Utenos rajono savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. TS-106 2020-04-30
Padalinys: UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
Dėl viešosios įstaigos Utenos turizmo informacijos centro 2019 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS UTENOS TURIZMO INFORMACIJOS CENTRO 2019 METŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO

 

2020 m. balandžio 30 d. Nr. TS-106

Utena

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, 3 dalies 5 punktu, 4 dalimi, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 8 dalimi, Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo ir politinių kampanijų dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 1K-372 „Dėl Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo ir politinės kampanijos dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisyklių patvirtinimo“, 152, 158 punktais ir atsižvelgdama į viešosios įstaigos Utenos turizmo informacijos centro 2020 m. kovo 26 d. raštą Nr. S20-04 „Dėl finansinių ataskaitų rinkinio už 2019 metus“, Utenos rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1.    Patvirtinti viešosios įstaigos Utenos turizmo informacijos centro 2019 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).

2.    Pritarti viešosios įstaigos Utenos turizmo informacijos centro 2019 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

3.  Nurodyti, kad šis sprendimas turi būti paskelbtas savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt.

4.  Nurodyti, kad šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Alvydas Katinas

 

 

______________

 

 

 

Dokumento priedai:
TS-106 - Dėl viešosios įstaigos Utenos turizmo informacijos centro 2019 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (PRIEDAS)
Į pradžią