Utenos rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. AĮ-324 2020-03-25
Padalinys: UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
Dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos 2019 metų veiklos plano ataskaitos patvirtinimo

 

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANO ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

2020 m. kovo 25 d. Nr. AĮ-324

Utena

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2, 3 punktais, Strateginio planavimo Utenos rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. TS-130 „Dėl Strateginio planavimo Utenos rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 68 ir 69 punktais bei atsižvelgdamas į Utenos rajono savivaldybės administracijos skyrių pateiktus 2019 m. veiklos planų ataskaitų projektus:

1.   Tvirtinu Utenos rajono savivaldybės administracijos 2019 metų veiklos plano ataskaitą (pridedama).

2.   Nurodau, kad šis įsakymas turi būti paskelbtas Utenos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt.

3.   Nurodau, kad šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                    Audrius Remeikis

______________

 

 


PATVIRTINTA

Utenos rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2020 m. kovo     d.

įsakymu Nr. AĮ-

 

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

2019 METŲ VEIKLOS PLANO ATASKAITA

 

Utenos rajono savivaldybės 2019-2021 m. strateginio veiklos plano programa- Savivaldybės veiklos funkcijų vykdymo programa.

Programos tikslas - vykdyti savivaldybei priskirtas funkcijas.

Programos uždavinys - užtikrinti vykdomų funkcijų kokybę ir kiekybę.

Priemonės pavadinimas ir jos kodas

Darbo/veiksmo pavadinimas

Vertinimo kriterijus, mato

vienetai ir reikšmės

Atsakingi vykdytojai

(pareigos,

vardas, pavardė)

Asignavimai (Eur)

Vertinimo kriterijaus neįvykdymo priežastys

Planuota reikšmė

Faktinė reikšmė

Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyrius

01.1.1.01 Administracijos veiklos išlaidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atliekų tvarkymo sistemų diegimas, atliekų surinkimas, perdirbimas, utilizavimas, sandėliavimas, sąvartynų įrengimas ir eksploatavimas, beatliekių technologijų įdiegimas

Sukurtas pirminio pakuočių atliekų rūšiavimo surinkimo priemonių tinklas 96 proc. Utenos rajono savivaldybės gyventojų.

Sukurtas pirminio pakuočių atliekų rūšiavimo surinkimo priemonių tinklas 96 proc. Utenos rajono savivaldybės gyventojų.

Skyriaus vedėja

Rosita Deveikienė

18 880,80

 

Želdinių tvarkymas teisės aktų nustatyta tvarka – kirtimas, genėjimas, pertvarkymas, apsauga, priežiūra

Atsakymas dėl leidimo pateiktas per 30 dienų.

Atsakymas dėl leidimo pateiktas per 30 dienų.

Skyriaus vedėjo pavaduotoja

Rasa Kaziliūnienė

11 216,22

 

Aplinkos tyrimų, ekologinės informacijos kaupimas, įvertinimo ir monitoringo sistemų kūrimas ir diegimas rinkimas, kaupimas, sisteminimas informacijos apie savivaldybės teritorijos aplinkos būklę, jos kitimą

Pateikta informacija spaudoje, savivaldybės interneto svetainėje, Facebook paskyroje ne mažiau kaip 2 kartus.

Pateikta informacija spaudoje, savivaldybės interneto svetainėje, Facebook paskyroje ne mažiau kaip 2 kartus.

Vyr. specialistė

Lena Stočkienė

9 159,91

 

Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos sudarymas ir įgyvendinimas

Parengta Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programa (1 vnt.) ir jos ataskaita (1 vnt.).

Parengta Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programa (1 vnt.) ir jos ataskaita (1 vnt.).

Skyriaus vedėja

Rosita Deveikienė

14 954,95

 

Bešeimininkių ir bepriežiūrių gyvūnų laikinos globos ir priežiūros veiklos organizavimas

Užtikrintas nepertraukiamas paslaugos teikimas - 12 mėn./metus.

Užtikrintas nepertraukiamas paslaugos teikimas - 12 mėn./metus.

Specialistė

Lina Rimienė

7 290,54

 

Nuotekų surinkimo ir valymo, gyventojų aprūpinimo geriamuoju vandeniu klausimų aplinkosauginiu aspektu veiklos koordinavimas ir informacijos rinkimas

Pateikta informacija apie prisijungimo prie inžinerinių tinklų galimybes, savivaldybės interneto svetainėje, Facebook paskyroje, išsiųsti raštai gyventojams.

Pateikta informacija apie prisijungimo prie inžinerinių tinklų galimybes, savivaldybės interneto svetainėje, Facebook paskyroje, išsiųsti raštai gyventojams.

Skyriaus vedėjo pavaduotoja

Rasa Kaziliūnienė

14 020,27

 

Aplinkos monitoringo programa, pagal ją organizuojamas ir vykdomas monitoringas

Parengta  metinė monitoringo ataskaita – 1 vnt., tarpinė monitoringo ataskaita – 1 vnt.

Parengta  metinė monitoringo ataskaita – 1 vnt., tarpinė monitoringo ataskaita – 1 vnt.

Vyr. specialistė

Lena Stočkienė

16 450,45

 

Komisijos medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti, veiklos organizavimas.

Posėdžių organizavimas per 1 mėn. nuo raštiško kreipimosi.

Suorganizuoti posėdžiai per 1 mėn. nuo raštiško kreipimosi.

