Vilkaviškio r. savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. B-TS-119 2019-06-28
Padalinys: VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES TARP LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS IR VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PASIRAŠYMUI

vilk_herb

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SpREndimas

DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES TARP LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS IR VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PASIRAŠYMUI

 

2019 m. birželio 28  d. Nr. B-TS-119

Vilkaviškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 25 punktu, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. B-TS-540 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, patvirtinto Vilkaviškio rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo 3.1 papunkčiu, Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

Pritarti Bendradarbiavimo sutarties tarp Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos ir Vilkaviškio rajono savivaldybės  pasirašymui (pridedamas Bendradarbiavimo sutarties projektas).

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                    Algirdas Neiberka

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRITARTA

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio  28 d.

sprendimu Nr. B-TS-119

 

BENDRADARBIAVIMO SUTARTIS

 

2019 m.  _____________________________  d. Nr. _____

 

Vilkaviškio rajono savivaldybė (toliau – Savivaldybė), klasifikatoriaus  kodas 111107759, registruota adresu: S. Nėries g. 1, LT-70147, Vilkaviškis,  atstovaujama Savivaldybės mero Algirdo Neiberkos, veikiančio pagal Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. B-TS-186 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 98.2 punktą,

ir

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Kelių direkcija), juridinio asmens kodas 188710638, registruota adresu: J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109, Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama __________________________________________, veikiančio pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 3-457 „Dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatų patvirtinimo“, toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, atsižvelgdamos į tai, kad:

toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, atsižvelgdamos į tai, kad:

a)             Vilkaviškio mieste bus įgyvendinamas projektas „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5101 Rytinis privažiuojamasis kelias prie Vilkaviškio ruožo nuo 2,723 iki 2,873 km (Vilkaviškio mieste suteiktas Vytauto gatvės pavadinimas) sutvarkymas“ (ruožas gali būti patikslintas techninio darbo projekto rengimo metu) (toliau – Projektas);

b)             Kelių direkcija valstybinės reikšmės rajoninį kelią Nr. 5101 Rytinis privažiuojamasis kelias prie Vilkaviškio miesto, valdo patikėjimo teise;

c)              Projektas bus vykdomas Kelių direkcijos patikėjimo teise valdomuose žemės sklypuose ir valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, bet gautas Nacionalinės žemės tarnybos Vilkaviškio skyriaus sutikimas;

d)             Projektas bus įgyvendinamas pagal Savivaldybės suderintą Projekto techninį darbo projektą;

e)              Savivaldybė pateiks Tarybos sprendimą perimti savivaldybės nuosavybėn iš valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašo išbrauktą valstybinės reikšmės rajoninį kelią Nr. 5101 Rytinis privažiuojamasis kelias prie Vilkaviškio miesto (unikalus statinio Nr. 4400-4999-3962) ir įtrauks šį kelią į vietinės reikšmės kelių sąrašą;

f)              Savivaldybė įsipareigoja užtikrinti Projekto finansavimą,

 

besivadovaudamos teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, susitarė ir sudarė šią Bendradarbiavimo sutartį (toliau vadinama Sutartimi):

 

I.              SUTARTIES DALYKAS

 

1.              Sutarties dalykas yra Šalių bendra veikla ir bendri įsipareigojimai bei prisiimtų įsipareigojimų vykdymas tinkamai ir laiku, įgyvendinant Projektą.

2.              Ši Sutartis yra sudaroma siekiant nustatyti Projektui įgyvendinti reikalingų Šalių įnašų, teisių, pareigų, atsakomybės ir Projekto rezultatų paskirstymą bei tęstinės veiklos po Projekto užbaigimo vykdymą.

3.              Šia Sutartimi Šalys, kooperuodamos savo darbą, žinias ir žmogiškuosius išteklius, įsipareigoja bendrai veikdamos rengtis Projekto įgyvendinimui, įgyvendinti Projektą bei užtikrinti Šalims tenkančios tęstinės veiklos po Projekto užbaigimo vykdymą.

4.              Projektas atliekamas Kelių direkcijos patikėjimo teise valdomuose žemės sklypuose ir laisvoje valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, bet gautas Nacionalinės žemės tarnybos Vilkaviškio skyriaus sutikimas:

4.1            valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5101 Rytinis privažiuojamasis kelias prie Vilkaviškio ruožo nuo 2,723 iki 2,873 km (Vilkaviškio mieste suteiktas Vytauto gatvės pavadinimas) (ruožas gali būti patikslintas techninio darbo projekto rengimo metu) sutvarkymas, įskaitant projektavimą, kelių saugumo auditą, ekspertizę, projekto vykdymo priežiūrą, statybos darbus, Projekto statybos darbų techninę priežiūrą ir su ja susijusius laboratorinius tyrimus ir bandymus, geodezinių nuotraukų, sklypų ir statinių kadastrinių matavimų bylų parengimą pagerintam turtui, statybos užbaigimo procedūras.

