Vilkaviškio r. savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. B-TS-44 2019-05-31
Padalinys: VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "VILKAVIŠKIO ŠILUMOS TINKLAI" 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI

vilk_herb

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „VILKAVIŠKIO ŠILUMOS TINKLAI“ 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI

 

2019 m. gegužės 31 d. Nr. B-TS-44

Vilkaviškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžetinių, viešųjų įstaigų, kontroliuojamų įmonių ir organizacijų vadovų ataskaitų rengimo tvarkos aprašu, patvirtintu Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. B-TS-269 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžetinių, viešųjų įstaigų, kontroliuojamų įmonių ir organizacijų vadovų ataskaitų rengimo tvarkos aprašo ir ataskaitų pateikimo grafiko patvirtinimo“, atsižvelgdama į uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio šilumos tinklai“ 2019 m. balandžio 23 d. raštą Nr. S-20 „Dėl vadovo metinės ataskaitos“, Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

Pritarti uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio šilumos tinklai“ 2018 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                    Algirdas Neiberka

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRITARTA

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos

2019 m. gegužės 31 d. sprendimu

Nr. B-TS-44

 

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

„VILKAVIŠKIO ŠILUMOS TINKLAI“

2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

 

Informacija apie įstaigą

UAB „Vilkaviškio šilumos tinklai“, Vienybės g. 54, Vilkaviškis, įmonės kodas 185492166, PVM mokėtojo kodas 854921610.

Bendrovė įsteigta 2000 m. balandžio 25 d., įregistruota JAR ir registruota PVM mokėtoja. Galiojantys bendrovės įstatai įregistruoti 2016 m. birželio 8 d. Bendrovės įstatinis kapitalas – 2 131 236 Eur, padalintas į 734 909 paprastąsias vardines akcijas, kurių vienos akcijos nominali vertė 2,9 Eur. Vilkaviškio rajono savivaldybei priklauso 99,84 proc.  (7 337 170 Eur) viso akcijų paketo. Bendras akcininkų skaičius – 6, iš jų: 5 fiziniai ir 1 juridinis asmuo.

Kontaktinė informacija

el. p. vsilumostinklai@inbox.lt, tel. nr. (8 342) 52 706.

Įstaigos vadovas

Bendrovėje yra sudarytas kolegialus valdymo organas – valdyba, kurią sudaro penki nariai (2018 m. balandžio 17 d.). Nuo 2012 m. liepos 2 d. vadovas – Edgaras Balšaitis., kadencijos laikotarpis – nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d.

Įstaigos darbuotojai

Įstaigoje yra trys pareigybės: direktoriaus (1 darbuotojas), vyr. finansininko (1 darbuotojas), kūriko (8 darbuotojai). Darbuotojai, dirbantys atitinkamose pareigybėse, atitinka kvalifikacinius reikalavimus.

Įstaigos vadovo veikla įgyvendinant Įstaigos įstatuose nustatytus veiklos tikslus, bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, kitomis įstaigomis informacija

Bendrovės vadovo veikla – prižiūrėti ir valdyti Bendrovės nekilnojamąjį turtą, priklausantį nuosavybės teise, kurio didžioji dalis yra išnuomota pagal 2000 m. gegužės 30 d. pasirašytą turto nuomos sutartį su UAB „Litesko“. Pagal šią sutartį Bendrovė 20-čiai metų yra išnuomojusi pagrindinę ilgalaikio materialiojo turto dalį. UAB „Litesko“ išnuomotas ilgalaikis materialusis turtas 2018 m. gruodžio 31 d. sudarė 1 496 220,00 Eur balansine verte (5 188 352,00 Eur – įsigijimo vertė, 3 692 132,00 Eur – nusidėvėjimas). Nuomininkas pagal sutartį „Dėl Vilkaviškio rajono šilumos ūkio modernizavimo ir renovacijos“, pasirašytą 2000 m. vasario 23 d., atlieka investicijas į išnuomotą turtą. Nuo sutarties pasirašymo iki 2018 m. gruodžio 31 d. UAB „Litesko“ Bendrovei pardavė investicijų už 2 442 278 Eur. Per 2018 metus investicijų perdavimo nebuvo.

Stengiamasi surasti potencialių nuomininkų / investuotojų turimam nebenaudojamam nekilnojamajam turtui.

Teikiame šilumos gamybos ir tiekimo paslaugas šiems objektams (žr. lentelę):

Eil. nr.

Pavadinimas / adresas

1.

Vištyčio Petro Kriaučiūno mokykla-daugiafunkcis centras, Mokyklos g. 3, Vištyčio mstl., Vilkaviškio r. sav.

2.

Alvito mokykla-daugiafunkcis centras, Maldynų g. 4, Maldynų k., Vilkaviškio r. sav.

3.

Alvito darželis, Diemedėlio g., Maldynų k., Vilkaviškio r. sav.

4.

Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazija, J. Basanavičiaus g. 72, Kybartai, Vilkaviškio r. sav.

5.

