Vilkaviškio r. savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. B-TS-1388 2019-03-29
Padalinys: VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO

vilk_herb

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SpREndimas

 

DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

2019 m. kovo 29 d. Nr. B-TS-1388

Vilkaviškis

 

 


               Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 18 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 13 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 17 straipsniu, 48 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. A1-257 „Dėl Užimtumo didinimo programų rengimo ir jų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Užimtumo didinimo programų rengimo ir jų finansavimo tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. A1-741 „Dėl valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2019 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“, Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

   Patvirtinti Vilkaviškio rajono savivaldybės 2019 metų užimtumo didinimo programą (pridedama).

   Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                    Algirdas Neberka

______________

 

 

                                                                                 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    PATVIRTINTA

                                                                                    Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos

2019 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. B-TS-  1388

 

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS UŽIMTUMO DIDINIMO 2019 METŲ PROGRAMA

 

I. ĮVADAS

 

 1. Vilkaviškio rajono savivaldybės 2019 metų užimtumo didinimo programa (toliau – Programa) parengta siekiant kompleksiškai spręsti šiuo metu itin aktualias gyventojų užimtumo problemas, sutelkiant Vilkaviškio rajono savivaldybę (toliau – Savivaldybė), Užimtumo tarnybos prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kauno klientų aptarnavimo departamento Vilkaviškio skyrių, socialinius partnerius ir nevyriausybines organizacijas.

2. Savivaldybės užimtumo didinimo programa – programa, kurią rengia Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybės administracija) ir patvirtina Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba (toliau – Savivaldybės taryba), siekdama didinti gyventojų užimtumą, kurios įgyvendinimą finansuoja iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto tikslinių dotacijų.

3. Programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. A1-257 patvirtintu Užimtumo didinimo programų rengimo ir jų finansavimo tvarkos aprašu, siekiant užtikrinti Savivaldybei Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 18 punktu priskirtos valstybinės funkcijos (dalyvavimas rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones bei gyventojų užimtumo programas) vykdymą.

4. Programos parengimą lėmė:

4.1. poreikis mažinti ilgalaikį nedarbą ir skurdą. Su sunkumais darbo rinkoje susiduria žemą išsilavinimą turintys asmenys, kuriems sunku vietinėje darbo rinkoje rasti turimą kompetenciją atitinkantį darbą. Ypač sudėtinga į darbo rinką integruoti skurdo ir socialinės atskirties riziką patiriančius asmenis, nes jie ilgą laiką būna ekonomiškai neaktyvūs, praradę darbinius įgūdžius, kvalifikaciją ar socialinius gebėjimus arba jų neturintys. Dėl ilgalaikio nedarbo bedarbiai praranda motyvaciją dirbti, tampa socialiai atskirtais nuolatiniais socialinės paramos gavėjais;

4.2. poreikis skatinti ieškančius darbo asmenis aktyviai prisidėti prie bendruomenės gerovės kūrimo bei didinti jų darbinę motyvaciją.

5. Programos tikslas – pasiekti kuo didesnį gyventojų užimtumą, kad kiekvienas gyventojas galėtų rasti turimą kvalifikaciją atitinkantį darbą ir užsitikrinti tinkamą pragyvenimo lygį. Šio tikslo siekiama, nes, įvertinus tai, kad visuomenė senėja, trūksta kvalifikuotų darbuotojų, emigracija mažina šalies darbo jėgos potencialą, būtina sutelkti visus darbingo amžiaus Lietuvos gyventojus, skatinti juos aktyviai dalyvauti ekonominėje veikloje, integruotis į darbo rinką ir kuo ilgiau joje išlikti.

6. Tikslui įgyvendinti iškeltas uždavinys – laisvus darbo išteklius integruoti į darbo rinką ir joje išlaikyti.

7. Šiam uždaviniui įgyvendinti rengiama Programa.

