Utenos rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. AĮ-421 2020-04-15
Padalinys: UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
Dėl kvietimo teikti paraiškas pagal Utenos rajono savivaldybės kokybiškos švietimo sistemos kūrimo ir jaunimo užimtumo srities mokinių vasaros poilsio organizavimo projektų finansavimo prioritetus skelbimo

 

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KVIETIMO TEIKTI PARAIŠKAS PAGAL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO SISTEMOS KŪRIMO IR JAUNIMO UŽIMTUMO SRITIES MOKINIŲ VASAROS POILSIO ORGANIZAVIMO PROJEKTŲ FINANSAVIMO PRIORITETUS SKELBIMO

 

2020 m. balandžio 15 d. Nr. AĮ-421

Utena

 

            Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Utenos rajono savivaldybės kultūrinės veiklos plėtros, nusikaltimų ir administracinių nusižengimų prevencinės veiklos, kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, jaunimo užimtumo, ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtros, kaimo rėmimo projektų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. TS-306 „Dėl Utenos rajono savivaldybės kultūrinės veiklos plėtros, nusikaltimų ir administracinių nusižengimų prevencinės veiklos, kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, jaunimo užimtumo, ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtros, kaimo rėmimo projektų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 6, 7 punktais ir Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. TS-14 „Dėl Utenos rajono savivaldybės kokybiškos švietimo sistemos kūrimo ir jaunimo užimtumo srities projektų finansavimo prioritetų nustatymo“ 1.2 papunkčiu:

1.Skelbiu kvietimą teikti paraiškas pagal Utenos rajono savivaldybės kokybiškos švietimo sistemos kūrimo ir jaunimo užimtumo srities mokinių vasaros poilsio organizavimo projektų finansavimo prioritetus pagal priedą.

2. Nurodau, kad šis įsakymas turi būti paskelbtas savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt.

3.Nurodau, kad šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                      Audrius Remeikis

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utenos rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2020 m. balandžio       d.

įsakymo Nr. AĮ-

priedas

 

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS PAGAL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO SISTEMOS KŪRIMO IR JAUNIMO UŽIMTUMO SRITIES MOKINIŲ VASAROS POILSIO ORGANIZAVIMO PROJEKTŲ FINANSAVIMO PRIORITETUS

 

Eil. Nr.

Sąlygos

Aprašymas

1.       

Sritis

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo ir jaunimo užimtumo

2.       

Prioritetai

2.1. Kuo palankesnių sąlygų sudarymas socialiai remtinų, socialinės rizikos šeimose augančių vaikų užimtumui vasaros metu.

2.2. Mokinių kūrybiškumo ir iniciatyvų skatinimas.

2.3. Etnokultūrinės veiklos skatinimas.

3.

Galimi pareiškėjai

3.1. Projektų paraiškas gali teikti Lietuvos Respublikoje registruoti juridiniai asmenys, kurie vykdys projektą Utenos rajone.

3.2. Pareiškėjas teisės aktų nustatyta tvarka turi būti tinkamai atsiskaitęs už ankstesniais metais iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto skirtų (jeigu buvo skirta) lėšų panaudojimą.

3.3. Pareiškėjas turi būti tiesiogiai atsakingas už projekto parengimą ir valdymą ir negali būti tarpininku.

3.4. Finansavimas pareiškėjui negali būti skiriamas, jeigu:

3.4.1. pareiškėjas yra bankrutavęs, bankrutuojantis, likviduojamas ar laikinai sustabdęs veiklą;

3.4.2. pareiškėjas yra neįvykdęs su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusių įsipareigojimų pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;

3.4.3. pareiškėjas paraiškoje arba jos prieduose pateikė klaidinančią informaciją;

3.4.4. yra įsiteisėjęs teismo sprendimas dėl pareiškėjo kitos sutarties dėl paramos skyrimo iš Europos Sąjungos, Europos ekonominei erdvei priklausančių Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių arba Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų pažeidimo.

4.

Finansuojamos veiklos ir finansavimo intensyvumas

4.1. Mokinių vasaros poilsio organizavimas, suteikiant vaikams platesnes galimybes tenkinti įvairiapusius poreikius.

4.2.  skatinti ir materialiai remti socialiai remtinų šeimų vaikus, turiningai organizuotu laisvalaikiu užkirsti kelią nusikaltimams. 

