Utenos rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. AĮ-158 2020-02-14
Padalinys: UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
Dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos 2020 metų veiklos plano patvirtinimo

 

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2020 METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

 

2020 m. vasario 14 d. Nr. AĮ-158

Utena

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 103 straipsnio 6 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2, 3 punktais, Strateginio planavimo Utenos rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. TS-130 „Dėl strateginio planavimo Utenos rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 51 punktu:

1.    Tvirtinu Utenos rajono savivaldybės administracijos 2020 metų veiklos planą (pridedama).

2.    Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2020 m. kovo 1 d.

3.    Nurodau, kad šis įsakymas turi būti paskelbtas Utenos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt.

4.    Nurodau, kad šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                            Audrius Remeikis

______________

 

 


PATVIRTINTA

Utenos rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2020 m. vasario    d.

įsakymu Nr. AĮ-

 

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

VEIKLOS PLANAS

2020 M.

Utenos rajono savivaldybės 2020-2022 m. strateginio veiklos plano programa- Savivaldybės veiklos funkcijų vykdymo programa

Programos tikslas - vykdyti savivaldybei priskirtas funkcijas

Programos uždavinys - užtikrinti vykdomų funkcijų kokybę ir kiekybę

Priemonės pavadinimas ir jos kodas

Darbo/veiksmo pavadinimas

Vertinimo kriterijus, mato

vienetai ir reikšmės

Atsakingi vykdytojai

(pareigos,

vardas, pavardė)

Vykdymo terminai (ketvirčiais /data)

Asignavimai (Eur)

Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyrius

01.1.1.01 Administracijos veiklos išlaidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atliekų tvarkymo sistemų diegimas, atliekų surinkimas, perdirbimas, utilizavimas, sandėliavimas, sąvartynų įrengimas ir eksploatavimas, beatliekių technologijų įdiegimas

Sukurtas pirminio pakuočių atliekų rūšiavimo surinkimo priemonių tinklas 96 proc. Utenos rajono savivaldybės gyventojų.

Skyriaus vedėja

Rosita Deveikienė

I-IV ketv.

113 467,55

Želdinių tvarkymas teisės aktų nustatyta tvarka – kirtimas, genėjimas, pertvarkymas, apsauga, priežiūra

Atsakymas dėl leidimo pateiktas per 30 dienų

Skyriaus vedėjo pavaduotoja

Rasa Kaziliūnienė

I-IV ketv.

Aplinkos tyrimų, ekologinės informacijos kaupimas, įvertinimo ir monitoringo sistemų kūrimas ir diegimas rinkimas, kaupimas, sisteminimas informacijos apie savivaldybės teritorijos aplinkos būklę, jos kitimą

Pateikta informacija spaudoje, savivaldybės interneto svetainėje, Facebook paskyroje ne mažiau kaip 2 kartus.

Vyr. specialistė

Lena Stočkienė

I-IV ketv.

Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos sudarymas ir įgyvendinimas

Parengta Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programa (1 vnt.) ir jos ataskaita (1 vnt.)

Skyriaus vedėja

Rosita Deveikienė

I-IV ketv.

Bešeimininkių ir bepriežiūrių gyvūnų laikinos globos ir priežiūros veiklos organizavimas

Užtikrintas nepertraukiamas paslaugos teikimas - 12 mėn./metus.

Specialistė

Lina Rimienė

I-IV ketv.

Nuotekų surinkimo ir valymo, gyventojų aprūpinimo geriamuoju vandeniu klausimų aplinkosauginiu aspektu veiklos koordinavimas ir informacijos rinkimas

Pateikta informacija apie prisijungimo prie inžinerinių tinklų galimybes, savivaldybės interneto svetainėje, Facebook paskyroje, išsiųsti raštai gyventojams.

Skyriaus vedėjo pavaduotoja

Rasa Kaziliūnienė

I-IV ketv.

Aplinkos monitoringo programa, pagal ją organizuojamas ir vykdomas monitoringas

Parengta  metinė monitoringo ataskaita – 1 vnt., tarpinė monitoringo ataskaita – 1 vnt.

Vyr. specialistė

Lena Stočkienė

I-IV ketv.

Komisijos medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti, veiklos organizavimas.

Posėdžių organizavimas per 1 mėn. nuo raštiško kreipimosi.

Skyriaus vedėja

Rosita Deveikienė

I-IV ketv.

Gamtosauginių projektų konkursų organizavimas

Suorganizuotas konkursas – 1 vnt.

Skyriaus vedėja

Rosita Deveikienė

I-IV ketv.

Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo priežiūra ir kontrolės vykdymas

Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo priežiūros ir kontrolės komisijos veiklos posėdžių organizavimas – 2 vnt.

Specialistas Justas Juršys

I-IV ketv.

Dokumentų viešiesiems pirkimams vykdyti rengimas

Pagal patvirtintą Viešųjų pirkimų planą parengti dokumentai – 100 proc.

Specialistė

Lina Rimienė

I-IV ketv.

Kompensacijų už prisijungimą prie magistralinių vandentvarkos tinklų skyrimas, prašymų svarstymas

Prašymų svarstymas ir sprendimų priėmimas – 20 d. d.

Skyriaus vedėjo pavaduotoja

Rasa Kaziliūnienė

I-IV ketv.

Individualių nuotekų valymo įrenginių ar rezervuarų įrengimo dalinio finansavimo skyrimas

Paraiškų vertinimas ir sprendimų priėmimas – 20 d. d.

Specialistas Justas Juršys

I-IV ketv.

01.1.1.17 Mobilizacijos administravimas

Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją, demobilizaciją, priimančiosios šalies paramą

Parengtas Utenos rajono savivaldybės, savivaldybei pavaldžių įstaigų ir įmonių civilinio mobilizacinio personalo rezervo sąrašo pakeitimo projektas ir atlikti minėto sąrašo pakeitimai – 1 vnt. Pateiktos ketvirtinės ataskaitos - 4 vnt.

Vyr. specialistė

Zita Jasiunavičienė

I-IV ketv.

6 900,00

01.1.1.18 Civilinės saugos organizavimas

Civilinė sauga visos savivaldybės teritorijoje ir savivaldybės administracijoje teisės aktų nustatyta tvarka; ypatingųjų ekologinių situacijų padarinių likvidavimas pagal savo kompetenciją, priežasčių šalinimas aplinkosauginiu aspektu, bendradarbiaujant su kitomis šią funkciją vykdančiomis institucijomis

Parengta Civilinės saugos uždavinių vykdymo Utenos rajono savivaldybėje 2019 metais statistinių ir kitų suvestinių duomenų ataskaita – 1 vnt.

Vyr. specialistė

Zita Jasiunavičienė

I ketv.

15 200,00

Buhalterinės apskaitos skyrius

Priemonės pavadinimas ir jos kodas

Darbo/veiksmo pavadinimas

Vertinimo kriterijus, mato

vienetai ir reikšmės

Atsakingi vykdytojai

(pareigos,

vardas, pavardė)

Vykdymo terminai (ketvirčiais/

data)

Asignavimai (Eur)

01.1.1.01 Administracijos veiklos išlaidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių sudarymas

Parengtas tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys – 3 vnt.

Skyriaus vedėja

Irena Tumonienė

Vyr. specialistė Kristina Slabšienė

Buhalterės:

Natalija Kiškytė

Loreta Garalienė

Vilma Šalčiūnienė

Darbo užmokesčio apskaitos buhalterė

Regina Tylienė

I-III ketv. per 50 dienų pasibaigus tarpiniam ataskaitiniam laikotarpiui

129 677,20

Metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymas

Parengtas metinių finansinių ataskaitų rinkinys – 1 vnt.