8. Programa atitinka Vilkaviškio rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano, patvirtinto Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. B-TS-1332, 1 strateginio tikslo „Didinti viešųjų teritorijų patrauklumą gyventojams ir verslui, gerinti kaimo vietovių gyvenimo kokybę bei remti nevyriausybines organizacijas“ 4 programos „Nevyriausybinių organizacijų rėmimo, turizmo ir verslo plėtros, projektų valdymo programa“ 4 tikslo „Didinti visuomenės aktyvumą bei užimtumą“ 1 uždavinio „Sudaryti palankias sąlygas nevyriausybinių organizacijų veiklai“ priemonę 04.01.03 „Užimtumo didinimo programa“.

 

 

 

II. BŪKLĖS ANALIZĖ

 

9. 2018 m. pradžioje Vilkaviškio rajone gyveno 36 108 gyventojai, tai sudaro 25,55 proc. visų Marijampolės apskrityje gyvenančių gyventojų arba 1,28 proc. visų Lietuvos Respublikos gyventojų. Vilkaviškio rajone 1 000 vyrų tenka 1 107 moterys.

Pagal gyventojų skaičių Vilkaviškio rajono savivaldybė užima antrąją vietą tarp Marijampolės apskrities savivaldybių.

              10. Demografinė padėtis: Vilkaviškio rajono savivaldybėje, kaip ir visoje Lietuvos Respublikoje, mažėja bendras gyventojų skaičius.  

              11. Nedarbo lygis procentais nuo darbingo amžiaus gyventojų 2018  m. rugsėjo 28 d.:

              11.1. Lietuvos Respublikoje – 7,1;

              11.2. Užimtumo tarnybos prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kauno klientų aptarnavimo departamento Vilkaviškio skyriaus aptarnaujamoje teritorijoje – 8,3.

              12. Nedarbo lygis procentais nuo darbingo amžiaus gyventojų 2018 m. rugpjūčio 1 d. Vilkaviškio rajono savivaldybėje – 9,3:

              12.1. Vilkaviškio miesto seniūnijoje – 7,6;

              12.2. Šeimenos seniūnijoje – 7,8;

              12.3. Pilviškių seniūnijoje – 7,7;

              12.4. Klausučių seniūnijoje – 6,6;

              12.5. Kybartų seniūnijoje – 9,5;

              12.6. Virbalio seniūnijoje. – 13,1;

              12.7. Gižų seniūnijoje – 4,0;

              12.8. Keturvalakių seniūnijoje – 5,5;

              12.9. Bartninkų seniūnijoje – 7,6;

              12.10. Gražiškių seniūnijoje – 4,6;

              12.11. Vištyčio seniūnijoje – 9,6;

              12.12. Pajevonio seniūnijoje – 6,1.

              13. Bedarbių skaičius Vilkaviškio rajono savivaldybėje 2018 m. rugsėjo 1 d.:

              13.1. Vilkaviškio miesto seniūnijoje – 525;

              13.2. Kybartų miesto seniūnijoje ir Kybartų mieste – 411;

              13.3. Virbalio seniūnijoje ir Virbalyje – 123;

              13.4. Pilviškių seniūnijoje – 224;

              13.5. Klausučių seniūnijoje – 116;

              13.6. Gižų seniūnijoje – 21;

              13.7. Keturvalakių seniūnijoje – 52;

              13.8. Bartninkų seniūnijoje – 115;

              13.9. Gražiškių seniūnijoje – 21;

              13.10. Šeimenos seniūnijoje – 271;

              13.11. Vištyčio seniūnijoje – 52;

              13.12. Pajevonio seniūnijoje – 54.

              

III. PASLAUGŲ IR PRIEMONIŲ  PLANAS

 

              14. Programą rengia ir įgyvendina Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija, konsultuodamasi ir bendradarbiaudama su Užimtumo tarnybos prie LR Socialinės apsaugos ir darbo  ministerijos Kauno klientų aptarnavimo departamento Vilkaviškio skyriumi, socialiniais partneriais, vietos bendruomenių atstovais, atstovaujančiais darbo ieškančių asmenų grupių interesams.

