Vilkaviškio r. savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. B-TS-107 2019-06-28
Padalinys: VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL PROJEKTO "VILKAVIŠKIO RAJONO KLAUSUČIŲ IR ŠIAUDINIŠKIŲ KADASTRINIŲ VIETOVIŲ DALIES MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRAVIMAS" ĮGYVENDINIMO IR DALINIO FINANSAVIMO

  

vilk_herb

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SpREndimas

DĖL PROJEKTO „VILKAVIŠKIO RAJONO KLAUSUČIŲ IR ŠIAUDINIŠKIŲ KADASTRINIŲ VIETOVIŲ DALIES MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRAVIMAS“ ĮGYVENDINIMO IR DALINIO FINANSAVIMO

 

 

2019 m. birželio 28 d. Nr. B-TS-107

Vilkaviškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 27 punktu, 50 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. 3D-257 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2019 metų, patvirtinimo“ patvirtintomis Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ įgyvendinimo taisyklėmis, taikomomis nuo 2019 metų, Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti projekto „Vilkaviškio rajono Klausučių ir Šiaudiniškių kadastrinių vietovių dalies melioracijos statinių rekonstravimas“ (toliau – Projektas) rengimui ir įgyvendinimui pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Parama žemės ūkio vandentvarkai“.

2. Skirti Projekto finansavimui ne mažiau kaip 20 proc. visų tinkamų finansuoti Projekto išlaidų ir nenumatytų ar netinkamų finansuoti, tačiau būtinų Projektui įgyvendinti, išlaidų finansavimą iš Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų.

3. Įgalioti Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti visus su Projekto rengimu ir įgyvendinimu susijusius dokumentus.

4.    Įtraukti projektą „Vilkaviškio rajono Klausučių ir Šiaudiniškių kadastrinių vietovių dalies melioracijos statinių rekonstravimas“ į Vilkaviškio rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginį veiklos planą.

Šis sprendimas gali būti apskųstas Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                    Algirdas Neiberka

______________

 

 

Į pradžią