Utenos rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. AĮ-489 2020-05-07
Padalinys: UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
Dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus <br> 2018 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. AĮ-369 „Dėl Utenos rajono savivaldybės gamtosauginės veiklos projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS

2018 M. BALANDŽIO 6 D. ĮSAKYMO NR. AĮ-369 „DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS GAMTOSAUGINĖS VEIKLOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. gegužės 7 d. Nr. AĮ-489

Utena

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 5 dalimi: 

1.        Pakeičiu Utenos rajono savivaldybės gamtosauginės veiklos projektų finansavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. AĮ-369 „Dėl Utenos rajono savivaldybės gamtosauginės veiklos projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2019 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. AĮ – 239, 2020 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. AĮ - 330 redakcijos):

1.1.  Pakeičiu 4 priedo 16 punktą ir jį išdėstau taip:

,,16. Komisijos nariai balais vertina projektus. Remiami tie projektai, kurių vertinimo balų vidurkis didesnis arba lygus 45. Projektai, kuriems skirta mažiau nei 45 balų, nefinansuojami.“

1.2.  Pakeičiu 4 priedo  17 punktą ir jį išdėstau taip:

,,17. Projekto paraiškos vertinamos pagal Projekto paraiškos vertinimo formoje nurodytus skirti galimus balus.“

1.3.  Pakeičiu 4 priedo  2 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2.   Nurodau, kad šis įsakymas turi būti paskelbtas Teisės aktų registre ir savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt.

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja,

pavaduojanti administracijos direktorių                                                                  Zita Ringelevičienė

 

______________


Ekspertų komisijos darbo reglamento

2 priedas

 

PROJEKTO PARAIŠKOS VERTINIMO FORMA

 

Organizacijos pavadinimas:

 

Projekto pavadinimas:

 

Projekto Nr.:

 

Projekto vertinimas

Taip – 5 (penki) balai, ne – 0 (nulis) balų, iš dalies – 2 (du) balai.

 

Projekto vertinimo kriterijai

Skiriami balai

1.

Projekto atitikimas prioritetinėms remiamoms veikloms

 

2.

Projekto atitikimas tiksliniams prioritetams (nepaskelbus tikslinių prioritetų punktas nepildomas)

 

3.

Projekto aktualumas:

 

3.1

Projektas padeda spręsti aktualias Utenos rajonui aplinkosaugos problemas?

 

3.2.

Ar numatoma projekto veikla yra naudinga, aktuali visuomenei?

 

3.3

Ar aiškiai įvardytos sprendžiamos aplinkosauginės problemos?

 

3.4

Ar pasiūlymas yra aktualus, atsižvelgiant į konkrečios tikslinės grupės poreikius?

 

4

Projekto įgyvendinimas:

 

4.1

Ar projekto tikslas yra konkretus?

 

4.2

Ar projekto uždaviniai yra konkretūs ir įgyvendinami?

 

4.3

Ar nuoseklus ir gerai parengtas projektų veiklų įgyvendinimo planas?

 

5

Turimi žmogiškieji ir materialiniai ištekliai projekto veiklai įgyvendinti:

 

5.1

Ar projektą vykdysiančios organizacijos patirtis, materialinė bazė yra pakankami projektui įgyvendinti ir rezultatams pasiekti?

 

5.2

Ar projektą projekto vykdytojų kvalifikacija, patirtis yra pakankami projektui įgyvendinti ir rezultatams pasiekti?

 

6.

Reikalingų lėšų pagrindimas. (Ar projekto biudžetas pagrįstas ir realus, visos numatytos išlaidos yra ekonomiškai naudingiausios ir būtinos projektui įgyvendinti?)

 

7.

Projekto veiklų, įgyvendinus projektą, prieinamumas, pasiekiamumas:

 

7.1

Ar aiškiai įvardyta, kaip bus pasiekti projekto rezultatai?

 

7.2

Ar sukurti produktai bus pasiekiami konkrečioms tikslinėms grupėms, kurioms ir buvo skirtas projektas?

 

8.

Projekto viešinimas ir jo efektyvumas

(Jeigu išlaidos viešinimo priemonėms sudaro iki 5 proc. projekto vertės – 5 balai; ≥ 5 iki 10 proc. projekto vertės – 4 balai; ≥ 10 iki 20 proc. projekto vertės – 3 balai; ≥ 20 iki 25 proc. projekto vertės – 2 balai; ≥ 25 proc. projekto vertės – 1 balas)

 

9.

Kiti finansavimo šaltiniai

(Ar projektui įgyvendinti yra numatytas papildomas finansavimas iš kitų šaltinių?

Jeigu numatytas papildomas finansavimas  ≥ 30 proc. - 5 balai; 29 - 15 proc. - 4 balai; 14 - 5 proc. - 3 balai; 4 – 1 proc. – 2 balai; 0 proc. – 0 balas)

 

 

IŠ VISO:

 

 

II. Rekomenduojama skirti suma:

Eksperto komentaras arba atskira nuomonė, vertinimas/išvada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksperto vardas, pavardė, parašas _______________________________________

 

 

 

 

 

Į pradžią