Utenos rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis dokumentas Atsisiųskite aktą byloje
Priedas, Nr. TS-89 2020-04-30
Padalinys: UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą


                                                                                      PRITARTA

Utenos rajono savivaldybės tarybos

2020 m. balandžio   d. sprendimu

Nr. TS-    

 

Herbas1

 

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS

KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA

 

 

 

 

KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS

2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

2020 m. kovo 17 d.  Nr. A-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utena

TURINYS

                                                                                                                       

 

ĮŽANGA...................................................................................................................................................................3

 

I. TARNYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS...............................................................................................4

 

II. FINANSINĖ INFORMACIJA........................................................................................................................5

 

III. FUNKCIJOS BENDROSIOS VEIKLOS SRITYJE..................................................................................6

 

IV. DARBAI IŠORĖS AUDITŲ ATLIKIMO SRITYJE..................................................................................7

4.1. Viešojo sektoriaus subjektų grupės finansinis ir teisėtumo auditas...............................7

4.2. Valdymo ir darbo organizavimo savivaldybės valdomose bendrovėse

veiklos auditas.............................................................................................................................................8

4.3. Savivaldybės galimybės imti paskolas vertinimai...................................................................9

4.4. Pradėti darbai, kurie bus baigti 2020 metais.........................................................................10

4.5. Audito rekomendacijų vykdymas...............................................................................................10

PRIEDAI ................................................................................................................................................................13

1 priedas. Bendrosios veiklos funkcijų vykdymas .......................................................................13

2 priedas. 2019 metais atlikto viešojo sektoriaus subjektų grupės

finansinio ir teisėtumo audito rekomendacijos ir jų vykdymas..............................................15

3 priedas. 2019 metais atlikto valdymo ir darbo organizavimo savivaldybės valdomose bendrovėse veiklos audito rekomendacijos ir jų vykdymas.....................................................18

4 priedas. Ankstesniais metais teiktų rekomendacijų stebėsenos rezultatai ...................20

 


 

ĮŽANGA

Veiklos ataskaita skirta

Utenos rajono savivaldybės tarybai, savivaldybės subjektams

bei  savivaldybės bendruomenei

 

Utenos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba (toliau – Tarnyba) yra juridinis asmuo, įgyvendinantis savivaldybės kontrolės ir audito funkcijas. Tarnybos veiklos esmė – padėti savivaldybei teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdyti ir naudoti savivaldybės turtą ir finansus. Siekdami sistemiškai vertinti savivaldybės finansinių ataskaitų duomenų bei veiklos atitinkamose srityse problematiką,  planuojame ir atliekame viešojo sektoriaus subjektų grupės finansinius ir teisėtumo bei sisteminius veiklos auditus, kurie apima atitinkamų reikšmingiausių klausimų nagrinėjimą ne atskiro subjekto, bet savivaldybės lygmeniu.

Teikdami veiklos ataskaitą, atsiskaitome Utenos rajono savivaldybės tarybai (toliau – Savivaldybės taryba) už Tarnybos praėjusių metų veiklą ir pateikiame apibendrintą informaciją apie ataskaitiniu laikotarpiu atliktų auditų metu nustatytas  savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų ir savivaldybės valdomų bendrovių veiklos problemas bei jų sprendimo būdus.

2019 metų darbus suplanavome ir atlikome taip, kad atskleistume ir išnagrinėtume reikšmingas sistemines problemas savivaldybės biudžetinėse įstaigose ir savivaldybės valdomose bendrovėse, kad užtikrintume Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimams priimti  reikalingų išvadų pateikimą ir kad vykdytume Tarnybai, kaip biudžetinei įstaigai pavestas funkcijas bendrosios veiklos srityje.

Apibendrindami praėjusių metų veiklą:

» sakome, kad:

- reikiamomis apimtimis ir Vietos savivaldos įstatyme nustatytais terminais atlikome savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų finansinį ir teisėtumo auditą;

- išnagrinėjome veiklos audito metu iškeltas savivaldybės valdomų bendrovių veiklos ir darbo organizavimo problemas; 

- įvykdėme Savivaldybės tarybos pavedimus, vertindami Utenos rajono savivaldybės galimybę imti paskolas;

- atlikome visus Tarnybai, kaip biudžetinei įstaigai, teisės aktais pavestus darbus;

» tikime, kad:

- auditų rekomendacijos prisidėjo, tobulinant ir tikslinant audituotų subjektų veiklos ir apskaitos procesus;

- konstruktyvus bendravimas ir bendradarbiavimas su audituojamais subjektas bei kitomis išorės kontrolės institucijomis, Tarnybos darbuotojų kompetencija ir atsakomybė leis išlaikyti reikiamą  atliekamų auditų kokybę;

- Savivaldybės tarybos ir Savivaldybės tarybos kontrolės komiteto palaikymas ir toliau užtikrins Tarnybos veiklos nepriklausomumą.

I. TARNYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

Kontrolės ir audito tarnybos veikla

organizuota bei darbai atlikti, vykdant 

Tarnybos 2019 metų veiklos planą ir

Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimą

dėl išvadų pateikimo

 

Siekiant užtikrinti tinkamą darbo organizavimą bei vykdant Vietos savivaldos įstatymo reikalavimą[1], rengiamas, su Utenos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komitetu derinamas ir tvirtinamas metinis Tarnybos veiklos planas. Plane nurodoma priemonė, kurią vykdo Tarnyba, įgyvendindama savivaldybės strateginiame veiklos plane jai (Tarnybai) nustatytus tikslus ir uždavinius, pateikiamos  veiklos/veiksmai (toliau - darbai) šiai priemonei įgyvendinti. Taip pat, kaip reikalauja strateginį planavimą savivaldybėse reglamentuojantys teisės aktai[2], metiniame Tarnybos veikos plane nurodomi darbų įgyvendinimo būdai ir jų atlikimo terminai,  atsakingi vykdytojai bei darbų rezultato vertinimo kriterijai ir reikšmės.

2019 metų Tarnybos veiklos plane[3] buvo numatyta iki 2019 m. liepos 15 d. atlikti savivaldybės 2018 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo finansinį ir teisėtumo auditą; 2019 metų II ketvirtį baigti savivaldybės valdomų bendrovių valdymo, organizacinės struktūros ir darbo organizavimo vertinimo veiklos auditą; iki 2019 metų pabaigos atlikti savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo finansinio ir teisėtumo audito planavimą bei dalį audito procedūrų, numatytų savivaldybei nuosavybės teise priklausančių pastatų ir patalpų valdymo veiklos audito plane; biudžetinių įstaigų veiklą, apskaitą ir pan. funkcijas reglamentuojančiuose teisės aktuose numatytais terminais vykdyti kitus darbus. Visi suplanuoti ir papildomai pavesti darbai buvo atlikti numatytomis apimtimis ir nustatytais terminais (išsamiau ataskaitos III ir IV skyriuose).

Ataskaitiniais metais nesikeitė Tarnybos etatų skaičius[4] ir struktūra[5], nevyko valstybės tarnautojų kaita.

 

II. FINANSININĖ INFORMACIJA

Kontrolės ir audito tarnybos

išlaidos, 2019 metais įgyvendinant savivaldybės strateginiame veiklos plane numatytą priemonę, 

buvo

 83,1 tūkst. Eur.

Tai sudarė 

apie 0,2 proc.

panaudotų Utenos rajono savivaldybės

biudžeto asignavimų

Asignavimai

2019 metų Utenos rajono savivaldybės biudžete Tarnybai savivaldybės veiklos funkcijų programos (kodas 01) priemonei „Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos išlaidos“ (kodas 01.1.1.05) vykdyti buvo patvirtinta 84,8 tūkst. Eur asignavimų, iš jų: 78,5 tūkst. Eur darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui, 0,4 tūkst. Eur darbdavio socialinei paramai, 5,9 tūkst. Eur prekių ir paslaugų naudojimo išlaidoms. Įgyvendinant minėtą priemonę, atliekant Tarnybos metiniame veiklos plane suplanuotus ir papildomus darbus, 2019 metais panaudota 98 proc. Tarnybai patvirtintų asignavimų, t. y. 83,1 tūkst. Eur, iš jų: 77,9 tūkst. Eur darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui, 0,2 tūkst. Eur darbdavio socialinei paramai, 5,0 tūkst. Eur prekėms ir paslaugoms įsigyti. Asignavimų ekonomiją ataskaitiniu laikotarpiu lėmė Tarnybos valstybės tarnautojų laikinas nedarbingumas, mažesnės nei planuotos nedarbingumo už pirmas dvi ligos dienas išlaidos bei išlaidos komandiruotėms, kvalifikacijos kėlimui, komunalinėms paslaugoms.