Skyriaus vedėja

Irena Tumonienė

Vyr. specialistė Kristina Slabšienė

Buhalterės:

Natalija Kiškytė

Loreta Garalienė

Vilma Šalčiūnienė

Darbo užmokesčio apskaitos buhalterė

Regina Tylienė

Iki kovo 15 d. pasibaigus ataskaitiniams metams

Metinių finansinių ataskaitų rinkinio duomenų perkėlimas į LR finansų ministerijos viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą VSAKIS

Perkelti metinių finansinių ataskaitų rinkinio duomenys į LR finansų ministerijos viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą VSAKIS – 1 vnt.

Vyr. specialistė Kristina Slabšienė

Buhalterė

Natalija Kiškytė

2020-03-13

Programų sąmatų rengimas, jų vykdymo analizė

 

Parengtos programų sąmatos, Forma BFP-1 – 230  vnt.

Skyriaus vedėja

Irena Tumonienė

Darbo užmokesčio apskaitos buhalterė

Regina Tylienė

2020-03-10

ir nuolat tikslina

Savivaldybės administracijos ir seniūnijų ūkinių operacijų įtraukimo į apskaitą vykdymas ir Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitų sudarymas

Parengtos biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos ( Forma Nr. 2) – 230  vnt.

Skyriaus vedėja

Irena Tumonienė

Vyr. specialistė Kristina Slabšienė

Buhalterės:

Sadutė Laurinėnienė

Daiva Kvedarienė

I-IV ketv.

Gautos paramos – labdaros apskaitos vykdymas ir ataskaitos rengimas

Parengta paramos gavimo ir panaudojimo metinė ataskaita (Forma FR0478) – 1 vnt.

Buhalterė

Vilma Šalčiūnienė

Iki gegužės 15 d. pasibaigus ataskaitiniams metams

Darbo užmokesčio ir kitų su darbo santykiais susijusių ir nesusijusių išmokų apskaitos vykdymas ir ataskaitų rengimas

Parengti pranešimai apie apdraustuosius už ataskaitinį laikotarpį (Forma SAM) – 12 vnt.

 

Parengtos mėnesinės pajamų mokesčio ir PSD įmokų nuo A klasės pajamų deklaracijos (Forma GPM313) – 12 vnt.;

 

Metinė gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracija GPM 312- 1 vnt.

Darbo užmokesčio apskaitos buhalterė

Regina Tylienė

Kiekvieną mėnesį

 

 

Kiekvieną mėnesį

 

 

 

Iki vasario 15 d. pasibaigus ataskaitiniams metams

Savivaldybės ir valstybės turto apskaitos vykdymas ir ataskaitų sudarymas

Parengtos investicijų ketvirtinės statistinės ataskaitos (Forma KS-02)

 

Parengta investicijų statistinė ataskaita (metinė) (Forma KS-02)

Buhalterė

Natalija Kiškytė

I-III ketv.

 

 

 

Iki kovo 15 d. pasibaigus ataskaitiniams metams

Gyvenamų ir negyvenamų patalpų nuomos apskaitos vykdymas, ataskaitų sudarymas

 

 

 

 

 

Valstybinės žemės nuomos mokesčio apskaitos tvarkymas

Parengtos biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ketvirčio ataskaitos – 4 vnt.;

Parengtos savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaitos už ketvirtį – 4 vnt.

Priminimų nepriemoką turintiems asmenims pateikimas mokestiniam laikotarpiui pasibaigus

Buhalterė

Loreta Garalienė

I-IV ketv.

 

 

 

 

 

I-IV ketv.

 

 

Iki 2020-12-20

Centralizuoto vidaus audito skyrius

Priemonės pavadinimas ir jos kodas

Darbo/veiksmo pavadinimas

Vertinimo kriterijus, mato

vienetai ir reikšmės

Atsakingi vykdytojai

(pareigos,

vardas, pavardė)

Vykdymo terminai (ketvirčiais/

data)

Asignavimai (Eur)

01.1.1.01 Administracijos veiklos išlaidos

Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2019 m. veiklos ataskaitos parengimas

Parengta ataskaita - 1 vnt.

Skyriaus vedėja Neringa Žygienė

2020-03-01

48 628,95

Vidaus auditų atlikimas ir jų priežiūra, pažangos stebėjimas

Atliktų vidaus auditų skaičius - 6 vnt.

Skyriaus vedėja Neringa Žygienė Vyriausiosios vidaus auditorės:

Ingrida Gervilaitienė,

Sigita Paškevičienė

I-IV ketv.

Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2021 m. veiklos plano projekto parengimas

 

Parengtas plano projektas - 1 vnt.

Skyriaus vedėja Neringa Žygienė

IV ketv.

Korupcijos rizikos valdymo vertinimas savivaldybei pavaldžioje arba jos valdymo sričiai priskirtoje įstaigoje.

Atliktų korupcijos rizikos valdymo vertinimų skaičius- 3 vnt.

Skyriaus vedėja Neringa Žygienė,

Vyriausioji vidaus auditorė

Sigita Paškevičienė

I-IV ketv.

Dokumentų valdymo ir bendrųjų reikalų skyrius

Priemonės pavadinimas ir jos kodas

Darbo/veiksmo pavadinimas

Vertinimo kriterijus, mato

vienetai ir reikšmės

Atsakingi vykdytojai

(pareigos,

vardas, pavardė)

Vykdymo terminai (ketvirčiais/

data)

Asignavimai (Eur)

01.1.1.01 Administracijos veiklos išlaidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siunčiamos ir gaunamos korespondencijos tvarkymas

Siunčiamos ir gaunamos korespondencijos nukreipimas į atitinkamus registrus ir bylas, 100 proc.

Vyr. specialistės:

Stanislava Martusevičiūtė

Agnė Slavinskienė

I-IV ketv.

 

356 612,30

Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių veiklos klausimais, administracijos direktoriaus įsakymų veiklos klausimais, sutarčių ir kitų dokumentų apskaitos tvarkymas ir jų pateikimas vykdytojams

Registruota ir pateikta:

Tarybos sprendimų sk. - 330 vnt.

Direktoriaus įsakymų  veiklos klausimais sk. - 1100 vnt.

Mero potvarkių veiklos klausimais sk. - 50 vnt.

Sutarčių sk. - 700 vnt.

Skyriaus vedėja

Monika Makaveckienė

Vyr. specialistės:

Rasa Slapšienė

Diana Jasiūnienė

I-IV ketv.

Savivaldybės tarybos ir savivaldybės tarybos komitetų informacinis, techninis aprūpinimas

Užtikrintas savivaldybės tarybos posėdžių ir savivaldybės tarybos komitetų posėdžių techninis aprūpinimas ir posėdžių eigos fiksavimas (protokolavimas) – 100 proc.

Vyr. specialistės:

Stanislava Martusevičiūtė

Girda Narbutienė

Rasa Slapšienė

Diana Jasiūnienė

Ryšių su žiniasklaida specialistė

Elvyra Sabalytė

I-IV ketv.

Su skyriaus funkcijomis susijusių viešųjų pirkimų inicijavimas

Inicijuotų pirkimų sk.- 200 vnt.

 

Skyriaus vedėja

Monika Makaveckienė

Skyriaus vedėjo pavaduotojos:

Jovita Žiukelienė

Auksė Kuzmienė

Vyr. specialistai:

Ričardas Jankūnas

Donata Inčirauskienė

I-IV ketv.

Į Utenos rajono savivaldybę ir Utenos rajono savivaldybės administraciją besikreipiančių asmenų priėmimo organizavimas

Į Savivaldybę ir Savivaldybės administraciją besikreipiantiems asmenims suteikta išsami informacija, asmenys nukreipti pas atitinkamus specialistus

Vyr. specialistės:

Diana Jasiūnienė Stanislava Martusevičiūtė

Agnė Slavinskienė

Sekretorė:

Gražina Lilionienė

I-IV ketv.