15. Vietos bendruomenių gyventojai, dalyvaudami Programoje, galėtų prisidėti prie jų gyvenamojoje teritorijoje įgyvendintų ES projektų, turizmo, poilsio ir laisvalaikio viešųjų erdvių, kitų lankytinų vietų ir objektų, kultūros, sporto, ugdymo, socialinės globos teritorijų priežiūros ir tvarkymo,  kitus darbus gerinančius bendruomenių gyventojų gyvenimo kokybę.

               16. Siekiant sudaryti galimybes aukščiau išvardintų grupių asmenims, nustatyta tvarka įregistruotiems Užimtumo tarnybos prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kauno klientų aptarnavimo departamento  Vilkaviškio skyriuje, greičiau integruotis į darbo rinką ir taip užsidirbti pragyvenimui lėšų bei siekiant sutvarkyti Vilkaviškio rajono savivaldybės bendro naudojimo viešąsias erdves, atlikti kitus laikino pobūdžio visuomenei naudingus darbus, teikiančius naudą vietos bendruomenei, įgyvendinant programą numatomi šie laikino pobūdžio darbai (toliau – Darbai):

16.1 valstybinėje žemėje esančių žaliųjų plotų, gėlynų, želdinių ir kitų viešųjų erdvių valymo ir priežiūros laikino pobūdžio darbai (pakelėse esančių krūmų šalinimas, žolės šienavimas, šiukšlių rinkimas, gėlių sodinimas ir priežiūra, kt.);

16.2. gatvių, kelių, pakelių, pėsčiųjų ir dviračių takų bei kitų visuomenės paskirties rajono teritorijų tvarkymo, apželdinimo ir želdinių priežiūros darbai;

16.3. valstybinėje žemėje esančių vandens telkinių pakrančių, poilsio zonų, maudyklų valymo ir priežiūros laikino pobūdžio darbai;

16.4. istorijos ir kultūros paveldo objektų, valstybinėje žemėje esančių neveikiančių kapinių priežiūros laikino pobūdžio darbai;

16.5. sporto ir turizmo objektų tvarkymo pagalbiniai darbai;

16.6. pagalbiniai darbai teikiant socialines laikino pobūdžio paslaugas asmenims su sunkia negalia ir vienišiems pagyvenusiems asmenims namuose bei socialinės globos įstaigose;

16.7. smulkūs remonto pagalbiniai darbai.

17. Programa bus vykdoma nuo 2019 m. gegužės 1 d. iki 2019 m. gruodžio 15 d.

18. Numatoma, jog įgyvendinant programą, 2019 metais laikino pobūdžio darbus atliks ne mažiau kaip 170 darbo ieškančių asmenų.

19. Programos vidutinė trukmė 1 asmeniui – 4 mėn. su galimybe sutartį pratęsti.  Ieškančio darbo asmens bendra dalyvavimo Programoje trukmė per 12 mėnesių laikotarpį negali būti ilgesnė kaip 6 mėnesiai. Dalyvavimo Programoje trukmė skaičiuojama nuo darbo ieškančio asmens darbo sutartyje laikino pobūdžio  darbams atlikti nurodytos pirmos darbo dienos iki jo atleidimo iš darbo dienos. Ieškančius darbo asmenis dalyvauti Programoje siunčia Užimtumo tarnybos prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kauno klientų aptarnavimo departamento Vilkaviškio skyrius.

20. Programoje galės dalyvauti ieškantys darbo asmenys, įvardyti Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 48 straipsnio 2 dalyje.

21. Darbdavių, pageidaujančių dalyvauti Programoje, atranką vykdo Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta nuolat veikianti Programos darbų įgyvendinimo ir darbdavių atrankos komisija. Darbdaviai, vykdantys veiklą Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje ir pageidaujantys dalyvauti programoje, pateikia paraiškas, vadovaujantis Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintais programos nuostatais, kuriuose nurodoma darbdavių, pageidaujančių dalyvauti programoje, atrankos sąlygos ir tvarka.

