Utenos rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis dokumentas Atsisiųskite aktą byloje
Priedas, Nr. TS-95 2020-04-30
Padalinys: UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

                                                                                      PATVIRTINTA

                                                                                       Utenos rajono savivaldybės tarybos

                                                                                       2020 m. balandžio   d. sprendimu Nr. TS-

 

SAUGAUS ELGESIO PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ VANDENYJE IR ANT PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ LEDO UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE TAISYKLĖS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.        Saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo Utenos rajono savivaldybėje taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato bendruosius žmonių saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių, esančių Utenos rajono savivaldybės teritorijoje (toliau – vandens telkiniai), vandenyje ir ant vandens telkinių ledo reikalavimus ir gelbėjimo darbų paplūdimiuose organizavimo principus.

2.        Taisyklės galioja visoje Utenos rajono savivaldybės teritorijoje, jos privalomos visiems fiziniams ir juridiniams asmenims.

3.        Taisyklės netaikomos elgesiui ant dirbtinai išlieto ledo.

4.        Taisyklės netaikomos atliekant aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų, policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pajėgų, greitosios medicinos pagalbos funkcijas, taip pat ekstremaliųjų įvykių, situacijų, avarijų ar kitų stichinių nelaimių likvidavimo ir padarinių šalinimo metu, atliekant valstybinę saugios laivybos Lietuvos Respublikos vandenyse ir vidaus vandenų kelių būklės ir navigacinių įrenginių juose funkcionavimo kontrolę, darbų atlikimo vandens keliuose kontrolę, mokslinius ir kitus tyrimus, monitoringą ir stebėjimus vandens telkiniuose Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymo, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo, Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymo nustatytais tikslais ir tvarka, taip pat vykdant Taisyklių kontrolės, paplūdimių ir maudyklų priežiūros, administravimo funkcijas.

5.        Taisyklėse vartojamos sąvokos ir jų apibrėžtys:

5.1.  Poilsiavietė – teritorija, esanti prie vandens telkinio, skirta laikinai apsistoti, ilsėtis, sportuoti, kurioje gali būti įrengiami mažieji kraštovaizdžio architektūros elementai, poilsiui skirta įranga ir kt.;

5.2.  Maudymosi sezonas laikotarpis nuo birželio 1 d. iki rugsėjo 15 d.;

5.3.  Paplūdimio lankymo valandos– nuo 10.00 val. iki 20.00 val.

5.4.  Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos vandens įstatyme, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme, Lietuvos Respublikos turizmo įstatyme ir Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatyme, Lietuvos higienos normoje HN 92:2018  ,,Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1055 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 92:2018 ,,Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ patvirtinimo“ nustatytas sąvokas.

6.        Už paplūdimių, poilsiaviečių ir maudyklų administravimą atsakinga Utenos rajono savivaldybės administracija.

 

II SKYRIUS

SAUGAUS ELGESIO VANDENS TELKINIŲ VANDENYJE,

PAPLŪDIMIUOSE IR POILSIAVIETĖSE REIKALAVIMAI IR REKOMENDACIJOS

 

7.   Vandens telkinio vandenyje, paplūdimiuose, poilsiavietėse draudžiama:

7.1.       plaukioti ar bristi už vietų, pažymėtų plūdurais, maudymuisi neskirtose ir (ar) nesaugiose vietose (prie užtvankų, dirbtinių krioklių, šalia hidroelektrinėse naudojamų įrenginių, esančių vandenyje ir pan.) arba vietose, pažymėtose draudžiančiais maudytis informaciniais ženklais;

7.2.       maudytis neblaiviam ar apsvaigusiam nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų;

7.3.       maudytis vaikams iki 14 m. be suaugusio žmogaus priežiūros;

7.4.       palikti prie vandens be priežiūros vaikus iki 14 metų;

7.5.       plaukioti ant pripučiamų čiužinių, transporto priemonių padangų ir kamerų, rąstų, lentų ir kitų plaukiojimui nepritaikytų daiktų;