Skyriaus vedėja

Rosita Deveikienė

1 301,42

 

Gamtosauginių projektų konkursų organizavimas

Suorganizuotas konkursas – 1 vnt.

Suorganizuotas 1 konkursas.

Skyriaus vedėja

Rosita Deveikienė

1 308,20

 

Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo priežiūra ir kontrolės vykdymas

Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo priežiūros ir kontrolės komisijos veiklos posėdžių organizavimas – 2 vnt.

Įvykę 2 Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo priežiūros ir kontrolės komisijos veiklos posėdžiai.

Specialistas Justas Juršys

12 416,26

 

01.1.1.17 Mobilizacijos administravimas

Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją, demobilizaciją, priimančiosios šalies paramą

Patvirtintas ar patikslintas Utenos rajono savivaldybės mobilizacijos planas - 1 vnt., ketvirtinių ataskaitų pateikimas, 4 vnt.

Parengtas ir patvirtintas naujas Utenos rajono savivaldybės mobilizacijos planas. Pateiktos 4 ataskaitos.

Vyr. specialistė

Zita Jasiunavičienė

6 599,10

 

01.1.1.18 Civilinės saugos organizavimas

Civilinė sauga visos savivaldybės teritorijoje ir savivaldybės administracijoje teisės aktų nustatyta tvarka; ypatingųjų ekologinių situacijų padarinių likvidavimas pagal savo kompetenciją, priežasčių šalinimas aplinkosauginiu aspektu, bendradarbiaujant su kitomis šią funkciją vykdančiomis institucijomis

Parengtas ar patikslintas Ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas, ataskaita apie civilinės saugos organizavimą savivaldybėje 2018 metais.

Parengtas ir patvirtintas naujas 2020 – 2022 m. Ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas, pateikta ataskaita apie civilinės saugos organizavimą savivaldybėje 2018 metais.

Vyr. specialistė

Zita Jasiunavičienė

14 893,20

 

Buhalterinės apskaitos skyrius

Priemonės pavadinimas ir jos kodas

Darbo/veiksmo pavadinimas

Vertinimo kriterijus, mato

vienetai ir reikšmės

Atsakingi vykdytojai

(pareigos,

vardas, pavardė)

Asignavimai (Eur)

Vertinimo kriterijaus neįvykdymo priežastys

Planuota reikšmė

Faktinė reikšmė

01.1.1.01 Administracijos veiklos išlaidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių sudarymas

Parengtas tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys – 3 vnt.

Parengti tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniai – 3 vnt.

Skyriaus vedėja

Irena Tumonienė

Vyr. specialistė Kristina Slabšienė

Buhalterės:

Natalija Kiškytė

Loreta Garalienė

Vilma Šalčiūnienė

Darbo užmokesčio apskaitos buhalterė

Regina Tylienė

32 975,67

 

Metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymas

Parengtas metinių finansinių ataskaitų rinkinys – 1 vnt.

Parengtas metinių finansinių ataskaitų rinkinys – 1 vnt.

Skyriaus vedėja

Irena Tumonienė

Vyr. specialistė Kristina Slabšienė

Buhalterės:

Natalija Kiškytė

Loreta Garalienė

Vilma Šalčiūnienė

Darbo užmokesčio apskaitos buhalterė

Regina Tylienė

21 684,69

 

Metinių finansinių ataskaitų rinkinio duomenų perkėlimas į LR finansų ministerijos viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą VSAKIS

Perkelti metinių finansinių ataskaitų rinkinio duomenys į LR finansų ministerijos viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą VSAKIS – 1 vnt.

Perkelti metinių finansinių ataskaitų rinkinio duomenys į LR finansų ministerijos viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą VSAKIS – 1 vnt.

Vyr. specialistė Kristina Slabšienė

Buhalterė

Natalija Kiškytė

5 981,98

 

Programų sąmatų rengimas, jų vykdymo analizė

 

Parengtos programų sąmatos, Forma BFP-1 – 230  vnt.

Parengtos programų sąmatos, Forma BFP-1 – 230  vnt.

Skyriaus vedėja

Irena Tumonienė

Darbo užmokesčio apskaitos buhalterė

Regina Tylienė

14 525,01

 

Savivaldybės administracijos ir seniūnijų ūkinių operacijų įtraukimo į apskaitą vykdymas ir Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitų sudarymas

Parengtos biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos  (Forma Nr. 2) – 230  vnt.

Parengtos biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos (Forma Nr. 2) – 230  vnt.

Skyriaus vedėja

Irena Tumonienė

Vyr. specialistė Kristina Slabšienė

Buhalterės:

Sadutė Laurinėnienė

Daiva Kvedarienė

24 148,63

 

Gautos paramos – labdaros apskaitos vykdymas ir ataskaitos rengimas

Parengta paramos gavimo ir panaudojimo metinė ataskaita (Forma FR0478) – 1 vnt.

Parengta paramos gavimo ir panaudojimo metinė ataskaita (Forma FR0478) – 1 vnt.

Buhalterė

Vilma Šalčiūnienė

460,85

 

Darbo užmokesčio ir kitų su darbo santykiais susijusių ir nesusijusių išmokų apskaitos vykdymas ir ataskaitų rengimas

Parengti pranešimai apie apdraustuosius už ataskaitinį laikotarpį (Forma SAM) – 12 vnt.

Parengtos mėnesinės pajamų mokesčio ir PSD įmokų nuo A klasės pajamų deklaracijos (Forma GPM313) – 12 vnt.;

Metinė gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracija GPM 312 - 1 vnt.