22. Programą įgyvendina Vilkaviškio rajono savivaldybės įstaigos, įmonės, organizacijos bei nevyriausybinės ir kitos pelno nesiekiančios organizacijos.

 

 

IV. FINANSAVIMO PLANAS

 

Seniūnija

Pageidaujamas asmenų skaičius

Asmenų skaičius, pagal skirtą finansavimą

(1 žmogus

1 mėnuo)

Lėšų paskirstymas 

Darbo užmokesčio fondas

Administravimas

Iš viso

Bartninkų

12

9

5 625

214

5 839

Gižų

6

6

3 750

143

3 893

Gražiškių

10

8

5 000

190

5 190

Keturvalakių

10

8

5 000

190

5 190

Kybartų

38

26

16 250

618

16 868

Klausučių

10

9

5 625

214

5 839

Pajevonio

10

7

4 375

166

4 541

Pilviškių

14

10

6 250

238

6 488

Šeimenos

40

27

16 875

641

17 516

Vilkaviškio m.

75

43

26 725

984

27 709

Virbalio

10

8

5 000

190

5 190

Vištyčio

12

9

5 625

214

5 839

Iš viso:

247

170

106 100

4 000

110 100

 

23. Vilkaviškio rajono savivaldybė Programą finansuoja iš valstybės biudžeto Savivaldybei skirtų lėšų valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 18 punktą (dalyvavimas rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones bei gyventojų užimtumo programas) 110 100 eurų.

24. Savivaldybė kasmet ne vėliau kaip iki biudžetinių metų pradžios, atsižvelgdama į numatomas skirti valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams lėšas, patvirtina Programą. Jeigu Savivaldybės biudžetas laiku nepatvirtinamas, lėšos Programai finansuoti nuo biudžetinių metų pradžios iki Savivaldybės biudžeto patvirtinimo kiekvieną mėnesį negali viršyti 1/12 praėjusių metų Savivaldybės biudžete Programai skirtų lėšų.

25. Programoje numatytiems darbams atlikti Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija su darbdaviais sudaro tipines dvišales darbų įgyvendinimo ir finansavimo sutartis.

26. Darbdavys su Užimtumo tarnybos prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kauno klientų aptarnavimo departamento Vilkaviškio skyriaus siųstais ieškančiais darbo asmenimis sudaro terminuotas darbo sutartis.

27. Darbdaviui, įdarbinusiam pagal darbo sutartį darbams atlikti Užimtumo tarnybos prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kauno klientų aptarnavimo departamento Vilkaviškio skyriaus siųstus asmenis, už kiekvieną įdarbintą asmenį mokamos šios kompensacijos (tinkamos finansuoti išlaidos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto tikslinių dotacijų):

27.1. darbo užmokesčio kompensacija už įdarbinto asmens faktiškai dirbtą laiką pagal tą mėnesį galiojantį Vyriausybės patvirtintą minimalų valandinį atlygį;

27.2. draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų kompensacija;

27.3. piniginė kompensacija už nepanaudotas atostogas (įskaitant draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų sumą).

28. Nurodytas kompensacijas, įgyvendinant Programą, kurios metu vykdomos valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos, darbdaviams moka Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija (100 procentų). Subsidijai darbo užmokesčiui gauti darbdavys, mėnesiui pasibaigus, iki kito mėnesio 10 dienos pateikia su įdarbintų Užimtumo tarnybos prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kauno klientų aptarnavimo departamento Vilkaviškio skyriaus  siųstų asmenų darbo laiko apskaita ir apmokėjimu susijusius dokumentus:

28.1. darbo laiko apskaitos žiniaraščio išrašą arba kopiją;

28.2. banko išrašą, patvirtintą darbdavio atstovo parašu, darbo sutarčių su įdarbinamaisiais asmenimis kopijas arba kasos išlaidų orderio kopiją, mokėjimus atliekant grynaisiais pinigais;

28.3. darbo užmokesčio priskaičiavimo ir išmokėjimo žiniaraščių pagal kiekvieną seniūniją išrašus arba kopijas.

