Utenos rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis dokumentas Atsisiųskite aktą byloje
Priedas, Nr. TS-92 2020-04-30
Padalinys: UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

PATVIRTINTA

Utenos rajono savivaldybės tarybos

2020 m. balandžio  d. sprendimu Nr. TS-

 

 

 

 

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VARDU SUDAROMŲ SUTARČIŲ PASIRAŠYMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Utenos rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato sutartis, kurioms sudaryti būtinas išankstinis Utenos rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos pritarimas, sutarčių pasirašymo, sutarčių vykdymo tvarką.

2.    Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu (toliau – Vietos savivaldos įstatymas) ir kitais teisės aktais.

3.    Savivaldybės taryba teisės aktuose nustatytais atvejais ir tvarka priima sprendimus:

3.1.  dėl sutarties dalyko (paskolos ėmimo ir pan.);

3.2.  pritaria sutarties sudarymui pagal pateiktą sutarties projektą.

 

II SKYRIUS

SUTARTYS, KURIOMS SUDARYTI BŪTINAS IŠANKSTINIS SAVIVALDYBĖS TARYBOS PRITARIMAS

 

4.         Be išankstinio Savivaldybės tarybos pritarimo negali būti sudaromos sutartys:

4.1.   dėl jungimosi į savivaldybių sąjungas, bendradarbiavimo su užsienio šalių savivaldybėmis ir miestais, prisijungimo prie tarptautinių savivaldos organizacijų;

4.2.    dėl Savivaldybės bendradarbiavimo ar jungtinės veiklos su valstybės institucijomis, kitomis savivaldybėmis ir užsienio institucijomis;

4.3.    su valstybės institucijomis ar įstaigomis dėl Vietos savivaldos įstatyme nenumatytų valstybinių funkcijų įgyvendinimo, taip pat sutartys su kitomis savivaldybėmis dėl administracinių ir viešųjų paslaugų funkcijų įgyvendinimo perdavimo;

4.4.   dėl paskolų ėmimo ir garantijų už ilgalaikes paskolas teikimo;

4.5.   dėl Savivaldybės turto ar Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo patikėjimo teise;

4.6.   dėl nekilnojamojo turto įgijimo;

4.7.    su kitais asmenimis dėl juridinių asmenų steigimo;

4.8.   dėl koncesijų ir partnerystės su privačiais subjektais;

4.9.   kitos sutartys, kurioms sudaryti yra būtinas Savivaldybės tarybos pritarimas arba patvirtinimas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus.

5.         Savivaldybės tarybos pritarimo nereikia sudarant Aprašo 4 punkte nurodytas sutartis, kurios sudaromos pagal teisės aktais patvirtintas formas, taip pat kurių sudarymo tvarka yra reglamentuota specialiuose teisės aktuose.

 

III SKYRIUS

SUTARČIŲ PASIRAŠYMAS

 

6.    Savivaldybės tarybos sprendime, kuriuo pritariama sutarties sudarymui ar priimamas sprendimas dėl sutarties dalyko, turi būti nurodytas asmuo, įgaliojamas pasirašyti sutartį, išskyrus atvejus, kai pasirašantis sutartį asmuo yra nurodytas specialiuose įstatymuose ar kituose teisės aktuose.

7.    Tuo atveju, kai Savivaldybės tarybos sprendime nurodytas asmuo yra atšaukiamas (atleidžiamas) iš einamų pareigų, sutartis pasirašo Savivaldybės meras arba jo įgaliotas asmuo.

 

IV SKYRIUS

REIKALAVIMAI SUTARTIMS IR JŲ RENGIMAS

 

8.    Sutarčių projektus rengia Savivaldybės tarybos komitetai, Savivaldybės tarybos nariai,  Savivaldybės meras, mero pavaduotojas, Savivaldybės administracijos direktorius, direktoriaus pavaduotojas, Savivaldybės administracijos struktūrinio padalinio, su kurio funkcijomis ir kompetencija susijęs sutarties dalykas, valstybės tarnautojai ar darbuotojai, tam tikslui sukurtos darbo grupės ir komisijos (toliau – rengėjas).

9.    Sutarties projektą gali pateikti ir šalis, su kuria bus pasirašoma sutartis, tačiau tokiu atveju taikomi Aprašo reikalavimai.

10.     Sudarant sutartis, vadovaujamasi Civiliniu kodeksu, kitais teisės aktais, kurie reglamentuoja sutarčių sudarymą, taip pat užsienio valstybių ar tarptautinės teisės normomis, jei sutartys sudaromos su užsienio valstybių institucijomis ir sutartyje numatoma, kad sutarčiai taikomos tarptautinės teisės ar užsienio valstybės teisės normos.

11.     Kiekvienoje sutartyje  turi būti nurodytas sutarties kuratorius – už sutarties tinkamą vykdymą atsakingas asmuo.

 

V SKYRIUS

SUTARČIŲ VYKDYMAS

 

12.     Už sutarties tinkamą vykdymą atsakingas sutartyje nurodytas kuratorius. Kuratorius atsakingas už sutarties vykdymo terminų laikymąsi, tinkamą informacijos pateikimą sutarties šalims, sutartinių įsipareigojimų vykdymą laiku ir raginimų dėl artėjančių ar praleistų sutarties vykdymo terminų pateikimą laiku, informacijos apie sutarties vykdymo  problemas pateikimą, tų problemų sprendimą pagal savo kompetenciją arba pasitelkiant tam reikalingus asmenis.

13.     Visais atvejais, kai vykdant sudarytą sutartį atsiranda poreikis keisti tam tikras sutartyje nustatytas  sąlygas, sutarties pakeitimą inicijuoja sutarties kuratorius.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

14.     Savivaldybės vardu pasirašomų sutarčių pakeitimui atlikti turi būti vykdoma nauja pritarimo sutarčiai procedūra pagal šio Aprašo reikalavimus.

15.     Jei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta kitokia tam tikrų sutarčių rūšių sudarymo ir pasirašymo tvarka, taikoma tų teisės aktų nustatyta tvarka.

16.     Aprašas keičiamas, pripažįstamas netekusiu galios Savivaldybės tarybos sprendimu.

17.     Sutarčių projektai rengiami, derinami ir vizuojami, sutartys registruojamos, tvarkomos, saugomos Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka.

 

________________________

 

 

Į pradžią