Judriojo ir fiksuoto ryšio ataskaitų dėl nustatytų pokalbių limitų rengimas

Parengtos ataskaitos - 12 vnt.

 

 

Vyresn. specialistė

Audronė Vitkauskienė

Kiekvieną mėnesį

Padalinių aprūpinimo baldais, ūkinėmis, kanceliarinėmis, techninėmis, transporto priemonėmis vykdymas ir atsargų nurašymų teikimas Buhalterinės apskaitos skyriui

Įrengtos darbo vietos, užtikrintas padalinių aprūpinimas ūkinėmis, kanceliarinėmis, techninėmis ir transporto priemonėmis- 100 proc. pagal patvirtintą poreikį. Pateikta atsargų nurašymo aktų su priedais - 12 vnt.

 

 

 

 

Skyriaus vedėjo pavaduotoja Auksė Kuzmienė

Vyresn. specialistė

Audronė Vitkauskienė

Pagalbinis darbininkas Gediminas Maciulevičius

I-IV ketv.

 

Darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos savivaldybės administracijoje organizavimas

Pravesti savivaldybės administracijos darbuotojų saugos ir sveikatos instruktažai bei priešgaisrinės saugos instruktažai teisės aktų nustatytais terminais

Parengta darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos dokumentacija

Vyr. specialistė

Donata  Inčirauskienė

I-IV ketv.

Savivaldybės administracijos padalinių kompiuterinės ir programinės įrangos priežiūra, informacinių sistemų ir kompiuterinio tinklo administravimas

Laiku reaguojama į iškilusias problemas

Skyriaus vedėjo pavaduotoja

Jovita Žiukelienė

Informacinių technologijų sistemų administratorė Laura Gimžauskienė

Vyr. specialistas

Ričardas Jankūnas

I-IV ketv.

Savivaldybės administracijos padalinių ir savivaldybės įstaigų darbuotojų konsultacijos informacinių technologijų klausimais

Pateiktų paaiškinimų į paklausimus procentas, 100 proc.

Skyriaus vedėjo pavaduotoja

Jovita Žiukelienė

Informacinių technologijų sistemų administratoriai: Laura Gimžauskienė

Vyr. specialistas

Ričardas Jankūnas

I-IV ketv.

Internetinio ryšio ir elektroninių paslaugų LITNET sistemoje administracinė priežiūra

Prižiūrimų ir administruojamų svetainių ir pašto dėžučių procentas, 100 proc.

Skyriaus vedėjo pavaduotoja

Jovita Žiukelienė

I-IV ketv.

Savivaldybės ir seniūnijų bei švietimo įstaigų interneto svetainių administravimas

Operatyviai pateikiama informacija, 1 d. d.

Skyriaus vedėjo pavaduotoja

Jovita Žiukelienė

Informacinių technologijų sistemų administratorė Laura Gimžauskienė

Vyr. specialistas

Ričardas Jankūnas

I-IV ketv.

Kompiuterių, spausdintuvų ir kopijavimo aparatų profilaktinė priežiūra, techninė diagnostika, aprūpinimas eksploatacinėmis medžiagomis

Tinkamo eksploatavimo, priežiūros užtikrinimas, 100 proc.

 

Skyriaus vedėjo pavaduotoja

Jovita Žiukelienė

Informacinių technologijų sistemų administratoriai: Laura Gimžauskienė

Vyr. specialistas

Ričardas Jankūnas

I-IV ketv.

Įgyvendina informacinės visuomenės plėtrą. Administracijos patikėjimo teise valdomo priskirto turto (kompiuterių, kompiuterinės ir programinės įrangos) apskaita

20 naujų darbo vietų.

Skyriaus vedėjo pavaduotoja

Jovita Žiukelienė

Informacinių technologijų sistemų administratorė Laura Gimžauskienė

Vyr. specialistas

Ričardas Jankūnas

I-IV ketv.

Viešųjų ryšių kampanijų, akcijų organizavimas ir vykdymas, informacijos žiniasklaidai apie savivaldybės institucijų, savivaldybės administracijos padalinių veiklą, planus, renginius rengimas ir pateikimas laiku

Publikacijų sk. spaudoje - 70 vnt.

Radijo žinučių sk. – 50 vnt.

Informacijos kėlimas į FB- 100 proc.

Ryšių su žiniasklaida specialistė

Elvyra Sabalytė

I-IV ketv.

Efektyvus savivaldybės administracijos valdomo autotransporto panaudojimas

Užtikrinamas savivaldybės administracijos valdomo autotransporto  efektyvus panaudojimas savivaldybės administracijos tarnybinėms funkcijoms vykdyti, 100 proc.

Automobilių vairuotojai:

Aldas Šimelis

Algirdas Vedrickas

Gediminas Maciulevičius

I-IV ketv.

01.1.1.12 Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė

Savivaldybės administracijos ir jos padalinių valstybinės kalbos vartojimo taisyklingumo reklamų bei viešųjų užrašų tekstų kontrolė

Patikrinta kalbos taisyklingumas:

- teisės aktų, raštų sk.- 5500 vnt.

- sutarčių sk. – 700 vnt.

- interneto svetainių sk.-  10 vnt.

- įmonių, įstaigų sk.- 10 vnt.

- reklamos ir viešųjų užrašų Utenos mieste sk.- 10 vnt.

- suderinta komercinės reklamos, viešųjų užrašų, iškabų ir skelbimų sk.- 80 vnt.

Kalbos tvarkytoja (Vyr. specialistė)

Girda  Narbutienė

Vyr. specialistė

Rasa Slapšienė

I-IV  ketv.

 

 

8 100,00

01.1.1.23 Archyvinių dokumentų tvarkymas, duomenų saugojimas

Archyvo pažymėjimų, pažymų apie valstybės tarnautojų ir darbuotojų bei savivaldybės švietimo ir kitų biudžetinių įstaigų darbuotojų apie darbo stažą ir darbo užmokestį išdavimas

Išduotų pažymų sk.- 15 vnt.

Archyvo tvarkytoja

Danguolė Saldauskienė

 

I-IV ketv.

13 300,00

Likviduotų įmonių, bendrovių darbuotojų apie darbo užmokestį ir darbo stažą pažymų išdavimas.

Išduotų pažymų sk.- 300 vnt.

Archyvo tvarkytojos:

Augustina Šimonėlienė

Violeta Develienė

I-IV ketv.

Likviduotų įmonių, bendrovių archyvinių dokumentų priėmimas ir tvarkymas.

Priimta saugoti 35 likviduotų įmonių dokumentų.

Archyvo tvarkytojos:

Augustina Šimonėlienė

Violeta Develienė

I-IV ketv.

Finansų skyrius

Priemonės pavadinimas ir jos kodas

Darbo/veiksmo pavadinimas

Vertinimo kriterijus, mato

vienetai ir reikšmės

Atsakingi vykdytojai

(pareigos,

vardas, pavardė)

Vykdymo terminai (ketvirčiais/

data)

Asignavimai (Eur)

01.1.1.01 Administracijos veiklos išlaidos

Savivaldybės biudžeto projekto rengimas

Parengtas savivaldybės biudžetas - 1 vnt.

Skyriaus vedėja

Alma Vedrickienė Skyriaus vedėjo pav.

Vida Musteikienė Vyr. specialistė

Laima Rožienė
Vyresn. specialistė

Vida Mačiulienė

I ketv.

 

97 257,90

Informacijos, tikslinant biudžetą, rinkimas ir analizė.

Patikslintas Utenos rajono savivaldybės biudžetas/  pagal poreikį, ne mažiau kaip 5 kartus

Skyriaus vedėja

Alma Vedrickienė Skyriaus vedėjo pav.

