Utenos rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. AĮ-487 2020-05-07
Padalinys: UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO VIETOVĖS LYGMENS TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO (DETALIOJO PLANO) KEITIMUI RENGTI

 

 

Herbas1

 

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO VIETOVĖS LYGMENS TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO (DETALIOJO PLANO) KEITIMUI RENGTI

 

2020 m. gegužės 7 d.  Nr. AĮ-487

Utena

 

              Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 5 dalimi ir 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 25 straipsnio 2 dalimi ir Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 258, 271 punktais bei atsižvelgdama į Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 4 d. įsakymą Nr. AĮ-472 „Dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano) keitimo organizavimo ir planavimo tikslų nustatymo“:

1.        Tvirtinu planavimo darbų programą vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano), patvirtinto Utenos rajono tarybos 1999 m. kovo 30 d. 28-ojo posėdžio sprendimu „Dėl detaliųjų planų patvirtinimo“, keitimui rengti (pridedama).

2.        Nurodau, kad šis įsakymas turi būti paskelbtas Utenos rajono savivaldybės administracijos patalpose, savivaldybės interneto svetainėje (www.utena.lt), Utenos miesto seniūnijos skelbimų lentoje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

3.        Nurodau, kad šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja,                                                            Zita Ringelevičienė

pavaduojanti administracijos direktorių

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    PATVIRTINTA              

                                                                                          Utenos rajono savivaldybės administracijos

                                                                                          direktoriaus 2020 m. gegužės           d.

                                                                                          įsakymu Nr. AĮ-

 

 

PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA VIETOVĖS LYGMENS TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO (DETALIOJO PLANO) KEITIMUI RENGTI

 

 

1.        Planavimo dokumentas – Detaliojo plano, patvirtinto Utenos rajono tarybos 1999 m. kovo 30 d. 28-ojo posėdžio sprendimu „Dėl detaliųjų planų patvirtinimo“, keitimas.

2.        Planuojamos teritorijos plotas – 1,9533 ha.

3.        Planavimo organizatorius -  Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius.

4.        Detaliojo plano keitimo rengėjas – pasirenka planavimo iniciatoriai.

5.        Planavimo tikslai:

5.1.  žemės sklypo (kadastro Nr. 8270/0010:46 Utenos m. k. v.), esančio Pramonės g. 9, Utenos m. padalijimas į du atskirus sklypus;

5.2.  vienos sklypo žemės naudojimo būdo keitimas iš susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų objektų teritorijos į pramonės ir sandėliavimo objektų teritoriją;

5.3.  teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas žemės sklypuose.  

6.        Planavimo uždaviniai:

6.1.  pakeisti žemės sklypo naudojimo būdą;

6.2.  nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus;

6.3.  nustatyti ir / ar patikslinti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;

6.4.  pagal poreikį numatyti servitutus;

6.5.  numatyti ir / ar patikslinti susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų koridorius.

7.              Planavimo pagrindas:

7.1.        Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 16 d. įsakymas Nr. AĮ-277 „Dėl pritarimo iniciatorių pateiktam pasiūlymui dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano) keitimo“;

7.2.        Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 4 d. įsakymas Nr. AĮ-472 „Dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano) keitimo organizavimo ir planavimo tikslų nustatymo“.

8.              Detaliojo plano keitimo sprendiniai rengiami vadovaujantis teisės aktais:

8.1.        Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu;

8.2.        Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“;

8.3.        Teritorijų planavimo sąlygų išdavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. D1-262 „Dėl Teritorijų planavimo sąlygų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

8.4.        Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo“;

8.5.        Teritorijų planavimo normomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-7 „Dėl Teritorijų planavimo normų patvirtinimo“;

8.6.        Kitais galiojančiais teisės norminiais aktais.

9.              Planuojamoje teritorijoje galioja šie teritorijų planavimo dokumentai:

9.1.        Utenos miesto teritorijos bendrasis planas, patvirtintas Utenos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. TS-276 „Dėl Utenos miesto teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ (2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. TS-225 redakcija).

10.          Atliekami tyrimai ir galimybių studijos – atlikti, jeigu bus nurodyta institucijų išduotose teritorijų planavimo sąlygose.

11.          Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) atlikimo būtinumas – nebus atliekamas.

12.          Atviro konkurso geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti rengimas – atviras konkursas nerengiamas.

13.          Teritorijos vystymo koncepcijos rengimas – koncepcijos rengimas nebūtinas, gali būti rengiama planavimo iniciatorių pasirinkimu.

14.          Keičiamame detaliajame plane nustatomi papildomi reikalavimai ar kiti teritorijos naudojimo reglamentai – detaliojo plano keitimas rengiamas vadovaujantis institucijų išduotomis teritorijų planavimo sąlygomis ir jose nurodytais reikalavimais bei teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais. 

15.          Detaliojo plano keitimo rengimo etapai – parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.

16.          Teritorijų planavimo sąlygos – dėl planavimo sąlygų pateikimo kreiptis į institucijas, nurodytas Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse bei institucijas, kurios yra suderinusios keičiamą detalųjį planą.

17.          Viešinimo procedūrų užtikrinimas – viešinimo procedūras Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu organizuoja detaliojo plano keitimo rengimo iniciatoriai.

18.          Planavimo terminai – kol galioja institucijų išduotos teritorijų planavimo sąlygos.

 

                              _____________________________

 

 

 

 

Į pradžią