Vilkaviškio r. savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. B-TS-42 2019-05-31
Padalinys: VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL PRITARIMO VILKAVIŠKIO R. KYBARTŲ LOPŠELIO-DARŽELIO "KREGŽDUTĖ" METŲ VEIKLOS ATASKAITAI

 

                                                                                                 

vilk_herb

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SpREndimas

DĖL PRITARIMO VILKAVIŠKIO R. KYBARTŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „KREGŽDUTĖ“ METŲ VEIKLOS ATASKAITAI

 

 

2019 m. gegužės 31 d. Nr. B-TS-42

Vilkaviškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 7 punktu, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. B-TS-186 patvirtinto Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 267 punktu, atsižvelgdama į Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 29 d. sprendimą Nr. B-TS-269 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžetinių, viešųjų įstaigų, kontroliuojamų įmonių ir organizacijų vadovų ataskaitų rengimo tvarkos aprašo ir ataskaitų pateikimo grafiko patvirtinimo“ ir į Vilkaviškio r. Kybartų lopšelio-darželio „Kregždutė“ 2019 m. balandžio 26 d. raštu Nr. SD-13 pateiktą ataskaitą, Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pritarti Vilkaviškio r. Kybartų lopšelio-darželio „Kregždutė“ 2018 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                    Algirdas Neiberka

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRITARTA

Vilkaviškio rajono savivaldybės

tarybos 2019 m. gegužės 31 d.

sprendimu Nr. B-TS-42

 

 

 

_____VILKAVIŠKIO R. KYBARTŲ VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „KREGŽDUTĖ“_______

(švietimo įstaigos pavadinimas)

__________________LINA MAČIULIENĖ___________________

 

METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

2019-01-18 Nr. 1

Kybartai

 

 

I SKYRIUS

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS

 

Valstybinės švietimo 2013–2022 metų strategijos vienas iš strateginių tikslų yra „pasiekti tokį pedagoginių bendruomenių lygį, kai jų daugumą sudaro apmąstantys, nuolat tobulėjantys ir rezultatyviai dirbantys profesionalūs mokytojai...“

Vilkaviškio r. savivaldybės prioritetas – „užtikrinti švietimo ir ugdymo paslaugų kokybę“.

Mokyklos strateginis tikslas – stiprinti bendruomeniškumą, siekiant vaiko ugdymosi pažangos.

Lopšelio darželio 2018–2020 m. strateginiam tikslui pasiekti išsikelti tokie uždaviniai:

1.      Užtikrinti veiksmingą kokybišką ugdymą(si).

2.      Kurti saugią ugdymo(si) aplinką.

3.      Įtraukti  tėvus į ugdymosi procesą, siekiant ugdymosi kokybės.

Įgyvendinant šį pirmąjį uždavinį, 2018 metais organizuotas mokyklos veiklą reglamentuojančių ir veiklos tikslus įgyvendinančių dokumentų – metinio veiklos plano, strateginio veiklos plano rengimas ir įgyvendinimas, atnaujinta ikimokyklinio ugdymo programa „Metų žingsneliai“. Planavimas ir ugdymo turinio formavimas grindžiamas vaiko pažinimu, remiantis pažangos ir pasiekimų vertinimo rezultatais bei pedagogų stebėsenos bei įsivertinimo rezultatais. Taip pat atliktas įstaigos veiklos  įsivertinimas už 2018 metus. Buvo tenkinami vaikų saviraiškos ir kūrybos poreikiai. Įgyvendinamos neformaliojo ugdymo programos – vokalo, šokių ir dailės, vyksta futbolo užsiėmimai bei ankstyvasis anglų kalbos pradmenų mokymas. 75 proc. ugdytinių dalyvavo neformaliojo ugdymo programose. 82 proc. darželio pedagogų bendradarbiavo respublikiniuose ir Vilkaviškio rajono švietimo įstaigų inicijuojamuose, 18 proc. –  tarptautiniuose projektuose.

Efektyvinant mokytojų bendradarbiavimą, buvo vedamos atviros ugdomosios veiklos, viena – rajono  mokytojams.  Pedagogai per metus stebėjo po 1–3 savo kolegų veiklas kitose ikimokyklinėse įstaigose, dalyvavo tinkliniuose mokymuose. Daug dėmesio metodiniuose pasitarimuose buvo skiriama refleksijai bei įgytų kompetencijų ir žinių taikymui ugdyme.  Tobulėjo mokymosi kompetencija, augo individuali pedagogų pažanga bei atsiskleidė atvirumas pokyčiams. Organizuojama pedagogų atestacija. 2018 m. du pedagogai pateikė prašymus mokytojo metodininko kvalifikacijai suteikti.