Kybartų Saulės progimnazija, J. Basanavičiaus g. 90, Kybartai, Vilkaviškio r. sav.

6.

Bartninkų J. Basanavičiaus mokykla-daugiafunkcis centras, J. Basanavičiaus g. 5, Dalgėnų k., Vilkaviškio r. sav.

7.

Gižų Kazimiero Baršausko mokykla-daugiafunkcis centras, Birutės g. 1, Gižai, Vilkaviškio r. sav.

8.

Gražiškių gimnazija, Sūduvos g. 21A, Gražiškių mstl., Vilkaviškio r. sav.

9.

Paežerių pagrindinė mokykla, S. Ankevičiaus g. 1, Paežeriai, Vilkaviškio r. sav.

10.

Pajevonio pagrindinė mokykla, Mokyklos g. 5, Pajevonio k., Vilkaviškio r. sav.

11.

Keturvalakių mokykla-daugiafunkcis centras, Liepos g. 39, Keturvalakiai, Vilkaviškio r. sav.

12.

Sūdavos pagrindinė mokykla, Arminų g. 1, Sūdavos k., Vilkaviškio r. sav.

13.

Sūdavos pradinė mokykla, Sūdavos k., Vilkaviškio r. sav.

14.

Mokyklos g. 20, Alksnėnų k., Pilviškių sen., Vilkaviškio r. sav.

15.

Žaliosios Vinco Žemaičio pagrindinė mokykla, Žaliosios g. 12, Andriškių k., Vilkaviškio r. sav.

16.

Karalių daugiafunkcis centras, Sodų g. 1A., Karalių k., Vilkaviškio r. sav.

17.

Klampučių g. 5A, Klampučių k., Vilkaviškio r. sav.

           

Konsultuojamasi dėl šilumos sektoriaus klausimų (investicijų, šilumos kainų ir kt.) su Valstybine kainų ir kontrolės komisija. Konsultuojame Savivaldybės atstovus šilumos ūkio klausimais.

Įstaigos biudžetas (finansinių metų pabaigos duomenys)

2018 m. pajamos 475 448 Eur, sąnaudos 515 597 Eur. 

Bendrovės biudžetą sudaro:

· Pajamos: metinė turto nuomos kaina iš UAB „Litesko“; papildomi nuomos mokesčiai (amortizacija) iš UAB „Litesko“; pajamos iš šilumos gamybos ir tiekimo; pajamos iš nuomos UAB „Tele 2“; pajamos iš nuomos UAB „Bitė Lietuva“; pajamos iš AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“; pajamos iš nuomos fiziniams asmenims; pajamos iš poilsio namų „Santauta“ patalpų nuomos.

· Sąnaudos: su darbo santykiais susiję įsipareigojimai (darbuotojų atlyginimai, socialinio draudimo); šilumos gamybos ir tiekimo išlaidos; šildymo, elektros, vandens, ryšių, pašto paslaugų, patalpų apsaugos, kanceliarinės, automobilio išlaikymo išlaidos; mokesčiai (nekilnojamojo turto, žemės nuomos, pelno, PVM, taršos); amortizaciniai priskaitymai; ilgalaikio nekilnojamojo turto pardavimo nuostolis; nepriklausomo audito išlaidos; poilsio namų „Santauta“ patalpų eksploatacinės išlaidos.

Informacija apie Įstaigos turtą ir jo būklę

Uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio šilumos tinklai“ 2018 m. veiklos pagrindiniai rodikliai, lyginant su 2017 m.

Rodiklio pavadinimas

2018 m.

2017 m.

Suma, Eur

Suma, Eur

1. Turtas:

2 305 600

2 368 019

1.1. ilgalaikis

1 578 475

1 768 819

1.2. trumpalaikis:

727 125

599 200

1.2.1. per vienerius metus gautinos sumos

649 902

512 305

1.2.2. atsargos

11 984

11 928

1.2.3. kitas trumpalaikis turtas

-

-

1.3. pinigai

65 239

74 967

2. Kapitalas ir įsipareigojimai:

2 305 600

2 368 019

2.1. nuosavas kapitalas

2 278 824

2 319 334

2.2. kapitalas (įstatinis)

2 131 236

2 131 236

2.3. rezervai

188 097

188 185

2.4. sukauptas pelnas (nuostolis)

(40 509)

(87)

2.5. dotacijos, subsidijos

3

3

2.6. Įsipareigojimai

26 773

47 172

3. Grynasis pelnas (-nuostolis)

(40 149)

(87)

4. Pardavimai

475 448

478 543

5. Vidutinis darbuotojų skaičius, asm.

8,83

9,5

 

Informacija apie Įstaigoje atliktus patikrinimus, jų išvadas, rekomendacijų vykdymo planus, rekomendacijų įvykdymą

Pagal kasmet audituojamus finansinių ataskaitų rinkinius – pastabų nėra pateikta.

Problemos, susijusios su Įstaigos veikla, ir siūlomi problemų sprendimo būdai

Iškylančias problemas Bendrovė sprendžia savarankiškai.

 

________________

Į pradžią