Vida Musteikienė Vyr. specialistė

Laima Rožienė
Vyresn. specialistė

Vida Mačiulienė

II-IV ketv.

Informacijos, rengiant savivaldybės biudžeto projekto grafiką, rinkimas ir sisteminimas.

Parengtas savivaldybės biudžeto rengimo grafikas -1 vnt. /  patikslinti planavimo aprašai/parengtos rekomendacijos- 1 kompl.

Skyriaus vedėja

Alma Vedrickienė Skyriaus vedėjo pav.

Vida Musteikienė

Vyresn. specialistė

Vida Mačiulienė

III-IV ketv.

Paskolų apskaitos tvarkymas, paskolų grąžinimo vykdymas, paskolų ir garantijų limitų prisilaikymo kontrolė

Parengtos ataskaitos: F 3-sav,

F2 - 8 vnt.

Skyriaus vedėja

Alma Vedrickienė Vyr. specialistė

Daiva Šokurovienė

I-IV ketv.

Finansinių įsipareigojimų apskaitos tvarkymas, palūkanų už paskolas mokėjimų vykdymas ir kontrolė

Parengta ataskaita  F2 - 4 vnt.

Skyriaus  vedėja

Alma Vedrickienė Vyr. specialistė

Daiva Šokurovienė

I-IV ketv.

Finansavimo plano rengimas, planinių išlaidų apskaitos vykdymas

Parengtas finansavimo planas - 1 vnt.

Vyresn. specialistė

Vida Mačiulienė

Vyr. specialistė

Laima Rožienė

I-IV ketv.

Savivaldybės biudžeto pajamų apskaitos vykdymas

Parengtos ataskaitos  F 1-sav- 4 vnt.

Vyr. specialistė

Daiva Šokurovienė

I-IV ketv.

Iždo finansinės apskaitos vykdymas, periodinės ir metinės finansinės atskaitomybės rengimas

Parengtas iždo finansinių ataskaitų rinkinys - 4 vnt.

Vyr. specialistė

Daiva Šokurovienė

I-IV ketv.

Asignavimų valdytojų ir kitų priemonių finansavimo vykdymas

 

Parengta F2-sav (suvestinė) - 4 vnt.

Vyr. specialistė

Daiva Šokurovienė

I-IV ketv.

Periodinės ir metinės biudžeto vykdymo bei kitos atskaitomybės sudarymas

Sudarytas biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys - 4 vnt.

Skyriaus vedėja

Alma Vedrickienė

Vyr. specialistės:

Daiva Šokurovienė Laima Rožienė

Vyresn. specialistė

Vida Mačiulienė

I-IV ketv.

Aukštesnio lygio konsoliduotųjų ataskaitų pagal VSAFAS sudarymas

Sudarytas finansinių ataskaitų rinkinys - 1 vnt.

 

Skyriaus vedėja

Alma Vedrickienė Skyriaus vedėjo pav.

Vida Musteikienė Vyr. specialistė

Laima Rožienė

II ketv.

Kaimo ir bendruomenių reikalų skyrius

Priemonės pavadinimas ir jos kodas

Darbo/veiksmo pavadinimas

Vertinimo kriterijus, mato

vienetai ir reikšmės

Atsakingi vykdytojai

(pareigos,

vardas, pavardė)

Vykdymo terminai (ketvirčiais/

data)

Asignavimai (Eur)

01.1.1.01 Administracijos veiklos išlaidos

Organizuoja Utenos rajono savivaldybės komisijos medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai apskaičiuoti darbą

Išnagrinėti gauti prašymai, parengti komisijos dokumentai – 100 proc. nuo gautų prašymų skaičiaus.

Skyriaus vedėja Raimonda Jankauskienė

vyresn. specialistė

Indrė Dikinienė

I-IV ketv.

16 209,65

Skatina kaimo bendruomenių veiklą ir kaimo gyventojų pilietinį aktyvumą

Suorganizuota išvyka į parodą "Ką pasėsi" - 45 asmenims.

 

 

Skyriaus vedėja Raimonda Jankauskienė

Vyresn. specialistė

Indrė Dikinienė

Vyr. specialistas

Rimigijus Trinkūnas

I-IV ketv.

Kartu su Utenos kultūros centru suorganizuota šventė rajono žemdirbiams -1 vnt.

I-IV ketv.

Kaimo rėmimo projektų konkursų ūkio subjektams vaikų dienos centrams, bendruomenėms organizavimas

Konkurso paraiškų vertinimas, finansavimo sutarčių rengimas, administravimas – ne mažiau 90 proc. nuo pateiktų paraiškų skaičiaus.

vyresn. specialistė

Indrė Dikinienė

 

II-IV ketv.

01.1.1.10 Žemės ūkio funkcijoms vykdyti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žemės ūkio technikos įregistravimas ir išregistravimas, registro duomenų keitimas

Registro duomenų bazėje įregistruota, išregistruota žemės ūkio technika, atliktos duomenų keitimo operacijos, paslaugos trukmė – per 2 d.d.

Vyr. specialistas Rimigijus Trinkūnas

I-IV ketv.

116 300,00

Žemės ūkio technikos techninių apžiūrų vykdymas

Pagal patvirtintą grafiką atliktos žemės ūkio technikos techninės apžiūros – 100 proc.

Vyr. specialistas Rimigijus Trinkūnas

II-IV ketv.

Ūkininkų ūkių registravimas

Įregistruota, išregistruota, atnaujinta ūkių 100 proc. nuo pateiktų prašymų skaičiaus

Vyr. specialistė Jolanta Guobaitė

I-IV ketv.

Žemės ūkio valdų registravimas

Įregistruota, išregistruota, atnaujinta valdų,  100 proc. nuo pateiktų prašymų skaičiaus

Vyresn. specialistė Indrė Dikinienė

Vyr. specialistė Jolanta Guobaitė

I-IV ketv.

Tiesioginio pieno vartojimo deklaravimas

 

Pieno gamintojų deklaracijų priėmimas ir jų pateikimas informacinėje sistemoje - 100 proc. nuo pateiktų paraiškų skaičiaus

Skyriaus vedėja Raimonda Jankauskienė

Vyresn. specialistė Indrė Dikinienė

vyr. specialistė Jolanta Guobaitė

II-III ketv.

 

Tiltų priežiūros vykdymas

Atlikta kasmetinė  tiltų apžiūra - 25 vnt.

Vyr. specialistas Sigitas Urbonas

 

I-IV ketv.

Melioracijos griovių priežiūros darbai

Pagal administracijos direktoriaus patvirtintą grafiką, atlikta kasmetinė magistralinių ir apsauginių melioracijos griovių kasmetinė apžiūra- 840,60 km

Vyr. specialistai: Sigitas Urbonas

Aušrinė Purvinienė

I-IV ketv.

Užtvankų priežiūros vykdymas

Atlikta kasmetinė užtvankų apžiūra - 9 vnt.

Vyr. specialistas Sigitas Urbonas

 

I-IV ketv.

Projektinės dokumentacijos  derinimas

Patikrinta, suderinta 100 proc. pateiktų derinti projektų, kitos projektinės dokumentacijos.

Vyr. specialistai: Sigitas Urbonas

Aušrinė Purvinienė

 

I-IV ketv.

Kultūros skyrius

Priemonės pavadinimas ir jos kodas

Darbo/veiksmo pavadinimas

Vertinimo kriterijus, mato

vienetai ir reikšmės

Atsakingi vykdytojai

(pareigos,

vardas, pavardė)

Vykdymo terminai (ketvirčiais/

data)

Asignavimai (Eur)

01.1.1.01 Administracijos veiklos išlaidos

Kultūrinės veiklos plėtros projektų finansavimo administravimas

Finansuotų projektų skaičius – 20 vnt.

