurių sudarymas teisės aktais nepriskirtas kitiems Savivaldybės administracijos padaliniams, užtikrina jų vykdymą; sutarčių projektus rengia ir teikia derinimui Seniūnijos valstybės tarnautojai, sutartis pasirašo seniūnas;

13.22.    kontroliuoja, ar teikiant viešąsias paslaugas laikomasi teisės aktuose bei sutartyse nustatytų reikalavimų dėl jų suteikimo, nagrinėja gyventojų prašymus bei skundus dėl viešųjų paslaugų teikimo ir šiais klausimais pagal savo kompetenciją priima sprendimus. Savivaldybės administracijai bei kitiems viešųjų paslaugų teikimą administruojantiems subjektams teikia pasiūlymus dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo;

13.23.    pagal savo kompetenciją nustatyta tvarka prižiūri prekybą viešosiose vietose teisės aktų nustatyta tvarka išduoda leidimus prekybai, įgyvendina priemones užkertančias kelią prekybai neleistinose vietose, numato vietas prekybai viešose vietose;

13.24.    dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Savivaldybės užimtumo didinimo programas, dalyvauja organizuojant arba organizuoja gyventojų poilsį, organizuoja gyventojų bendrosios kultūros ugdymą ir etnokultūros puoselėjimą Seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje;

13.25.    inicijuoja ir dalyvauja organizuojant gyventojų sporto ir kultūros renginius, skatina gyventojus socialinei ir edukacinei veiklai;

13.26.    dalyvauja kuriant ir įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros programas;

13.27.    informuoja apskrities valstybinę mokesčių inspekciją ir Savivaldybės administraciją apie Seniūnijos teritorijoje atsiradusį bešeimininkį turtą;

13.28.    prireikus rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, rengia Savivaldybės tarybos sprendimų ir mero potvarkių projektus Seniūnijos veiklos klausimais, organizuoja ir kontroliuoja priimtų sprendimų vykdymą;

13.29.    išduoda leidimus organizuoti renginius, pratęsti renginių organizavimo terminą, prekiauti nustatytose vietose ir pan.;

13.30.    dalyvauja vykdant viešuosius pirkimus Seniūnijos seniūno pareigybės aprašyme ir Seniūnijos nuostatuose numatytoms funkcijoms įgyvendinti:

13.31.1. inicijuoja viešuosius pirkimus prekėms, darbams ir paslaugoms pirkti;

13.31.2. teikia pirkimo procedūroms atlikti būtinus duomenis bei pirminius pirkimo dokumentus Savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriui;

13.31.3. administruoja sutartis, sudarytas ir pasirašytas Savivaldybės administracijos direktoriaus, už kurių vykdymą (administravimą) yra paskirtas atsakingu asmeniu, užtikrina jų vykdymą, informuoja Savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyrių apie šių sutarčių vykdymo eigą, teikia sutarčių įvykdymo ataskaitas;

12.31.4. pasirašo atliktų darbų, paslaugų ir pristatytų prekių priėmimo – perdavimo aktus, patvirtinant atliktų darbų, paslaugų bei pristatytų prekių apimtis ir kokybę;

13.31.    teisės aktų nustatyta tvarka išduoda leidimus genėti, kirsti ir šalinti medžius;

13.32.    konsultuoja Seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojus ir teikia jiems informaciją apie Savivaldybės institucijų ir Savivaldybės administracijos bei valstybės institucijų veiklą Savivaldybės teritorijoje.

13.33.    organizuoja Seniūnijos teritorijoje esančių karjerų ir užterštų teritorijų priežiūrą;

13.34.    teisės aktų nustatyta tvarka išduoda leidimus (sutikimus) žemės kasimo ir atitvėrimo darbams Seniūnijos teritorijoje atlikti;

13.35.    bendrauja ir bendradarbiauja su Seniūnijos teritorijoje esančiomis bendruomenėmis, padeda bendruomenių atstovams rengiant ir įgyvendinant įvairius projektus, bendrauja su kraštiečiais organizuojant susitikimus ir kitus renginius, taip pat su kitomis Seniūnijos teritorijoje veikiančiomis nevyriausybinėmis organizacijomis;

13.36.    valdo Seniūnijai priskirtas negyvenamąsias ir gyvenamąsias patalpas;

13.37.    informuoja atitinkamas tarnybas apie poreikį gaudyti beglobius gyvūnus Seniūnijos teritorijoje;

13.38.    užtikrina priešgaisrinę saugą Seniūnijos valdomose patalpose;

13.39.    dalyvauja organizuojant civilinę saugą teisės aktų nustatyta tvarka;

