Vilkaviškio r. savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Keičiantis Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. B-TS-1183 2018-08-31
Padalinys: VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠEIMOS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

vilk_herb

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SpREndimas

DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠEIMOS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2018 m. rugpjūčio 31 d. Nr. B-TS-1183

Vilkaviškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, Lietuvos Respublikos šeimos stiprinimo įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2015-10-30 sprendimu Nr. B-TS-186 patvirtinto Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 196–201 punktais ir atsižvelgdama į delegavimo raštus, Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1.    Neteko galios.

      2019 m. spalio 25 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. B-TS-217 redakcija

 

2.    Patvirtinti Vilkaviškio rajono savivaldybės šeimos komisijos nuostatus (pridedama).

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                    Algirdas Neiberka          

______________

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Vilkaviškio rajono savivaldybės

tarybos 2018 m. rugpjūčio 31 d.

sprendimu Nr. B-TS-1183

 

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠEIMOS KOMISIJOS NUOSTATAI

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Vilkaviškio rajono savivaldybės šeimos komisijos (toliau – Komisija) nuostatai reglamentuoja prie Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos (toliau – Savivaldybės taryba) veikiančios Komisijos funkcijas, teises, darbo organizavimo ir sprendimų priėmimo tvarką bei kitus su Komisijos veikla susijusius klausimus.

2.    Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos šeimos stiprinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vaiko teisų apsaugos pagrindų įstatymu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais ir Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

3.    Vykdydama savo veiklą Komisija bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybės institucijomis ir įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, kurios dirba su šeimomis ar joms atstovauja.

 

 

II SKYRIUS

KOMISIJOS TIKSLAS IR FUNKCIJOS

 

4. Komisijos tikslas – padėti įgyvendinti savivaldybės funkcijas stiprinant šeimos politiką savivaldybėje ir stiprinti bendradarbiavimą ir koordinavimą tarp savivaldybės institucijų ar įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su šeimomis ar joms atstovaujančių.

5. Siekdama įgyvendinti savo veiklos tikslą, Komisija vykdo šias funkcijas:

5.1. analizuoja, stebi ir vertina savivaldybės teisės aktų, turinčių įtakos šeimų padėčiai savivaldybėje, rengimą ir įgyvendinimą ir teikia Savivaldybės tarybai pasiūlymus dėl:

5.1.1. šeimos stiprinimo prioritetų nustatymo savivaldybėje;

5.1.2. šeimos stiprinimo programų ir priemonių savivaldybės strateginiuose plėtros ir veiklos planuose numatymo;

5.1.3. šeimų organizacijų ir su šeimomis dirbančių organizacijų veiklos rėmimo;

5.1.4. kompleksiškai teikiamos pagalbos šeimai organizavimo ir prevencinių priemonių skatinimo;

5.1.5. aktualių šeimoms klausimų sprendimo;

5.1.6. telkimo bendram darbui savivaldybės institucijų ar įstaigų ir šeimų organizacijų bei su šeimomis dirbančių organizacijų, jų bendradarbiavimo skatinimo, stiprinimo, tobulinimo;

5.1.7. viešųjų paslaugų šeimoms prieinamumo ir efektyvumo gerinimo;

5.1.8. kitų šeimoms aktualių klausimų;

5.2. teikia savivaldybės institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl veiksmų kuriant šeimai palankią aplinką savivaldybėje tobulinimo;

5.3. informuoja visuomenę apie Komisijos tikslus ir veiklą;

            5.4. kartą per metus teikia veiklos ataskaitą Savivaldybės tarybai;

            5.5. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

 

 

III SKYRIUS

KOMISIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

 

6.  Komisijos nariai, įgyvendindami Komisijai pavestas funkcijas, turi teisę:

6.1. dalyvauti savivaldybės tarybos, savivaldybės institucijų sudarytų darbo grupių ir komisijų posėdžiuose, kuriuose svarstomi su šeima susiję klausimai;

6.2. gauti iš valstybės ir savivaldybės administracijos padalinių, skyrių, kitų įstaigų bei organizacijų informaciją bei dokumentus, kurių reikia nuostatuose numatytoms Komisijos funkcijoms vykdyti;

6.3. kviesti į savo posėdžius valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų, nevyriausybinių organizacijų ir kitų įstaigų atstovus, nepriklausomus ekspertus;

6.4. dalytis patirtimi su kitų savivaldybių šeimos komisijomis, komitetais ir tarybomis;

6.5. bendradarbiauti su kitomis savivaldybėje veikiančiomis įstaigomis ir organizacijomis,  dirbančiomis su šeimomis.

