Vilkaviškio r. savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. B-TS-40 2019-05-31
Padalinys: VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL PRITARIMO VILKAVIŠKIO PRADINĖS MOKYKLOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI

                                                                                                 

vilk_herb

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SpREndimas

DĖL PrITARIMO VILKAVIŠKIO PRADINĖS MOKYKLOS 2018 Metų VEIKLOS ataskaitai

 

 

2019 m. gegužės 31 d. Nr. B-TS-40

Vilkaviškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 7 punktu, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. B-TS-186 patvirtinto Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 267 punktu, atsižvelgdama į Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 29 d. sprendimą Nr. B-TS-269 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžetinių, viešųjų įstaigų, kontroliuojamų įmonių ir organizacijų vadovų ataskaitų rengimo tvarkos aprašo ir ataskaitų pateikimo grafiko patvirtinimo“ ir į Vilkaviškio pradinės mokyklos 2019 m. gegužės 3 d. raštu Nr. SD-83 pateiktą ataskaitą, Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pritarti Vilkaviškio pradinės mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Algirdas Neiberka

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRITARTA

Vilkaviškio rajono savivaldybės

tarybos 2019 m. gegužės 31 d.

sprendimu Nr. B-TS-40

 

 

VILKAVIŠKIO PRADINĖ MOKYKLA

 

DIREKTORĖ ASTA STRAZDIENĖ

 

2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

2019-01-14 Nr. ____

Vilkaviškis

 

I SKYRIUS

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS

 

2018–2020 metais buvo patvirtintas mokyklos strateginis veiklos planas. Mokyklos bendruomenė susitarė laikytis vertybių: Pagarba ir atsakomybė; Pozityvumas ir bendradarbiavimas; Atvirumas kaitai; Pilietiškumas; Mandagumas.

1. Mokyklos strateginis tikslas – gerinti ugdymo kokybę, siekiant mokinių asmeninės ūgties.

2. Tikslas – kurti inovatyvią, funkcionalią mokyklos aplinką.

Įgyvendinant mokyklos strateginius tikslus buvo vykdomos pamokos tobulinimo priemonės, parengtos pagal mokyklos veiklos tobulinimo veiksmų planą. 2018 mokslo metais didžiausias dėmesys buvo skiriamas mokinių rašymo bei matematikos įgūdžių gerinimui, aukštesnių gebėjimų stiprinimui ugdymo procese. 99 proc. pedagogų žymėjo kiekvieno mokinio asmeninę pažangą, 46 proc. mokytojų ugdomąją veiklą diferencijavo, individualizavo, 69 proc. pedagogų pamokose mokiniams kėlė individualius uždavinius, gabūs mokiniai buvo skatinami teikti pagalbą silpnesniems. 72 proc. mokytojų planavo ir pateikė pamokose aiškius vertinimo kriterijus, 68 proc. įtraukė mokinius į mokymosi pasiekimų vertinimą, įsivertinimą, skatino juos kartu numatyti tolesnius mokymo(si) žingsnius. Nuolat skirtas dėmesys mokinių motyvavimui, kurtos palankios ugdymo(si) sąlygos skirtingų gebėjimų mokiniams, naudojant įvairius mokymosi metodus.

2018 metų balandžio–gegužės mėn. antrų ir ketvirtų klasių mokiniai dalyvavo nacionaliniame mokinių pasiekimų (diagnostinių ir standartizuotų testų) patikrinime. Vadovaujantis atlikta NMPP rezultatų analize, mokinių pasiekimai gerėja ir yra aukštesni nei vidutiniai šalies skirtingų vietovių ir mokyklų tipų mokinių pasiekimai. Ketvirtų klasių mokinių pasaulio pažinimo ir skaitymo testų rezultatai yra tarp 16 procentų geriausių šalies rezultatų. 2018 metų mokinių metinius įvertinimus atitinka NMPP rezultatai. Mažiau nei 1 procentas 1–4 klasių mokinių nepasiekė patenkinamo mokymosi lygmens. Mokyklos pažangumas – 99,4 procento.

 

2 klasės  mokinių mokymosi pasiekimų diagnostinio vertinimo rezultatai (proc.) 

 

4 klasės mokinių standartizuotų testų rezultatai (proc.)

