Vilkaviškio r. savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. B-TS-91 2019-06-28
Padalinys: VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL PRITARIMO VILKAVIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO "EGLUTĖ" METŲ VEIKLOS ATASKAITAI

                                                                                                                                                      

                                                                                                 

vilk_herb

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SpREndimas

DĖL PRITARIMO VILKAVIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „EGLUTĖ“ METŲ VEIKLOS ATASKAITAI

 

 

2019 m. birželio 28 d. Nr. B-TS-91

Vilkaviškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 7 punktu, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. B-TS-186 patvirtinto Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 267 punktu, atsižvelgdama į Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 29 d. sprendimą Nr. B-TS-269 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžetinių, viešųjų įstaigų, kontroliuojamų įmonių ir organizacijų vadovų ataskaitų rengimo tvarkos aprašo ir ataskaitų pateikimo grafiko patvirtinimo“ ir į Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ 2019 m. birželio 5 d. raštu Nr. (2.4.)-S-6-32 pateiktą ataskaitą, Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pritarti Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ 2018 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                    Algirdas Neiberka

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRITARTA

Vilkaviškio rajono savivaldybės

tarybos 2019 m. birželio 28 d.

sprendimu Nr. B-TS-91

 

 

VILKAVIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „EGLUTĖ“

 

 RENATA SAKALAUSKIENĖ

 

2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

2019-01-18  Nr. ________

Vilkaviškis

 

 

I SKYRIUS

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS

 

(Trumpai aptariamos švietimo įstaigos strateginio plano ir įstaigos metinio veiklos plano įgyvendinimo kryptys ir pateikiami svariausi rezultatai bei rodikliai)

 

DARŽELIO STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO KRYPTYS IR SVARIAUSI REZULTATAI BEI RODIKLIAI

 

1. Tobulinti ugdymo(-si) kokybę.

Programos pagrindiniai uždaviniai:

1.1. Tobulinti ugdymosi pasiekimų ir pažangos tvarkos aprašą siekiant vaikų motyvacijos.

Svariausi rezultatai bei rodikliai:

Metodinių pasitarimų metu teikiama metodinė pagalba pedagogams ugdymo turinio planavimo ir vaikų pasiekimų vertinimo klausimais. Priimti bendri susitarimai dėl ugdymo turinio planavimo ir vaikų pasiekimų vertinimo. Susitarta dėl ugdytinių skatinimo formų ir metodų taikymo kiekvienoje grupėje, todėl dauguma pedagogų vertinimą, kaip pažinimo informaciją, panaudoja kiekvieno ugdytinio pažangai stebėti ir fiksuoti. Dauguma grupių pedagogų 2–3 veiklas veda kitose netradicinėse erdvėse, tai yra muziejuose, parodose, jaunimo centre, bibliotekoje, policijoje, parke ir kt.

1.2. Plėtoti bendravimo ir bendradarbiavimo formas siekiant pedagogų ir tėvų veiklos dermės.

Svariausi rezultatai bei rodikliai:

Šiais metais 50 procentų ir daugiau tėvų aktyviai įsitraukė į ugdymo procesą, dalyvavimą įvairiuose projektuose ir kitose veiklose (Šeimų dienos baseine, Atvirų durų dienos darželyje). Parodos: „Sužibo moliūgėlių akys“, „Kalėdinis žaisliukas“. Ypač daug, ne tik tėvų, bet ir senelių sulaukėme šventiniame renginyje „Tau, mano Mamyte“.

Tėvams organizuojamos pedagoginės, psichologinės ir prevencinės paskaitos: 5-kių mokymų ciklas „Pozityvi tėvystė“, visuotinio susirinkimo metu buvo pakviesta psichiatrė Lina Kriščiūnienė, kuri su tėvais diskutavo tema „Kaip auklėti nebaudžiant?“.

 

2. Gerinti aplinkos saugumą, kurti savitumą.

Programos pagrindiniai uždaviniai:

2.1. Kurti modernią, saugią, sveiką, aktyvinančią ugdymo(-si) aplinką, taupiai ir racionaliai panaudoti finansinius išteklius.