Parengti pranešimai apie apdraustuosius už ataskaitinį laikotarpį (Forma SAM) – 12 vnt.

 

Parengtos mėnesinės pajamų mokesčio ir PSD įmokų nuo A klasės pajamų deklaracijos (Forma GPM313) – 12 vnt.;

Metinė gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracija GPM 312 - 1 vnt.

Darbo užmokesčio apskaitos buhalterė

Regina Tylienė

7 327,91

 

Savivaldybės ir valstybės turto apskaitos vykdymas ir ataskaitų sudarymas

Parengtos investicijų ketvirtinės statistinės ataskaitos (Forma KS-02)

 

Parengta investicijų statistinė ataskaita (metinė) (Forma KS-02)

Parengtos investicijų ketvirtinės statistinės ataskaitos (Forma KS-02)

 

Parengta investicijų statistinė ataskaita (metinė) (Forma KS-02)

Buhalterė

Natalija Kiškytė

10 991,88

 

Gyvenamų ir negyvenamų patalpų nuomos apskaitos vykdymas, ataskaitų sudarymas

Valstybinės žemės nuomos mokesčio apskaitos tvarkymas

Parengtos biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ketvirčio ataskaitos – 4 vnt.;

Parengtos savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaitos už ketvirtį – 4 vnt.

Priminimų nepriemoką turintiems asmenims pateikimas mokestiniam laikotarpiui pasibaigus

Parengtos biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ketvirčio ataskaitos – 4 vnt.;

Parengtos savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaitos už ketvirtį – 4 vnt.

 

Priminimų nepriemoką turintiems asmenims pateikimas mokestiniam laikotarpiui pasibaigus – 237 vnt.

Buhalterė

Loreta Garalienė

4 579,96

 

Centralizuoto vidaus audito skyrius

Priemonės pavadinimas ir jos kodas

Darbo/veiksmo pavadinimas

Vertinimo kriterijus, mato

vienetai ir reikšmės

Atsakingi vykdytojai

(pareigos,

vardas, pavardė)

Asignavimai (Eur)

Vertinimo kriterijaus neįvykdymo priežastys

Planuota reikšmė

Faktinė reikšmė

01.1.1.01 Administracijos veiklos išlaidos

Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2018 m. veiklos ataskaitos parengimas

Parengta ataskaita - 1 vnt.

Parengta ataskaita - 1 vnt.

Skyriaus vedėja Neringa Žygienė

2 990,99

 

Vidaus auditų atlikimas ir jų priežiūra, pažangos stebėjimas

Atliktų vidaus auditų skaičius - 8 vnt.

Atliktų vidaus auditų skaičius - 7 vnt.

Skyriaus vedėja Neringa Žygienė Vyriausiosios vidaus auditorės:

Ingrida Gervienė

Sigita Paškevičienė

72 344,58

Pakeistas skyriaus 2019 m. veiklos planas

Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2020 m. veiklos plano sudarymas

 

Sudarytas planas - 1 vnt.

Sudarytas planas - 1 vnt.

Skyriaus vedėja Neringa Žygienė

1 495,50

 

Korupcijos rizikos valdymo vertinimas savivaldybei pavaldžioje arba jos valdymo sričiai priskirtoje įstaigoje.

Atliktų korupcijos rizikos valdymo vertinimų skaičius- 3 vnt.

Atliktų korupcijos rizikos valdymo vertinimų skaičius - 3 vnt.

Skyriaus vedėja Neringa Žygienė,

Vyriausioji vidaus auditorė

Sigita Paškevičienė

915,99

 

Dokumentų valdymo ir bendrųjų reikalų skyrius

Priemonės pavadinimas ir jos kodas

Darbo/veiksmo pavadinimas

Vertinimo kriterijus, mato

vienetai ir reikšmės

Atsakingi vykdytojai

(pareigos,

vardas, pavardė)

Asignavimai (Eur)

Vertinimo kriterijaus neįvykdymo priežastys

Planuota

 

01.1.1.01 Administracijos veiklos išlaidos

 

 

 

Siunčiamos ir gaunamos korespondencijos tvarkymas

Užregistruotų raštų sk. - 10500 vnt., išsiųsta raštų sk. - 3500 vnt.

Užregistruotų raštų sk. - 9000 vnt., išsiųstų raštų sk. - 3200 vnt.

Vyr. specialistės:

Stanislava Martusevičiūtė

Agnė Slavinskienė

41 013,94

Gautų dokumentų registravimas buvo vykdomas ne viename registre (išskirstytas registravimas), taip pat sumažėjo parengtų siuntimui raštų skaičius

Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų, sutarčių ir kitų dokumentų apskaitos tvarkymas ir jų pateikimas vykdytojams

Registruota ir pateikta:

Tarybos sprendimų sk. - 330 vnt.

Direktoriaus įsakymų  sk. - 1100 vnt.

Mero potvarkių sk. - 70 vnt.

Sutarčių sk. - 760 vnt.

 Registruota ir pateikta:

Tarybos sprendimų sk. - 336 vnt.

Direktoriaus įsakymų  sk. - 1238 vnt.

Mero potvarkių sk. - 63 vnt.

Sutarčių sk. - 735 vnt.