4.3. Finansuojami 2020 m. vykdomi projektai. Vėliausia galima projekto įgyvendinimo pabaiga – 2020 m. gruodžio 31 d.

5.

Tinkamos ir netinkamos finansuoti  išlaidos

5.1. Tinkamomis finansuoti išlaidomis gali būti pripažįstamos tik tos išlaidos, kurios yra:

5.1.1. tiesiogiai susijusios su projekte suplanuotomis ir įgyvendinamomis veiklomis ir nurodytos projekto biudžete;

5.1.2. faktiškai patirtos išlaidos iki sutartyje numatytos projekto įgyvendinimo pabaigos datos;

5.1.3. būtinos išlaidos projektui įgyvendinti, atitinkančios realias rinkos kainas, panaudojamos tik siekiant projekto tikslų, laikantis ekonomiškumo, taupumo, efektyvumo principų;

5.1.4. atlygis už darbą projektą vykdantiems asmenims (įskaitant visus privalomus mokesčius);

5.1.5. projekto veiklas vykdančių ar jose dalyvaujančių asmenų kelionių, nakvynės ir dienpinigių išlaidos, neviršijančios pareiškėjo gavėjo arba jo partnerio valstybės teisės aktais nustatytų normų;

5.1.6. reikmenų, medžiagų ir kitų prekių įsigijimo išlaidos (išskyrus ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą), jeigu jos identifikuojamos ir priskiriamos išskirtinai projekto reikmėms;

5.1.7. projektui įgyvendinti reikalingų paslaugų pirkimo išlaidos (autorinės, atlikėjo ir kitų atlygintinų paslaugų sutartys, pagal verslo liudijimus ar individualios veiklos pažymėjimus ir kt. bei kitų paslaugų įsigijimo išlaidos), jeigu jos identifikuojamos ir priskiriamos išskirtinai projekto reikmėms;

5.1.8.  projekto viešinimo išlaidos;

5.1.9. kitos projekto vykdymo išlaidos – visos kitos tinkamos finansuoti projekto išlaidos, susijusios su projekto veiklomis ir nepriskiriamos 5.1.4 – 5.1. 8 papunkčiuose nurodytoms išlaidų rūšims.

5.2. Netinkamos finansuoti išlaidos:

5.5.1. išlaidos pagal sutartis su konsultantais, tarpininkais, kuriems mokestis nurodomas kaip viso projekto vertės procentinė dalis;

5.2.1. baudos, delspinigiai, išlaidos finansinėms nuobaudoms;

5.2.2. bylinėjimosi išlaidos;

5.2.3. išlaidos paskolų palūkanoms ir skolų padengimo išlaidos;

5.2.4. išlaidos investiciniams projektams, pastatams statyti, statiniams rekonstruoti;

5.2.5. išlaidos ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui (pagal Lietuvos Respublikos įstatymus prie ilgalaikio turto priskiriamas turtas, kuris tarnaus ūkio subjekto veikloje ilgiau negu vienus metus bei kurio įsigijimo vertė viršija 500 Eur);

5.2.6. projektų vykdytojų veiklos plėtros ar jų kasdienės veiklos išlaidos (pavyzdžiui, biuro nuomai ar komunalinėms paslaugoms), tiesiogiai nesusijusios su projekto įgyvendinimu;

5.2.7. išlaidos pastatų ir patalpų remontui;

5.2.8. išlaidos narystės asociacijose mokesčiams sumokėti, jei šios išlaidos tiesiogiai nesusijusios su projekto įgyvendinimu;

5.2.9. patalpų, nuosavybės teise priklausančių pareiškėjui, nuomos projekto veiklai išlaidos;

5.2.10. išlaidos sumokėti už paslaugas asmeniui, kai pats asmuo yra tos paslaugos gavėjas ir teikėjas.

6.

Projektų vertinimo kriterijai

6.1. Paraiškos pradedamos vertinti pasibaigus paraiškų priėmimo terminui, kai užregistruojamos visos laiku pateiktos paraiškos. Paraiškų vertinimą organizuoja Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinta ekspertų komisija.