Svariausi rezultatai bei rodikliai:

Nuolat atnaujinamos edukacinės erdvės, kuriose pedagogai gali vesti veiklas: sodo laboratorijoje, mažajame futbolo aikštyne, pasakų skaitymo erdvėje ir kt. Buvo planuota įsigyti 20 unikalių, Suvalkijos regioną atspindinčių tautinių kostiumų. Tačiau, kai gavome tautinių kostiumų iš labdaros ir paramos fondo, nusprendėme, kad autentiškų kostiumų užteks 1–2 porų (berniukams ir mergaitėms). Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų organizuojamame projekte-konkurse „Auginu Lietuvai“ su bendruomenės palaikymu, „patiktukų“ dėka, darželiui laimėjome šiltnamį.

2.2. Užtikrinti veiksmingą psichologinių, socialinių ir specialiųjų pedagoginių poreikių tenkinimą.

Svariausi rezultatai bei rodikliai:

Priešmokyklinėse grupėse įgyvendinama ir tęsiama tarptautinė „Lions quest“ programa „Laikas kartu“, visose grupėse vykdomas projektas ,,Aš noriu ir galiu būti laimingas“. Efektyvus ir nuoseklus vaiko gerovės komisijos prevencinis darbas. Prisijungiama prie kitų institucijų organizuojamų projektų ir akcijų, padedančių stiprinti ugdytinių asmenybės ir aplinkos apsauginius veiksnius, mažinti rizikos veiksnių įtaką. Visiems specialiųjų poreikių turintiems vaikams teikiama reikiama specialistų pagalba. Šiais metais pradėjo dirbti mokytojo padėjėjas grupėje, kurioje kyla daugiausiai vaikų elgesio problemų. Taip pat šią grupę lanko Rusijos pilietybę turintis vaikas, kurio gimtoji kalba yra rusų, abu tėvai Rusijos piliečiai, kalbantys tik rusiškai. Atlikti tyrimai ,,Vaikų emocinė savijauta mūsų lopšelyje-darželyje“, ,,Mano nuotaikėlė“, kurie suteikė daugiau žinių apie vaikų emocinę savijautą, tėvų įžvalgos stebint vaikų adaptaciją darželyje.

 

3. Užtikrinti žmogiškųjų išteklių tobulinimo kokybę.

Programos pagrindiniai uždaviniai:

3.1. Bendravimo ir bendradarbiavimo su socialiniais partneriais plėtojimas.

Svariausi rezultatai bei rodikliai:

Kasmet užmezgamas ryšys su 2–3 naujais socialiniais partneriais, rengiami bendri projektai, akcijos, renginiai ir kitos veiklos: Lietuvos automobilinkų sąjunga Marijampolės Akademijoje organizavo per metus 9 skirtingus užsiėmimus saugaus eismo tema. Vilkaviškio pradinė mokykla pasiūlė dalyvauti projekte „Padovanok Lietuvai 100 gėlių“, kurio metu prie V. Kudirkos paminklo mūsų darželio bendruomenė nunešė 100 pagamintų gėlių. Mūsų darželyje kartu su Šilutės priešmokyklinio ugdymo metodinio būrelio pedagogėms kalbėjome apie vaikų pažangos fiksavimą, efektyvų edukacinių erdvių panaudojimą vaikų ugdyme. Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijos mokiniai turėjo galimybę ugdytis savanorystės įgūdžius. Vilkaviškio Alvito daugiafunkcio centro ir Pilviškių „Santakos“ gimnazijos ikimokyklinukai dalyvavo renginyje pasaulinei vandens dienai paminėti „Plauk, žaisk, bendrauk“. Alytaus lopšelio darželio „Girinukas“ pedagogės mūsų darželyje organizavo karpinių parodą „Metų laikai“ ir „Atvirukai Lietuvos šimtmečiui“ ir kt.

