Vilkaviškio r. savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. B-TS-94 2019-06-28
Padalinys: VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL PRITARIMO VILKAVIŠKIO RAJONO SPORTO MOKYKLOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI

 

                                                                                         

vilk_herb

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SpREndimas

dėl pritarimo vilkaviškio rajono sporto mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitai

 

2019 m. birželio 28  d. Nr. B-TS-94

Vilkaviškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 7 punktu, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. B-TS-186 patvirtinto Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 267 punktu, atsižvelgdama į Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 29 d. sprendimą Nr. B-TS-269 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžetinių, viešųjų įstaigų, kontroliuojamų įmonių ir organizacijų vadovų ataskaitų rengimo tvarkos aprašo ir ataskaitų pateikimo grafiko patvirtinimo“ ir į Vilkaviškio rajono sporto mokyklos 2019 m. birželio 5 d. raštu Nr. SR-5-(1.9)-531 pateiktą ataskaitą, Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pritarti Vilkaviškio rajono sporto mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                    Algirdas Neiberka

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SPORTO MOKYKLA

 

DIREKTORIUS ALGIDAS KARALIUS

 

2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

2019-06-05 Nr. 1

Vilkaviškis

 

I SKYRIUS

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS

 

Vilkaviškio rajono sporto mokykla savo veiklą įgyvendino vadovaudamasi 2018–2020 metų strateginiu planu ir 2018 m. veiklos planu.

Pagrindinis mokyklos strateginis veiklos tikslas – ugdyti savarankišką, atsakingą, gebantį bendrauti ir bendradarbiauti, propaguojantį sveiką gyvenimo būdą, tradicijas, kultūrą ir sportą  Lietuvos pilietį.

2018 m. veiklos tikslas – per sportinę veiklą tenkinti vaikų ir jaunimo pažinimo, lavinimo ir saviraiškos poreikius, sistemingai skleisti žinias, stiprinti gebėjimus ir įgūdžius, suteikti papildomas dalykines kompetencijas, siekti sportinių rezultatų.

Įgyvendindama neformaliojo vaikų švietimo programas bei veiklos plane užsibrėžtus tikslus ir uždavinius, mokykla nuosekliai, kryptingai juos vykdė, teikė kokybiškas neformaliojo sportinio ugdymo paslaugas vaikams ir jaunuoliams, skatino mokinių saviraišką, ieškojo naujų talentų, ugdė sportininkus, galinčius atstovauti mokyklą, rajono savivaldybę ir savo šalį įvairaus lygio varžybose, čempionatuose bei tarptautiniuose turnyruose.

Visas ugdymo procesas orientuotas į sportininkų rengimą, mokinių sveikatingumą ir užimtumą. 2018 m. treniruotes lankė 384 mokiniai (74 mergaitės ir 314 berniukų), pagal meistriškumo pakopas suskirstyti į 38 mokomąsias grupes. Pratyboms vadovavo 25 neformaliojo švietimo mokytojai. Jie savo auklėtiniams ne tik vykdė ugdymo procesą, bet ir organizavo sporto šakų varžybas, koordinavo ir organizavo visas rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų žaidynes, kitus sportinius renginius bei projektus.

Nuo vasario 1 d. mokykloje įsteigtas buriavimo sporto skyrius, todėl ugdomoji veikla organizuojama jau aštuoniuose skyriuose: futbolo, krepšinio, laisvųjų imtynių, lengvosios atletikos, stalo teniso, šachmatų, buriavimo ir dviračių sporto.

Aktualiausias mokyklos uždavinys – sudaryti palankias sąlygas mokiniams sportuoti ir plėtoti jų gebėjimus. Siekėme, kad norintys sportuoti vaikai ar jaunuoliai galėtų lankyti sporto mokyklą, formavome mokinių sveikos gyvensenos įgūdžius, diegėme įprotį fiziškai mankštintis, ugdėme teigiamą požiūrį į sveikatą. Taip pat skleidėme sveikos gyvensenos, sporto teorijos ir metodines nuostatas, spaudoje skelbėme geriausių sportininkų rezultatus ir mokyklos pasiekimus.

Mokykloje 2018 metais pasiekta daug sportinių pergalių, išugdyta perspektyvių sportininkų. Geriausių sportinių rezultatų pasiekė imtynių, dviračių sporto, lengvosios atletikos, šachmatų, stalo teniso skyrių ugdytiniai. Mokyklos komandos dalyvavo įvairiose Lietuvos sporto mokymo įstaigų varžybose, respublikos sporto šakų pirmenybėse bei čempionatuose, įvairiuose tarptautiniuose turnyruose.