 
 

 

Pritaikius mokymosi turinį mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti, pagerėjo gabių vaikų ugdymas. Rajono savivaldybės olimpiadose, konkursuose laimėtos 39 prizinės vietos, sporto varžybose – 4 prizinės vietos rajone ir 3 – zonoje. Dešimtoje spartakiadoje K. Baršausko 114 gimimo metinėms paminėti mokiniai tapo nugalėtojais, tarptautinio šachmatų turnyro ,,Aquapark Open“ III vietos bei tarptautinio turnyro ,,Suvalkijos pavasaris 2018“ II–III vietų, 1–2 kl. mokinių pirmenybių I–II vietų laimėtojai, VII respublikinio šokio festivalio-konkurso ,,Pavasarinė šokių pynė“ III vietos, regioninio etapo pradinių klasių mokinių konkurso ,,Šviesoforas“ III vietos, Nacionalinio mokinių raštingumo konkurso ,,Mažasis diktantas“ šalyje III vietos, Vilkaviškio dekanato moksleivių religinės poezijos skaitovų konkurso laureatai, Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso ,,Dainų dainelė“ rajono etapo bei Lietuvos vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo vertimų ir iliustracijų projekto ,,Tavo žvilgsnis – 2018“ nugalėtojai.

2017–2018 m. m. vyko: 10 netradicinio ugdymo dienų, 69 pažintinės-edukacinės išvykos, 4 išvykos gabiems mokiniams, 3 pramoginiai ir 6 prevenciniai renginiai. Organizuotos mokinių darbų parodos, akcijos, sporto ir sveikatingumo dienos. Vykdytas tęstinis projektas „Sveikas vaikas – vartai į ateitį“ bei vasaros poilsio socializacijos programa „Draugaukime, keliaukime, pažinkime kartu su pradinuku“.

Didelis dėmesys buvo skiriamas mokinių gabumų ir talentų ugdymui pamokoje. Mokiniai dalyvavo ne tik mokyklos, bet ir rajono savivaldybės, šalies ir tarptautiniuose konkursuose, renginiuose. Mokykloje antrus metus iš eilės vykdyta Respublikos bendrojo ugdymo mokyklų 1–4 klasių mokinių konferencija ,,Tai įdomu!“, kurios tikslas – ugdyti ir plėtoti pradinių klasių mokinių bendrąsias ir dalykines kompetencijas. Ugdymo turinys buvo įgyvendintas ne tik mokyklos teritorijoje, bet ir kitose aplinkose: miesto viešosiose įstaigose, muziejuose, bibliotekose, mokinių tėvų darbovietėse, žygių, ekskursijų bei edukacinių pamokų, projektų metu.

Skatinant įgalinančią lyderystę, bendruomenės narių atsakomybę, profesinių kompetencijų augimą, buvo vykdomas kryptingas bendravimas ir bendradarbiavimas tarp klasių bei dalykų mokytojų, mokinių tėvų, vyko susitikimai su socialiniais partneriais.  Komunikavimo, bendradarbiavimo, mokėjimo mokytis ir kitas kompetencijas konferencijose, seminaruose, mokymuose tobulino visi mokyklos mokytojai vidutiniškai po 44 valandas. Priimti susitarimai auklėjimo ir ugdymo(si) klausimais, suteikiama mokyklos specialistų pagalba konsultuojant individualiai, rengiant pranešimus tėvų susirinkimų metu. Vyko individualūs pokalbiai, surengta paskaita ,,Netipiško elgesio vaikai. Galimi pagalbos būdai“ tėvams ir mokytojams. Visi mokytojai tobulino dalykines ir bendrąsias kompetencijas konferencijoje „Nuo švietimo visiems prie švietimo kiekvienam“, seminaruose „Individualios mokinio pažangos stebėjimas ir vertinimas“, „Etiketas ir bendravimo menas“.

Mokyklos bendruomenė tobulino kompetencijas dalyvaudama projektinėse veiklose:

·                Tarptautinis projektas „E-twinning“ su Prancūzijos ir kitų Europos šalių mokyklų mokiniais „Nupieškime ateitį“ bei projektas su Italija „Velykų papročiai, tradicijos ir maistas“.