3.2. Burti (telkti) darželio pedagogus, nepedagoginius darbuotojus saviugdai, savianalizei, kvalifikacijos (įsi-)vertinimui.

Svariausi rezultatai bei rodikliai:

Visi pedagogai kryptingai (atsižvelgiant į darželio veiklos uždavinius) tobulina kvalifikaciją, geba įvardinti savo asmeninio augimo tikslus ir veiklas, skleidžia savo patirtį kolegoms.

Kiekvienais metais organizuojamos edukacinės kelionės pedagogams, darželio darbuotojams (bendruomenės išvyka į Basanavičiaus tėviškę, Anykščius, plaukimas baidarėmis).

Naujai priimti darbuotojai (2 auklėtojos, mokytojo padėjėjas, vyresnysis buhalteris, pavaduotojas ūkiui) planingai konsultuojami darželių vadovų, pedagogų, darbuotojų.

 

 

 

 

2018 METŲ METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO KRYPTYS IR SVARBIAUSI REZULTATAI BEI RODIKLIAI

 

Įstaigos veiklos planas sudarė prielaidas efektyviam įstaigos funkcionavimui, užtikrino sistemingo, kryptingo, kokybiško ugdymo(si) proceso organizavimą. Prioritetą skyrėme Vaikų ugdymo(si) pasiekimų tobulinimui. Kryptys: vaikų sveikatos saugojimas ir tobulinimas, tautiškumo ugdymas.

Tikslas – siekti nenutrūkstamo vaikų pasiekimų tobulinimo visose ugdymo(si) srityse.

Uždaviniai:

1.        Padėti vaikui sėkmingai augti, tobulėti, bręsti, atsižvelgiant į jo individualius poreikius.

2.        Skatinti vaiko savęs pažinimą, pačiam įsivertinant savo pasiekimus, pasirenkant ugdymo(si) būdus.

3.        Įžvelgti vaiko pažangos galimybes, diferencijuojant ir individualizuojant veiklą, pasirenkant tikslingus ugdymo(si) metodus.

Ugdymo procesas ikimokyklinėse grupėse organizuotas vadovaujantis Ikimokyklinio ugdymo programa, priešmokyklinėse grupėse Bendrąja priešmokyklinio ugdymo ir ugdymo(si) programa. Į ugdymo procesą integruojami sveikatingumo ir ekologiniai projektai, smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos, korupcijos prevencijos, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencinės programos. Priešmokyklinio ugdymo grupėse integruojama socialinio-emocinio ugdymo „Lion quest“ programa „Laikas kartu“. Į šias programas integravome bendrus darželio projektus: „Atverkime praeities skrynią“ ir „Aplinkos sveikatinimas“.

Įgyvendinant veiklos plano uždavinius ir priemones pavyko suburti pedagogus prasmingam bendradarbiavimui, siekti nenutrūkstamo vaikų pasiekimų tobulinimo visose ugdymo(si) srityse. Edukacinės erdvės grupėse papildytos šiuolaikiškomis ugdymo priemonėmis. Įsigyta „Logico primo“ ugdymo priemonių vaikų individualiai veiklai. Įstaiga, tenkindama individualius ugdytinių poreikius, organizavo įvairias ugdomosios veiklos formas: veiklas netradicinėse aplinkose (Marijampolės LAS Z Kartos Akademijoje, bibliotekoje, stadione, kultūros centre, skulptūrų parke, katedroje) ir neformalaus ugdymo būreliuose (šokių, krepšinio, šachmatų, anglų kalbos).

Ugdymosi procese taikomos šiuolaikinės technologijos, vaikai geba įsisavinti informaciją inovatyviu būdu. Priešmokyklinių grupių ugdytiniai dalyvavo respublikinėje interaktyvioje viktorinoje „Kaip surasti Lietuvą 2018“.