13.40.    atlieka gauto turto valdymo ir naudojimo funkcijas; organizuoja turto nuomos konkursus, įgaliojus Utenos rajono savivaldybės tarybai ar Savivaldybės administracijos direktoriui, pasirašo turto nuomos ar panaudos sutartis, kontroliuoja, ar turto gavėjai naudoja turtą pagal paskirtį, ar verčiasi veikla, dėl kurios buvo perduotas Savivaldybės turtas, ar vykdo visas sutartyje numatytas sąlygas;

13.41.    užtikrina racionalų ir taupų Seniūnijos lėšų bei Seniūnijai priskirto turto naudojimą, imasi priemonių užkertančių kelią žalai, informuoja Savivaldybės administracijos direktorių apie aplinkybes gresiančias jo saugumui, inicijuoja nereikalingo (netinkamo naudoti) turto nurašymą ir jo likvidavimą;

13.42.    organizuoja seniūnaičių rinkimus teisės aktų nustatyta tvarka;

13.43.    prižiūri ir nurodo darbų apimtis pagal Savivaldybės užimtumo didinimo programą Seniūnijos teritorijoje dirbantiems asmenims;

13.44.    išduoda leidimus įrengti išorinę reklamą Seniūnijos teritorijoje, registruoja išduodamus leidimus, kontroliuoja, kaip laikomasi išorės reklamos įrengimo taisyklių, sustabdo, panaikina ar pratęsia leidimų galiojimo terminus;

13.45.    nustatyta tvarka nagrinėja gaunamus fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, raštus visais savo kompetencijos klausimais, užtikrina jų nagrinėjimą, laiku rengia atsakymus į juos;

13.46.    pasirašo Seniūnijoje parengtus dokumentus, ataskaitas, informacijas ir kt.;

13.47.    užtikrina Seniūnijoje tvarkomų asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;

13.48.    rūpinasi seniūnaičių sueigų organizavimu, kurių metu patvirtinamos prioritetinės vykdytinos ir finansuotinos veiklos, pritariama bendruomenės įgyvendinamiems projektams;

13.49.    dalyvauja rengiant ir įgyvendinant vietos veiklos grupių programas ir vietos plėtros strategijas;

13.50.    dalyvauja vykdant socialinės paramos teikimą ir socialinių išmokų, pašalpų mokėjimą bei kontrolę;

13.51.    dalyvauja vertinant atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygas bei poreikius ir surašant buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, teikia savivaldybės administracijai siūlymus dėl socialinės paramos toms šeimoms (asmenims) reikalingumo ir paramos būdų;

13.52.    dalyvauja vykdant vaiko teisių apsaugą, užtikrina prevencinės pagalbos vaikui ir šeimai organizavimą, socialinių, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigų bei kitų įstaigų teikiamų paslaugų koordinavimą ir darbą su socialinę riziką patiriančiomis šeimomis;

13.53.    dalyvauja organizuojant Respublikos Prezidento, Seimo rinkimus, rinkimus į Europos Parlamentą, savivaldybės tarybos, mero rinkimus ir referendumus;

13.54.    dalyvauja organizuojant vietos gyventojų apklausas, atliekant gyventojų ir būstų, kitus visuotinius surašymus;

13.55.    teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja įgyvendinant valstybės perduotas funkcijas žemės ūkio srityje;

13.56.    vykdo kitus su Savivaldybės ar Seniūnijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

 

III SKYRIUS

SENIŪNIJOS STRUKTŪRA IR DARBO ORGANIZAVIMAS

 

14.    Seniūnas yra Seniūnijos vadovas, Seniūnijai skirtų asignavimų valdytojas. Seniūnas yra karjeros valstybės tarnautojas, kurį teisės aktų nustatyta tvarka į pareigas priima ir iš jų atleidžia Savivaldybės administracijos direktorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu.

15.    Seniūno sprendimai įforminami įsakymais.

16.    Seniūnijos darbuotojai yra karjeros valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, kuriuos į pareigas priima ir iš jų atleidžia Savivaldybės administracijos direktorius arba Seniūnijos seniūnas šių Nuostatų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

17.    Už darbą Seniūnijos valstybės tarnautojams apmokama Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo, o darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, - Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų įstatymų nustatyta tvarka.

18.    Seniūnijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai atlieka funkcijas, nurodytas jų pareigybių aprašymuose, kuriuos tvirtinta Savivaldybės administracijos direktorius (valstybės tarnautojams) arba seniūnas (darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis).

19.    Seniūno funkcijas jo atostogų, komandiruočių, ligos ar kitais atvejais jam negalint eiti pareigų vykdo Seniūnijos specialistas (valstybės tarnautojas).

20.    Seniūnijos pareigybes ir jų skaičių, atsižvelgdamas į Savivaldybės tarybos nustatytą didžiausią leistiną pareigybių skaičių ir Seniūnijos poreikius bei atliekamo darbo apimtis, nustato Savivaldybės administracijos direktorius.