Skyriaus vedėja

Jūratė Misiūnienė

I-IV ketv.

64 838,60

Nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo organizavimas

Finansuotų projektų skaičius – 30 vnt.

Vyr. specialistė

Zita Mackevičienė

I-IV ketv.

Religinių bendruomenių veiklos projektų finansavimo organizavimas

Finansuotų projektų skaičius – 7 vnt.

Vyr. specialistė

Zita Mackevičienė

I-IV ketv.

Utenos rajono moksleivių kolektyvų dalyvavimą Lietuvos moksleivių dainų šventėje koordinavimas

Meno kolektyvų skaičius – 15 vnt.

Skyriaus vedėja

 Jūratė Misiūnienė

I-III ketv.

Meno kolektyvų aprūpinimas tautiniais, koncertiniais kostiumais, muzikos instrumentais

Meno kolektyvų skaičius – 3 vnt.

Skyriaus vedėja

Jūratė Misiūnienė

I-IV ketv.

Savivaldybės kultūros įstaigų kultūros ir meno darbuotojų kvalifikacijos kėlimo organizavimas

Kvalifikaciją kėlusių kultūros ir meno darbuotojų skaičius – 100 darbuotojų

Skyriaus vedėja

Jūratė Misiūnienė

I-IV ketv.

Rajoninių ir regioninių  tautodailės parodų organizavimo koordinavimas

 

Suorganizuotų parodų skaičius – 5 vnt.

Vyr. specialistė

Zita Mackevičienė

I-IV ketv.

Nekilnojamųjų kultūros vertybių atskleidimo, paskelbimo, viešinimo ir saugojimo organizavimas

Parengtų stebėsenos aktų skaičius - 15 vnt.

Specialistas

Arvydas Mitalas

I-IV ketv.

Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos vykdymas

Parengtų stebėsenos aktų skaičius – 10 vnt.

Specialistas

Arvydas Mitalas

I-IV ketv.

Kultūrinės veiklos plėtros projektų finansavimo administravimas

Finansuotų projektų skaičius – 20 vnt.

Skyriaus vedėja

Jūratė Misiūnienė

I-IV ketv.

Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius

Priemonės pavadinimas ir jos kodas

Darbo/veiksmo pavadinimas

Vertinimo kriterijus, mato

vienetai ir reikšmės

Atsakingi vykdytojai

(pareigos,

vardas, pavardė)

Vykdymo terminai (ketvirčiais/

data)

Asignavimai (Eur)

01.1.1.01 Administracijos veiklos išlaidos

 

Vaiko laikinosios globos, vaiko laikinosios priežiūros vaiko tėvų arba kitų įstatyminių atstovų prašymu nustatymas

Parengti dokumentai vaiko laikinosios globos, vaiko laikinosios priežiūros vaiko tėvų arba kitų įstatyminių atstovų prašymu nustatymui – 25 vnt.

Vyr. specialistė

Dalia Kavoliūnienė

 

I-IV ketv.

356 612,30

Buhalterinės apskaitos organizavimas ir vykdymas

 

 

Laiku parengta biudžeto vykdymo ir finansinės atskaitomybės ataskaitos: 8 ataskaitų rinkiniai

Vyresn. buhalterė

Loreta Stundžienė

I-IV ketv.

Laiku pateiktos ketvirtinės ataskaitos - 40 vnt.

Skyriaus vedėja

Inga Šakalienė Buhalterė

Monika Baltuškienė

Vyresn. buhalterė

Loreta Stundžienė

I-IV ketv.

Ūkinių operacijų kasdienis registravimas FVAS sistemoje - 100%

Buhalterė

Monika Baltuškienė

Vyresn. buhalterė

Loreta Stundžienė

I-IV ketv.

Sveikatos įstaigų funkcionavimo organizavimas

Parengtų savivaldybės tarybos sprendimų sk. - 10 vnt.

Savivaldybės gydytoja (vyr. specialistė)

Eligija Židonienė

I-IV ketv.

Parengtos savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutartys su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis – 2 vnt.

Savivaldybės gydytoja (vyr. specialistė)

Eligija Židonienė

I-IV ketv.

Numato ir savivaldybės teritorijoje organizuoja pirminę sveikatinimo veiklą (pirminės asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros ir farmacijos)

Įgyvendinama Utenos rajono savivaldybės specialioji visuomenės sveikatos rėmimo 2018 - 2021 m. programa – organizuojamas aplinkos sveikatinimo ir sveikatos projektų konkursas.

Savivaldybės gydytoja (Vyr. specialistė)

Eligija Židonienė

I-IV ketv.

Finansuojama iki 75 proc. konkursui pateiktų paraiškų.

Savivaldybės gydytoja (Vyr. specialistė)

Eligija Židonienė

I-IV ketv.

Dokumentų valdymas

Priimtų ir išsiųstų raštų sk. - 5000 vnt.

Specialistė

Židrūnė Karklinienė

I-IV ketv.

Įsakymų sk. - 900 vnt.

Skyriaus vedėja

Inga Šakalienė Skyriaus vedėjo pav.

Rima Lukoševičienė

Specialistė

Židrūnė Karklinienė

I-IV ketv.

Pateiktų tarybai sprendimų sk. – 10 vnt.

Skyriaus vedėja

Inga Šakalienė Skyriaus vedėjo pav.

Rima Lukoševičienė Vyr. specialistė Gita Spiečiūnienė

I-IV ketv.

Piniginės socialinės paramos šeimai organizavimas

 

Priimtų prašymų sk. – 11 000 vnt.

Socialinių išmokų specialistės:

Loreta Jurgelėnienė Jolanta Brukštuvienė

Vida Rutkauskienė

Jolanta Kraujalienė

Liudmila Šermukšnienė

Lina Kuolinytė

Akvilė Ragauskienė

Specialistė

Židrūnė Karklinienė

I-IV ketv.

Priimtų sprendimų sk. - 12 800 vnt.

Socialinių išmokų specialistės:

Loreta Jurgelėnienė Jolanta Brukštuvienė

Vida Rutkauskienė

Jolanta Kraujalienė

Liudmila Šermukšnienė

Lina Kuolinytė

Akvilė Ragauskienė

Specialistė

Židrūnė Karklinienė

Skyriaus vedėja

Inga Šakalienė

Skyriaus vedėjo pav.

Rima Lukoševičienė

Vyr. specialistė

Gita Spiečiūnienė

I-IV ketv.

Turto vertinimo sk. – 1700 kartų.

Socialinių išmokų specialistės:

Loreta Jurgelėnienė Jolanta Brukštuvienė

Vida Rutkauskienė Jolanta Kraujalienė

Liudmila Šermukšnienė

Lina Kuolinytė

Akvilė Ragauskienė

I-IV ketv.

VND siuntimų sk. - 1500 vnt.

Socialinių išmokų specialistės:

Loreta Jurgelėnienė Jolanta Brukštuvienė

Vida Rutkauskienė

Jolanta Kraujalienė

Liudmila Šermukšnienė

Lina Kuolinytė

Akvilė Ragauskienė

I-IV ketv.

Surašytų BTA sk. – 1270 vnt.

Vyresn. specialistė

Danutė Vyšneveckienė

I-IV ketv.

Laiku pateikiamos ketvirtinės ataskaitos – 5 vnt.

Skyriaus vedėja

Inga Šakalienė

Skyriaus vedėjo pav.

Rima Lukoševičienė

Vyr. specialistė

Gita Spiečiūnienė

I-IV ketv.

Tikslinių kompensacijų teikimas ir kontrolė

Priimtų prašymų sk.- 700 vnt.

Socialinių išmokų specialistė

Dovilė Šaučiulienė

Vyr. specialistė

Asta Valiaugienė

I-IV ketv.