Mokėtinos sumos

Kontrolės ir audito tarnybos mokėtinos sumos tiek metų pradžioje, tiek metų pabaigoje buvo 2,2 tūkst. Eur. Tai ilgalaikių įsipareigojimų valstybės tarnautojams einamųjų metų dalis, apskaičiuota vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymo nuostatomis. Šie įsipareigojimai, kaip numato aukščiau minėtas  įstatymas, bus baigti vykdyti 2020 metais.

Ilgalaikis turtas

Ataskaitinių metų pabaigoje Tarnybos valdomo ilgalaikio turto  likutinė vertė buvo 38,9 tūkst. Eur ir, lyginant su metų pradžia, sumažėjo 3,8 tūkst. Eur dėl apskaičiuoto nusidėvėjimo ir dėl ilgalaikio finansinio turto pergrupavimo į trumpalaikį turtą. 2019 metais, kaip ir praėjusiais,  ilgalaikis turtas nebuvo įsigytas; ataskaitiniu laikotarpiu Tarnyba patikėjimo teise valdė 2014 metais perduotas[6] 52,67 kv. m ploto patalpas pastate, esančiame adresu Utenio a. 7, Utena.

III. FUNKCIJOS BENDROSIOS VEIKLOS SRITYJE

2019 metais

vykdytos

 Tarnybai, kaip biudžetinei įstaigai,

pavestos funkcijos, 

tobulinta

valstybės tarnautojų kvalifikacija,

dalintasi

profesine patirtimi

ir auditų praktika 

su LR Valstybės kontrole

bei Utenos regiono savivaldybių kontrolės ir audito tarnybomis

 

Ataskaitiniu laikotarpiu, kaip ir kasmet, darbai bendrosios veiklos srityje buvo susiję su Tarnybos, kaip biudžetinės įstaigos, funkcijų vykdymu.

Vykdant šioje veiklos srityje nustatytus uždavinius, buvo atlikti Tarnybos dokumentų valdymo, apskaitos, naikinimo darbai, vykdyti prekių ir paslaugų viešieji pirkimai, personalo valdymo, darbo organizavimo funkcijos, tvarkyta Tarnybos buhalterinė apskaita, parengti 2018 metų metiniai bei 2019 metų tarpiniai biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkiniai, suplanuotas Tarnybos biudžetas 2020 metams ir t. t. (išsamiau ataskaitos 1 priede).

Atsižvelgiant į kvalifikacijos tobulinimo poreikį bei į LR Vyriausybės patvirtintus kvalifikacijos tobulinimo prioritetus[7], Tarnybos valstybės tarnautojai dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo seminaruose. Per metus vienas valstybės tarnautojas profesinių gebėjimų tobulinimo seminaruose vidutiniškai praleido  19 val.,  vieno tarnautojo  kvalifikacijos tobulinimui buvo panaudota 0,2 tūkst. Eur. Stiprinant profesinį bendradarbiavimą, 2019 metais buvo pasirašytas Valstybės kontrolės ir Tarnybos bendradarbiavimo susitarimas[8], kurio pagrindu 2019 m. rugsėjo 17 d. pradėtas[9] Savivaldybės nekilnojamojo turto auditas. Siekiant dalytis profesine patirtimi ir gerąja audito praktika, atitinkamuose šio audito etapuose, organizuoti Utenos regiono savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų darbuotojų pasitarimai[10].

Kaip ir praėjusiais metais, ataskaitiniu laikotarpiu susirašinėjimas su savivaldybės subjektais buvo vykdomas tik DVS „Kontora“ pagalba.  Taip pat, naudojant dokumentų valdymo sistemą, skaitytojo teisėmis buvo naudojami auditams atlikti reikalingi savivaldybės institucijų bei savivaldybės subjektų parengti dokumentai ir dokumentų registrai.  2019 metais rinkdami į elektroninę erdvę neperkeltus auditui reikalingus subjektų duomenis ar informaciją, stengėmės iki minimumo sumažinti iš subjektų prašomų pateikti popierinių dokumentų kopijų bei Tarnyboje kopijuojamų dokumentų apimtis, prioritetą teikdami elektroninių dokumentų formatui.  Tai leido daugiau nei trisdešimčia procentų sumažinti[11] Tarnybos išlaidas kopijavimo popieriui ir spausdintuvų toneriams.

 

IV. DARBAI IŠORĖS AUDITŲ ATLIKIMO SRITYJE

Vadovaujantis

Vietos savivaldos įstatymu,

kiekvienais metais savivaldybės tarybai teikiama išvada

dėl konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto

 ir turto naudojimo. Tuo tikslu atliekamas savivaldybės

viešojo sektoriaus subjektų grupės finansinis ir teisėtumo auditas.  

2019 metais

buvo vertinti savivaldybės

2018  metų konsoliduotųjų finansinių ir

biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai,

kurie atitinkamai  buvo sudaryti

39 subjektų finansinių ataskaitų

ir  48 subjektų biudžeto vykdymo ataskaitų pagrindu;

lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo teisėtumo klausimai nagrinėti pagal rizikas atrinktose srityse

   

4.1. Viešojo sektoriaus subjektų grupės finansinis ir teisėtumo auditas

Atliekant savivaldybės 2018 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių, lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais grupės finansinį ir teisėtumo auditą, dvidešimt devyniuose subjektuose  buvo vertinama išlaidų (panaudotų asignavimų) apskaita, dešimtyje subjektų – kiekybiškai svarbioms turto grupėms priskiriamo ilgalaikio materialiojo turto apskaita, dviejuose atskirai reikšminguose grupės komponentuose  - apskaita kiekybiškai svarbiuose turto, įsipareigojimų, pajamų ir sąnaudų straipsniuose, dvidešimt šešiuose subjektuose - premijų ir priemokų skyrimo, dvylikoje - darbo užmokesčio darbuotojams, dirbusiems poilsio ir švenčių dienomis bei naktį, teisėtumas.  Savivaldybės lygmeniu buvo vertintas savivaldybės biudžeto vykdymas bei mokėtinų sumų valdymas, finansinių ataskaitų konsolidavimo procedūrų atlikimas, turto panaudos sutarčių, pagal kurias savivaldybės nekilnojamuoju turtu naudojasi savivaldybės viešosios įstaigos, sąlygų vykdymas.

Šio audito procedūros septyniuose subjektuose[12] atskleidė ilgalaikio materialiojo turto apskaitos neatitikimus, dėl kurių savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinyje ilgalaikio materialiojo turto vertė buvo padidinta 10,32 tūkst. Eur bei nebuvo galima patvirtinti 7,81 proc. ilgalaikio materialiojo turto duomenų teisingumo. Šios priežastys lėmė sąlyginę nuomonę dėl savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, kurią teikėme audito išvadoje[13].

Atlikti lėšų, skirtų darbo užmokesčiui, naudojimo teisėtumo vertinimai aštuoniuose subjektuose[14] parodė teisės aktų nesilaikymo atvejus, darbuotojams skiriant priemokas ar premijas, septyniuose[15] - netinkamai taikytas teisės aktų nuostatas, skaičiuojant darbo užmokestį ir kitas su darbo santykiais susijusias išmokas pagal darbo (pamainos) grafikus naktį ir švenčių dienomis dirbusiems darbuotojams, dėl ko nustatėme 1,52 tūkst. Eur darbo užmokesčio ir socialinio draudimo nepriemokų bei 5,18 tūkst. Eur permokų.

Devyniolikoje subjektų[16] buvo užfiksuotos išlaidų (panaudotų asignavimų) klasifikavimo klaidos, trisdešimtyje - netinkamas[17] mokėtinų sumų valdymas, dviejose  - atitinkamai nepakankama arba neveiksminga panaudos sutarčių kontrolę bei duomenų apie iš Europos socialinio fondo agentūros gautas ir panaudotas dotacijas nepateikimas.

