Utenos rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. AĮ-475 2020-05-04
Padalinys: UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
Dėl Utenos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešame aukcione sąlygų patvirtinimo

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ PARDAVIMO VIEŠAME AUKCIONE SĄLYGŲ PATVIRTINIMO

 

2020 m. gegužės 4 d. Nr. AĮ-475

Utena

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 5 dalimi, 8 dalies 2 ir 5 punktais, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 21 straipsnio 2 dalimi, Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešame aukcione tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1178 „Dėl Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešame aukcione tvarkos aprašo patvirtinimo“, 21.3 ir 22 punktais ir atsižvelgdama į Viešame aukcione parduodamo Utenos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. TS-22 „Dėl viešame aukcione parduodamo Utenos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo tvirtinimo“, 13 punktą bei Viešo aukciono organizavimo ir vykdymo komisijos 2020 m. balandžio 29 d. protokolą Nr. SPK - 2:

1.  Tvirtinu parduotuvės ir jai priskirto žemės sklypo, Tuopų g. 9, Antalgės k., Leliūnų sen., Utenos r. sav., viešo aukciono sąlygas.

2.  Nurodau, kad šis įsakymas turi būti paskelbtas savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt.

3.  Nurodau, kad šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja,

pavaduojanti administracijos direktorių                                                            Zita Ringelevičienė

______________


 

PATVIRTINTA

Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės      d.

įsakymu Nr. AĮ-

 

PARDUOTUVĖS IR JAI PRISKIRTO ŽEMĖS SKLYPO, TUOPŲ G. 9, ANTALGĖS K., LELIŪNŲ SEN., UTENOS R. SAV., VIEŠO AUKCIONO SĄLYGOS

 

1. Aukciono organizatorius: Utenos rajono savivaldybės administracija, kodas 188710442, buveinė: Utenio a. 4, Utena.

2. Parduodamas nekilnojamasis turtas ir žemės sklypas:

2.1. pastatas – parduotuvė (unikalus Nr. 8296-6005-0012, pažymėjimas plane - 1E1p, mūrinis, vietinis centrinis šildymas, statybos pabaigos metai - 1966, bendras plotas - 99,12 kv. m, pagrindinė naudojimo paskirtis - prekybos), adresu Tuopų g. 9, Antalgės k., Leliūnų sen., Utenos r. sav. (toliau – nekilnojamasis turtas);

2.2. šiam nekilnojamam turtui priskirtas 0,0706 ha žemės sklypas (unikalus numeris 8201-0013-0080, kadastro Nr. 8201/0013:80 Antalgės k. v., pagrindinė naudojimo paskirtis - kita, naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos), adresu Tuopų g. 9, Antalgės k., Leliūnų sen., Utenos r. sav.;

2.3. pagrindinė žemės sklypo naudojimo paskirtis: kita;

2.4. žemės sklypo naudojimo būdas: visuomeninės paskirties teritorijos;

2.5. registro pastabos ir nuorodos: statiniai – registro Nr. 90/5201;

2.6. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:

1. I – ryšių linijų apsaugos zonos (plotas – 0,0061 ha);

            2. VI – elektros linijų apsaugos zonos (plotas – 0,0122 ha);

            3. Saugotini medžių ir krūmų želdiniai, augantys ne miško žemėje (plotas – 0,004 ha).

3. Pradinė bendra nekilnojamojo turto ir žemės sklypo pardavimo kaina – 9110,00 Eur, iš jos:

3.1. nekilnojamojo turto pradinė pardavimo kaina – 8020,00 Eur;

3.2. žemės sklypo pradinė pardavimo kaina – 1090,00 Eur;

3.3. žemės sklypo formavimo išlaidos – 0,00 Eur.

4. Mažiausias kainos didinimo intervalas – 200,00 Eur.

5. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 100,00 Eur, sumokėjimo terminas – iki registracijos į elektroninį aukcioną.

6. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 911,00 Eur, sumokėjimo terminas – iki registracijos į elektroninį aukcioną.