21.    Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų bei kitų Seniūnijos kompetencijai priskirtų klausimų sprendimui seniūnas pagal poreikį organizuoja Seniūnijos darbuotojų pasitarimus, kurie gali būti protokoluojami.

22.    Seniūnijos apskaitą tvarko Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyrius. Apskaitos tvarkymui Seniūnija teikia Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriui apskaitos dokumentus apie ūkinius įvykius ir ūkines operacijas Savivaldybės administracijos apskaitos vadovo, patvirtinto Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, nustatyta apskaitos dokumentų pateikimo tvarka ir terminais.

23.    Seniūnijos veiklą kontroliuoja Savivaldybės administracijos direktorius.

 

IV SKYRIUS

SENIŪNIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

 

24.     Seniūnija (jos valstybės tarnautojai ir darbuotojai), vykdydama savo funkcijas, turi šias teises:

24.1.   inicijuoti Savivaldybės institucijų teisės aktų ir kitų dokumentų, susijusių su Seniūnijos veikla, rengimą;

24.2.   gauti iš kitų Savivaldybės administracijos padalinių, Savivaldybės įstaigų bei kontroliuojamų įmonių informaciją klausimais, susijusiais su Seniūnijos veikla;

24.3.   teikti pasiūlymus seniūnui, o šis – Savivaldybės administracijos direktoriui, Seniūnijos darbo tobulinimo klausimais;

24.4.   teikti pasiūlymus seniūnui, o šis – Savivaldybės administracijos direktoriui, konkrečiais savo veiklos klausimais, domėtis, kaip šie klausimai sprendžiami;

24.5.   į saugias darbo sąlygas;

24.6.   kelti kvalifikaciją už Savivaldybės, valstybės biudžeto lėšas, valstybės fondų ir kitas valstybės lėšas, nepažeidžiant Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytos tvarkos;

24.7.   dalyvauti žinybiniuose pasitarimuose.

25.     Seniūnija (jos valstybės tarnautojai ir darbuotojai), vykdydama savo funkcijas, privalo:

25.1.   tinkamai ir laiku vykdyti pareigybės aprašymuose nustatytas funkcijas, kitas pavestas užduotis;

25.2.   laiku informuoti seniūną, o šis – Savivaldybės administracijos direktorių, apie kylančias Seniūnijos veikloje problemas;

25.3.   atsisakyti tarnybinių veiksmų, jei jų vykdymas sukeltų viešųjų ir privačių interesų konfliktą;

25.4.   laikytis tarnybinės etikos, Seniūnijos darbo tvarkos taisyklių;

25.5.   garantuoti tarnybinės veiklos skaidrumą, nustatyta tvarka teikti informaciją apie savo veiklą;

25.6.   nenaudoti tarnybinės informacijos kitaip, negu nustato teisės aktai;

25.7.   kelti savo kvalifikaciją, sekti teisės aktų pasikeitimus visais savo kompetencijos klausimais;

25.8.   tinkamai saugoti Seniūnijos dokumentaciją, laiku ją parengti saugojimui archyve.

26.    Seniūnijos darbuotojai turi ir kitas teisės aktuose numatytas teises ir pareigas.

 

V SKYRIUS

SENIŪNIJOS DARBUOTOJŲ PAVALDUMAS IR ATSAKOMYBĖ

 

27.     Seniūnas yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Savivaldybės administracijos direktoriui, o Seniūnijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai yra tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi seniūnui.

28.     Už šiuose Nuostatuose numatytų pareigų, taip pat Seniūnijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymuose numatytų funkcijų tinkamą vykdymą Seniūnijos valstybės tarnautojai atsako Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo, o darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, - Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.

29.    Seniūnas atsako už Seniūnijos herbinių antspaudų teisėtą naudojimą.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

30.     Seniūnija reorganizuojama arba likviduojama Savivaldybės tarybos sprendimu teisės aktų nustatyta tvarka. Nutraukus Seniūnijos veiklą, jos valdomas turtas bei dokumentai perduodami Savivaldybės administracijai ar kitiems Savivaldybės tarybos sprendime nurodytiems subjektams.

31.     Atleidžiant iš užimamų pareigų, Seniūnijos valstybės tarnautojų reikalų ir dokumentų perdavimas įforminamas perdavimo ir priėmimo aktu. Aktą pasirašo Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakyme nurodyti asmenys. Perdavimo ir priėmimo aktas surašomas dviem egzemplioriais.

32.    Nuostatai tvirtinami ir keičiami Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

 

 

Įgaliotas asmuo

 

Utenos rajono savivaldybės administracijos

Utenos seniūnijos seniūnas

 

Saulius Gaižauskas

Į pradžią