Priimtų sprendimų sk. 1300 vnt.

Skyriaus vedėja

Inga Šakalienė

Skyriaus vedėjo pav. Rima Lukoševičienė

Socialinių išmokų specialistė

Dovilė Šaučiulienė

Vyr. specialistė

Asta Valiaugienė

I-IV ketv.

Užpildytų asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti įvertinimo klausimynų skaičius – 340 vnt.

Skyriaus vedėja

Inga Šakalienė

Vyr. socialinė darbuotoja Liudmila Sadauskienė

I-IV ketv.

Išduotų pažymų sk. 1250 vnt.

Skyriaus vedėja

Inga Šakalienė Socialinių išmokų specialistė

Dovilė Šaučiulienė

I-IV ketv.

Laiku pateikiamos ataskaitos: ketvirtinės - 4 vnt., metinės - 1 vnt.

Vyr. specialistė

Asta Valiaugienė

I-IV ketv.

Išmokų vaikams administravimas

Priimtų prašymų sk. - 3200 vnt.

Socialinių išmokų specialistės:

Loreta Jurgelėnienė Jolanta Brukštuvienė

Vida Rutkauskienė

Jolanta Kraujalienė

Liudmila Šermukšnienė

Lina Kuolinytė

Akvilė Ragauskienė

I-IV ketv.

Priimtų sprendimų sk. - 4240 vnt.

Socialinių išmokų specialistės:

Loreta Jurgelėnienė Jolanta Brukštuvienė

Vida Rutkauskienė

Jolanta Kraujalienė

Liudmila Šermukšnienė

Lina Kuolinytė

Akvilė Ragauskienė

Skyriaus vedėja

Inga Šakalienė

Skyriaus vedėjo pav. Rima Lukoševičienė

Vyr. specialistė

Gita Spiečiūnienė

I-IV ketv.

Laiku pateiktos ketvirtinės ataskaitos – 10 vnt.

Skyriaus vedėja

Inga Šakalienė Skyriaus vedėjo pav.

Rima Lukoševičienė

Vyr. specialistė

Gita Spiečiūnienė

I-IV ketv.

Vienkartinės, periodinės, tikslinės, sąlyginės pašalpos ir kitos paramos teikimas ir kontrolė

Priimtų prašymų sk. - 2060 vnt.

Socialinių išmokų specialistė

Violeta Veteikienė

I-IV ketv.

Priimtų sprendimų sk.-  2060 vnt.

Skyriaus vedėja

Inga Šakalienė

Skyriaus vedėjo pav.

Rima Lukoševičienė

Socialinių išmokų specialistė

Violeta Veteikienė

I-IV ketv.

Suvestinių ir žiniaraščių sk. - 150 vnt.

Socialinių išmokų specialistė

Violeta Veteikienė

I-IV ketv.

Išmokų jaunai šeimai teikimas ir kontrolė

Priimtų prašymų sk. - 300 vnt.

Socialinių išmokų specialistės:

Loreta Jurgelėnienė Jolanta Brukštuvienė

Vida Rutkauskienė

Jolanta Kraujalienė

Liudmila Šermukšnienė

Lina Kuolinytė

Akvilė Ragauskienė

I-IV ketv.

Priimtų sprendimų sk. – 350 vnt.

Skyriaus vedėja

Inga Šakalienė

Skyriaus vedėjo pav. Rima Lukoševičienė

Socialinių išmokų specialistės:

Loreta Jurgelėnienė Jolanta Brukštuvienė

Vida Rutkauskienė

Jolanta Kraujalienė

Liudmila Šermukšnienė

Lina Kuolinytė

Akvilė Ragauskienė

Vyr. specialistė

Gita Spiečiūnienė

I-IV ketv.

Utenos rajono savivaldybės 2020-2022 m. strateginio veiklos plano programa- Socialinės apsaugos plėtojimo programa

Programos tikslas – užtikrinti įvairių socialinių grupių asmenų integraciją į bendruomenę

Programos uždavinys- organizuoti socialines paslaugas įvairių socialinių grupių asmenims

10.1.1.04 Socialinės paslaugos

Socialinių paslaugų organizavimas ir vertinimas

Priimtų prašymų sk. - 650 vnt.

Vyr. specialistė

Regina Skomskienė

I-IV ketv.

13 700,00

Sudarytų sutarčių ir susitarimų sk. - 600 vnt.

Skyriaus vedėja

Inga Šakalienė

Skyriaus vedėjo pav.

Rima Lukoševičienė

Vyr. specialistė

Regina Skomskienė

I-IV ketv.

Utenos rajono savivaldybės 2020-2022 m. strateginio veiklos plano programa- Socialinės apsaugos plėtojimo programa

Programos tikslas – užtikrinti įvairių socialinių grupių asmenų integraciją į bendruomenę

Programos uždavinys – užtikrinti išmokų ir kompensacijų mokėjimą

Priemonės pavadinimas ir jos kodas

Darbo/veiksmo pavadinimas

Vertinimo kriterijus, mato

vienetai ir reikšmės

Atsakingi vykdytojai

(pareigos,

vardas, pavardė)

Vykdymo terminai (ketvirčiais/

data)

Asignavimai (Eur)

10.1.4.01 Socialinės paramos mokiniams mokėjimas ir administravimas

Socialinės paramos mokiniams teikimas ir kontrolė

Priimtų prašymų sk. - 1000 vnt.

Socialinių išmokų specialistės:

Loreta Jurgelėnienė Jolanta Brukštuvienė

Vida Rutkauskienė

Jolanta Kraujalienė

Liudmila Šermukšnienė

Lina Kuolinytė

Akvilė Ragauskienė

I-IV ketv.

7 300,00

Priimtų sprendimų sk. 1800 vnt.

Skyriaus vedėja

Inga Šakalienė

Skyriaus vedėjo pav. Rima Lukoševičienė

Socialinių išmokų specialistės:

Loreta Jurgelėnienė Jolanta Brukštuvienė

Vida Rutkauskienė

Jolanta Kraujalienė

Liudmila Šermukšnienė

Lina Kuolinytė

Akvilė Ragauskienė

Vyr. specialistė

Gita Spiečiūnienė

I-IV ketv.

Sudarytų sutarčių sk. - 20 vnt.

Skyriaus vedėja

Inga Šakalienė  Skyriaus vedėjo pav. Rima Lukoševičienė

Vyresn. buhalterė

Loreta Stundžienė

I-IV ketv.

10.1.4.04 Socialinės išmokos ir kompensacijos

Laidojimo pašalpų teikimas ir kontrolė

Priimtų prašymų sk. - 720 vnt.

Buhalterė

Monika Baltuškienė

Vyresn. buhalterė

Loreta Stundžienė

I-IV ketv.

7 800,00

Priimtų sprendimų sk.-  720 vnt.

Skyriaus vedėja

Inga Šakalienė

Buhalterė

Monika Baltuškienė

Vyresn. buhalterė

Loreta Stundžienė

I-IV ketv.

Utenos rajono savivaldybės 2020-2022 m. strateginio veiklos plano programa- Savivaldybės veiklos funkcijų vykdymo programa

Programos tikslas - vykdyti savivaldybei priskirtas funkcijas

Programos uždavinys - užtikrinti vykdomų funkcijų kokybę ir kiekybę

Strateginio planavimo ir investicijų skyrius

Priemonės pavadinimas ir jos kodas

Darbo/veiksmo pavadinimas

Vertinimo kriterijus, mato

vienetai ir reikšmės

Atsakingi vykdytojai

(pareigos,

vardas, pavardė)

Vykdymo terminai (ketvirčiais/

data)

Asignavimai (Eur)

01.1.1.01 Administracijos veiklos išlaidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utenos rajono savivaldybės strateginio planavimo dokumentų rengimo organizavimas ir koordinavimas ir kontrolė

Patvirtinti strateginio planavimo dokumentai:

Utenos rajono savivaldybės 2020-2022 m. strateginis veiklos planas - 1 vnt.