7. Aukciono organizatoriaus - Utenos rajono savivaldybės administracijos, kodas 188710442, sąskaitos, į kurią turi būti sumokamas garantinis įnašas, aukciono dalyvio registravimo mokestis, žemės sklypo formavimo išlaidos ir atsiskaitoma už parduotą nekilnojamąjį turtą ir jam priskirtą žemės sklypą, numeris – LT80 7181 1000 0213 0850, AB Šiaulių banke.

8. Objekto apžiūra – 2020 m. birželio 1 - 5 d. nuo 9.00 val. iki 16.00 val. Apie pageidavimą apžiūrėti objektą iš anksto informuoti už viešo aukciono vykdymą atsakingą darbuotoją, Utenos rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vyr. specialistę Sandrą Deveikienę tel. (8 389) 43 519 arba el. p. sandra.deveikiene@utena.lt.

9. Aukciono dalyvių registravimas – nuo 2020 m. birželio 8 d. 00.00 val. iki 2020 m. birželio 9 d. 23.59 val. Aukcionas vykdomas informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje www.evarzytines.lt.

10. Aukciono pradžia 2020 m. birželio 15 d. 9.00 val., pabaiga 2020 m. birželio 18 d. 13.59 val.

11. Aukciono vykdymo būdas – elektroninis aukcionas, vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešame aukcione tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1178 „Dėl Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešame aukcione tvarkos aprašo patvirtinimo“.

12. Įstatymų nustatytos formos nekilnojamojo turto pirkimo - pardavimo sutartis ir žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartis su aukciono laimėtoju turi būti sudarytos per 30 dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos. Jeigu aukcione parduotas savivaldybės nekilnojamasis turtas ir jam priskirtas savivaldybės žemės sklypas, gali būti sudaroma viena nekilnojamojo turto ir žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutartis. Aukciono laimėtojui atsiskaitant iš karto, visa nekilnojamojo turto ir žemės sklypo kaina turi būti sumokėta ne vėliau kaip per 10 dienų po nekilnojamojo turto ir žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutarties pasirašymo.

13. Kitos aukciono sąlygos:

13.1. visais atvejais, pateikiant prašymą keisti žemės sklypo naudojimo būdą, turi būti nurodyta, kokią ūkinę veiklą planuojama vykdyti žemės sklype ir į kokią paskirtį planuojama keisti pastato paskirtį. Pastatų paskirtis keičiama tik pakeitus žemės sklypo naudojimo būdą ir parengus projektą pagal tuo metu galiojančius teisės aktų reikalavimus. Parduodamam žemės sklypui nustatytas visuomeninės paskirties teritorijos naudojimo būdas detaliuoju planu, patvirtintu Utenos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. TS-92. Žemės sklypo naudojimo būdo keitimas į kitus naudojimo būdus būtų galimas tik pakeitus minėto detaliojo plano sprendinius, atsižvelgiant į Utenos rajono savivaldybės teritorijos bendrąjį planą.

13.2. sumokėtas aukciono dalyvio registravimo mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į nekilnojamojo turto ir žemės sklypo ar kitų nekilnojamųjų daiktų pardavimo kainą.

13.3. Nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo perdavimo – priėmimo aktai pasirašomi ne vėliau kaip per 5 darbo dienas aukciono laimėtojui visiškai atsiskaičius (pervedus visas pagal pirkimo - pardavimo sutartį mokėtinas lėšas) už nekilnojamąjį turtą ir jam priskirtą žemės sklypą, įvykdžius pardavimo viešame aukcione sąlygas bei pirkimo - pardavimo sutarties įsipareigojimus.

13.4. Nekilnojamojo turto ir žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutarčių sudarymo išlaidas, įskaitant atlyginimą notarui, apmoka aukciono laimėtojas.

14. Viešą aukcioną organizuojančios institucijos darbuotoja Sandra Deveikienė, Turto valdymo skyriaus vyr. specialistė, tel. (8 389) 43 519, el. p. sandra.deveikiene@utena.lt.

 

                                    _____________________________________         

Į pradžią