Vilkaviškio r. savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. B-TS-126 2019-06-28
Padalinys: VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LAPKRIČIO 27 D. SPRENDIMO NR. B-TS-193 "DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VILKAVIŠKIO LIGONINĖS STEBĖTOJŲ TARYBOS SUDĖTIES IR NUOSTATŲ TVIRTINIMO" 1 PUNKTO PAKEITIMO

vilk_herb                           

 

 

 

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SpREndimas

DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 m. LAPKRIČIO 27 d. SPRENDIMO NR. B-TS-193 „Dėl VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS vilkaviškio ligoninės STEBĖTOJŲ TARYBOS SUDĖTIES IR NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ 1 punkto pakeitimo

 

 

2019 m. birželio 28  d. Nr. B-TS-126

Vilkaviškis

 


 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 31 straipsnio 1 dalimi bei 33 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgdama į Vilkaviškio rajono savivaldybės mero 2019 m. gegužės 13 d. potvarkį Nr. B-MP-66 „Dėl visuomenės atstovų kandidatūrų teikimo į viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybas“, Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. B-TS-193 „Dėl viešosios įstaigos Vilkaviškio ligoninės stebėtojų tarybos sudėties ir nuostatų tvirtinimo“ 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1. Sudaryti viešosios įstaigos Vilkaviškio ligoninės stebėtojų tarybą:

Vilma Kolpakovienė, Savivaldybės administracijos Juridinio skyriaus vedėja, steigėjo paskirta atstovė;

Regina Dženkauskienė, Savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyriaus vyriausioji specialistė, steigėjo paskirta atstovė;

Bernardas Marčiukonis, Savivaldybės tarybos narys;

Vidutė Petrauskienė, visuomenės atstovė;

Laimutė Mockeliūnaitė,  viešosios įstaigos Vilkaviškio ligoninės vyresn. slaugytoja.“

2. Pripažinti netekusiu galios Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 22 d. sprendimą Nr. B-TS-1343 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. B-TS-193 „Dėl viešosios įstaigos Vilkaviškio ligoninės stebėtojų tarybos sudėties ir nuostatų tvirtinimo“ 1 punkto pakeitimo“ 1 punktą.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

Savivaldybės mero

pavaduotojas                                                                                                       Bernardas Marčiukonis

______________

 

Į pradžią