7. Komisijos nariai, vykdydami Komisijai pavestas funkcijas, privalo:

7.1. dalyvauti Komisijos posėdžiuose. Jei dėl pateisinamų priežasčių negali dalyvauti, privalo pranešti Komisijos pirmininkui ar sekretoriui apie nedalyvavimą;

7.2. laikytis konfidencialumą ir duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų;

7.3. teikti visą turimą informaciją, reikalingą Komisijos funkcijoms vykdyti;

7.4. būti objektyvūs, nešališki, gerbti posėdžiuose dalyvaujančių asmenų teises.

 

 

IV SKYRIUS

KOMISIJOS SUDARYMAS IR DARBO ORGANIZAVIMAS

 

8. Komisijos sudėtį ir nuostatus tvirtina Savivaldybės taryba jos kadencijos laikotarpiui.

9. Komisija gali būti sudaroma iš Savivaldybės tarybos narių, Savivaldybės administracijos specialistų, bendruomenių organizacijų atstovų, ekspertų, gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovų, organizacijų atstovų, dirbančių su šeimomis.

10. Komisija susideda iš Komisijos  pirmininko, pirmininko pavaduotojo, sekretoriaus ir narių.

11. Komisijos priminko kandidatūrą Savivaldybės tarybai teikia meras. 

12. Pirmininko pavaduotoją ir sekretorių Komisija iš savo narių išsirenka pirmojo posėdžio metu.

13. Komisijos posėdžiai yra atviri, juose gali dalyvauti svarstomais klausimais suinteresuoti ir kviestiniai asmenys.

14. Pagrindinė Komisijos veiklos forma yra posėdžiai. Prireikus gali būti organizuojami išvažiuojamieji posėdžiai arba pasitarimai.

15. Komisijos posėdžiai šaukiami prireikus, bet ne rečiau kaip kas 6 mėnesiai. Posėdžius šaukia Komisijos pirmininkas, kai jo nėra, – pirmininko pavaduotojas.

16. Komisijos darbui vadovauja Komisijos pirmininkas, kai jo nėra, – pirmininko pavaduotojas.

17. Komisijos pirmininkas:

17.1. nustato Komisijos posėdžio laiką ir vietą;

17.2. vadovauja Komisijos veiklai ir pirmininkauja posėdžiams;

17.3. organizuoja Komisijos darbą ir atsako už jai pavestų funkcijų vykdymą;

17.4. pasirašo Komisijos posėdžio protokolus, kitus dokumentus, susijusius su Komisijos veikla;

17.5. kontroliuoja Komisijos pasiūlymų ir išvadų pateikimą savivaldybės tarybai, kitoms savivaldybės institucijoms ir įstaigoms;

17.6. veikia Komisijos vardu, atstovauja jai Savivaldybės taryboje, kitose institucijose ir organizacijose arba įgalioja tai daryti kitus Komisijos narius;

17.7. prireikus duoda pavedimus kitiems Komisijos nariams.

18. Komisijos sekretorius:

18.1. suderinęs su Komisijos pirmininku informuoja Komisijos narius apie posėdžio laiką, vietą ir pateikia posėdžio darbotvarkę;

18.2. parengia ir pateikia Komisijai būtinus dokumentus svarstomu klausimu;

18.3. rašo posėdžio protokolą;

18.4. pasirašo Komisijos posėdžio protokolą;

18.5. organizuoja Komisijos pasiūlymų ir išvadų pateikimą savivaldybės tarybai, kitoms savivaldybės institucijoms ir įstaigoms;

18.6. vykdo kitus Komisijos pirmininko pavedimus Komisijos posėdžio rengimo klausimais.

19. Komisija sprendimus priima posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemiamą balsą turi Komisijos pirmininkas.

20. Komisijos sprendimai įforminami Komisijos posėdžių protokolais. Protokolai sutvarkomi ne vėliau kai per 10 darbo dienų po Komisijos posėdžio. Komisijos protokole turi būti nurodytos esminės klausimo nagrinėjimo aplinkybės, taip pat nurodyta posėdžio data, protokolo eilės numeris, posėdžio dalyviai, svarstomų klausimų eilės numeriai ir pavadinimai, pasisakę asmenys, priimtas siūlymas, balsavimo rezultatai ir posėdžių dalyvių atskiros nuomonės.

21. Komisijos sprendimai teikiami suinteresuotiems asmenims ir Komisijos pirmininko pavedimu skelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

            22. Komisijos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 komisijos narių. Sprendimai yra priimami atviru balsavimu, paprasta balsų dauguma.

 

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

            23. Komisijos protokolai ir kiti dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

            24. Komisijos nuostatai gali būti keičiami, papildomi pasikeitus norminiams teisės aktams Savivaldybės tarybos sprendimu.

             

 

______________________

 

Į pradžią