Skyriaus vedėja

Monika Makaveckienė

Vyr. specialistės:

Rasa Slapšienė

Diana Jasiūnienė

33 368,23

Sumažėjo parengtų ir patvirtintų mero potvarkių skaičius. Sudaryta mažiau sutarčių.

Skyriaus vykdomų viešųjų pirkimų organizavimas ir vykdymas

Inicijuotų ir vykdytų pirkimų sk. - 200 vnt.

Inicijuotų ir vykdytų pirkimų sk.- 205 vnt.

Skyriaus vedėja

Monika Makaveckienė

Vyr. specialistė

Donata Inčirauskienė

36 639,64

 

Judriojo ir fiksuoto ryšio ataskaitų dėl nustatytų pokalbių limitų rengimas

Parengtos ataskaitos - 12 vnt.

 

Parengtos ataskaitos - 12 vnt.

Vyresn. specialistė

Audronė Vitkauskienė

2 729,29

 

Padalinių aprūpinimo baldais, ūkinėmis, kanceliarinėmis, techninėmis, transporto priemonėmis vykdymas ir atsargų nurašymų teikimas Buhalterinės apskaitos skyriui

Pateikta nurašymo aktų su priedais - 12 vnt.

 

 

Pateikta nurašymo aktų su priedais - 12 vnt.

Skyriaus vedėja Monika Makaveckienė

Vyresn. specialistė

Audronė Vitkauskienė

39 069,81

 

Darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos savivaldybės administracijoje organizavimas

Pravesti savivaldybės administracijos darbuotojų saugos ir sveikatos instruktažai bei priešgaisrinės saugos instruktažai teisės aktų nustatytais terminais

Parengta darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos dokumentacija.

Pravesti savivaldybės administracijos darbuotojų saugos ir sveikatos instruktažai bei priešgaisrinės saugos instruktažai teisės aktų nustatytais terminais.

Darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos dokumentacija neparengta.

Vyr. specialistė

Donata  Inčirauskienė

5 421,17

Neskirtos lėšos darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos dokumentacijos atnaujinimui

Savivaldybės administracijos padalinių kompiuterinės ir programinės įrangos priežiūra, informacinių sistemų ir kompiuterinio tinklo administravimas

Laiku reaguojama į iškilusias problemas.

Į iškilusias problemas reaguota laiku.

Skyriaus vedėjo pavaduotoja

Jovita Žiukelienė

Informacinių technologijų sistemų administratorė Laura Gimžauskienė

Vyr. specialistas

Ričardas Jankūnas

6 916,66

 

Savivaldybės administracijos padalinių ir savivaldybės įstaigų darbuotojų konsultacijos informacinių technologijų klausimais

Pateiktų paaiškinimų į paklausimus procentas, 100 proc.

Pateiktų paaiškinimų į paklausimus procentas, 100 proc.

Skyriaus vedėjo pavaduotoja

Jovita Žiukelienė

Informacinių technologijų sistemų administratoriai: Laura Gimžauskienė

Edvardas Mažliokas

Vyr. specialistas

Ričardas Jankūnas

8 412,15

 

Internetinio ryšio ir elektroninių paslaugų LITNET sistemoje administracinė priežiūra

Prižiūrimų ir administruojamų svetainių ir pašto dėžučių procentas, 100 proc.

Prižiūrimų ir administruojamų svetainių ir pašto dėžučių procentas, 100 proc.

Skyriaus vedėjo pavaduotoja

Jovita Žiukelienė

4 299,55

 

Savivaldybės ir seniūnijų bei švietimo įstaigų interneto svetainių administravimas

Operatyviai pateikiama informacija, 1 d.d.

Informacija pateikta operatyviai, per 1 d.d.

Skyriaus vedėjo pavaduotoja

Jovita Žiukelienė

Informacinių technologijų sistemų administratorė Laura Gimžauskienė

Vyr. specialistas

Ričardas Jankūnas

14 954,95

 

Savivaldybės vykdomų viešųjų pirkimų kompiuterinei ir programinei įrangai bei jos remontui techninių užduočių ir kvalifikacijos reikalavimų rangovams ir tiekėjams parinkti rengimas

Parengti pirkimo dokumentai - 24 vnt.

Parengti pirkimo dokumentai - 26 vnt.

Skyriaus vedėjo pavaduotoja

Jovita Žiukelienė

Vyr. specialistas

Ričardas Jankūnas

4 673,42

 

Kompiuterių, spausdintuvų ir kopijavimo aparatų profilaktinė priežiūra, techninė diagnostika, aprūpinimas eksploatacinėmis medžiagomis

Tinkamo eksploatavimo, priežiūros užtikrinimas, 100 proc.

Tinkamo eksploatavimo, priežiūros užtikrinimas, 100 proc.

Skyriaus vedėjo pavaduotoja

Jovita Žiukelienė

Informacinių technologijų sistemų administratoriai: Laura Gimžauskienė

Edvardas Mažliokas

Vyr. specialistas

Ričardas Jankūnas

7 851,35

 

Įgyvendina informacinės visuomenės plėtrą. Administracijos patikėjimo teise valdomo priskirto turto (kompiuterių, kompiuterinės ir programinės įrangos) apskaita

20 naujų darbo vietų.

20 naujų darbo vietų.

Skyriaus vedėjo pavaduotoja

Jovita Žiukelienė

Informacinių technologijų sistemų administratorė Laura Gimžauskienė

Vyr. specialistas

Ričardas Jankūnas

10 094,59

 

Viešųjų ryšių kampanijų, akcijų organizavimas ir vykdymas, informacijos žiniasklaidai apie savivaldybės institucijų, savivaldybės administracijos padalinių veiklą, planus, renginius rengimas ir pateikimas laiku

Publikacijų sk. spaudoje - 300 vnt.