Utenos rajono savivaldybės administracijos 2020 m. veiklos planas - 1 vnt.

Seniūnijų metiniai 2020 m. veiklos planai - 10 vnt.

Utenos rajono savivaldybės administracijos 2019 metų veiklos plano ataskaita.

Utenos rajono savivaldybės administracijos seniūnijų 2019 metų veiklos planų vykdymo ataskaitos- 10 vnt.

Utenos rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano ataskaita už 2019 metus.

Skyriaus vedėja Romualda Serbentienė

Skyriaus vedėjo pav.

Donata Lubienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I-II ketv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113 467,55

Informacijos sudarant regiono plėtros planus, įvairias ekonominės plėtros programas, rinkimas ir analizė, einamųjų ir perspektyvinių Utenos rajono bei Utenos regiono plėtros planų rengimas

Tikslinami: Utenos regiono integruota teritorijų vystymo programa/ Utenos regiono plėtros planas/ Utenos rajono plėtros planas/ kiti planavimo dokumentai/  pagal poreikį

Skyriaus vedėja Romualda Serbentienė

Skyriaus vedėjo pav.

Donata Lubienė

I-IV ketv.

Investicijų projektų ir kitų planavimo dokumentų rengimas

Utenos pramonės parko plėtros planas – 1 vnt.

Investicijų projektas- 1 vnt.

Utenos miesto/rajono įvaizdžio formavimo strategija- 1 vnt.

 

Skyriaus vedėja Romualda Serbentienė

Skyriaus vedėjo pav.

Donata Lubienė

Vyr. specialistės:

Aida Diržauskienė

Jūratė Brasiūnienė

 

I-IV ketv.

Projektų, kuriuose dalyvauja savivaldybės administracija, vykdymo koordinavimas ir kontrolė

Koordinuojamų projektų sk. – 15 vnt.

 

Skyriaus vedėja Romualda Serbentienė

Skyriaus vedėjo pav.

Donata Lubienė

Vyr. specialistės:

Aida Diržauskienė

Jūratė Brasiūnienė

Sandra Bagdonavičienė

I-IV ketv.

 

 

Projektų paraiškų Nacionalinei mokėjimo agentūrai, Centrinei projektų valdymo agentūrai, Lietuvos verslo paramos agentūrai, Europos socialinio fondo agentūrai ir kt. rengimas

Pateiktų projekto paraiškų sk.- 4 vnt.

Skyriaus vedėjo pav.

Donata Lubienė,

Vyr. specialistės:

Jūratė Brasiūnienė,

Aida Diržauskienė,

Sandra Bagdonavičienė

I-IV ketv.

Verslo skatinimo ir turizmo projektų, Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo programos projektų konkursų organizavimas,  sutarčių rengimas ir projektų įgyvendinimo priežiūra

Suorganizuotų konkursų sk.- 3

Parengtų sutarčių sk.- 50 vnt.

Skyriaus vedėja Romualda Serbentienė

Vyr. specialistė

Justina Gučiuvienė

 

I-IV ketv.

Dokumentų dėl žemės, žemės nuomos, nekilnojamojo turto mokesčių lengvatų suteikimo rengimas

Parengtų sprendimų projektų sk.- 10 vnt.

Skyriaus vedėja Romualda Serbentienė

Vyr. specialistė

Justina Gučiuvienė

 

I-IV ketv.

Dėl veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuoto pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus dydžių nustatymo.

Patvirtinti mokesčių ir lengvatų dydžius 2020 metams.

Skyriaus vedėja Romualda Serbentienė

Vyr. specialistė

Justina Gučiuvienė

 

 

II ketv.

Licencijų mažmeninės prekybos naftos produktais, verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, tabako gaminiais, leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimas, galiojimo sustabdymas ir panaikinimas

 

Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais – 3 vnt.

Mažmeninės prekybos tabako gaminiais – 3 vnt.

Vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais- 80 vnt.

Išduota leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi - 30

vnt.

Vežėjų, vykdančių keleivių vežimą už atlygį lengvaisiais automobiliais, skaičius – 8 vnt.

Vyr. specialistė

Justina Gučiuvienė

 

I-IV ketv.

Utenos rajono turizmo rinkodaros plėtros strategijos įgyvendinimas

Įgyvendinta priemonių -  4 vnt.

Vyr. specialistė

Jūratė Brasiūnienė

I –IV ketv.

Skyriaus dokumentų archyvo tvarkymas

Parengtos bylos archyviniam saugojimui – 3 vnt.

Vyr. specialistė Sandra Bagdonavičienė

I-IV ketv.

01.1.1.11 Duomenų teikimas valstybės suteiktos pagalbos registrui

Duomenų valstybės suteiktos pagalbos registrui teikimas

Perduota informacija registrui - 100%

Skyriaus vedėjo pavaduotoja

Donata Lubienė

I-IV ketv.

200,00

Utenos rajono savivaldybės 2020-2022 m. strateginio veiklos plano programa - Savivaldybės veiklos funkcijų vykdymo programa

Programos tikslas - vykdyti savivaldybei priskirtas funkcijas

Programos uždavinys - užtikrinti vykdomų funkcijų kokybę ir kiekybę

Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyrius

Priemonės pavadinimas ir jos kodas

Darbo/veiksmo pavadinimas

Vertinimo kriterijus, mato

vienetai ir reikšmės

Atsakingi vykdytojai

(pareigos,

vardas, pavardė)

Vykdymo terminai (ketvirčiais/

data)

Asignavimai (Eur)

01.1.1.01 Administracijos veiklos išlaidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Švietimo, sporto ir jaunimo būklės analizavimas, informacijos įvairioms institucijoms ir visuomenei teikimas, savivaldybės veiklos planų rengimas ir jų įgyvendinimo organizavimas

 

Savalaikiai parengtos ataskaitos ir metiniai veiklos planai – 50 vnt.

Skyriaus vedėjas

Romualdas Kraulišas

Skyriaus vedėjo pav.

Virginija Vaitiekienė

Vyr. specialistai:

Jonas Paukštė

Justė Rudokienė

Zita Sabelkienė

Arūnas Telksnys

I-IV ketv.

113 467,55

Savivaldybės tikslinių (edukacinės, sporto ir jaunimo veiklos) projektų koordinavimas ir administravimas bei jų įgyvendinimo priežiūra

Finansuojamų projektų skaičius - 40 vnt.

Skyriaus vedėjo pav.

Virginija Vaitiekienė

Vyr. specialistė

Justė Rudokienė

 

I-IV ketv.

Dalyvavimas rengiant Savivaldybės pasiūlymus dėl Mokyklų tinklo kūrimo plano ir klasių komplektavimo savivaldybės mokyklose teikimas

Parengti sprendimų projektai - 3 vnt.

Skyriaus vedėjas

Romualdas Kraulišas

Vyr. specialistai

Zita Sabelkienė

Arūnas Telksnys

 

I-IV ketv.

Švietimo informacinių sistemų tvarkymas, mokyklų duomenų teikimo priežiūros vykdymas

Administruojamos informacinės sistemos - 6 vnt.

Skyriaus vedėjo pav.

Virginija Vaitiekienė

Vyr. specialistai: Jonas Paukštė

Justė Rudokienė

Zita Sabelkienė

I-IV ketv.

