Utenos rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis dokumentas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. TS-102 2020-04-30
Padalinys: UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
Dėl UAB ,,Utenos šilumos tinklai“ 2020-2022 m. investicinio plano suderinimo

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL UAB ,,UTENOS ŠILUMOS TINKLAI“ 2020-2022 M. INVESTICINIO PLANO SUDERINIMO

 

2020 m. balandžio 30 d. Nr. TS-102

Utena

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 35 straipsniu, Šilumos tiekėjų investicinių planų derinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. TS-290 ,,Dėl Šilumos tiekėjų investicinių planų derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo”, 4, 5 punktais, ir atsižvelgdama į uždarosios akcinės bendrovės ,,Utenos šilumos tinklai” 2020 m. balandžio 9 d. raštą Nr. (2.2) SD-91 ,,Dėl 2020-2022 metų investicinio plano derinimo“, ir uždarosios akcinės bendrovės ,,Utenos šilumos tinklai“ stebėtojų tarybos 2020 m. kovo 17 d. posėdžio protokolo išrašą Nr. 1.55-5, Utenos rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1.  Suderinti UAB ,,Utenos šilumos tinklai“ 2020-2022 m. investicinį planą (pridedama).

2.  Nurodyti, kad šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Šilumos tiekėjo skundą dėl savivaldybės tarybos sprendimo derinant investicinį planą ne teismo tvarka nagrinėja Valstybinė energetikos reguliavimo taryba.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Alvydas Katinas

______________

 

 

Į pradžią