7.6.       plaukioti plaukiojimui pritaikytomis plaukiojimo priemonėmis tam neskirtose paplūdimių, poilsiaviečių maudyklų zonose, jomis kelti pavojų žmonėms ir aplinkai;

7.7.       suptis ir vaikščioti tam nepritaikytose plaukiojimo priemonėse, taip pat nesilaikyti plaukiojimo priemonės gamintojo nustatytų saugaus plaukiojimo priemonės naudojimo reikalavimų ir (ar) draudimų;

7.8.       plaukti plaukiojimo priemone neapsirengus gelbėjimosi liemenių;

7.9.       maudytis, nardyti ir šokinėti iš (nuo) plaukiančios plaukiojimo priemonės;

7.10.   maudytis žaibuojant ir (ar) perkūnijos, škvalo, kilusio viesulo metu;

7.11.   maudytis, esant įspėjamajam ženklui ,,Maudytis draudžiama“;

7.12.   paplūdimiuose, poilsiavietėse ir maudyklose rūkyti (išskyrus įrengtas rūkymo vietas);

7.13.   žaisti sportinius žaidimus ne fizinio aktyvumo (aktyvaus) paplūdimio zonoje (jeigu tokios yra) ar sukeliant pavojų poilsiautojams;

7.14.   įrengti stovyklavietes (išskyrus nustatytose ir įrengtose vietose);

7.15.   kurti laužus (išskyrus nustatytose ir įrengtose vietose);

7.16.   skinti ar naikinti saugomų rūšių augalus;

7.17.   būti bendruose paplūdimiuose ir poilsiavietėse nuogiems asmenims (nedėvintiems maudymosi kostiumų ar dėvintiems tik jų dalį);

7.18.   lankytis su gyvūnais tam neskirtose paplūdimio vietose;

7.19.   gadinti ar naikinti esamą infrastruktūrą

8.   Paplūdimiuose, poilsiavietėse, žmonėms gerai matomoje vietoje, turi būti įrengti aktualūs informaciniai, draudžiamieji ženklai, taip pat stendas, kuriame išdėstytos šios pagrindinės  saugaus elgesio vandens telkinio vandenyje taisyklės (rekomendacijos):

8.1.      nemokėdami plaukti neikite į vandenį giliau kaip iki krūtinės;

8.2.  nesimaudykite vieni, taip pat nesimaudykite nežinomose, nuošaliose vietose; nesimaudykite po nustatytų paplūdimio lankymo valandų;

8.3.  maudykitės tik įsitikinę, kad saugu, į nežinomą vandens telkinio vietą iš pradžių lėtai briskite, nenerkite ir nešokite į vandenį;

8.4.  nestovėkite ir nežaiskite ten, kur galima netikėtai įkristi į vandenį;

8.5.  nešokite į vandenį staiga, jei esate perkaitę, pirmiausia apsišlakstykite;

8.6.  maudydamiesi nekramtykite gumos, nevalgykite, nesimaudykite iškart po valgio;

8.7.  nežaiskite vandenyje pavojingų žaidimų ir to neleiskite daryti vaikams: nenardinkite kito  asmens, netampykite už kojų, nelipkite kitiems ant pečių;

8.8.  pradėję skęsti pasistenkite nepanikuoti, dėmesį į save atkreipkite šaukdami arba mojuodami rankomis, pasistenkite įkvėpti kuo daugiau oro, atsigulkite ant nugaros;

8.9.  gelbėti skęstantįjį vandenyje be pagalbinių priemonių gali tik geras plaukikas, kuris moka profesionaliai įvertinti pavojaus lygį, išmano gelbėjimo būdus ir moka tai atlikti praktiškai;