2018 m. vasario 6 d. Lietuvos Respublikos Seime suorganizuotas geriausiųjų 2017 m. mokyklos sportininkų ir jų mokytojų pagerbimas, kurį iniciavo Seimo narys Kęstutis Smirnovas. Šventiniame renginyje buvo apdovanota 20 mokyklos sportininkų ir 10 neformaliojo švietimo mokytojų.

Be pagrindinių sportinio ugdymo veiklų, neformaliojo švietimo mokytojai vasario–gegužės mėnesiais vykdė 16 akredituotų neformaliojo vaikų švietimo programų, o rugsėjo–gruodžio mėnesiais – 12 neformaliojo vaikų švietimo programų, kurios buvo finansuojamos iš ES lėšų. NVŠ veikloje dalyvavo 325 mokiniai. Už vykdytas veiklas ir gautas lėšas mokykla įsigijo mokymo inventoriaus bei sportinių aprangų, o mokinių ugdymas tapo įvairesnis ir turiningesnis.

Mokyklos vadovai ir pedagogai bendrojo ugdymo mokyklų kūno kultūros mokytojams teikė metodinę bei praktinę pagalbą, dalyvavo kūno kultūros metodinės grupės organizuojamuose renginiuose, bendradarbiavo su švietimo įstaigomis. Užmegzti ir puoselėjami draugiški ryšiai su kitų rajonų ir miestų sporto mokyklomis bei sporto centrais, o taip pat ir kitų šalių sporto klubais.

Visus metus mokyklos vadovai atliko bendrąją veiklos priežiūrą, ugdymo proceso stebėseną. Tikrinimo rezultatai aptarti pedagogų posėdžiuose ir individualiai su kiekvienu mokytoju. Atestacijos komisija skatino neformaliojo švietimo mokytojus tobulinti savo kvalifikaciją, sudarė sąlygas siekti aukštesnių kategorijų. Atestuoti 2 neformaliojo švietimo mokytojai – šachmatų mokytojas Rolandas  Martinkus ir imtynių mokytoja Vaida Puidaitė. Jiems suteiktos vyresniųjų mokytojų kvalifikacinės kategorijos.

Mokykla dalyvavo 2018 m. rajono savivaldybės administracijos organizuotame vaikų vasaros poilsio programų konkurse bei sveikatos apsaugos srities projektų, finansuojamų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis, konkurse. Abu projektai gavo dalinį finansavimą ir organizavo veiklą mokiniams.

 

II SKYRIUS

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

 

1.  Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai

Metų užduotys (toliau – užduotys)

Siektini rezultatai

Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais vadovaujantis vertinama, ar nustatytos užduotys įvykdytos)

Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai

1.1. Įdiegti etatinio mokytojų darbo apmokėjimo modelį mokykloje.

Įgyvendinti etatinį apmokėjimą. Parengti mokytojų pareigybių aprašymus, darbo sutarčių pakeitimus ir kitus su šia veikla susijusius dokumentus.

 

Mokyklos pedagogai  iki 2018-08-31  supažindinti su etatinio mokytojų darbo apmokėjimo modeliu ir nuo 2018-09-01 pereita prie etatinio mokytojų darbo apmokėjimo sistemos mokykloje.

Parengti ir 2018-08-30 direktoriaus įsakymu Nr. V-1-25 patvirtinti neformaliojo švietimo mokytojų pareigybių aprašymai, parengti papildomi darbo sutarčių priedai.

2.2. Užtikrinti mokyklos darbuotojų ir mokinių asmens duomenų apsaugą.

Parengti asmens duomenų tvarkymo mokykloje taisykles, vadovaujantis nauju Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatymu.  Supažindinti mokyklos darbuotojus ir mokinių tėvus asmens duomenų apsaugos taisyklėmis.

Iki 2018-06-29 parengti asmens duomenų tvarkymo mokykloje taisykles.

 Iki 2018-08-31 su taisyklėmis supažindinti mokyklos darbuotojai.

Iki 2018-09-28 su taisyklėmis supažindinti mokinių tėvai.