 

II. ŠALIŲ PAREIŠKIMAI, GARANTIJOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

 

5. Kelių direkcija ir Savivaldybė kiekviena atskirai savo vardu pareiškia ir garantuoja, kad:

5.1.           ji, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais bei kitais Šalių veiklą reglamentuojančiais dokumentais, turi teisę sudaryti ir vykdyti šią Sutartį pagal joje numatytas sąlygas;

5.2.           ji atliko visus teisinius veiksmus, kurie turėjo būti atlikti iki šios Sutarties sudarymo, būtinus Sutarties tinkamam sudarymui, galiojimui ir vykdymui;

5.3.           sudarydama Sutartį ir vykdydama iš jos kylančius įsipareigojimus, ji nepažeis jos saistančių įsipareigojimų, sutarčių, kitų dokumentų ir teisės aktų nuostatų;

5.4.           ji yra susipažinusi su savo teisėmis ir pareigomis įgyvendinant Projektą ir laikysis visų su Projekto įgyvendinimu susijusių ir šia Sutartimi prisiimtų bei teisės aktuose nustatytų įsipareigojimų;

5.5.           įgyvendindamos Projektą, įsipareigoja Projekto įgyvendinimui skirti atsakingus darbuotojus, bendradarbiauti, konsultuotis bei teikti viena kitai informaciją apie Projekto įgyvendinimo eigą.

6. Šalys įsipareigoja užtikrinti, kad šiame skyriuje išdėstyti jų pareiškimai, garantijos ir įsipareigojimai išliks teisingi ir galiojantys iki visiško šios Sutarties įvykdymo.

7.              Kelių direkcija ir Savivaldybė susitaria, kad už tinkamą Projekto įgyvendinimą prieš trečiuosius asmenis kiekviena Šalis atsako pagal savo prisiimtus įsipareigojimus.

 

8.              Savivaldybė įsipareigoja:

8.1. gavusi Kelių direkcijos įgaliojimą, atlikti visas Projekto derinimo procedūras iki statybos leidimo išdavimo;

8.2. užtikrinti Projekto projektavimo, kelių saugumo audito, ekspertizės, projekto vykdymo priežiūros, statybos darbų, Projekto statybos darbų techninės priežiūros ir su ja susijusių laboratorinių tyrimų ir bandymų, geodezinių nuotraukų, sklypų ir statinių kadastrinių matavimų bylų parengimo (pagerintam turtui) finansavimą;

8.3. organizuoti Projekto statybos darbų užbaigimo procedūras teisės aktų nustatyta tvarka;

8.4. nedelsiant informuoti Kelių direkciją, jeigu dėl pasikeitusių aplinkybių Savivaldybė tampa finansiškai nepajėgūs įgyvendinti Projektą;

8.5. gavusi Kelių direkcijos prašymą, ne vėliau, kaip per 20 kalendorinių dienų pateikti Kelių direkcijai pagrįstų įrodymų, kad Savivaldybė yra finansiškai pasirengusi įgyvendinti Projektą;

8.6. pateikti Savivaldybės Tarybos sprendimą dėl sutikimo perimti Savivaldybės nuosavybėn valstybinės reikšmės rajoninį kelią Nr. 5101 Rytinis privažiuojamasis kelias prie Vilkaviškio miesto (unikalus statinio Nr. 4400-4999-3962);

8.7. kai Kelių direkcija įgyvendins Sutarties 9.2 papunktyje nurodytą įsipareigojimą, perimti nuosavybės teise valstybinės reikšmės rajoninį kelią Nr. 5101 Rytinis privažiuojamasis kelias prie Vilkaviškio miesto (unikalus statinio Nr. 4400-4999-3962).

9.              Kelių direkcija įsipareigoja:

9.1. pateikti Savivaldybei įgaliojimą atstovauti Kelių direkciją kaip statytoją;

9.2. suprojektuoti ir įrengti taką (-us) valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5101 Rytinis privažiuojamasis kelias prie Vilkaviškio miesto ruože nuo 1,242 iki 2,107 km (Vilkaviškio mieste suteiktas Vytauto gatvės pavadinimas) (ruožas gali būti patikslintas techninio darbo projekto rengimo metu);

9.3. atsižvelgiant į tai, kad valstybinės reikšmės rajoninis kelias Nr. 5101 Rytinis privažiuojamasis kelias prie Vilkaviškio miesto (unikalus statinio Nr. 4400-4999-3962) atitinka Kelių įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje nurodytus vietinės reikšmės kelių požymius, vadovaujantis to paties įstatymo 4 straipsnio 4 dalimi, perduoti šį kelią Savivaldybės nuosavybėn.