8.10.   pastebėję skęstantį žmogų šaukite mėgindami atkreipti aplinkinių dėmesį, kvieskite paplūdimio gelbėtojus, jeigu jų nėra, nedelsdami skambinkite skubios pagalbos numeriu 112. Laukdami gelbėtojų, pasitelkite į pagalbą kuo daugiau žmonių, pasidalykite pareigomis, bandykite padėti skęstančiajam saugiais būdais: nuo kranto, iš valties, nuo tilto mesdami plūdurą, tiesdami lazdą ir t. t. Nerizikuokite savo gyvybe. Ištraukę skęstantįjį į krantą, suteikite pirmąją pagalbą, jei reikia, gaivinkite, kol atvyks pagalba;

8.11.   nešaukite pagalbos, jei jos nereikia;

8.12.   neplaukiokite ten, kur atliekami šuoliai į vandenį;

8.13.   neplaukite į laivakelį ir nesiartinkite prie praplaukiančių laivų, nes kyla grėsmė būti įtrauktam po laivo sraigtais;

8.14.   gelbėjimosi liemenę užsidėkite prieš išplaukdami plaukiojimo priemone į vandens telkinį ir ją dėvėkite visą laiką, taip pat būdami plaukiojimo priemonėje ant vandens.

 

III SKYRIUS

SAUGAUS ELGESIO ANT VANDENS TELKINIŲ LEDO REIKALAVIMAI IR REKOMENDACIJOS

 

9.            Ant vandens telkinių ledo draudžiama:

9.1.      vykdyti bet kokią veiklą neturint specialių smaigų, kuriais pasinaudojus būtų galima įlūžus išlipti ant ledo, ir tamsiuoju paros metu nedėvint liemenės ar kitos aprangos su šviesą atspindinčiais elementais;

9.2.      palikti vaikus iki 14 metų be suaugusio žmogaus priežiūros;

9.3.      vykdyti bet kokią veiklą esant neblaiviam ar apsvaigusiam nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų;

9.4.      rengti renginius, neturint Utenos rajono savivaldybės administracijos išduoto leidimo;

9.5.      stovėti ar važiuoti transporto priemonėmis, išskyrus atvejus, kai vykdoma žvejyba naudojant atitinkamas transporto priemones, būtinas tokiai žvejybai organizuoti;

9.6.      įrengti ir eksploatuoti čiuožyklas, išskyrus Utenos rajono savivaldybės numatytais atvejais ir turint Utenos rajono savivaldybės administracijos išduotą leidimą;

9.7.      vykdyti bet kokią veiklą, jei vandens telkinio ledas plonesnis nei 7 cm arba jo struktūra nevienalytė.

10.        Iškirstą lede eketę, didesnę nei 20 × 20 cm, būtina pažymėti visiems žmonėms matomu būdu ir ryškių spalvų priemonėmis neteršiant aplinkos.

11.        Saugaus elgesio ant vandens telkinio ledo rekomendacijos:

11.1.  kad ledas išlaikytų vieną žmogų, jo storis turi būti didesnis nei 7 cm, grupę žmonių – ne mažesnis kaip 12 cm;

11.2.  jeigu ledu, kurio storis yra 12 cm arba mažiau, eina grupė žmonių, atstumas tarp žmonių turi būti ne mažesnis kaip 5 m;

11.3.  einant ledu reikėtų eiti jau pramintu taku, nerekomenduojama ledu eiti vienam tamsiu paros metu;

11.4.  rekomenduojama turėti lazdą (peikeną) ir ja tikrinti ledo stiprumą. Jeigu stuktelėjus lazda pasirodo vanduo, reikia nedelsiant grįžti į krantą;

11.5.   rekomenduojama eiti čiuožiant, neatitraukiant kojų nuo ledo;

11.6.   ledu čiuožiant slidėmis reikia atsisegti slidžių apkaustus, kad esant reikalui jas galima būtų greitai nusimesti; plaštakų neprakišti per lazdų kilpas;