Nuo 2018 metų rugsėjo mėn. prie logopedo ir socialinio pedagogo prisijungė psichologas, todėl vaikams teikiama visapusiška specialistų pagalba, veikia vaiko gerovės komisija.

2018 m. veiklos prioritetai – asmenybės ūgtis ir saugi ugdymo(si) aplinka. Tai siejasi su  strateginio tikslo antruoju uždaviniu. 2018 metais veiklos plane suformuotas ugdymo turinys, numatytos priemonės – lauko edukacinių erdvių ir priemonių atnaujinimas (įsigytos dvi lauko žaidimų aikštelės, atnaujinta IKT bazė 2 naujais kompiuteriais, vienu spausdintuvu, Multimedia, sukurtos lauko edukacinės erdvės vaikų judėjimo poreikiams tenkinti, salėje išklotos naujos grindys). Kūrybiškumas ugdomas tradicinių ir prevencinių renginių metu. Sėkmingai buvo įgyvendinamas metinio plano tikslas – „klasė be sienų“. Visi ugdytiniai dalyvavo bent dviejose veiklose už įstaigos ribų. Vyresnieji (5–6 metų) ugdytiniai apie 25 proc. veiklų įgyvendino netradicinėse aplinkose (bibliotekose, parkuose, muitinėje, miestelio erdvėse, tėvelių darbovietėse, kitose įstaigos patalpose ir pan.). Finansiniai ir žmogiškieji resursai buvo išnaudojami priemonei – pedagogų profesinio asmeninio ir dalykinio tobulėjimo skatinimui. Mokytojai dalyvavo seminaruose, konferencijose bei kituose kvalifikacijos kėlimo renginiuose vidutiniškai po 4,7 dienas. Atsižvelgiant į išskirtas darželio tobulintinas sritis, buvo surengti du bendri seminarai visiems įstaigos pedagogams: „Kūrybiškumo ugdymas ikimokykliniame amžiuje“ ir „Vaikų netinkamo elgesio tikslai ir korekcijos būdai“. Kvalifikacinių renginių metu pedagogai tobulino ugdymo planavimo įgūdžius, mokėsi veikti kartu, bendradarbiauti, reflektuoti, kelti idėjas ir jas įgyvendinti.

Tobulinant tėvų įtraukimą  į ugdymo(si) procesą, siekiant ugdymosi kokybės 2018 m. buvo taikomi įvairesni su šeima bendravimo būdai ir vaiko pasiekimų ir pažangos aptarimas. Svarbus ikimokyklinio ugdymo kokybės kriterijus yra ikimokyklinio ugdymo bei priešmokyklinio ugdymo programos vykdytojų ir artimiausios aplinkos ryšio kokybė: vyko nuolatinis bendravimas su tėvais dėl vaiko pažangos, aktyvus tėvų įtraukimas į ikimokyklinio ugdymo įstaigos veiklą. Tėvai ir netgi seneliai, kaip socialiniai partneriai, dalyvavo projektinėse veiklose „Aš svarbus“ bei „Rašau žodį Lietuva“, skaitė pranešimus darželio bendruomenei Lietuvos 100-čio renginiuose. Tikslingas keitimasis informacija ir refleksija padėjo vaiko ugdymo kokybės gerinimui. Vaiko sėkmė buvo svarbi visiems: pačiam vaikui, jo tėvams, auklėtojams, įstaigoje dirbantiems specialistams bei administracijai. Tradiciniuose renginiuose dalyvavo apie 32 proc. tėvų, savo vaiko grupės renginiuose –74 proc., uždarose virtualiose grupių veiklose – 89  proc., tėvų švietimo paskaitose ar mokymuose – 10 proc. Visi tėvai buvo aktyvūs organizuojant renginius netradicinėse aplinkose, didelę paramą teikė planuojant ir organizuojant Lietuvos šimtmečio renginių savaitę, darželio jubiliejaus šventę, dalyvavo įstaigos savivaldos institucijų veiklose ir kt.

Buvo įgyvendinti visi iškelti tikslai, įgyvendintos visos numatytos priemonės.

 

II SKYRIUS

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

 

1.  Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai

Metų užduotys (toliau – užduotys)

Siektini rezultatai

Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais vadovaujantis vertinama, ar nustatytos užduotys įvykdytos)

Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai

1.1. Neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimas

Mokykla įgyvendina neformaliojo vaikų švietimo programas.