Šio audito metu nustatyti neatitikimai ir rekomendacijos juos ištaisyti audituotiems subjektams buvo išdėstyti jiems išsiųstuose raštuose, o grupės audito rezultatai pateikti audito ataskaitoje ir audito išvadoje (išsami informacija apie rekomendacijas ir jų vykdymą pateikta šios atskaitos 2 priede; audito ataskaitą ir audito išvadą galima surasti Tarnybos interneto puslapyje[18]).

Nepaisant to, kad su visų atliktų auditų ataskaitomis galima laisvai susipažinti Tarnybos interneto puslapyje, 2019 metų rugsėjo mėnesį kartu su Savivaldybės administracijos Finansų skyriumi prevenciniais tikslais (siekiant sumažinti analogiškų klaidų pasikartojimo riziką ateinančiais metais kituose subjektuose) organizavome šio audito rezultatų apžvalgą.

 

UAB „Utenos autobusų parkas“ atlikto audito rezultatai bei pastebėjimai strateginio tyrimo metu

paskatino

į Tarnybos veiklos planą įtraukti ir atlikti

sisteminį veiklos auditą,

kurio procedūros apimtų valdymo ir darbo organizavimo procesų vertinimą likusiose keturiose[19] savivaldybės valdomose bendrovėse

 

4.2. Valdymo ir darbo organizavimo savivaldybės valdomose bendrovėse veiklos auditas

Siekiant įvertinti savivaldybės valdomų bendrovių valdymo ir darbo organizavimo procesus efektyvumo ir rezultatyvumo aspektais, audito metu buvo nagrinėti tokie klausimai: ar savivaldybės bendrovių valdysenos ir valdymo politika pakankama, siekiant bendrovių veiklos rezultatyvumo; ar darbo organizavimo bendrovėse sistema užtikrina efektyvų ir racionalų išteklių valdymą; ar viešųjų pirkimų organizavimo sistema užtikrina racionalų bendrovių lėšų naudojimą; ar bendrovėse efektyvus ir skaidrus paramos teikimas;  ar yra rizika dėl bendrovių veiklos nestabilumo.

Atlikti vertinimai savivaldybės lygmeniu parodė, kad ilgą laiką teisės aktais nebuvo įtvirtintas ir vykdomas savivaldybės dalyvavimas, nustatant bendrovių valdymo tikslus ilgalaikėje perspektyvoje, kad ne visi bendrovių siekiai trumpuoju laikotarpiu buvo tinkamai atskleidžiami ir vertinami, kad nepakankamas savivaldybės, kaip savininko, dalyvavimas, nustatant paramos teikimo principus bendrovėse bei reguliuojant vadovų darbo užmokesčio nustatymą.

Audito procedūros bendrovių lygmenyje atskleidė, kad ne visi įmonių darbo organizavimo procesus reglamentuojantys vidaus teisės aktai buvo parengti tinkamai bei priimti savalaikiai sprendimai dėl darbo organizavimo pokyčių, kad dviejose bendrovėse buvo nepakankamai kontroliuojamas paramos teikimas, vienoje – viešųjų pirkimų planavimas ir vykdymas.

Remiantis audito rezultatais, Utenos rajono savivaldybės administracijai ir audituotoms bendrovėms buvo teiktos rekomendacijos. Išsami informacija apie rekomendacijas ir jų vykdymą pateikta šios atskaitos 3 priede, o su audito ataskaita galima susipažinti Tarnybos interneto puslapyje[20].

 

Vykdant

Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimą, ataskaitiniais metais atliktas 

teisėtumo auditas,

vertinant

savivaldybės galimybę imti trumpalaikę iki 1000 tūkst. Eur

ir ilgalaikes

iki 538 tūkst. Eur ir iki 1000 tūkst. Eur  paskolas paimtoms paskoloms grąžinti ir 

investicijų projektams finansuoti

 

4.3. Savivaldybės galimybės imti paskolas vertinimai

Vertinant Utenos rajono savivaldybės skolinimosi galimybes, faktiniai ir numatomi (paėmus paskolą) savivaldybės skolos ir grynojo skolinimosi rodikliai buvo lyginti su Įstatymu[21] patvirtintais limitais, nagrinėtas trumpalaikio skolinimosi finansinis pagrįstumas, tikrinta, ar investiciniai projektai, kuriems numatoma skolintis, teisės aktų nustatyta tvarka pripažinti tinkamais finansuoti.

Audito metu surinkti įrodymai patvirtino, kad, savivaldybei paėmus ilgalaikę iki 538 tūkst. Eur paskolą paimtoms paskoloms grąžinti ir ilgalaikę iki 1000 tūkst. Eur paskolą LR finansų ministro nustatyta tvarka atrinktiems projektams: „Utenos vaikų lopšelio-darželio „Pasaka“ pastato energetinio efektyvumo didinimas ir modernizavimas“ bei „Utenos vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ modernizavimas“, finansuoti, nebus viršyti Lietuvos Respublikos 2019 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu nustatyti savivaldybės skolos ir grynojo skolinimosi limitai taip pat nebus pažeisti Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatyme nustatyti savivaldybių skolinimosi principai bei Lietuvos Respublikos fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo nuostatos. Todėl Savivaldybės tarybai teiktose išvadose[22] buvo pareikštos besąlyginės nuomonės dėl aukščiau minėtų paskolų ėmimo.

Pagal 2019 metų I–III ketvirčiais planuotus Utenos rajono savivaldybės pajamų ir išlaidų srautus buvo nustatyta, kad minėtu laikotarpiu tikėtinas savivaldybės biudžeto apyvartos lėšų trūkumas. Dėl to teikta išvada[23] su besąlygine nuomone dėl trumpalaikės iki 1000 tūkst. Eur paskolos iš valstybės biudžeto ėmimo.

Skolinimosi vertinimo audito ataskaitas ir audito išvadas galima peržiūrėti Tarnybos interneto puslapyje[24].

 

2019 m. III ketv. pradėti du auditai, kurių apimtys

ir rezultatai bus apibendrinti, atsiskaitant už

 2020 metų veiklą

 

4.4. Pradėti darbai, kurie bus baigti 2020 metais

Vykdant Tarnybos veiklos plane suplanuotus darbus, 2019 m. rugpjūčio mėnesį[25] buvo pradėtos Savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo finansinio ir teisėtumo audito (toliau – finansinis auditas) procedūros,  2019 m. rugsėjo mėnesį[26] - Utenos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto  valdymo veiklos audito (toliau – veiklos auditas) darbai.

Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos, vadovaujantis viešojo sektoriaus subjektų grupės finansinio ir teisėtumo audito atlikimą reglamentuojančiais teisės aktais, atliktos finansinio audito planavimo procedūros, parengta ir patvirtinta audito strategija, nustatytos svarbiausios audito sritys bei audito apimtys viešojo sektoriaus subjektuose ir pradėtos atitinkamos audito procedūros audituoti pasirinktose įstaigose. Taip pat išnagrinėta dalis veiklos audito plane numatytų klausimų.

Pagal auditų atlikimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas, atlikto audito duomenys viešai neskelbiami ir nevertinami tol, kol nepasirašyta audito ataskaita. Todėl abiejų aukščiau minėtų auditų apimtys bus detalizuotos ir rezultatai pateikti, atsiskaitant už 2020 metų veiklą.

 

Ataskaitiniu laikotarpiu audituotiems subjektams pateiktos

rekomendacijos

yra įvykdytos arba vykdomos;

vykdomų rekomendacijų stebėsena bus atliekama

2020 ir vėlesniais metais

 

 

4.5. Audito rekomendacijų vykdymas

Auditų veiksmingumo užtikrinimo priemonė - audituotiems subjektams pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo stebėsena ir atsiskaitymas už įgyvendinimo rezultatus.

Utenos rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginiame veiklos plane[27] bei Kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos plane patvirtintas auditų rezultato vertinimo kriterijus - audito rekomendacijų įgyvendinimo rodiklis,  kurio reikšmė finansiniams auditams - 100 proc.