Radijo žinučių sk. – 50 vnt. Informacijos kėlimas į FB- 100 proc.

Publikacijų sk. spaudoje - 75 vnt.

Radijo žinučių sk. – 60 vnt. Informacijos kėlimas į FB- 100 proc.

Ryšių su žiniasklaida specialistė

Elvyra Sabalytė

15 371,92

Informacija buvo viešinama  interneto svetainėje www.utena.lt ir  Facebook  paskyroje

Efektyvus savivaldybės administracijos valdomo autotransporto panaudojimas

Užtikrinamas savivaldybės administracijos valdomo autotransporto             efektyvus panaudojimas savivaldybės administracijos tarnybinėms funkcijoms vykdyti, 100 proc.

Užtikrinamas savivaldybės administracijos valdomo autotransporto             efektyvus panaudojimas savivaldybės administracijos tarnybinėms funkcijoms vykdyti, 100 proc.

Automobilių vairuotojai:

Aldas Šimelis

Algirdas Vedrickas

Gediminas Maciulevičius

37 918,67

 

01.1.1.12 Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė

Savivaldybės administracijos ir jos padalinių valstybinės kalbos vartojimo taisyklingumo reklamų bei viešųjų užrašų tekstų kontrolė

Patikrinta kalbos taisyklingumas:

- teisės aktų, raštų sk. - 5500 vnt.

- interneto svetainių sk. -  11 vnt.

- įmonių, įstaigų sk. - 21 vnt.

- reklamos ir viešųjų užrašų Utenos mieste sk. - 16 vnt.

- suderinta komercinės reklamos, viešųjų užrašų, iškabų ir skelbimų sk. - 130 vnt.

 Patikrinta kalbos taisyklingumas:

- teisės aktų, raštų sk.- 5514 vnt.

- interneto svetainių sk.-  10 vnt.

- įmonių, įstaigų sk.- 21 vnt.

- reklamos ir viešųjų užrašų Utenos mieste sk.- 16 vnt.

- suderinta komercinės reklamos, viešųjų užrašų, iškabų ir skelbimų sk. - 82 vnt.

Kalbos tvarkytoja (Vyr. specialistė)

Girda  Narbutienė

20 267,5

Nebuvo kreiptasi dėl  komercinės reklamos, viešųjų užrašų, iškabų ir skelbimų suderinimo

01.1.1.23 Archyvinių dokumentų tvarkymas, duomenų saugojimas

Archyvo pažymėjimų, pažymų apie valstybės tarnautojų ir darbuotojų bei savivaldybės švietimo ir kitų biudžetinių įstaigų darbuotojų apie darbo stažą ir darbo užmokestį išdavimas

Išduotų pažymų sk. - 70 vnt.

Išduotų pažymų sk. - 19 vnt.

Archyvo tvarkytoja

Danguolė Saldauskienė

 

9 687,38

 

 

Negauta prašymų išduoti pažymas

Likviduotų įmonių, bendrovių darbuotojų apie darbo užmokestį ir darbo stažą pažymų išdavimas.

Išduotų pažymų sk. - 380 vnt.

Išduotų pažymų sk. - 329 vnt.

Archyvo tvarkytojos:

Augustina Šimonėlienė

Violeta Develienė

7 921,53

Negauta prašymų išduoti pažymas

Likviduotų įmonių, bendrovių archyvinių dokumentų priėmimas ir tvarkymas.

Priimta saugoti 35 likviduotų įmonių dokumentų.

Priimta saugoti 45 likviduotų įmonių dokumentų.

Archyvo tvarkytojos:

Augustina Šimonėlienė

Violeta Develienė

7 413,99

 

Finansų skyrius

Priemonės pavadinimas ir jos kodas

Darbo/veiksmo pavadinimas

Vertinimo kriterijus, mato

vienetai ir reikšmės

Atsakingi vykdytojai

(pareigos,

vardas, pavardė)

Asignavimai (Eur)

Vertinimo kriterijaus neįvykdymo priežastys

Planuota reikšmė

Faktinė reikšmė

01.1.1.01 Administracijos veiklos išlaidos

Savivaldybės biudžeto projekto rengimas, patvirtinto biudžeto tikslinimas

Parengtas savivaldybės biudžetas - 1 vnt.

Parengtas savivaldybės biudžetas - 1 vnt.

Skyriaus vedėja

Alma Vedrickienė

Vyr. specialistės:

Vida Musteikienė

Laima Rožienė
Vyresn. specialistė

Vida Mačiulienė

30 018,48

 

Paskolų apskaitos tvarkymas, paskolų grąžinimo vykdymas, paskolų ir garantijų limitų prisilaikymo kontrolė

Parengtos ataskaitos: F3 - sav, F2 - 8 vnt.

Parengtos ataskaitos: F3 - sav, F2 - 8 vnt.

Skyriaus vedėja

Alma Vedrickienė Vyr. specialistė

Daiva Šokurovienė

6 607,83

 

Finansinių įsipareigojimų apskaitos tvarkymas, palūkanų už paskolas mokėjimų vykdymas ir kontrolė

Parengta ataskaita  F2 - 4 vnt.

Parengta ataskaita  F2 - 4 vnt.