11.7.   įlūžus ledui nepasiduokite panikai ir karštligiškai nesikabinkite už ledo krašto, nes jis lūžinės, o jūs prarasite jėgas. Bandykite „užplaukti ant ledo“ laikydamiesi ant vandens paviršiaus ir artėdami prie tvirtesnio ledo. Užlipę ant ledo kuo plačiau paskirstykite savo kūno svorį, ridenkitės arba šliaužkite į tą kranto pusę, iš kurios atėjote. Ant kojų stokitės tik išlipę ant kranto;

11.8.   pastebėję įlūžusį ir skęstantį žmogų įvertinkite situaciją, nebėkite prie eketės – toje vietoje ledas yra plonesnis. Nedelsdami skambinkite skubios pagalbos numeriu 112. Jeigu įmanoma, bandykite nuo kranto ar tilto ištiesti ar mesti skęstančiajam pagalbinę priemonę, į kurią galėtų įsikibti. Nerizikuokite savo gyvybe;

11.9.   ištraukę skęstantįjį į krantą, patikrinkite jo kvėpavimą ir pulsą, prireikus pradėkite gaivinti. Jei yra galimybė, nugabenkite jį į šiltą patalpą, nuvilkite šlapius drabužius ir pakeiskite juos sausais, apklokite apklotais, antklode. Esant hipotermijai dėkite šiltus kompresus ant jo krūtinės, kaklo, galvos, kirkšnių, jei žmogus sąmoningas, duokite gerti šiltų saldžių gėrimų, netrinkite jo odos, neduokite gerti alkoholinių gėrimų.

12.    Čiuožyklą ant vandens telkinio ledo eksploatuojantis ar renginius ant užšalusių vandens telkinių organizuojantis subjektas privalo užtikrinti žmonių saugumą.

 

IV SKYRIUS

GELBĖJIMO DARBŲ PAPLŪDIMIUOSE, POILSIAVIETĖSE ORGANIZAVIMAS

 

13.         Skęstančiųjų gelbėjimo darbus organizuoja:

13.1.   paplūdimyje paplūdimio lankymo valandomis – paplūdimio administratorius;

13.2.   paviršiniuose vandens telkiniuose ne paplūdimio teritorijoje (išskyrus paieškos ir gelbėjimo rajoną), taip pat paplūdimyje po paplūdimio lankymo valandų – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos.

14.    Gelbėjimo darbų organizavimas apima reagavimą į pagalbos prašymą, gelbėjimo darbų atlikimą, taip pat prevencinių priemonių taikymą.

15.    Paplūdimio lankymo valandomis maudymosi sezono metu gelbėjimo punkte privalo budėti gelbėtojai, pasitikrinę sveikatą ir išklausę mokymus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. V-69 „Dėl Privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikio žmogaus sveikatai mokymų ir atestavimo tvarkos aprašo ir Asmenų, kuriems privalomas sveikatos ir (ar) pirmosios pagalbos mokymas, profesijų ir veiklos sričių sąrašo, mokymo programų kodų ir mokymo periodiškumo patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

16.    Paplūdimiuose prie maudyklų turi būti gelbėtojams pasiekiamos gelbėjimo priemonės (vandens transporto priemonės su varikliais, ryšio užtikrinimo ir palaikymo priemonės, gelbėtojo asmens apsauginės priemonės (liemenės, šalmai ir kt.), taip pat tokios gelbėjimo priemonės kaip gelbėjimo ratas, plūduras, lynas, papildomos gelbėjimo priemonės (plaukmenys, kaukė, vamzdelis, peilis ir kt.), stebėjimo priemonės ir informavimo priemonės (kameros, žiūronai, garsiakalbiai ir kt.), pirmosios pagalbos suteikimo priemonės).

17.    Utenos rajono savivaldybės administracija poilsiavietėse gali paskirti budinčius asmenis, atsakingus už poilsiaviečių priežiūrą, reagavimą į pagalbos prašymus, prevencinių priemonių taikymą.

18.    Priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos, gavusios pagalbos prašymą per Bendrąjį pagalbos centrą, į įvykio vietą atvyksta iš savo nuolatinių dislokacijos vietų ir pagal kompetenciją atlieka gelbėjimo darbus.