29. Subsidija darbo užmokesčiui išmokama ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo visų šiame punkte nurodytų dokumentų gavimo dienos.

30. Darbdavys moka likusią darbo užmokesčio dalį, nurodytą darbo sutartyje Programoje nurodytiems darbams atlikti, taip pat priedus, priemokas ir kitas išmokas. 

31. Programos administravimo išlaidoms Savivaldybė skiria ne daugiau kaip 4 procentus darbdaviams Savivaldybės kompensuojamos sumos.

 

V. PROGRAMOS TĘSTINUMO ANALIZĖ IR PROGNOZĖ

 

32. Programos rengimo 2020 metams prognozė:

32.1. planuojama tęsti Vilkaviškio rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano 1 strateginio tikslo „Kurti ekonominiam augimui palankią aplinką, gerinant verslo pradžios sąlygas, gyvenamosios aplinkos kokybę, remiant visuomenės aktyvumą bei skatinant inovacijų naudojimą žemės ūkyje“ 4 programos „Nevyriausybinių organizacijų rėmimo, turizmo ir verslo plėtros, projektų valdymo programa“ 4 tikslo „Didinti visuomenės aktyvumą bei užimtumą“ 1 uždavinio „Sudaryti palankias sąlygas nevyriausybinių organizacijų veiklai“ priemonę 04.01.03 „Užimtumo didinimo programa“;

32.2.  bus parenkamos kitos priemonės, atsižvelgiant į:

32.2.1. užimtumo didinimo būtinybę, analizuojant Asmenų poreikius;

32.2.2. užimtumo didinimo būtinybę, atsižvelgiant į vietos bendruomenėms naudingų darbų būtinumo poreikius;

32.2.3 užimtumo didinimo būtinybę, atsižvelgiant į vietos bendruomenių gyventojams būtinų paslaugų poreikius;

32.3. žmogiškieji resursai – išliekantis aukštas nedarbo lygis.

33. Trejų ateinančių metų užimtumo didinimo programų vykdymo prognozė:

33.1. bus tikslinami ir teikiami Lėšų poreikiai;

33.2. teikiamų  paslaugų ir priemonių rūšių įvairovės plėtra;

33.3. masto augimas arba mažėjimas, atsižvelgiant į gaunamų Lėšų augimą ar mažėjimą, kintant nedarbo lygiui;

33.4. bus atsižvelgiama į Asmenų poreikius.

 

VI. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA IR ĮVERTINIMAS

34. Nuolatinę Programos įgyvendinimo stebėseną ir pažangos vertinimą bei tikslinimą pagal kintančias aplinkybes vykdo Savivaldybės administracija ir Programos įgyvendinimo ir darbdavių atrankos komisija. Programoje dalyvaujantys darbdaviai teikia Savivaldybės administracijai ir Programos įgyvendinimo ir darbdavių atrankos komisijai informaciją apie priemonės įgyvendinimą ir rezultatų pasiekimą.

35. Informaciją apie Programos priemonių vykdymą ir rodiklių pokyčius Savivaldybės administracija teikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai 4 kartus per metus (kas ketvirtį). Informaciją apie Programos įgyvendinimą (analitinę informaciją apie pasiektus rezultatus, sukurtą naudą visuomenei, kylančias problemas ir kitus svarbius teigiamus ir neigiamus aspektus) Savivaldybės administracija teikia metinėje veiklos ataskaitoje.

 

 

VII. VIEŠINIMAS

 

36. Programa, informacija apie jos įgyvendinimo metu pasiektus rezultatus viešinama Vilkaviškio rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.vilkaviskis.lt bei vietinėje žiniasklaidoje.

 

___________________

 

 

Į pradžią