10.            Sutarties 8.2 ir 8.7 papunkčiuose numatyti Savivaldybės įsipareigojimai yra esminės Sutarties sąlygos.

 

III. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

 

11.            Savivaldybė įsipareigoja visus Projekto pakeitimus, turinčius įtakos Kelių direkcijos įsipareigojimams ir teisėms, raštu suderinti su Kelių direkcija.

12.            Šalys sutaria vienašališkai nepriimti jokių sprendimų, nutarimų ir pan., kurie nutrauktų, sustabdytų ar pakeistų Sutarties vykdytinus įsipareigojimus, t. y. susitarimai, kurie nutraukia, sustabdo, keičia, papildo Sutarties sąlygas, galios tik tuo atveju, jei bus raštu patvirtinti abiejų Šalių.

13.            Jei dėl kažkurios Šalies kaltės tenka apmokėti netinkamomis finansuoti pripažintas išlaidas, tokias išlaidas apmoka dėl minėtų išlaidų atsiradimo kalta Šalis.

14.            Šalys susitaria, kad Savivaldybei neįvykdžius įsipareigojimų, numatytų Sutarties 8 ir 19 punktuose, Savivaldybė atlygina Kelių direkcijai visus patirtus nuostolius ir turėtas išlaidas, susijusias su konkretaus įsipareigojimo nevykdymu.

 

IV. IŠLAIDŲ APMOKĖJIMAS

 

15.            Savivaldybė užtikrina, kad išlaidos, susijusios su Sutarties 4 punkte numatyto Projekto įgyvendinimu bus finansuojamos juridinio asmens (arba savivaldybės biudžeto) lėšomis.

16.            Kelių direkcija įsipareigoja apmokėti išlaidas Sutarties 9.2 punkte numatytam projektui finansuoti Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis.

17.            Šalys susitaria, kad neatlygins viena kitos turėtų išlaidų, susijusių su Projekto finansavimu, išskyrus atvejį, numatytą Sutarties 14 punkte.

 

V. BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PAGRINDU SUKURTAS IR (AR) PAGERINTAS TURTAS

 

18.            Šalys sutaria, kad Sutarties pagrindu nėra sukuriama bendroji dalinė nuosavybė.

19.            Projekto įgyvendinimo metu ir užbaigus Projektą, Kelių direkcija patikėjimo teise valdo valstybinės reikšmės rajoninį kelią Nr. 5101 Rytinis privažiuojamasis kelias prie Vilkaviškio miesto (išskyrus lietaus nuotekų ir apšvietimo tinklus (jeigu bus įrengti)) iki Savivaldybė įvykdys įsipareigojimus, nurodytus Sutarties 8.7 papunktyje.

20.            Užbaigus Projektą, Savivaldybė nuosavybės teise valdo Projekto metu įrengtus lietaus nuotekų ir apšvietimo tinklus (jeigu bus įrengti).

 

VI. TĘSTINĖ VEIKLA PO PROJEKTO UŽBAIGIMO

 

21.            Pabaigus Projektą, Kelių direkcija įsipareigoja savo lėšomis vykdyti Projekto įgyvendinimo metu sukurto turto tinkamą priežiūrą, išskyrus lietaus nuotekų ir apšvietimo tinklų (jeigu bus įrengti).

22.            Pabaigus Projektą, Savivaldybė įsipareigoja įvykdyti procedūras ir perimti valstybinės reikšmės rajoninį kelią Nr. 5101 Rytinis privažiuojamasis kelias prie Vilkaviškio miesto (unikalus statinio Nr. 4400-4999-3962) ne vėliau, kaip per 1 (vienerius) metus nuo Projekto įgyvendinimo bei, atsižvelgiant į tai, kad perimtinas kelias atitinka Kelių įstatymo 3 straipsnio 3 dalies keliamus reikalavimus, remiantis Kelių įstatymo 4 straipsnio 4 dalimi, įtraukti kelią į vietinės reikšmės kelių sąrašą.

 

VII. SUTARTIES PAKEITIMAI

 

23.            Šios Sutarties pakeitimai galimi tik raštu dėl to sutarus abiem Šalims.

24.            Sutarties pakeitimas yra įforminamas kaip papildomas susitarimas pakeisti Sutartį ir pasirašomas Šalių įgaliotų atstovų.