2019 metais atlikto VSS grupės finansinio ir teisėtumo audito metu audituotiems subjektams buvo pateiktos ir įvykdytos 48 rekomendacijos (išsamiau ataskaitos 2 priede), t. y. rekomendacijų įgyvendinimo rodiklis  100 proc.

Valdymo ir darbo organizavimo savivaldybės valdomose bendrovėse 2019 metų veiklos audito metu Utenos rajono savivaldybės administracijai buvo teiktos 3 rekomendacijos, audituotoms bendrovėms – 10. Bendrovės pateikė įrodymus apie 8 rekomendacijų įvykdymą, savivaldybės administracijai teiktų rekomendacijų vykdymo terminas, jos prašymu, pratęstas iki 2020 m. balandžio mėnesio, 2-jų rekomendacijų, teiktų UAB „Utenos vandenys“, vykdymas bus stebimas ir vertinamas 2020 metais (išsamiau - ataskaitos 3 priede).

Vadovaujantis auditų atlikimą reglamentuojančiais teisės aktais, turi būti atliekama rekomendacijų vykdymo stebėsena ir vertinimas.

Praėjusiais metais, atsiskaitant už Tarnybos 2018 metų veiklą, buvo pateikta informacija[28], kad 2019 metais bus vertinamas ankstesniais metais teiktų rekomendacijų vykdymas: 13 -  teiktų atlikus Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro finansinį auditą, 5 - teiktų atlikus UAB „Utenos autobusų parkas“ veiklos auditą, 1 - teiktos savivaldybės VSS 2017 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio audito procedūrų metu, 1 - teiktos atlikus 2015 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio audito procedūras.

Ataskaitiniu laikotarpiu subjektų pateikta informacija ir rekomendacijų vykdymą pagrindžiantys dokumentai patvirtino, kad iš 13 rekomendacijų Utenos pirminės sveikatos priežiūros centras įvykdė 10, 3-jų vykdymo pabaiga numatyta 2020 metais; iš 5 rekomendacijų, teiktų UAB „Utenos autobusų parkas“ veiklos audito metu, įvykdyta 1, 4-ių rekomendacijų vykdymas bus stebimas ir vertinamas 2020 metais; 1 rekomendacija, teikta savivaldybės VSS 2017 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio audito procedūrų metu, įvykdyta; 1 rekomendacijos (dėl vietinės reikšmės kelių teisinės registracijos), teiktos atlikus 2015 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio audito procedūras, vykdymas stebimas (numatoma vykdymo pabaiga – 2026 metai)  (išsamiau - ataskaitos 4 priede).

Taigi, atsižvelgiant į audituotiems subjektams teiktų rekomendacijų vykdymo rezultatus, ir toliau bus atliekama 13-os rekomendacijų vykdymo stebėsena, iš jų:

3 – teiktų Utenos rajono savivaldybės administracijai ir 2 teiktų UAB „Utenos vandenys“ valdymo ir darbo organizavimo savivaldybės valdomose bendrovėse veiklos audito metu;

3 – teiktų Utenos PSPC;

4 – teiktų UAB „Utenos autobusų parkas“,

1  – dėl vietinės reikšmės kelių teisinės registracijos, kuri buvo teikta Utenos rajono savivaldybės administracijai  2016 metais (numatyta šios rekomendacijos vykdymo pabaiga 2026-12-31) (išsamiau -  ataskaitos 5 priede).

 

 

 

Savivaldybės kontrolierė                                                                                  Daiva Karalienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIEDAI

Utenos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos

    2019 metų veiklos ataskaitos Nr. A-1

    1 priedas

 

BENDROSIOS VEIKLOS FUNKCIJŲ VYKDYMAS

Santrumpos:

CVAS – Utenos rajono savivaldybės administracijos centralizuotas vidaus audito skyrius

VTD – Valstybės tarnybos departamentas

SAM – Pranešimas apie apdraustuosius už ataskaitinį laikotarpį

GPM – Gyventojų pajamų mokesčio deklaracija

EAIS – Elektroninė archyvų informacinė sistema

KK – Utenos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komitetas

VTD – Valstybės tarnybos departamentas

Archyvas – Vilniaus regioninio valstybės archyvo Utenos filialas

Darbai/veiksmai ir jų įgyvendinimo būdai

Numatyta veiklos plane

Įvykdyta faktiškai

Terminas

Vertinimo kriterijus

Data

 

 

Reikšmė

 

Metinės veiklos ataskaitos parengimas ir teikimas:

-          Tarnybos 2018 metų veiklos ataskaitos parengimas ir pateikimas savivaldybės tarybai;

-           Tarnybos 2018 metų veiklos ataskaitos santraukos paskelbimas vietinėje spaudoje

 

2019-03-31

 

Tarybai pritarus

 

1

 

1

 

2019-03-14

 

2019-04-10

 

 

1

 

1

Metų veiklos plano projekto rengimas, tvirtinimas, tikslinimas (pagal poreikį):

-          Tarnybos 2020 metų veiklos plano projekto parengimas ir teikimas Kontrolės komitetui;

-          CVAS ir Valstybės kontrolės supažindinimas su 2020 metų veiklos plano projektu;

-           Tarnybos 2020 metų veiklos plano tvirtinimas

 

 

2019-10-15

 

Per 5 d. KK pritarus

2019-11-15

 

 

1

 

1

 

1

 

 

2019-10-21

 

2019-11-04 (per 4 d.)

2019-11-11

 

 

1

 

1

 

1

Personalo valdymas ir darbo organizavimas:

-          Teisės aktų personalo, atostogų, komandiruočių ir veiklos klausimais rengimas ir apskaita, naudojant DVS „Kontora“;

-          Personalo duomenų valstybės tarnybos departamento informacinėje sistemoje teikimas

2019 m. I-IV ketv.

 

 

2019 m. I-IV ketv.

nenustatyta

(pagal poreikį)

 

nenustatyta

(pagal poreikį)

2019 m. I-IV ketv.

 

 

2019 m. I-IV ketv.

33

 

 

 

100 proc.

Valstybės tarnautojų mokymo organizavimas ir ataskaitų pateikimas:

-          Ataskaitos apie tarnybos valstybės tarnautojų mokymą 2018 metais parengimas ir pateikimas VTD;

-          Valstybės tarnautojų 2019 metų mokymo plano parengimas ir pateikimas VTD;

-          Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimas, dalyvaujant mokymuose/seminaruose auditų planavimo ir atlikimo bei bendrosios veiklos vykdymo klausimais;

-          Tarnybos valstybės tarnautojų, išklausiusių atitinkamą mokymo programą at atskirus mokymo modulius, išduoto kvalifikacinio pažymėjimo duomenų įvedimas į valstybės tarnautojų registrą

 

 

2019-02-01

 

 

2019-03-01

 

2019 m. I-IV ketv.

 

 

Per 5 d. pasibaigus mokymams

 

 

1

 

 

1

 

1 mokymai /1 tarnaut.

 

 

100 proc.

 

 

 

2019-02-01

 

 

2019-03-01

 

2019 m. I-IV ketv.

 

 

Per 5 d. pasibaigus mokymams

 

 

1

 

 

1

 

3 mokymai /1 tarnaut.

 

 

100 proc.

 

Tarnybos biudžeto planavimas, buhalterinės apskaitos tvarkymas, ataskaitų rengimas ir teikimas:

-          Tarnybos 2019 m. programos sąmatos rengimas ir pateikimas;

-          Valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo užmokesčio ir kitų su darbo santykiais susijusių ir nesusijusių išmokų apskaitos vykdymas ir ataskaitų pateikimas;

-          Buhalterinės apskaitos operacijų vykdymas;

 

-          2018 m. metinių ir 2019 m. tarpinių ataskaitų rinkinių parengimas, pateikimas, paskelbimas;

 

 

 

2019 m. I ketv.

2019 m. I-IV ketv.

 

 

2019 m. I-IV ketv. Laikantis teisės aktais nustatytų terminų[29]

 

 

1

 

SAM - 12

GPM - 13

 

 

nenustatyta

 

2

 

6

 

 

2019-03-12

 

iki kito mėn. 15 d.

 

 

2019 m. I-IV ketv.