Gerinant vaikų ugdymo(si) kokybę bei šeimos informavimą apie vaikų pasiekimus, metodinės grupės posėdžiuose analizuotos aktualios temos: „Individualios ugdytinių pažangos ir pasiekimų fiksavimo tobulinimas“, „Vaikų savęs įsivertinimo galimybės įvairiose amžiaus grupėse“, „Atvira veikla tėvams ir naujovių šioje srityje taikymo galimybės“.

Vaikų pasiekimų aprašai papildyti individualiomis asmeninėmis diagramomis, kuriose atsiskleidžia vaiko pastangos ir pažanga bei skatinimo galimybės. Siekiant, kad vaikai gebėtų analizuoti savo ugdymo(si) pasiekimus, suvoktų savo stipriąsias bei silpnąsias puses buvo parengta ugdymo(si) vaiko savęs įsivertinimo anketa. Kad pedagogės turėtų galimybę geriau pažinti vaiką, žvelgiant iš tėvų perspektyvos, vyko bendradarbiavimas tarp šeimos ir pedagogo. Vaikų aplankai papildyti skiltimi „Tėvai apie vaiką“. Organizuotas 5-kių mokymų ciklas tėvams „Profesionali tėvystė“.

Pedagogų stebėjimo ir refleksijos taikymas kasdieniniame ugdymo(si) procese ir kasdieninė analizė padėjo vaikui palaipsniui suvokti savo elgesio bei ugdymo(si) motyvus, pasirinkti tinkamus ugdymo(si) būdus.

Dalindamiesi patirtimi lankytų seminarų aptarimuose bei savanoriškai organizuojamose atvirose veiklose pedagogai įgijo praktinių gebėjimų, kuriuos sėkmingai taikė diferencijuodami ir individualizuodami ugdomąjį procesą.

Vyko įvairi projektinė veikla. Darželis dalyvavo respublikiniame ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekte „Lietuvos mažųjų žaidynės“ (pirmame ir antrame etape laimėta I vieta), nacionaliniame aplinkosauginiame projekte „Mes rūšiuojam“ (skirtas piniginis prizas). Giesmių konkurse „Cantate domino canticum novum“ solistė tapo laureate, konkurse „Mėgstamiausia daržovė (I vieta „Facebook“ grupėje). Ugdytiniai dalyvavo įvairiuose, rajoniniuose, respublikiniuose konkursuose, parodose, akcijose, tapo laimėtojais, buvo apdovanoti padėkos raštais.

 

 

II SKYRIUS

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

 

1.  Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai

Metų užduotys (toliau – užduotys)

Siektini rezultatai

Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais vadovaujantis vertinama, ar nustatytos užduotys įvykdytos)

Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai

1.1. Atnaujinti Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ ikimokyklinio ugdymo programą.

Darželis vadovaujasi atnaujinta Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ ikimokyklinio ugdymo programa.

1. Sudaryta darbo grupė atnaujinti ikimokyklinio ugdymo programą.

2. Atnaujinta ikimokyklinio ugdymo programa (2018 m. II ketvirtis).

3. Vadovaujantis atnaujinta ikimokyklinio ugdymo programa pedagogai planuoja 2018–2019 m. m. ugdymo procesą.

 

2017 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. (1.3)-V-1-93 sudaryta darbo grupė ikimokyklinio ugdymo programos atnaujinimui.

2018 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. (1.3)-V-1-41 patvirtinta ikimokyklinio ugdymo programa.

Ikimokyklinio ugdymo pedagogai veiklą planuoja pagal atnaujintą programą

1.2. Kurti funkcionalią, modernią ir saugią vaikų ugdymo(-si) aplinką.

Modernizuotos ir pagerintos vidaus ir  / ar lauko edukacinės erdvės.

1. Įsigyta naujų vidaus edukacinių, mokomųjų priemonių. (iki metų pabaigos).

2. Įsigyta ir įrengta lauko žaidimų įrenginiai (iki metų pabaigos).

 

Atsižvelgus į visų pedagogų poreikį įsigyta įvairių žaislų, žaidimų, priemonių vaikų ugdymui, lavinimui, pažinimui. 2 grupėms įrengta multimedija.

