Utenos rajono savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. TS-105 2020-04-30
Padalinys: UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
Dėl įgaliojimo balsuoti viešosios įstaigos Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės visuotiniame dalininkų susirinkime

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ĮGALIOJIMO BALSUOTI VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠV. KLAROS PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS LIGONINĖS VISUOTINIAME DALININKŲ SUSIRINKIME

 

2020 m. balandžio 30 d. Nr. TS-105

Utena

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 7 straipsnio 5 dalies 1, 5 punktais, Valstybės ir savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo viešosiose įstaigose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. 1025 „Dėl valstybės ir savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo viešosiose įstaigose“, 8 punktu, Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo ir politinių kampanijų dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 1K-372 „Dėl Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo ir politinės kampanijos dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisyklių patvirtinimo“, 152, 158 punktais, viešosios įstaigos Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės įstatų, įregistruotų Juridinių asmenų registre 2012 m. vasario 2 d., 35.2, 35.3, 35.4 ir 36.3 papunkčiais ir atsižvelgdama į viešosios įstaigos Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės stebėtojų tarybos 2020 m. kovo 31 d. posėdžio Nr. ST-1 protokolą ir viešosios įstaigos Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės 2020 m. balandžio 1 d. raštą Nr. S-53 ,,Dėl dalininkų susirinkimo”, Utenos rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1.  Įgalioti Zitą Ringelevičienę, Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoją, atstovauti Utenos rajono savivaldybei viešosios įstaigos Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės (įstaigos kodas 300595469) visuotiniame dalininkų susirinkime, vyksiančiame 2020 m. gegužės 4 d., ir balsuoti nurodytais klausimais taip:

1.1. Dėl VšĮ Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės metinės veiklos ataskaitos tvirtinimo, balsuoti „už“;

1.2. Dėl VšĮ Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės 2019 m. audituoto metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo, balsuoti „už“;

2.  Nurodyti, kad šis sprendimas turi būti paskelbtas savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt.

3.  Nurodyti, kad šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Alvydas Katinas

______________

 

 

Į pradžią