·                Šalies organizuojamuose projektuose: ,,Darni mokykla“ ir ,,Bendrojo ugdymo mokymo bendrųjų ir dalykinių  kompetencijų tobulinimas (finansuojamas ES struktūrinių fondų lėšomis, įgyvendinant priemonę 09.4.2-ES FA-V-715 „Bendrojo lavinimo ir kitų mokymo įstaigų pedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimas“).

·                Rajono savivaldybės sveikatą stiprinanti programa ,,Sveikas vaikas – vartai į ateitį“.

·                Socializacijos (prevencijos) programa ,,Draugaukime, keliaukime, pažinkime kartu su pradinuku“.

Aktyviai prisijungta prie akcijų ,,Būk matomas“, ,,Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ 2018“ ,,Pasveikinkim vieni kitus“, „Šimtas žiedų Lietuvai“, ,,Pasidalinkime gerumu“, ,,Padėkime vienišam žmogui“, „Tolerancijos diena“.  Vasaros metu veikė stovykla gabiems mokiniams. Dalyvauta ir mokytasi mokyklų partnerystės tinkle. Dalyvauta prevencinėse programose: „Obuolio draugai“, „Įveikime kartu“. Atlikti tyrimai: „Mokymosi stilių nustatymas“ ir „Pirmokų adaptacijos tyrimas“.

Mokykloje kuriant inovatyvią aplinką įsigyta 50 kompiuterių. Nuo 2018 metų rugsėjo pirmos dienos įsteigtas informatikos būrelis, o IKT žinios integruojamos į įvairių dalykų mokymąsi, padedama mokiniams siekti bendrųjų ugdymo tikslų, kurti tarpdalykinius ryšius.

Dalyvauta švietimo įstaigų modernizavimo programoje, pašalinti antro mokyklos korpuso avarinės būklės požymiai (įrengtas drenažas aplink mokyklos pastatą, atnaujinta pastato hidroizoliacija, apšildyti pamatai iš lauko pusės, cokolinis aukštas).

 

II SKYRIUS

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

 

1.  Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai

Metų užduotys (toliau – užduotys)

Siektini rezultatai

Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais vadovaujantis vertinama, ar nustatytos užduotys įvykdytos)

Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai

1.1. Įgyvendinti Asmens duomenų apsaugos reglamentą.

Užtikrintas asmens duomenų apsaugos reglamento reikalavimų laikymasis.

1. Iki 2018-05-24 dienos mokyklos bendruomenę supažindinti su pasikeitusiais reikalavimais asmens duomenų apsaugos srityje.

 

 

 

 

 

2. Atnaujinti teisės aktus asmens duomenų apsaugos klausimais.

 

 

 

 

 

3. Iki 2018-09-01 dienos nustatyti procedūras dėl subjekto sutikimo ir asmens duomenų naudojimo konkrečiais tikslais.

1. Mokyklos bendruomenė supažindinta su pasikeitusiais reikalavimais asmens duomenų apsaugos srityje (Mokytojų tarybos posėdžio protokolai 2018-05-31 Nr. S-2-2 ir 2018-08-31 Nr. S-2-4).

 

2. Vilkaviškio pradinės mokyklos direktoriaus 2018-05-24 įsakymu Nr. V-81 patvirtintos darbuotojų ir mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės.

 

3. Iki 2018-09-01 parengti ir surinkti mokyklos bendruomenės narių sutikimai dėl asmens duomenų apsaugos, užtikrinama asmens duomenų apsauga.

 

1.2. Pasirengti etatinio mokytojų darbo apmokėjimo modelio įgyvendinimui.

Įgyvendintos etatinio mokytojų darbo apmokėjimo modelio nuostatos.

1. Iki 2018-09-01 parengti teisės aktus, kuriais vadovaujantis įdiegiamas etatinis mokytojų darbo apmokėjimo modelis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Iki 2018-09-01 pakeisti pedagogų darbo sutartis.