6.2. projektų paraiškų vertinimo ir atrankos procedūros vykdomos vadovaujantis Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. TS-306 „Dėl Utenos rajono savivaldybės kultūrinės veiklos plėtros, nusikaltimų ir administracinių nusižengimų prevencinės veiklos, kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, jaunimo už-imtumo, ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtros, kaimo rėmimo projektų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

7.

Projektų viešinimo reikalavimai

Įgyvendinamas projektas ir pasiekti rezultatai privalo būti viešai paskelbti miesto visuomenei (būtina  informacija apie projekto rėmėją – Utenos rajono savivaldybę), taip pat Projekto reklaminėje medžiagoje privalu naudoti Savivaldybės ženklą.

8.

Projektų paraiškų rengimo ir pateikimo tvarka ir terminai

8.1. Siekdamas gauti finansavimą, pareiškėjas turi užpildyti šiuos dokumentus:

8.1.1. Utenos rajono savivaldybės kultūrinės veiklos plėtros, nusikaltimų ir administracinių nusižengimų prevencinės veiklos, kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, jaunimo užimtumo, ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtros, kaimo rėmimo projektų finansavimo paraišką, patvirtintą Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. AĮ-93   „Dėl Utenos rajono savivaldybės kultūrinės veiklos plėtros, nusikaltimų ir administracinių nusižengimų prevencinės veiklos, kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, jaunimo užimtumo, ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtros, kaimo rėmimo projektų finansavimo paraiškos, projekto tinkamumo finansuoti vertinimo formų patvirtinimo“;

8.1.2. juridinio asmens registravimo pažymėjimo kopiją arba Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopiją;

8.1.3. projekto vykdytojų gyvenimo aprašymus (CV);

8.1.4. kitą informaciją, pagrindžiančią finansavimo reikalingumą ar papildančią projekto aprašymą.

8.2. Paraiškos 2 vnt.  gali būti teikiami vienu iš būdų: raštu arba  per Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalą Elektroniniai valdžios vartai” (www.epaslaugos.lt).

8.3. Jei paraiška teikiama raštu, ji ir jos priedai siunčiami paštu arba pristatomi į vietą adresu: Utenos rajono savivaldybės administracijos  Bendrųjų reikalų skyriaus 103 kab., Utenio a. 4. Paraiška ir jos priedai turi būti užpildyti kompiuteriu, lietuvių kalba ir susegti į lengvai išardomus segtuvus. Paraiškos dokumentai negali būti įrišti spiraliniu ar terminiu būdu. Visi paraiškos ir pridedamų dokumentų lapai turi būti sunumeruoti eilės tvarka. Ranka užpildytos paraiškos nebus priimamos.

8.4. Galutinis paraiškos pateikimo terminas – 2020 m. gegužės 15 d. Jei paraiška siunčiama paštu, pateikimo data laikoma pašto antspaudo data. Jei paraiška pristatoma į Savivaldybę, galutinis terminas yra  2020 m. gegužės 15 d. 15.45 val.

8.5. Gautos paraiškos yra registruojamos. Po nustatyto termino pateiktos paraiškos nenagrinėjamos.

8.6. Pasibaigus paraiškų pateikimo terminui, negalima pareiškėjo iniciatyva paraiškos taisyti, tikslinti, pildyti ar pateikti papildomus dokumentus.

9.

Vienam pareiškėjui galimų finansuoti projektų kiekis

Tas pats pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką.

10.

Skyriaus darbuotojų, atsakingų už paraiškų priėmimą ir informacijos teikimą, kontaktiniai duomenys ir informacijos teikimo tvarka

10.1. Informaciją dėl paraiškų pildymo ir projektų įgyvendinimo teikia Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vyr. specialistas Arūnas Telksnys, tel. 8 (389) 43527.

10.2. Užklausos raštu teikiamos el. paštu svietimas@utena.lt.

10.3. Visi dokumentai dėl vaikų vasaros poilsio projektų finansavimo  pagal Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo ir jaunimo užimtumo srities prioritetus talpinami internato svetainėje www.utena.lt, skiltyje „Projektai“.

11.

Privalomi pateikti dokumentai ir kita reikalinga informacija

Privalomi pateikti dokumentai nurodyti 8 punkte.

 

________________________

 

Į pradžią