 

V SKYRIUS

Baigiamosios nuostatos

 

19.    Taisyklių laikymosi kontrolę užtikrina Utenos rajono savivaldybės administracija ar jos įgalioti asmenys.

20.    Asmenims, pažeidusiems Taisyklių reikalavimus, taikoma administracinė atsakomybė, numatyta Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse. Asmens patraukimas administracinėn atsakomybėn neatleidžia jo nuo prievolės laikytis šių Taisyklių ir pašalinti pažeidimo pasekmes bei atlyginti visus dėl to atsiradusius nuostolius.

_________________________


 

PATVIRTINTA

Utenos rajono savivaldybės

tarybos 2020 m. balandžio    d.

sprendimu Nr. TS-

 

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS PAPLŪDIMIŲ IR POILSIAVIEČIŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Paplūdimio, poilsiavietės pavadinimas

Maudyklos vieta

Seniūnija

1.

Paplūdimys prie Alaušo ežero

Sudeikiai

Sudeikių

2.

Poilsiavietė prie Utenos tvenkinio

Klovinių

Utenos miesto

3.

Poilsiavietė prie Utenos tvenkinio

Šaltupys

Utenos miesto

4.

Poilsiavietė prie Dauniškio ežero

Aušros g.

Utenos miesto

5.

Poilsiavietė prie Dauniškio ežero

Sudeikių g.

Utenos miesto

6.

Poilsiavietė prie Vyžuonaičio ežero

Ežero g.

Utenos miesto

7.

Poilsiavietė prie Vyžuonaičio ežero

Molėtų g.

Utenos miesto

8.

Poilsiavietė prie Alaušo ežero

Maneičiai

Daugailių

9.

Poilsiavietė prie Ilgio ežero

Antilgė

Daugailių

10.

Poilsiavietė prie Ilgio ežero

Antalgė

Leliūnų

11.

Poilsiavietė prie Vidinksto ežero

Pakalniai

Leliūnų

12.

Poilsiavietė prie Leliūnų parko tvenkinio

Leliūnai

Leliūnų

13.

Poilsiavietė prie Aiseto ežero

Paisetė

Saldutiškio

14.

Poilsiavietė prie Aiseto ežero

Antakalnis

Saldutiškio

15.

Poilsiavietė prie Aiseto ežero

Pajuodenė

Saldutiškio

16.

Poilsiavietė prie Pakaso ežero

Kirdeikiai

Saldutiškio

17.

Poilsiavietė prie Lamėsto ežero

Antalamėstė

Saldutiškio

18.

Poilsiavietė prie Rašio ežero

Sirutėnai

Sudeikių

19.

Poilsiavietė prie Tauragno ežero

Tauragnai

Tauragnų

20.

Poilsiavietė prie Labės ežero

Tauragnai

Tauragnų

21.

Poilsiavietė prie Labės ežero

Tauragnai

Tauragnų

22.

Poilsiavietė prie Klykių ežero

Klykiai

Tauragnų

23.

Poilsiavietė prie Nemeikščių tvenkinio

Nemeikščiai

Utenos

24.

Poilsiavietė prie Biliakiemio tvenkinio

Biliakiemis

Utenos

25.

Poilsiavietė prie Kernadėto ežero

Kvykliai

Utenos

26.

Poilsiavietė prie Vaikutėnų tvenkinio

Vaikutėnai

Utenos

27.

Poilsiavietė prie Šventosios upės

Užpaliai

Užpalių

28.

Poilsiavietė prie Šventosios upės

Užpaliai

Užpalių

29.

Poilsiavietė prie Šventosios upės

Kaniūkai

Užpalių

30.

Poilsiavietė prie Dusyno ežero

Šiaudiniai

Vyžuonų

31.

Poilsiavietė prie Vyžuonų tvenkinio

Vyžuonos

Vyžuonų

32.

Poilsiavietė prie Lukno ežero

Galeliai

Vyžuonų

 

________________________

 

Į pradžią