 

 

 

 

 

 

3. Iki 2018-09-01 parengti pedagogų pareigybių aprašymus, darbuotojus supažindinti pasirašytinai.

1. Vilkaviškio pradinės mokyklos direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V-123 atnaujinti ir patvirtinti teisės aktai, kuriais vadovaujantis įdiegiamas etatinis mokytojų darbo apmokėjimo modelis, supažindinti pedagoginiai darbuotojai. Vilkaviškio pradinės mokyklos direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V-121 patvirtinti darbo krūvio sandaros kriterijai (Mokytojų tarybos posėdžio protokolas 2018-08-31 Nr. S-2-4).

 

2. Vilkaviškio pradinės mokyklos direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V-125 laiku pakeistos darbo sutartys. Dokumentų projektai buvo svarstyti ir derinami su Darbuotojų atstovais.

 

3. Vilkaviškio pradinės mokyklos direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V-129 parengti ir patvirtinti pedagogų pareigybių  aprašymai, darbuotojai supažindinti pasirašytinai.

 

1.3. Užtikrinti IT integravimą ir įgyvendinimą ugdymo procese 2–4 klasėse

Tobulinamos mokinių dalykinės kompetencijos IKT srityje.

1. Įsigyti 50 kompiuterių abiejų mokyklos korpusų mokiniams.

 

 

 

 

2. Įsteigti informatikos  neformaliojo ugdymo vadovo pareigybę, parengti neformaliojo ugdymo programą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Iki 2018-09-01 įvykdyti parengiamuosius darbus IKT dalyko integracijai ugdymo procese.

 

1.Mokyklos tarybos nutarimu įsigyta 50 kompiuterių abiejų mokyklos korpusų neformaliojo ugdymo veikloms vykdyti.

 

2. Įsteigta informatikos  neformaliojo ugdymo vadovo  pareigybė, parengta ir patvirtinta neformaliojo ugdymo programa (Vilkaviškio pradinės mokyklos direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V-115 ), skatinanti mokinių gebėjimą analizuoti ir spręsti problemas pasitelkiant IT.

 

3. Nuo 2018-09-01 mokiniams vykdomos IT veiklos, skirtos informatiniam mąstymui ir skaitmeninei kompetencijai ugdyti.

1.4. Organizuoti pedagogų mokymus, dalyvaujant projekte „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ (finansuojamas ES struktūrinių fondų lėšomis, įgyvendinant priemonę 09.4.2-ES FA-V-715 „Bendrojo lavinimo ir kitų mokymo įstaigų pedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimas“)

Patobulintos pedagoginių darbuotojų bendrosios ir profesinės kompetencijos

1. Iki 2018-04-05 dienos parengti paraišką projektui „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“.

 

2. Sudaryti mokytojų darbo grupes mokymų programai įgyvendinti.

 

 

 

 

 

3. Įgyvendinti mokyklos veiklos tobulinimo priemones, siekiant gerinti ugdymo(si) kokybę, remiantis išorinio mokyklos vertinimo išvadomis ir pagal     mokyklos veiklos tobulinimo veiksmų planą, patvirtintą Vilkaviškio pradinės mokyklos direktoriaus 2017-10-30  įsakymu Nr. V-156

 

1. Iki numatytos datos parengta ir pasirašyta sutartis (2018-06-06 Nr. PA-23) dėl mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimo.

 

2. Vilkaviškio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymais 2018-08-24 Nr. Į-AK-99 ir 2018-09-24 Nr. Į-AK- 103 sudarytos mokytojų darbo grupės.

 

3. Įvykę mini mokymai pamokos tobulinimo temomis: „Vertinimas ugdant“ ir „Dalykų ryšiai ir integracija“, patobulintos bendrosios ir dalykinės kompetencijos.

 

2.  Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo)

Užduotys

Priežastys, rizikos

2.1.

 

2.2.

 

 

3.  Užduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos

(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams)

Užduotys / veiklos

Poveikis švietimo įstaigos veiklai

3.1. Sukurta saugi mokyklos aplinka (pagal mokyklos strateginio plano 2.3 uždavinį).

1. Suremontuotas pagalbos mokiniui specialistų kabinetas antrame mokyklos korpuse.

2. Atnaujintas sporto aikštynas antrame mokyklos korpuse.

3. Įrengtos vaizdo kameros pirmame mokyklos korpuse.

4. Apšildytos mokyklos viršutinių kabinetų perdangos antrame mokyklos korpuse.

 

_______________________

Į pradžią