2019-01-13

2019-04-01

2019-04-12

2019-05-14

2019-07-12

2019-07-16

2019-10-14

2019-10-14

 

 

1

 

SAM - 12

GPM - 13

 

 

 

 

2

 

6

 

 

 

Viešųjų pirkimų organizavimas ir vykdymas, ataskaitų pateikimas:

-          2019 m. numatomų pirkti prekių kiekių, paslaugų ar darbų apimčių ir numatomų pirkimų verčių skaičiavimas, numatomų vykdyti viešųjų pirkimų suvestinės rengimas, tvirtinimas, papildymas (pagal poreikį);

-          Viešųjų pirkimų procedūrų vykdymas;

 

-          2019 m. Viešojo pirkimo sutarčių, pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių ataskaitos (Atn-3) pateikimas

 

 

2019-03-01

 

 

 

 

2019 m.  I-IV ketv.

2019-01-30

 

 

1

 

 

 

 

nenustatyta

 

1

 

 

2019-02-28

2019-12-16

 

 

 

2019 m.  I-IV ketv.

2019-01-15

 

 

 

2

 

 

 

 

16

 

1

 

Dokumentų ir dokumentų bylų apskaitos tvarkymas:

-          Gaunamos korespondencijos tvarkymas, naudojant DVS „Kontora“;

-          Siunčiamos korespondencijos tvarkymas naudojant DVS „Kontora“;

-          2018 m. užbaigtų bylų duomenų suvedimas per EAIS (2018 m. dokumentacijos plano suvestinė);

-          2017 m. užbaigtų bylų apskaitos dokumentų rengimas ir teikimas Apskrities archyvui derinti per EAIS;

-          Saugomų dokumentų vertės ekspertizės atlikimas, naikintinų dokumentų atranka, dokumentų naikinimo akto rengimas ir teikimas Apskrities archyvui derinti per EAIS;

-          2020 m. dokumentacijos plano ir dokumentų sąrašo rengimas ir teikimas Apskrities archyvui derinti per EAIS;

-          Su Archyvu suderintų bylų apskaitos dokumentų tvirtinimas

 

2019 m.  I-IV ketv.

 

 

2019-03-01

 

2019-12-31

 

 

2019-10-30

 

 

 

2019-11-01

 

 

Per 5 d. suderinus

 

60

60

 

 

1

 

3

 

 

1

 

 

 

2

 

 

5

 

2019 m.  I-IV ketv.

 

 

2019-03-01

 

2019-08-26

 

 

2019-08-26

 

 

 

2019-09-17

 

 

Suderinus, tą pačią dieną

 

167

151

 

 

1

 

3

 

 

1

 

 

 

2

 

 

5

 

Prašymų, pranešimų, skundų Tarnybos kompetencijos klausimais nagrinėjimas

2019 m.  I-IV ketv.

Atsakyta į visus prašymus, pranešimus ir skundus

2019-08-27, reg. Nr. 2-111

 į 2019-08-26, reg. Nr. SK-1

 

__________________

 

 

 

 

 

Utenos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos

                                                          2019 metų veiklos ataskaitos Nr. A-1

                                                                                         2 priedas

 

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS FINANSINIO IR TEISĖTUMO AUDITO

REKOMENDACIJOS  IR JŲ VYKDYMAS

Santrumpos:

KFAR – konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

VSS – viešojo sektoriaus subjektas

 

Rekomendacijos VSS grupės lygmeniu Utenos rajono savivaldybės administracijai (3 vnt., iš jų: įvykdyta - 3)

 Teiktos rekomendacijos

Subjektai

Informacija apie priimtas priemones ir/ar vykdymą

Siekiant tinkamai planuoti ir tikslinti savivaldybės biudžetą, vykdyti  priemones, kurios užtikrintų, kad visos įstaigos atitinkamu formatu teiktų informaciją apie jų (įstaigų) gautas dotacijas

Savivaldybės administracija

Utenos rajono savivaldybės administracijos Finansų skyrius 2019 m. rugsėjo 19 d. vykusios 2018 KFAR audito rezultatų apžvalgos metu akcentavo asignavimų valdytojų pareigą nustatytu formatu teikti informaciją apie jų gautas dotacijas. Taip pat įsipareigojo du kartus per metus  (kovo ir rugsėjo mėnesiais) savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojams minėtu klausimu siųsti raštus-priminimus.

Įvykdyta

 

Imtis priemonių, kad savivaldybės biudžeto asignavimai sportinės veiklos projektų vykdymui būtų skiriami pagal teisės aktų reikalavimus

Savivaldybės administracija

Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius prisiėmė atsakomybę dėl biudžeto asignavimų sportinės veiklos projektų vykdymui skyrimo laikantis teisės aktais nustatytos tvarkos

Įvykdyta, tačiau pakartotiniai vykdymo vertinimai bus atliekami, planuojant audito procedūras vėlesniais laikotarpiais

Sukurti ir vykdyti priemones, kurios užtikrintų, kad įstaigos valdomo  savivaldybės nekilnojamojo turto panaudos gavėjai vykdytų įsipareigojimus dėl turto draudimo visu  panaudos laikotarpiu

Savivaldybės administracija

Utenos rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyrius kiekvienais metais sausio mėn. visiems nekilnojamojo turto panaudos gavėjams siųs raštus-priminimus, kad panaudos gavėjai vykdytų įsipareigojimus dėl turto draudimo visu panaudos laikotarpiu. Raštas išsiųstas 2020-01-29, jame prašoma kad panaudos gavėjai  iki 2020-04-06 pateiktų turto draudimo polisų kopijas.

Įvykdyta

Rekomendacijos subjekto lygmeniu savivaldybės viešojo sektoriaus subjektams (45 vnt., iš jų įvykdyta – 45)

Teiktos rekomendacijos: aprašymas ir skaičius

Subjektai

Informacija apie vykdymą

Išieškoti darbo užmokesčio permokas ir išmokėti nepriemokas. permokas grąžinti į savivaldybės biudžetą

9

Utenos Vyturių progimnazija, Utenos Rapolo Šaltenio progimnazija, Utenos r. Daugailių pagrindinė mokykla, Utenos vaikų ir jaunimo užimtumo centras, Utenos Krašuonos progimnazija, Utenos Adolfo Šapokos gimnazija

Pateikti dokumentai, patvirtinantys darbo užmokesčio permokų išieškojimą ir nepriemokų išmokėjimą. Iš viso išmokėta 1,52 tūkst. Eur nepriemokų, išieškota ir grąžinta į savivaldybės biudžetą 2,73 tūkst. Eur permokų.

Įvykdyta

Imtis priemonių neteisėtai skirtų priemokų ir premijų išieškojimui

6

 

Utenos Vyturių progimnazija, Utenos r.

Daugailių pagrindinė mokykla, Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namai, Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka, Utenos

Dauniškio gimnazija, Utenos kultūros centas

Pateikti dokumentai, patvirtinantys neteisėtai skirtų priemokų ir premijų išieškojimą. Iš viso išieškota ir grąžinta į savivaldybės biudžetą 2,45 tūkst. Eur permokų.

