Vilkaviškio r. savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. B-TS-110 2019-06-28
Padalinys: VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO NUOMOS

vilk_herb

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO NUOMOS

 

2019 m. birželio 28 Nr. B-TS-110

Vilkaviškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, 48 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.482 straipsnio 1 dalimi, Vilkaviškio rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. B-TS-1207 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos“, atsižvelgdama į UAB Laurinaičio ambulatorijos 2019 m. kovo 21 d. ir 2019 m. gegužės 29 d. prašymus, Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Išnuomoti ne konkurso būdu UAB Laurinaičio ambulatorijai 5 (penkių) metų laikotarpiui Vilkaviškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą – patalpas, pažymėtas indeksais nuo 1-1 iki 1-5, 1-9, ir nuo 1-14 iki 1-23 (bendras nuomojamų patalpų plotas – 206,99 kv. m), esančias pastate – poliklinikoje Vilkaviškio m., P. Jašinsko g. 2, unikalus Nr. 3992-4000-3018, žymėjimas plane 1D2/p, reikalingas žmonių sveikatos priežiūros veiklai pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus kodą 86.00.

2. Nustatyti šio sprendimo 1 punkte nurodyto turto nuompinigių dydį 0,92 Eur (devyniasdešimt du euro centai) už 1 kv. m. per mėnesį su PVM.

3. Šis sprendimas įsigalioja nuo 2019 m. rugsėjo 1 d.

4. Įgalioti Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktorių sudaryti ir pasirašyti su UAB Laurinaičio ambulatorija šio sprendimo 1 punkte nurodyto turto nuomos sutartį ir turto perdavimo–priėmimo aktą.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, Kaunas)  Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                    Algirdas Neiberka

______________

 

 

Į pradžią