Parengtos ir 2018-06-29 direktoriaus įsakymu Nr. V-1-19 patvirtintos darbuotojų asmens duomenų tvarkymo taisyklės ir mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės.

 

2.3. Užtikrinti mokyklos mokinių sportinio meistriškumo augimą, rezultatų teigiamą dinamiką.

Parengti mokyklos kalendorinį sporto renginių planą (pagal Lietuvos sporto federacijų planus ir nuostatus). Numatyti mokyklos auklėtinių delegavimą į respublikines varžybas. Gerinti

materialinę bazę.

Iki 2018-12-31 mokyklos auklėtiniai dalyvaus  ne mažiau kaip 40 įvairių respublikinių varžybų.

Į Lietuvos įvairaus amžiaus sporto šakų rinktines bus pakviesti ne mažiau kaip 3 mokyklos auklėtiniai. Sportinio inventoriaus įsigijimui skirti ne mažiau kaip 4000 Eur.

Parengtas kalendorinis sporto renginių planas. Viso dalyvauta 86 respublikinėse varžybose:

futbolo – 22;

krepšinio – 16;

stalo teniso – 8;

lengvosios atletikos  – 12;

dviračių sporto – 6;

laisvųjų imtynių – 14;

šachmatų – 6;

buriavimo – 2.

Į Lietuvos sporto šakų rinktines pakviesti 4 laisvųjų imtynių ugdytiniai: Arnas Okunis, Mantas Pikūnas, Tomas Ližaitis ir Karolis Grigelaitis.

Naujai įsteigtam buriavimo sporto skyriui mokinių saugumui užtikrinti įsigytas kateris ir apsaugos priemonės (už 4000 Eur).

2.4. Aktyvinti rajono mokinių sportinę veiklą.

Parengti rajono savivaldybės mokyklų žaidynių nuostatus  ir kalendorinį planą. Pagal planą vykdomi sporto renginiai, į kuriuos siekiama įtraukti kuo daugiau rajono mokinių.

Parengti ir suderinti rajono mokyklų sporto žaidynių, skirtų Valstybės 100-mečiui, nuostatai.

2017–2018 m. m. žaidynes organizuoti iki 2018-05-31.

Iki 2018-06-29 aptarti varžybų eigą ir rezultatus su kūno kultūros mokytojų metodine grupe.

Parengti 2018–2019 m. m. rajono savivaldybės mokyklų žaidynių nuostatus ir kalendorinį varžybų planą.

Suorganizuotos ir vestos 2017–2018 m. m. rajono savivaldybės mokyklų žaidynės ir aptartos su kūno kultūros mokytojų metodine grupe.

Parengti ir patvirtinti mokyklos direktoriaus 2018-10-26 įsakymu Nr. V-1-33 2018–2019 m. m. rajono savivaldybės mokyklų žaidynių nuostatai ir kalendorinis planas. Parengti atskirų sporto šakų nuostatai.

2.5. Vykdyti renginius ir projektus.

Parengti, organizuoti ir įgyvendinti renginius, dalyvauti rengiant programas ir projektus, puoselėjant  mokyklos tradicijas. Skatinti mokyklos mokinių ir mokytojų aktyvų dalyvavimą pilietinėje bendruomenės veikloje.

Parengti ir įgyvendinti ne mažiau kaip dviejų projektų programas.

 

Mokykloje įgyvendinti du Savivaldybės lėšomis finansuojami projektai mokiniams: vaikų vasaros poilsio programa „Vaivorykštė-2018“, kuri vyko 2018 m. birželio 14–18 d. Šventojoje (dalyvavo 15 mokinių), ir

visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų projektas „Sveikatingumo ugdymas ir mokymas plaukti“, kuris buvo vykdomas 2018 m. spalio 4–lapkričio 30 d. Marijampolės sveikatingumo centre „Sveikatos banga“ (dalyvavo 20 mokinių).

2018-06-01 Tarptautinei vaikų gynimo dienai paminėti vykdytos varžybos mokyklos atskirų sporto šakų ugdytiniams (dalyvavo visų sporto skyrių 260 mokinių).

2018-06-30 Vilkaviškio miesto šventės metu organizuoti sportiniai renginiai (šventinis bėgimas Suvalkijos krašto muziejus–Vilkaviškio miesto paplūdimys, jaunųjų imtynininkų pasirodymas, šachmatininkų ir krepšininkų turnyrai).

 

__________________________________

Į pradžią