Skyriaus  vedėja

Alma Vedrickienė Vyr. specialistė

Daiva Šokurovienė

6 796,63

 

Finansavimo plano rengimas, planinių išlaidų apskaitos vykdymas

Parengtas finansavimo planas - 1 vnt.

Parengtas finansavimo planas - 1 vnt.

Vyresn. specialistė

Vida Mačiulienė

Vyr. specialistė

Laima Rožienė

7 249,74

 

Savivaldybės biudžeto pajamų apskaitos vykdymas

Parengtos ataskaitos  F1-sav - 4 vnt.

Parengtos ataskaitos  F1 – sav -  4 vnt.

Vyr. specialistė

Daiva Šokurovienė

5 550,59

 

Iždo finansinės apskaitos vykdymas, periodinės ir metinės finansinės atskaitomybės rengimas

Parengtas iždo finansinių ataskaitų rinkinys - 4 vnt.

Parengtas iždo finansinių ataskaitų rinkinys - 4 vnt.

Vyr. specialistė

Daiva Šokurovienė

15 321,85

 

Asignavimų valdytojų ir kitų priemonių finansavimo vykdymas

 

Parengta F2 - sav (suvestinė) - 4 vnt.

Parengta F2 - sav (suvestinė) - 4 vnt.

Vyr. specialistė

Daiva Šokurovienė

5 492,92

 

Periodinės ir metinės biudžeto vykdymo bei kitos atskaitomybės sudarymas

Sudarytas biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys - 4 vnt.

Sudarytas biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys - 4 vnt.

Skyriaus vedėja

Alma Vedrickienė

Vyr. specialistės:

Daiva Šokurovienė Laima Rožienė

Vyresn. specialistė

Vida Mačiulienė

14 151,88

 

Aukštesnio lygio konsoliduotųjų ataskaitų pagal VSAFAS sudarymas

Sudarytas finansinių ataskaitų rinkinys - 1 vnt.

Sudarytas finansinių ataskaitų rinkinys - 1 vnt.

Skyriaus vedėja

Alma Vedrickienė Vyr. specialistės:

Vida Musteikienė

Laima Rožienė

44 342,58

 

Kaimo ir bendruomenių reikalų skyrius

Priemonės pavadinimas ir jos kodas

Darbo/veiksmo pavadinimas

Vertinimo kriterijus, mato

vienetai ir reikšmės

Atsakingi vykdytojai

(pareigos,

vardas, pavardė)

Asignavimai (Eur)

Vertinimo kriterijaus neįvykdymo priežastys

Planuota reikšmė

Faktinė reikšmė

01.1.1.01 Administracijos veiklos išlaidos

Kaimo rėmimo priemonių plano vykdymas.

Įvykdytos Kaimo rėmimo priemonių plane numatytos priemonės - 100 proc.

100 proc. finansuotos  tinkamai įvertintos paraiškos.

Skyriaus vedėja Raimonda Jankauskienė

Vyr. specialistas Rimigijus Trinkūnas

11 210,06

 

01.1.1.10 Žemės ūkio funkcijoms vykdyti

Žemės ūkio technikos įregistravimas ir išregistravimas, registro duomenų keitimas

Registro duomenų bazėje įregistruota, išregistruota žemės ūkio technika, atliktos duomenų keitimo operacijos - 800 vnt.

Atliktos 1174 vnt. operacijos.

Vyr. specialistas Rimigijus Trinkūnas

12 218,48

Vykdoma pagal poreikį

Ūkininkų ūkių registravimas

Įregistruotų, išregistruotų ūkių sk.- 100 vnt.

Atliktos 2496 ūkininko ūkio įregistravimo, išregistravimo, duomenų atnaujinimo operacijos.

Vyr. specialistė Jolanta Guobaitė

14 712,09

 

Žemės ūkio valdų registravimas

Įregistruota, išregistruota, atnaujinta valdų,  2000 vnt.

Įregistruota, išregistruota, atnaujinta valdų 3789 vnt.

Vyr. specialistė Jolanta Guobaitė

18 820,53

Vykdoma pagal poreikį

Tiltų priežiūros vykdymas

Atlikta kasmetinė 25 tiltų apžiūra.

Atlikta kasmetinė 25 tiltų apžiūra.

Vyr. specialistai: Sigitas Urbonas

Aušrinė Purvinienė

7 221,83

 

Melioracijos griovių priežiūros darbai

Atlikta kasmetinė magistralinių ir apsauginių melioracijos griovių kasmetinė apžiūra - 840,60 km.

Atlikta kasmetinė magistralinių ir apsauginių melioracijos griovių kasmetinė apžiūra -  840,60 km.

Vyr. specialistai: Sigitas Urbonas

Aušrinė Purvinienė

16 583,48

 

Užtvankų priežiūros darbų vykdymas

Prižiūrimų užtvankų sk. - 9 vnt.

Atlikta  9 užtvankų apžiūra.

Vyr. specialistai: Sigitas Urbonas

Aušrinė Purvinienė

2 188,44

 

Projektų derinimas

Patikrinta, suderinta 100 proc. pateiktų derinti projektų.

100 proc. patikrinti (atlikti suderinimo/ atmetimo veiksmai) pateikti derinti projektai.

Vyr. specialistai: Sigitas Urbonas

Aušrinė Purvinienė

18 853,43

 

 

Melioracijos priemonių plano vykdymas

Įvykdytas Melioracijos priemonių planas 100 proc.

