Utenos rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. AĮ-472 2020-05-04
Padalinys: UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
Dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano) keitimo organizavimo ir planavimo tikslų nustatymo

 

 

Herbas1

 

 

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VIETOVĖS LYGMENS TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO (DETALIOJO PLANO) KEITIMO ORGANIZAVIMO IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO

 

2020 m. gegužės 4 d.  Nr. AĮ-472

Utena

 

              Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 5 dalimi ir 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 24 straipsnio 5 dalimi, 28 straipsnio 1 ir 4 dalimis ir Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 312, 313, 314, 315 punktais bei atsižvelgdama į Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 16 d. įsakymą Nr. AĮ-277 „Dėl pritarimo iniciatoriaus pateiktam pasiūlymui dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano) keitimo“:

1.        Nusprendžiu organizuoti vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano), patvirtinto Utenos rajono tarybos 1999 m. kovo 30 d. 28–ojo posėdžio sprendimu  „Dėl detaliųjų planų patvirtinimo“, keitimą.

2.        Nustatau šiuos detaliojo plano keitimo tikslus:

2.1.  žemės sklypo (kadastro Nr. 8270/0010:46 Utenos m. k. v.), esančio Pramonės g. 9, Utenos m. padalijimas į du atskirus sklypus;

2.2.  vieno sklypo žemės naudojimo būdo keitimas iš susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų objektų teritorijos į pramonės ir sandėliavimo objektų teritoriją;

2.3.  teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas žemės sklypuose.   

3.        Nurodau, kad šis įsakymas turi būti paskelbtas Utenos rajono savivaldybės administracijos patalpose, savivaldybės interneto svetainėje (www.utena.lt), Utenos miesto seniūnijos skelbimų lentoje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

4.        Nurodau, kad šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja,                                                          Zita Ringelevičienė

pavaduojanti administracijos direktorių

______________

 

 

Į pradžią