Savivaldybės pavaldžių įstaigų veiklos koordinavimas, jų bendruomenių konsultavimas ugdymo turinio įgyvendinimo, ugdymo proceso organizavimo ir  kitais veiklos klausimais

Savalaikis ir nepertraukiamas konsultacijų teikimas

Skyriaus vedėjas

Romualdas Kraulišas

Skyriaus vedėjo pav.

Virginija Vaitiekienė

Vyr. specialistai:

Jonas Paukštė

Justė Rudokienė

Zita Sabelkienė

Arūnas Telksnys

I-IV ketv.

Savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų ir jaunuolių  apskaitos organizavimas ir tvarkymas

Parengti  informaciniai  raštai - 20 vnt.

Vyr. specialistai:

Jonas Paukštė

Justė Rudokienė

I-IV ketv.

Švietimo pagalbos teikimo, vaiko minimalios priežiūros priemonių vykdymo organizavimas ir koordinavimas

Atliktos Utenos rajono savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos sekretoriaus funkcijos – surašyti posėdžio protokolai

Skyriaus vedėjas

Romualdas Kraulišas

Vyr. specialistas

Jonas Paukštė

I-IV ketv.

Pateikta Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros rodiklių ataskaita – 1 vnt.

Savivaldybės mokyklų mokinių mokymosi pasiekimų patikrinimų,  mokinių pasiekimų tyrimų organizavimas  ir vykdymas

Dalyvauta mokinių pasiekimų patikrinimuose - 1600 vnt.

Skyriaus vedėjas

Romualdas Kraulišas

Skyriaus vedėjo pav.

Virginija Vaitiekienė

Vyr. specialistai:

Jonas  Paukštė

Justė Rudokienė

Zita Sabelkienė

Arūnas Telksnys

I-IV ketv.

Savivaldybės mokyklų  mokytojų, švietimo pagalbos specialistų atestacijos ir veiklos vertinimo organizavimas

Atestuoti  mokytojai ir  pagalbos specialistai – 23 vnt.

Skyriaus vedėjas

Romualdas Kraulišas

Skyriaus vedėjo pav.

Virginija Vaitiekienė

Vyr. specialistai:

Jonas Paukštė

Justė Rudokienė

Zita Sabelkienė

Arūnas Telksnys

I-IV ketv.

Pavaldžių įstaigų,  veiklos priežiūros atlikimas,   švietimo teikėjų  stebėsena  ir vertinimo inicijavimas

 

Suorganizuoti švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimai - 25 vnt.

Skyriaus vedėjas

Romualdas Kraulišas

Skyriaus vedėjo pav.

Virginija Vaitiekienė

Vyr. specialistai:

Jonas Paukštė

Justė Rudokienė

Zita Sabelkienė

Arūnas Telksnys

I-IV ketv.

Rajono mokinių olimpiadų, konkursų, viktorinų, švenčių koordinavimas ir dalyvavimas organizuojant 

Suorganizuoti rajoniniai renginiai - 40 vnt.

Skyriaus vedėjas

Romualdas Kraulišas

Skyriaus vedėjo pav.

Virginija Vaitiekienė

Vyr. specialistai:

Jonas Paukštė

Justė Rudokienė

Zita Sabelkienė

Arūnas Telksnys

I-IV ketv.

Rajono vaikų ir jaunimo vasaros poilsio koordinavimas

Suorganizuotos vasaros poilsio stovyklos – 4 vnt.

Skyriaus vedėjas

Romualdas Kraulišas

Skyriaus vedėjo pav.

Virginija Vaitiekienė

Vyr. specialistė

Justė Rudokienė

I-IV ketv.

Rajono sporto varžybų ir kitų sportinių renginių koordinavimas, dalyvavimas organizuojant, renkant geriausius rajono sportininkus

Suorganizuotos sporto varžybos - 110 vnt.

Skyriaus vedėjas

Romualdas Kraulišas

 

I-IV ketv.

Utenos rajono savivaldybės institucijų sprendimų, potvarkių, įsakymų projektų rengimas, teikimas juos tvirtinti ir jų įgyvendinimą organizavimas

Parengti  sprendimų, įsakymų ir potvarkių projektai – 50 vnt.

Skyriaus vedėjas

Romualdas Kraulišas

Skyriaus vedėjo pav.

Virginija Vaitiekienė

Vyr. specialistai:

Jonas  Paukštė

Justė Rudokienė

Zita Sabelkienė

Arūnas Telksnys

I-IV ketv.

Projekto „Lyderių laikas“ įgyvendinimas

Neformaliose veiklose dalyvavusių asmenų skaičius – 40, suorganizuota 20 renginių mokyklose.

Skyriaus vedėjas

Romualdas Kraulišas

Skyriaus vedėjo pav.

Virginija Vaitiekienė Vyr. specialistai:

Jonas  Paukštė

Justė Rudokienė

I-IV ketv.

Utenos rajono savivaldybės 2020-2022 m. strateginio veiklos plano programa- Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo ir jaunimo užimtumo programa

Programos tikslas – tobulinti švietimo sistemą, siekiant užtikrinti švietimo ir ugdymo paslaugų kokybę

Programos uždavinys – gerinti ugdymo (-osi) paslaugų kokybę

Priemonės pavadinimas ir jos kodas

Darbo/veiksmo pavadinimas

Vertinimo kriterijus, mato

vienetai ir reikšmės

Atsakingi vykdytojai

(pareigos,

vardas, pavardė)

Vykdymo terminai (ketvirčiais/

data)

Asignavimai (Eur)

07.1.1.16 Dalyvavimas neformaliojo vaikų švietimo programose

Mokinių užimtumo organizavimas įgyvendinant neformaliojo vaikų švietimo programas

Dalyvaujančių vaikų skaičius – 1370 vaikų.

Skyriaus vedėjas

Romualdas Kraulišas

Skyriaus vedėjo pav.

Virginija Vaitiekienė

Vyr. specialistė

Justė Rudokienė

I-IV ketv.

2 500,00

 

Utenos rajono savivaldybės 2020-2022 m. strateginio veiklos plano programa- Socialinės apsaugos plėtojimo programa

Programos tikslas – užtikrinti įvairių socialinių grupių asmenų integraciją į bendruomenę

Programos uždavinys – organizuoti socialines paslaugas įvairių socialinių grupių asmenims

Priemonės pavadinimas ir jos kodas

Darbo/veiksmo pavadinimas

Vertinimo kriterijus, mato

vienetai ir reikšmės

Atsakingi vykdytojai

(pareigos,

vardas, pavardė)

Vykdymo terminai (ketvirčiais/

data)

Asignavimai (Eur)

10.1.1.08 Jaunimo teisių apsauga

Bendradarbiavimas su jaunimo organizacijomis ir neformaliomis grupėmis

Jaunimo organizacijos, kurioms  teikta pagalba – 12 vnt.

Vyr. specialistė

Justė Rudokienė

I-IV ketv.

18 300,00

Administruoti Jaunimo užimtumo programos projektinį finansavimą

Administruota 10 projektų.

Vyr. specialistė

Justė Rudokienė

I-IV ketv.

Utenos rajono savivaldybės 2020-2022 m. strateginio veiklos plano programa- Savivaldybės veiklos funkcijų vykdymo programa

Programos tikslas - vykdyti savivaldybei priskirtas funkcijas

Programos uždavinys - užtikrinti vykdomų funkcijų kokybę ir kiekybę

Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius

Priemonės pavadinimas ir jos kodas

Darbo/veiksmo pavadinimas

Vertinimo kriterijus, mato

vienetai ir reikšmės

Atsakingi vykdytojai

(pareigos,

vardas, pavardė)

Vykdymo terminai (ketvirčiais/

data)

Asignavimai (Eur)

01.1.1.01 Administracijos veiklos išlaidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remiantis projekto rengėjo nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir duomenimis savivaldybės tarybos sprendimų projektų tikrinimas