Lauko aikštelės papildytos 3 naujais žaidimo įrenginiais.

1.3. Plėtoti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais.

Dalyvauja įvairūs partneriai tradiciniuose etnografiniuose, sportiniuose ir kt. renginiuose.

Ne mažiau kaip 3 (trys) bendros veiklos per metus su socialiniais partneriais projektų, renginių metu.

Ikimokyklinio amžiaus ugdytiniai  1 kartą per mėnesį dalyvavo Lietuvos automobilininkų  sąjungos saugaus eismo centre  „LAS Z Kartos akademija“ Marijampolėje.

Kartu su Vilkaviškio pradine mokykla dalyvavome projekte Lietuvos šimtmečiui paminėti „Padovanok Lietuvai 100 žiedų“.

Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos klasių vadovai dalyvavo socialinio emocinio ugdymo

programos įgyvendinimo mokymuose

„Raktai į sėkmę“ (lekt. L. Slušnys) – mūsų darželio bendruomenė sudarė sąlygas 6 klasių vadovams atlikti savanorystei paruoštas užduotis.

Vasario 15 d. priešmokyklinio amžiaus ugdytiniai per Skype programą dalyvavo interaktyvioje viktorinoje „ Kaip surasti Lietuva 2018“ kartu su Alytaus lopšelio-darželio „Du gaideliai“ priešmokyklinukais.

Kovo mėnesį vyko bendras renginys baseine su Pilviškių „Santakos“ gimnazijos ir Alvito daugiafunkcio centro ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ugdytiniais Pasaulinei vandens dienai paminėti.

Balandžio mėnesį praktikume lankėsi Šilutės priešmokyklinio ugdymo metodinio būrelio pedagogai (20 žm.), jo metu aptarėme vaikų vertinimą įvairiame amžiuje, pasidalinome idėjomis apie edukacines erdves.

Gegužės mėnesį mūsų darželio bendruomenė lankėsi Anykščių lopšelyje-darželyje „Spindulėlis“, kurio metu turėjome galimybę pagilinti žinias apie edukacinės vidaus ir lauko erdves.

Rugsėjo mėnesį darželyje vyko tradicinė saugaus eismo savaitė, į kurią buvo pakviesti Pagėgių pasienio rinktinės Sienos kontrolės skyriaus kinologai su dresiruotais šunimis.

Spalio mėnesį dalyvavome pirmajame Lietuvos vaikų lopšelių-darželių „Eglutė“ suvažiavime, kurį surengė Utenos mokyklos-darželio „Eglutė“ bendruomenė.

Gruodžio mėnesį eksponavome Alytaus lopšelio-darželio „Girinukas“ pedagogų karpinių parodą „Metų laikai“ ir atvirukai „Lietuvos 100-mečiui“

 

2.  Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo)

Užduotys

Priežastys, rizikos

2.1.

 

2.2.

 

2.3.

 

 

3.  Užduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos

(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams)

Užduotys / veiklos

Poveikis švietimo įstaigos veiklai

3.1. Įstaiga dalyvavo Žemės ūkio rūmų (ŽŪR) ir Lietuvos savivaldybių asociacijos projekte-konkurse „Auginu Lietuvai“ ir tapo nugalėtoja

Edukacinėje erdvėje „Sodo laboratorija“ laimėtas šiltnamis pastatytas darbuotojų ir tėvų pastangomis, kuriame darželio vaikai  sodina, prižiūri  įvairias daržovės

3.2. Buvo pateikta paraiška dalyvauti respublikiniame edukacinių erdvių konkurse

Visus metus buvo nuolat atnaujinamos, papildomos lauko edukacinės erdvės: mobili ,,Pieštukų tvorelė“, ,,Suolelis- metalofonas su skaičiais“, muzikinis instrumentas ,,Ksilofonas, indėniška palapinė ,,Vigvamas“, organinio stiklo piešimo lenta reikštis spontaniškai meninei raiškai ir kt.

 

_________________

Į pradžią