Melioracijos priemonių planas įvykdytas 64 proc.

Skyriaus vedėja Raimonda Jankauskienė

Vyr. specialistai: Sigitas Urbonas Aušrinė Purvinienė

5 635,22

Metų eigoje neskirtas melioracijos priemonių plane numatytas finansavimas

Kultūros skyrius

Priemonės pavadinimas ir jos kodas

Darbo/veiksmo pavadinimas

Vertinimo kriterijus, mato

vienetai ir reikšmės

Atsakingi vykdytojai

(pareigos,

vardas, pavardė)

Asignavimai (Eur)

Vertinimo kriterijaus neįvykdymo priežastys

Planuota reikšmė

Faktinė reikšmė

01.1.1.01 Administracijos veiklos išlaidos

Lietuvos kultūros politikos, drauge su kitomis institucijomis, įgyvendinimas, Lietuvos kultūros užsienyje pristatymas

Projektų skaičius – 1 vnt.

Įgyvendintas 1 tarptautinio bendradarbiavimo projektas.

Skyriaus vedėja Jūratė Misiūnienė

19 617,60

 

Savivaldybės kultūros įstaigų kultūros ir meno darbuotojų kvalifikacijos kėlimo organizavimas

Kvalifikaciją kėlusių kultūros ir meno darbuotojų skaičius – 100 darbuotojų.

Kvalifikaciją kėlė 100 kultūros ir meno darbuotojų.

Skyriaus vedėja

Jūratė Misiūnienė

11 265,87

 

Nekilnojamųjų kultūros vertybių atskleidimo, paskelbimo, viešinimo ir saugojimo organizavimas

Nekilnojamųjų kultūros vertybių skaičius - 20 vnt.

Parengta 20 nekilnojamųjų kultūros vertybių stebėsenos aktų.

Specialistas

Arvydas Mitalas

10 089,05

 

Rūpinimasis vietos tradicinių amatų išsaugojimu, plėtra ir populiarinimu, vietos tradicinių amatininkų sukurtų tautinio paveldo produktų realizavimo bei sklaidos skatinimas

Sertifikuotų amatininkų skaičius – 1 amatininkas.

Sertifikuoti 2 amatininkai.

Vyr. specialistė

Zita Mackevičienė

10 000,00

 

Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos vykdymas

Kilnojamųjų kultūros vertybių skaičius – 5 vnt.

Parengti 5 kilnojamųjų kultūros vertybių stebėsenos aktai.

Specialistas

Arvydas Mitalas

8 033,88

 

Etninės kultūros globos (etnine kultūra pagrįstų kolektyvų, institucijų, renginių finansavimo arba rėmimo) užtikrinimas

Finansuotų projektų skaičius – 6 projektai.

Finansuota 10 etninės kultūros  projektų .

Vyr. specialistė

Zita Mackevičienė

10 275,88

 

Meno kolektyvų aprūpinimas tautiniais, koncertiniais kostiumais, muzikos instrumentais

Meno kolektyvų skaičius – 1.

Meno kolektyvai neaprūpinti tautiniais koncertiniais kostiumais, muzikos instrumentais.

Vyr. specialistė

Zita Mackevičienė

2 540,95

Vertinimo kriterijus neįvykdytas.

Ataskaitiniais metais nevyko Dainų šventė ir lėšos nebuvo skirtos tautiniams kostiumams bei muzikos instrumentams įsigyti. Numatoma aprūpinti 2020 m.

Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius

Priemonės pavadinimas ir jos kodas

Darbo/veiksmo pavadinimas

Vertinimo kriterijus, mato

vienetai ir reikšmės

Atsakingi vykdytojai

(pareigos,

vardas, pavardė)

Asignavimai (Eur)

Vertinimo kriterijaus neįvykdymo priežastys

Planuota reikšmė

Faktinė reikšmė

01.1.1.01 Administracijos veiklos išlaidos

 

Vaiko laikinosios globos organizavimas

Parengti dokumentai vaikų laikinai globai steigti - 150 vnt.

Parengti dokumentai vaikų laikinai globai steigti – 35 vnt.

Vyr. specialistė

Dalia Kavoliūnienė

Specialistė

Liudmila Šermukšnienė

26 694,28

Teisės aktų kaita

Buhalterinės apskaitos organizavimas ir vykdymas

 

 

Laiku parengta biudžeto vykdymo ir finansinės atskaitomybės ataskaitos: 8 ataskaitų rinkiniai.

Laiku parengtos biudžeto vykdymo ir finansinės atskaitomybės ataskaitos: 8 ataskaitų rinkiniai.

Vyresn. buhalterė

Loreta Stundžienė

4 484,03

 

Laiku pateiktos ataskaitos:

mėnesinės - 237 vnt., ketvirtinės - 112 vnt.

Laiku pateiktos ataskaitos:

mėnesinės - 237 vnt., ketvirtinės - 112 vnt.

Skyriaus vedėja

Inga Šakalienė Buhalterė

Monika Baltuškienė

Vyresn. buhalterė

Loreta Stundžienė

6 352,37

 

Ūkinių operacijų kasdienis registravimas FVAS sistemoje - 100%.

Ūkinių operacijų kasdienis registravimas FVAS sistemoje - 100%.

Buhalterė

Monika Baltuškienė

Vyresn. buhalterė

Loreta Stundžienė

11 957,40

 

Sveikatos įstaigų funkcionavimo organizavimas

Parengtų savivaldybės tarybos sprendimų sk. - 10 vnt.