 

VIII. SUTARTIES GALIOJIMAS IR PABAIGA

 

25.            Sutartis įsigalioja nuo tos dienos, kai ją pasirašo abi Sutarties Šalys. Sutartis galioja, kol Šalys įgyvendina Projektą ir įvykdo visus kitus Sutartyje nurodytus įsipareigojimus arba iki Sutarties nutraukimo.

26.            Sutartis gali būti nutraukta Šalių abipusiu rašytiniu susitarimu.

27.            Sutartis gali būti nutraukta vienašališkai, įspėjus prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų vienai šaliai padarius esminį Sutarties pažeidimą.

28.       Savivaldybei neįvykdžius įsipareigojimų, numatytų Sutarties 8 punkte, Kelių direkcija, įspėjusi prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, turi teisę nutraukti Sutartį ir reikalauti iš Savivaldybės atlyginti patirtus nuostolius ir visas su Projekto įgyvendinimu susijusias Kelių direkcijos turėtas išlaidas.

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

29.       Nei viena iš Šalių negali perleisti savo teisių ir pareigų pagal šią Sutartį be išankstinio kitos Šalies sutikimo.

30.       Visi Sutartyje numatyti pranešimai laikomi įteiktais, jei jie įteikiami tiesiogiai Šalies įgaliotam atstovui ar išsiunčiami paštu registruotu laišku šioje Sutartyje nurodytais Šalių adresais. Jei Šalis neinformavo kitos Šalies apie savo adreso pasikeitimą, pranešimai, išsiųsti pagal paskutinį žinomą adresą, laikomi įteiktais tinkamai.

31.       Visų Projektui įgyvendinti reikalingų dokumentų derinimo, Sutartyje nurodytų sutikimų, pritarimų terminas negali būti ilgesnis kaip 10 darbo dienų nuo šių dokumentų, pranešimų gavimo dienos. Jei per šį terminą negaunama raštiškų pastabų, laikoma, kad dokumentai suderinti, sutikimai,  pritarimai gauti.

32.       Šalys susitaria laikyti konfidencialia visą su Sutartimi susijusią informaciją ir neatskleisti jos jokiems tretiesiems asmenims be išankstinio kitos Šalies sutikimo, išskyrus atvejus, kai šios informacijos atskleidimo reikalauja teisės aktai ir tai būtina tinkamam šios Sutarties įgyvendinimui.

33.       Jeigu kuri nors Sutarties nuostata yra arba tampa iš dalies arba visai negaliojanti, ji nedaro negaliojančių kitų Sutarties nuostatų. Tokiu atveju negaliojančią nuostatą Šalys susitaria pakeisti teisiškai veiksminga norma, kuri, kiek tai įmanoma, turėtų tą patį teisinį ir ekonominį efektą, kaip ir negaliojanti nuostata. Kartu su šia Sutartimi sudaromi priedai turi tokią pačią teisinę galią kaip ir Sutartis.

34.       Bet koks ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Sutarties ar susijęs su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, Sutarties sąlygų nevykdymu ar netinkamu vykdymu, turi būti sprendžiamas derybomis. Nepavykus susitarti taikiai, ginčas sprendžiamas įstatymų nustatyta tvarka teisme, kurio veiklos teritorijai yra priskirta Kelių direkcijos buveinė.

35.       Šalys patvirtina, kad yra susipažinę su savo teisėmis ir pareigomis įgyvendinant Projektą.

36.       Šalių atstovams yra žinoma, kad Šalių ir (ar) jų atstovų, kitų Sutartyje nurodytų asmenų duomenys, būtini tinkamam Sutarties sudarymui ir įvykdymui, yra tvarkomi be atskiro jų sutikimo.

37.       Sutartis pasirašyta dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai. Visi Sutarties egzemplioriai turi vienodą teisinę galią. Visi Sutarties priedai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi. Šalys pasirašo kiekviename Sutarties lape.

 

X. SUTARTIES ŠALYS

 

Vilkaviškio rajono savivaldybė

 

S. Nėries g. 1, LT-70147

Vilkaviškis

Klasifikatoriaus  kodas: 111107759

Atsiskaitomoji sąskaita:

LT81 4010 0401 0007 0041

„Luminor Bank“ AS Lietuvos skyrius

Telefonas (8 342) 60 060

El. paštas: savivaldybe@vilkaviskis.lt 

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės

meras

Algirdas Neiberka

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

 

A. V.

 

Lietuvos automobilių kelių direkcija

prie Susisiekimo ministerijos

J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius

Įstaigos kodas: 188710638

Atsiskaitomoji sąskaita:

LT37 7300 0100 0245 6303

AB „Swedbank“

Telefonas (8 5) 232 9600

El. paštas: lakd@lakd.lt

 

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos

 

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

 

A. V.

 

 

Į pradžią