Įvykdyta

Patikslinti ir/ar papildyti procedūras darbo užmokesčio nustatymo, vidaus kontrolės srityje

4

 

Utenos Vyturių progimnazija, Utenos r. Daugailių pagrindinė mokykla, Utenos daugiafunkcis sporto centras, Utenos kultūros centas

Utenos Vyturių progimnazija patikslino Darbo apmokėjimo tvarkoje numatytus premijų skyrimo pagrindus, Utenos r. Daugailių pagrindinė mokykla ir Utenos daugiafunkcis sporto centras informavo, kad papildė kontrolės procedūras personalo valdymo srityje, Utenos kultūros centas patvirtino scenos meno priemonių apskaitos ir nurašymo tvarkos aprašą

Įvykdyta

Inicijuoti panaudos sutarties pakeitimus ir vykdyti jos priežiūrą

2

Utenos daugiafunkcis sporto centras

Su panaudos gavėju pasirašyta nauja sutartis, į kurią įtraukta sąlyga  dėl turto draudimo, pateikta informacija, kad iš panaudos gavėjų kasmet bus reikalaujama pateikti draudimo polisų kopijas

Įvykdyta

Įpareigoti apskaitą tvarkančius darbuotojus užtikrinti apskaitos atitiktį teisės aktų nuostatas

16

 

Utenos Vyturių progimnazija, Utenos Rapolo Šaltenio progimnazija, Utenos Krašuonos progimnazija, Utenos Dauniškio gimnazija, Utenos rajono Užpalių gimnazija,  Utenos vaikų lopšelis-darželis „Voveraitė“, Utenos vaikų lopšelis-darželis „Želmenėlis“, Utenos vaikų lopšelis-darželis „Šaltinėlis“, Utenos vaikų lopšelis-darželis „Gandrelis“,  Utenos rajono socialinių paslaugų centras, Utenos r. Daugailių pagrindinė mokykla, Utenos r. Saldutiškio pagrindinė mokykla, Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namai, Utenos kraštotyros muziejus, Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka, Utenos r. Sudeikių daugiafunkcis centras

Pateikti dokumentai, patvirtinantys rašytinius ar žodinius įpareigojimus

Įvykdyta

Ištaisyti ilgalaikio turto apskaitos klaidas

8

 

Utenos Dauniškio gimnazija, Utenos Kultūros centas, Utenos kraštotyros muziejus, Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka,  Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namai,  Utenos r. Sudeikių daugiafunkcis centras, Utenos daugiafunkcis sporto centras

Pateikti dokumentai, patvirtinantys audito metu nustatytų ilgalaikio turto  apskaitos netikslumų koregavimą.

Įvykdyta

 

 

____________________

 


Utenos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos

                                                       2019 metų veiklos ataskaitos Nr. A-1

                                                                                         3 priedas

 

VALDYMO IR DARBO ORGANIZAVIMO SAVIVALDYBĖS VALDOMOSE BENDROVĖSE VEIKLOS AUDITO REKOMENDACIJOS  IR JŲ VYKDYMAS

 

Rekomendacijos savivaldybės lygmeniu Utenos rajono savivaldybės administracijai (3 vnt., iš jų atidėtas vykdymo terminas - 3)

 Teiktos rekomendacijos

Subjektai

Informacija apie priimtas priemones ir/ar vykdymą

Inicijuoti Utenos rajono savivaldybės kontroliuojamų bendrovių pasiektų tikslų vertinimo tvarkos aprašo pakeitimus, papildant/patikslinant aprašą taip, kad bendrovės būtų įpareigotos ilgalaikius ir trumpalaikius veiklos tikslus nustatyti bei už jų vykdymą atsiskaityti pagal konkrečius, pamatuojamus rodiklius

Savivaldybės administracija

Savivaldybės administracija 219-07-05 raštu buvo informavusi, kad tikslins Utenos rajono savivaldybės kontroliuojamų bendrovių pasiektų veiklos tikslų vertinimo tvarkos aprašą bei inicijuos paramos teikimo komisijų sudarymą. Atsižvelgdama į tai, kad iki 2019 m. pabaigos nepavyko priimti bendrų ir tinkamų sprendimų, Savivaldybės administracija pateikė prašymą[30] rekomendacijoms įgyvendinti numatytus terminus pratęsti iki 2020 m. balandžio mėnesio.

Vykdymo terminas atidėtas iki 2020-04-30

 

Parengti savivaldybės institucijos teisės aktą, kuriame būtų apibrėžta savivaldybės valdomų bendrovių vadovų darbo užmokesčio nustatymo/keitimo tvarka

Savivaldybės administracija

Vykdymo terminas atidėtas iki 2020-04-30

 

Parengti savivaldybės valdomų bendrovių paramos teikimo tvarkų rengimo gaires ar metodiką, kuri užtikrintų sprendimų dėl paramos teikimo priėmimo ir bendrovių veiklos priežiūros funkcijų atskyrimą bei visuotinio akcininkų susirinkimo priimtų sprendimų paramos teikimo klausimais vykdymo priežiūrą

Savivaldybės administracija

Vykdymo terminas atidėtas iki 2020-04-30

 

Rekomendacijos subjekto lygmeniu savivaldybės valdomoms bendrovėms subjektams (10 vnt., iš jų įvykdyta – 8, vykdoma – 2, kurių įvykdymo vertinimas bus atliekamas 2020 m.)

Teiktos rekomendacijos: aprašymas ir skaičius

Subjektai

Informacija apie vykdymą

Peržiūrėti ir atnaujinti vidaus dokumentus, reglamentuojančius darbo organizavimo procesus (darbo tvarkos taisyklės, darbuotojų pareiginiai nuostatai, darbo sutartys) bei darbo apmokėjimą  (darbo apmokėjimo sistema)

7

UAB „Utenos šilumos tinklai“, UAB „Utenos vandenys“, UAB „Utenos komunalininkas“, UAB „Utenos butų ūkis“

Nauja redakcija išdėstytos UAB „Utenos šilumos tinklai“, UAB „Utenos komunalininkas“ darbo tvarkos taisyklės; patvirtinta nauja  UAB „Utenos komunalininkas“ darbo apmokėjimo sistema; atnaujinti UAB „Utenos butų ūkis“, UAB „Utenos komunalininkas“, UAB „Utenos šilumos tinklai“ darbuotojų pareiginiai nuostatai; įforminti darbo sutarčių pakeitimai UAB „Utenos komunalininkas“.

Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos nepatikslinta UAB „Utenos vandenys“ darbo apmokėjimo sistema. UAB „Utenos vandenys“ informavo[31],kad darbo apmokėjimo sistema bus tikslinama kartu su kolektyvine sutartimi, kurią numatyta koreguoti 2020 m. gegužės mėn.

6 – įvykdytos;

 1 - vykdoma (įvykdymas bus vertinamas 2020 m.)

Sukurti ir vykdyti priemones, kurios užtikrintų teisėtą darbo užmokesčio mokėjimą

1

 

UAB „Utenos vandenys“

UAB „Utenos vandenys“ informavo[32],kad priemonės bus nustatytos kolektyvinėje sutartyje, kurią numatyta koreguoti 2020 m. gegužės mėn.

Vykdoma (įvykdymas bus vertinamas 2020 m.)

Patikslinti pirkimų organizavimo tvarką

1

 

UAB „Utenos komunalininkas“

Patikslintas UAB „Utenos komunalininkas“ viešųjų pirkimų vykdymo tvarkos aprašas

Įvykdyta

Imtis priemonių, kurios užtikrintų, kad planuojant pirkimus ir sudarant pirkimo sutartis būtų laikomasi pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nuostatų

1

UAB „Utenos butų ūkis“

Nauja redakcija išdėstytas UAB „Utenos butų ūkis“ viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

Įvykdyta

 

____________________


Utenos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos

                                                     2019 metų veiklos ataskaitos Nr. A-1

                                                                                       4 priedas

 

ANKSTESNIAIS METAIS TEIKTŲ REKOMENDACIJŲ STEBĖSENOS REZULTATAI

 

I.              Utenos pirminės sveikatos priežiūros centrui  reiktos rekomendacijos, kurių vykdymo terminas buvo numatytas 2019 metais

Teiktos rekomendacijos

Informacija apie priimtas priemones ir/ar vykdymą

Rekomendacijos, teiktos audito planavimo metu, susipažinus su vidaus kontrolės sistema (8 vnt., iš jų: įvykdyta – 5, vykdoma – 3, kurių įvykdymo vertinimas bus atliekamas 2020 m.)

Peržiūrėti savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintą įstaigos struktūrą, įvertinti savarankiškų struktūrinių padalinių bei jiems vadovaujančių pareigybių ir kitų pareigybių poreikį, pavaldumo ryšius ir teisės aktų nustatyta tvarka kreiptis dėl įstaigos valdymo struktūros pakeitimo bei pareigybių sąrašo (-ų) tvirtinimo

Parengti valdymo struktūros bei pareigybių sąrašo projektai. Suderinus su Stebėtojų taryba, 2020 m. kovo mėn. numatoma teikti Utenos rajono savivaldybės tarybai tvirtinti.

Vykdoma

(įvykdymo vertinimas bus atliekamas 2020 m.

