Utenos rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. TS-99 2020-04-30
Padalinys: UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. TS-206 „Dėl Utenos rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo “ pakeitimo

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. RUGPJŪČIO 31 D. SPRENDIMO NR. TS-206 „DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO SUBJEKTŲ RĖMIMO PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO “ PAKEITIMO

 

2020 m. balandžio 30 d. Nr. TS-99

Utena

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimą Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, Utenos rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1.             Pakeisti Utenos rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašą, patvirtintą Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. TS-206 „Dėl Utenos rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1.       Papildyti VII1 skyriumi:

„VII1 SKYRIUS

FINANSINĖS PARAMOS SMULKIAJAM IR VIDUTINIAM VERSLUI PATIRINČIAM SUNKUMŲ DĖL KARANTINO REŽIMO TEIKIMAS

 

45.        Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams Lietuvos Respublikoje paskelbto karantino režimo laikotarpiu, siekiant sušvelninti nustatytų ribojimų ir draudimų ekonominės veiklos vykdymui pasekmes, išlaikyti ekonominės veiklos tęstinumą,  išsaugoti sukurtas darbo vietas, yra teikiama neatlygintina finansinė parama.

46.         Parama teikiama smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams:

46.1     Registruotiems ir vykdantiems komercinę ūkinę veiklą Savivaldybės teritorijoje;

46.2     Patenkantiems į įmonių, kurių veikla dėl karantino buvo tiesiogiai draudžiama ar apribota pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimą Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, sąrašą;

46.3  Savarankiškai dirbantiems (individualių įmonių savininkams, mažųjų bendrijų, tikrųjų ūkinių bendrijų ir komanditinių ūkinių bendrijų tikriesiems nariams, asmenims, kurie verčiasi individualia veikla, įskaitant verslo liudijimus), kurių ekonominė veikla yra įtraukta į nukentėjusių nuo COVID-19 veiklų sąrašą, nebuvo išregistruota iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbto  ir karantino dienos, nedirbantiems pagal darbo sutartį ar neturintiems darbo santykiams prilygintų teisinių santykių ir negaunantiems su darbo santykiais susijusių pajamų;

46.4     Juridiniams asmenims, neturintiems likviduojamos ar bankrutuojančios įmonės statuso.

47.          Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai juridiniai asmenys atitinkantys Aprašo 46.1, 46.2 ir 46.4 papunkčių  reikalavimus ir  smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai dirbantys savarankiškai ir atitinkantys 46.1 ir 46.3 papunkčių reikalavimus gali teikti vieną prašymą finansinei paramai gauti dėl patalpų nuomos arba rezidavimo paslaugų išlaidų. Teikiamos finansinės paramos dydis - pagal faktinius išlaidas pagrindžiančius dokumentus, bet ne daugiau kaip iki 20 proc. mėnesio išlaidų už patalpų nuomą ar rezidavimo paslaugų išlaidų. Finansinė parama mokama už  laikotarpį nuo 2020 m. kovo 16 d. iki karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje pabaigos, įskaitant karantino galiojimo pabaigos mėnesį.

48.         Teikiant prašymą finansinei paramai gauti (7 priedas) prie jo turi būti pateikti šie dokumentai:

48.1.   Fiziniam asmeniui – dokumento, patvirtinančio teisę į veiklą, kopija (individualios veiklos pažymos ar verslo liudijimo pažymos kopija), valstybinio socialinio draudimo fondo pažyma;

48.2.   Patalpų nuomos sutarties kopija bei dokumentas, patvirtinantis nuomos sutarties įregistravimą viešajame registre; kompensuojant rezidavimo paslaugų išlaidas – rezidavimo paslaugų sutarties kopija;

48.3.   Patalpų nuomos ar rezidavimo paslaugų išlaidas pagrindžiančių dokumentų kopijos, ne mažiau kaip iki 20 proc. nuomos išlaidų ar rezidavimo paslaugų išlaidų apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijos.

49.         Savivaldybės administracija patikrina, ar Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektas  atitinka šio Aprašo  46 punkte nustatytus reikalavimus, pateiktą prašymą ir prie jo pridedamus dokumentus.

50.         Finansinė parama skiriama Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

51.         Po finansinės paramos skyrimo nustačius, kad smulkiojo ir vidutinio verslo subjektas pateikė neteisingus dokumentus ir dėl to buvo nepagrįstai skirta finansinė parama, nepagrįstai gautos lėšos grąžinamos Savivaldybės administracijai per 5 darbo dienas nuo Savivaldybės administracijos reikalavimo gavimo dienos.

52.         Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektas už nepagrįstai gautos finansinės paramos negrąžinimą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.“

1.2.       Papildyti 7 priedu „Prašymas skirti finansinę paramą iš Utenos  rajono savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų smulkiajam ir vidutiniam verslui remti“ (pridedama).

1.3.       Buvusius 45 ir 46 punktus laikyti atitinkamai 53 ir 54 punktais.

2.    Nurodyti, kad šis sprendimas turi būti paskelbtas Teisės aktų registre ir savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Alvydas Katinas

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

Utenos rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo

                               7 priedas

 

PRAŠYMAS

SKIRTI FINANSINĘ PARAMĄ IŠ UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, SKIRTŲ SMULKIAJAM IR VIDUTINIAM VERSLUI REMTI

 

Utenos rajono savivaldybės administracijai

 

2020 m. ________________ mėn. _______ d.

Utena

 

Juridinio asmens pavadinimas, kodas, vadovo vardas, pavardė

 

 

Fizinio asmens vardas, pavardė

 

 

Verslo liudijimo Nr.

Individualios veiklos pažymos Nr.

Ūkininko pažymėjimo Nr.

Ekonominės veiklos rūšies kodas (EVRK)

 

 

Registracijos adresas

 

 

Veiklos vietos adresas

 

 

Kontaktiniai duomenys (telefonas, el. paštas)

 

 

Atsiskaitomosios sąskaitos rekvizitai

 

 

 

       Prašau skirti ______________________________________________________________Eur

                                                                                                      (suma skaičiais ir žodžiais)

finansinę paramą iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų smulkiajam ir vidutiniam verslui remti (pažymėkite išlaidų rūšį):

 □ patalpų nuomos išlaidoms kompensuoti.

  rezidavimo paslaugų išlaidoms kompensuoti.

 

 

PRIDEDAMA:

1.______________________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________________________

3. ______________________________________________________________________________

4. ______________________________________________________________________________

5._______________________________________________________________________________

6._______________________________________________________________________________

Patvirtinu, kad šiame prašyme ir pridedamuose dokumentuose pateikta informacija yra teisinga.

______________ ________________ ________________________

(pareigos) (parašas) (vardas, pavardė)

 

Į pradžią