Parengtų savivaldybės tarybos sprendimų sk. - 15 vnt.

Vyr. specialistė

(savivaldybės gydytoja)

Eligija Židonienė

5 694,34

Vykdoma pagal poreikį

Numato ir savivaldybės teritorijoje organizuoja pirminę sveikatinimo veiklą (pirminės asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros ir farmacijos)

Įgyvendinama Utenos rajono savivaldybės specialioji visuomenės sveikatos rėmimo 2018 - 2021 m. programa – organizuojamas aplinkos sveikatinimo ir sveikatos projektų konkursas.

Įgyvendinama Utenos rajono savivaldybės specialioji visuomenės sveikatos rėmimo 2018-2021 m. programa – suorganizuotas aplinkos sveikatinimo ir sveikatos projektų konkursas.

Savivaldybės gydytoja (Vyr. specialistė)

Eligija Židonienė

8 826,33

 

Finansuojama iki 75 proc. konkursui pateiktų paraiškų.

Finansuota 66,7 proc. konkursui pateiktų paraiškų.

Savivaldybės gydytoja (Vyr. specialistė)

Eligija Židonienė

5 411,39

 

Įvertinta savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų atitiktis skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo kriterijams - 2 įstaigos.

Įvertinta savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų atitiktis skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo kriterijams – 2 įstaigos.

Savivaldybės gydytoja (Vyr. specialistė)

Eligija Židonienė

5 674,70

 

Dokumentų valdymas

Priimtų ir išsiųstų raštų sk. - 2500 vnt.

Priimtų ir išsiųstų raštų sk. -  4560 vnt.

Specialistė

Židrūnė Karklinienė

4 577,44

Pasikeitusios LR išmokų vaikams įstatymo nuostatos

Įsakymų sk. - 1200 vnt.

Įsakymų sk. – 849 vnt.

Skyriaus vedėja

Inga Šakalienė

Specialistė

Židrūnė Karklinienė

14 759,91

Vykdyta pagal poreikį

Pateiktų tarybai sprendimų sk. - 5 vnt.

Pateiktų tarybai sprendimų sk. – 19 vnt.

Skyriaus vedėja

Inga Šakalienė Skyriaus vedėjo pavaduotoja

Rima Lukoševičienė Vyr. specialistė

Liudmila Sadauskienė

9 154,88

LR įstatymų kaita, vykdyta pagal poreikį

Piniginės socialinės paramos šeimai organizavimas

 

Priimtų prašymų sk. – 14 000 vnt.

Priimtų prašymų sk. – 13 870 vnt.

Socialinių išmokų specialistės:

Loreta Jurgelėnienė, Jolanta Brukštuvienė,

Vida Rutkauskienė,

Jolanta Kraujalienė,

Rita Marytė Valiulienė,

Lina Kuolinytė

Akvilė Ragauskienė

Violeta Veteikienė

Specialistė

Židrūnė Karklinienė

28 772,48

Mažėjo vienų gyvenančių asmenų/ bendrai gyvenančių asmenų, besikreipiančių dėl piniginės socialinės paramos

Priimtų sprendimų sk. - 25 000 vnt.

Priimtų sprendimų sk. - 17 729 vnt.

Socialinių išmokų specialistės:

Loreta Jurgelėnienė, Jolanta Brukštuvienė,

Vida Rutkauskienė,

Jolanta Kraujalienė,

Rita Marytė Valiulienė,

Lina Kuolinytė,

Akvilė Ragauskienė,

Violeta Veteikienė

Specialistė

Židrūnė Karklinienė,

Skyriaus vedėjo pavaduotoja

Rima Lukoševičienė,

Vyr. specialistė

Liudmila Sadauskienė

31 575,01

Mažėjo vienų gyvenančių asmenų/ bendrai gyvenančių asmenų, besikreipiančių dėl piniginės socialinės paramos

Turto vertinimo sk. – 2000 kartų.

Turto vertinimo sk. – 1887 kartai.

Socialinių išmokų specialistės:

Loreta Jurgelėnienė,

Jolanta Brukštuvienė,

Vida Rutkauskienė,

Jolanta Kraujalienė,

Rita Marytė Valiulienė,

Lina Kuolinytė,

Akvilė Ragauskienė

11 023,22

Mažėjo vienų gyvenančių asmenų/ bendrai gyvenančių asmenų, besikreipiančių dėl piniginės socialinės paramos

VND siuntimų sk. - 1500 vnt.

VND siuntimų sk. - 1284 vnt.

Socialinių išmokų specialistės:

Loreta Jurgelėnienė,

Jolanta Brukštuvienė,

Vida Rutkauskienė,

Jolanta Kraujalienė,

Rita Marytė Valiulienė,

Lina Kuolinytė,

Akvilė Ragauskienė

4 110,35

Mažėjo vienų gyvenančių asmenų/ bendrai gyvenančių asmenų, besikreipiančių dėl piniginės socialinės paramos

Suvestinių ir žiniaraščių sk. - 204 vnt.

Suvestinių ir žiniaraščių sk. – 204 vnt.

Socialinių išmokų specialistė

Violeta Veteikienė

3 176,19

 

Surašytų BTA sk. – 1600 vnt.

Surašytų BTA sk. – 1272 vnt.

Vyresn. specialistė

Danutė Vyšneveckienė