Parengti ir patvirtinti Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro administracijos darbo reglamentą bei trūkstamus padalinių nuostatus

Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro administracijos darbo reglamentas patvirtintas 2019-06-03 direktoriaus įsakymu, padalinių nuostatai – 2019-12-30

Įvykdyta

Parengti ir teisės aktais nustatyta tvarka suderinti ir patvirtinti informacinių išteklių saugos procedūras

Sveikatos priežiūros įstaigos informacinės sistemos pavyzdiniai nuostatai Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinti tik 2020-01-02. Todėl šiuo metu, vadovaujantis pavyzdiniai nuostatais, bus parengtos ir patvirtintos informacinių išteklių saugos procedūras.

Vykdoma (įvykdymas bus vertinamas 2020 m.)

Patikslinti bei papildyti Finansų kontrolės taisyklių nuostatas

Naujos Finansų kontrolės taisyklės patvirtintos 2019-05-15 direktoriaus įsakymu

Įvykdyta

Patikslinti ir patvirtinti  sąskaitų planą

Sąskaitų planas patikslintas 2019-05-15 direktoriaus įsakymu

Įvykdyta

Peržiūrėti apskaitos politiką sudarančias tvarkas/taisykles ir jas patikslinti bei papildyti  pagal galiojančių teisės aktų nuostatas

Parengti apskaitos politiką sudarančių tvarkų/taisyklių projektai, tačiau tiksliam procedūrų užbaigimui trūksta atvirtintos valdymo struktūros. Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinus valdymo struktūrą, bus patvirtinta apskaitos politika, apimanti visas sritis.

Vykdoma

(įvykdymo vertinimas bus atliekamas 2020 m.

Patikslinti įstaigos pirkimų organizavimą tvarką, atsižvelgiant į aktualią Viešųjų pirkimų įstatymo redakciją

Naujas Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašas patvirtintas 2019-06-14 direktoriaus įsakymu

Įvykdyta

Atnaujinti tinklalapyje patalpintą informaciją apie įstaigos viešųjų pirkimų reglamentavimą

Informacija naujinama

Įvykdyta

Rekomendacijos audito ataskaitoje (6 vnt., iš jų: įvykdyta – 6)

Siekiant apskaitos pastovumo, teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinti ilgalaikio materialiojo turto priskyrimo turto grupėms kriterijus ir užtikrinti jų taikymą

Ilgalaikio materialiojo turto priskyrimo turto grupėms kriterijai nustatyti Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto tvarkos aprašuose, patvirtintuose 2019-09-26 direktoriaus įsakymu

Įvykdyta

Kreiptis į savivaldybės turto valdytoją dėl savivaldybės turto panaudos pagal neterminuotas sutartis ir sutartis, kurių terminai pasibaigę, atnaujinimo

Atnaujintos visos sutartys

Įvykdyta

Patikslinti pirkimų organizavimo tvarką nuostatomis dėl pirkimo verčių skaičiavimo ir užtikrinti jų (nuostatų) vykdymą

Naujas Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašas patvirtintas 2019-06-14 direktoriaus įsakymu; apraše nustatyta, kad už pirkimo verčių apskaitą atsakingas buhalterijos darbuotojas

Įvykdyta

Priimti sprendimą dėl tolimesnio 2018 m. rugsėjo 14 d. sutarties Nr. SV-2018/28/2018/121 vykdymo

Sutartis nutraukta. 2019-08-13 inicijuotas viešasis pirkimas; 2019-08-23 pasirašyta viešojo pirkimo-pardavimo sutartis 

Įvykdyta

Siekiant tinkamai įgyvendinti viešųjų pirkimų principus bei skatinti tiekėjų konkurenciją, pirkimų organizavimo tvarką reglamentuojančiame teisės akte apibrėžti išskirtines aplinkybes, kurioms esant pirkimas neskelbiamos apklausos būdu galėtų būti atliekamas kreipiantis tik į vieną tiekėją

Naujame Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos apraše, patvirtintame 2019-06-14 direktoriaus įsakymu, apibrėžtos konkrečios aplinkybės, leidžiančios pirkimą atliekant neskelbiamos apklausos būdu kreiptis tik į vieną tiekėją; aprašas papildytas nuostatomis dėl pirkimų iniciatorių atsakomybės už sutarčių vykdymą ir priežiūrą

Įvykdyta

Imtis priemonių, užtikrinančių, kad vykdant viešojo pirkimo sutartis būtų laikomasi pirkimo dokumentuose ir pirkimo sutartyse numatytų sąlygų dėl sutarties trukmės ir pirkimo apimčių

 

II.             Kitų ankstesniais metais teiktų rekomendacijų stebėsenos rezultatai

Stebimos rekomendacijos

 (aprašymas)

Subjektai, kuriems teikta rekomendacija

Stebėsenos rezultatai

Įvykdytų (vykdomų) ir neįvykdytų rekomenda-cijų skaičius

Savivaldybės 2015 m. konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių, lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo VSS grupės finansinis ir teisėtumo auditas (1 vnt., iš jų: įvykdyta – 0, vykdoma – 1)

Vykdyti vietinės reikšmės kelių teisinės registracijos strategiją

Utenos rajono savivaldybės administracija

Vykdant numatytą strategiją, atliekama kelių teisinė registracija (numatoma vykdymo pabaiga 2026-12-31)

Vykdoma 

(vykdymas bus toliau stebimas)

Savivaldybės 2017 m. konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių, lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo VSS grupės finansinis ir teisėtumo auditas (1 vnt., iš jų: įvykdyta – 1)

Ištaisyti ilgalaikio turto apskaitos klaidas

Utenos rajono Užpalių gimnazija

Rekomendacijos vykdymo vertinimas atliktas 2018 m. konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio audito procedūrų subjekte metu. Neatitikimai ilgalaikio turto apskaitos srityje nenustatyti, todėl laikoma, kad  rekomendacija įvykdyta

Įvykdyta

UAB „Utenos autobusų parkas“ veiklos auditas (2017 m.)  (5 vnt., iš jų: įvykdyta – 1, vykdoma – 4, kurių įvykdymo vertinimas bus atliekamas 2020 m.)

Teisės aktų nustatyta tvarka rengiant sutarties dėl viešųjų paslaugų teikimo sąlygas,   atsižvelgti į visus rodiklius, reikalingus vežėjo nuostolių kompensacijos dydžio apskaičiavimui 

Utenos rajono savivaldybės administracija

Pateikta informacija, kad bus parengtas  Sutarties projektas, atsižvelgiant į visus rodiklius, reikalingus vežėjo nuostolių kompensacijų  dydžio apskaičiavimui.

Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos sutartis nebuvo sudaryta.

Vykdoma 

(vykdymas bus stebimas 2020 m.)

Išanalizavus bendrovės darbuotojų faktiškai vykdomas funkcijas ir jų apimtis bei įvertinus kiekvienos pareigybės ir/ar pareigybių skaičiaus poreikį,  priimti sprendimą dėl pareigybių optimizavimo

UAB „Utenos autobusų parkas“

Procesai dėl pareigybių optimizavimo bendrovėje vykdomi. Po atitinkamų pakeitimų, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, lyginant su 2017 metais, vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius bendrovėje sumažėjo nuo 61 iki 57. Tačiau Eksploatacijos ir Ekonomikos-finansų tarnybų darbuotojų pareigybės iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos nebuvo tikslintos, todėl laikoma, kad rekomendacija nėra galutinai įvykdyta.

Vykdoma 

(vykdymas bus stebimas 2020 m.)

Vidaus teisės aktais aiškiai reglamentuoti Bendrovės valdymo ir darbo organizavimo procesus bei užtikrinti nuolatinį pokyčių sekimą ir analizę

UAB „Utenos autobusų parkas“

Atlikti dispečerinės ir siuntų skyriaus perkėlimo darbai; 2020 m. I-ą pusm., priklausomai nuo viešųjų pirkimų bei vidaus sandorių rezultatų, bus peržiūrimi darbo organizavimo procesai.

Vykdoma 

(vykdymas bus stebimas 2020 m.)