1. Patvirtintos neformaliojo vaikų švietimo programos (III ketvirtis).

2. Mokyklos bendruomenė supažindinta su programomis (tėvų susirinkimų metu, mokyklos interneto svetainėje).

3. Suderinti programų įgyvendinimo grafikai, pasirašytos bendradarbiavimo sutartys (III ketvirtis).

4. Gauti tėvų sutikimai dėl vaikų dalyvavimo veiklose, kurios nepatenka į ugdymo programos turinį (III–IV ketvirčiai).

1. Patvirtintos neformaliojo ugdymo programos:

dailės, šokių, dainavimo ir futbolo. Įsakymas 2018-08-27 Nr. ĮV-61.

2.Apie neformalių būrelių veiklą informacija paskelbta mokyklos internetiniame puslapyje www.kybartukregzdute.lt, tėvų susirinkimų protokoluose.

 

 

3. Užsiėmimų grafikai suderinami ir skelbiami darbo vietose ir programas lankančių vaikų grupėse.

 

 

 

 

4. Tėvų prašymai, sutikimai ir kiti dokumentai saugomi mokykloje, informacija apie ugdytinius viešai skelbiama vadovaujantis duomenų apsaugos įstatymu.

1.2.Edukacinių aplinkų kūrimas ir tobulinimas įstaigoje ir teritorijoje.

Sukurtos ir atnaujintos vidaus ir/ar lauko judėjimo ir pažinimo poreikius skatinančios edukacinės erdvės.

1. Įrengtos naujos grindys įstaigos salėje (iki 2018 m. rugpjūčio 1 d.).

2. Atnaujintos lopšelio-darželio pavėsinės (iki 2018 m. lapkričio 1d.).

3. Įsigytas šiltnamis (iki 2018 m. liepos 30 d.).

4. Sukurtos dvi lauko

 edukacinės erdvės (iki 2018 m. spalio 1 d.).

1. 2018 m. liepos mėnesį įrengtos naujos grindys salėje (2 proc. ir savivaldybės lėšomis 2400.00 EUR).

 

2. 2018 m. rugsėjo–spalio mėn. atnaujintos 6 lauko pavėsinės (17,800 EUR savivaldybės lėšomis).

 

3. Už rėmėjų lėšas įsigytas šiltnamis (240,00 EUR).

 

4. Įrengtos dvi lauko žaidimų aikštelės bei poilsio zona.

1.3. IKT integravimas ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse.

IKT integruojama į ugdymo procesą. Pedagogai tobulina IKT kompetencijas.

1.Įsigyti du nešiojami kompiuteriai mokiniams ( iki liepos 1 d.).

2. Dalyvaujama projekto „Say hello to the world“ veiklose 2018–2019 metais pagal pasirašytą sutartį (IV ketvirtis).

3. IKT integruojama į ugdymo(si) procesą (pedagogų veiklos planai).

1. Įsigyti nešiojami kompiuteriai „Ežiukų“ ir „Bitučių“ grupėse.

 

 

2. „Bitučių“ grupių ugdytiniai dalyvauja tarptautiniame projekte „Say hello to the world“. Bendradarbiavimo sutartis 2018-10-17 Nr. SI00/2018/150

 

 

3. Kompiuterizuotos ikimokyklinių, priešmokyklinių pedagogų ir pagalbos vaikui specialistų darbo vietos. Pagal veiklos planą vykdomos pažintinės, komunikavimo, meninės veiklos naudojant IKT.

1.4.

 

 

 

1.5.

 

 

 

 

2.  Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo)

Užduotys

Priežastys, rizikos

2.1.

 

2.2.

 

2.3.

 

2.4.

 

2.5.

 

 

3.  Užduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos

(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams)

Užduotys / veiklos

Poveikis švietimo įstaigos veiklai

3.1. Mokyklos dalyvavimas respublikiniame projekte „Sveikatiada“.

Fizinio aktyvumo įpročių, sveikos ir subalansuotos mitybos ugdymas bei žinių apie sveiką gyvenimo būdą bendruomenėje skleidimas.

3.2. Organizuotas įstaigos 30-čio jubiliejinis renginys.

Ugdoma bendruomenės kultūra ir tradicijos, veikimas kartu bei sudarytos sąlygos atsiskleisti vaikų saviraiškai, gebėjimams ir galioms. Glaudus bendradarbiavimas su šeima.

 

 

 

          Direktorė________                __________                      Lina Mačiulienė         _2019-01-18_

(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data)

 

 

 

 

Į pradžią