Bendrovės darbuotojų pareiginių atlyginimų ir valandinių  įkainių, didesnių už Vyriausybės patvirtintus minimalius dydžius, kitimą sieti su veiklos rezultatais, o ne su minimalaus mėnesinio atlyginimo ir minimalaus valandinio atlygio didėjimu

UAB „Utenos autobusų parkas“

Patvirtinta nauja Darbo užmokesčio sistema, kurioje numatyta pastovioji ir kintamoji darbo užmokesčio dalis, tačiau joje nenumatyta, kad darbo užmokesčio  kintamoji dalis priklauso nuo veiklos rezultatų. Minėtą sistemą planuojama atnaujinti 2020 metais.

Vykdoma 

(vykdymas bus stebimas 2020 m.)

Peržiūrėti vykdomas pirkimo-pardavimo sutartis ir teisės aktų nustatyta tvarka nutraukti sutartis, kurios sudarytos ir/ar vykdomos, pažeidžiant viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nuostatas

UAB „Utenos autobusų parkas“

Priėmus į darbą viešųjų pirkimų specialistą (2019-01-11 darbo sutartis), nutrauktos sutartys, kurios buvo sudarytos nesilaikant viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nuostatų, pvz.: atlikus viešuosius pirkimus, sudaryta nauja sutartis dėl dyzelinių degalų į talpyklas pirkimo.

Įvykdyta

_______________________

 

 [1] Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 9 dalies 3 punktas.

[2] Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 103 straipsnis, Strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijos, patvirtintos LRV 2014 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1435 „Dėl strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijų patvirtinimo“.

[3] Utenos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos planas, patvirtintas Utenos rajono savivaldybės kontrolieriaus 2018 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. Į-10, plano projektui pritarta Utenos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2018 m. spalio 25 d. posėdžio protokolu Nr. T5-5; planas patikslintas Utenos rajono savivaldybės kontrolieriaus 2019 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. Į-2, plano tikslinimo projektui pritarta Utenos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2019 m. rugsėjo 25 d. posėdžio protokolu Nr. T5-03 (2019 m. veiklos planas buvo keičiamas išorės veiklos auditų atlikimo ir jų priežiūros dalyje, papildomai įtraukiant Utenos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių pastatų ir patalpų valdymo veiklos auditą, auditas suplanuotas, atsižvelgiant į Tarnybos ir Valstybės kontrolės pasirašytą 2019-09-12 bendradarbiavimo susitarimą Nr. BS-44/1(19).

[4] Utenos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. TS-10 „Dėl Utenos rajono savivaldybės kontrolieriaus tarnybos pareigybių skaičiaus“ 1 punktu Utenos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai patvirtinti 3 etatai.

[5] Utenos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos struktūra, patvirtinta Utenos rajono savivaldybės kontrolieriaus 2015 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. Į-6 „Dėl Utenos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos struktūros  patvirtinimo“.

[6] Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimas Nr. TS-10 „Dėl patalpų perdavimo patikėjimo teise Utenos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai“; 2014 m. sausio 31 d. Savivaldybės turto, perduoto valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, perdavimo ir priėmimo aktas Nr. TPP-10/FVID-11.

[7] Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo prioritetų sąrašas, patvirtintas LRV 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1175 (LRV 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1295 redakcija).

[8] Valstybės kontrolės ir Utenos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos bendradarbiavimo susitarimas 2019 m. rugsėjo 12 d. Nr. BS-44/1(19).

[9] Savivaldybės nekilnojamojo turto auditas bus baigtas 2020 m. II-ą ketvirtį.

[10] 2019 m. spalio 14 d. Utenos rajono savivaldybėje, 2019 m. gruodžio 12 d. Zarasų rajono savivaldybėje.

[11] Išlaidos kopijavimo popieriui ir spausdintuvų toneriams 2018 m. sudarė 380 Eur, 2019 m. – 250 Eur.

 

[12] Utenos Dauniškio gimnazija, Utenos Kultūros centas, Utenos kraštotyros muziejus, Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka,  Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namai,  Utenos r. Sudeikių daugiafunkcis centras, Utenos daugiafunkcis sporto centras.

[13] Audito išvada „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2018 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio“, 219 m. liepos 15 d. Nr. IŠ-4.

[14] Utenos Vyturių progimnazija, Utenos r. Daugailių pagrindinė mokykla, Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namai, Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka, Utenos Dauniškio gimnazija, Utenos kultūros centas, Utenos Krašuonos progimnazija, Utenos vaikų ir jaunimo užimtumo centras.

[15] Utenos Vyturių progimnazija, Utenos Rapolo Šaltenio progimnazija, Utenos r. Daugailių pagrindinė mokykla, Utenos vaikų ir jaunimo užimtumo centras, Utenos Krašuonos progimnazija, Utenos Adolfo Šapokos gimnazija, Utenos rajono savivaldybės administracija.

[16] Utenos Vyturių progimnazija, Utenos Rapolo Šaltenio progimnazija, Utenos Krašuonos progimnazija, Utenos Dauniškio gimnazija, Utenos rajono Užpalių gimnazija,  Utenos vaikų lopšelis-darželis „Voveraitė“, Utenos vaikų lopšelis-darželis „Želmenėlis“, Utenos vaikų lopšelis-darželis „Šaltinėlis“, Utenos vaikų lopšelis-darželis „Gandrelis“,  Utenos mokykla-vaikų darželis „Varpelis“, Utenos rajono socialinių paslaugų centras, Utenos r. Daugailių pagrindinė mokykla, Utenos r. Saldutiškio pagrindinė mokykla, Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namai, Utenos kraštotyros muziejus, Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka, Utenos r. Sudeikių daugiafunkcis centras, Utenos vaikų ir jaunimo užimtumo centras, Utenos šeimos ir vaiko gerovės centras..

[17] Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu ir Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. TS-34, savivaldybės ir biudžetinių įstaigų įsiskolinimas (mokėtinos sumos, išskyrus sumas paskoloms grąžinti) metų pabaigoje turėjo būti ne didesnis už įsiskolinimą metų pradžioje.

[19] UAB „Utenos šilumos tinklai“, UAB „Utenos vandenys“, UAB „Utenos komunalininkas“, UAB „Utenos butų ūkis“.

[21] Lietuvos Respublikos 2019 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

[22] Audito išvada „Dėl Utenos rajono savivaldybės galimybės imti ilgalaikę dešimties metų laikotarpiui iki 538 tūkst. Eur paskolą paimtoms paskoloms grąžinti“, 2019 m. kovo 19 d. Nr. IŠ-1; audito išvada „Dėl Utenos rajono savivaldybės galimybės imti ilgalaikę iki 1000 tūkst. Eur paskolą LR finansų ministro nustatyta tvarka atrinktiems projektams finansuoti “, 2019 m. birželio 20 d. Nr. IŠ-3

[23] Audito išvada „Dėl Utenos rajono savivaldybės skolinimosi finansinio pagrįstumo, gaunant trumpalaikę iki 1000 tūkst. Eur paskolą iš Valstybės biudžeto laikinam pajamų trūkumui padengti“, 2019 m. kovo 19 d. Nr. IŠ-2

[25] Utenos rajono savivaldybės kontrolieriaus 2019 m. rugpjūčio 27 d. pavedimas Nr. PV-4 atlikti Savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo finansinio ir teisėtumo auditą. Audito pabaiga 2020 m. liepos mėn.

[26] Utenos rajono savivaldybės kontrolieriaus 2019 m. rugsėjo 16 d. pavedimas Nr. PV-5 atlikti Utenos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto: pastatų, patalpų ir jų dalių, auditą. Audito pabaiga 2020 m. balandžio mėn.

[27] Utenos rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginis veiklos planas, patvirtintas Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. TS-6 (su vėlesniais pakeitimais).

[28] Utenos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2018 metų veiklos ataskaitos Nr. A-1 3, 4 ir 5 priedai.

[29] Tarpiniai biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai turi būti pateikti atitinkamai iki balandžio, liepos ir spalio 15 dienos, metinis rinkinys – iki kitų metų sausio 20 d.; tarpiniai finansinių ataskaitų rinkiniai per 50 kalendorinių dienų, pasibaigus tarpiniam ataskaitiniam laikotarpiui, metinis rinkinys  - LR Finansų ministerijos nustatytais terminais.

[30] 2019-12-23 Nr. (3.20E)S-3142

[31] UAB „Utenos vandenys“ 2019-12-31 raštas Nr. SD-1560.

[32] Ten pat.

Į pradžią