Vilkaviškio r. savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. B-TS-95 2019-06-28
Padalinys: VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL PRITARIMO VILKAVIŠKIO VAIKŲ IR JAUNIMO CENTRO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI

 

 

                                                                                         

vilk_herb

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SpREndimas

dėl pritarimo vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro 2018 metų veiklos ataskaitai

 

2019 m. birželio 28  d. Nr. B-TS-95

Vilkaviškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 7 punktu, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. B-TS-186 patvirtinto Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 267 punktu, atsižvelgdama į Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 29 d. sprendimą Nr. B-TS-269 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžetinių, viešųjų įstaigų, kontroliuojamų įmonių ir organizacijų vadovų ataskaitų rengimo tvarkos aprašo ir ataskaitų pateikimo grafiko patvirtinimo“ ir į Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro 2019 m. birželio 5 d. raštu Nr. R-2-62 pateiktą ataskaitą, Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pritarti Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro 2018 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                    Algirdas Neiberka

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VILKAVIŠKIO VAIKŲ IR JAUNIMO CENTRAS

DIREKTORĖ ELENA SAVICKIENĖ

2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

2019-06-04

Vilkaviškis

 

I SKYRIUS

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS

 

  Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro (toliau – VVJC) bendruomenė nuosekliai įgyvendina strateginio 2018–2020 metų plano, kuris patvirtintas 2018 m.  gegužės  2 d. įsakymu Nr. V-1-33,  ir įgyvendino 2018 metų veiklos plano, kuris patvirtintas 2017 m. gruodžio 19 d. įsakymu  Nr. V-1-137, tikslus ir uždavinius. Strateginis tikslas – sudaryti sąlygas neformalaus švietimo plėtotei, saviraiškos ir laisvalaikio užimtumo paslaugų kokybės užtikrinimui. 2018 metų veiklos tikslas –    ugdyti veržlią ir savarankišką asmenybę, kuri atsakingai ir solidariai kurtų savo valstybės ir pasaulio ateitį, puoselėjant asmens gebėjimą idėjas derinti su žiniomis bei įgūdžiais ir paversti tai kūrybiškais veiksmais nuolat kintančioje aplinkoje. Tobulinti mokytojų profesinę kompetenciją, organizuoti metodinę veiklą.

  Buvo parengtos ir įgyvendintos 13 būrelių veiklos programos, viena iš jų (,,Gudručių“ būrelio) panaikinta iš darbo išėjus mokytojai. Šio amžiaus vaikams yra alternatyva ,,Pelėdžiuko“ ir ,,Nykštuko“ būreliai. Nuo spalio mėnesio parengta ,,Jaunojo pasieniečio“ būrelio programa, surinkti mokiniai, programa vyksta. Taip pat 2018 m. buvo parengta ir akredituota 15 neformaliojo vaikų švietimo programų ES lėšoms gauti, organizuota kita veikla. Veiklos programų įgyvendinimas vyko pagal veiklos programoje numatytas priemones. Būrelius lankė vidutiniškai 674 mokiniai, unikalių (be pasikartojimų kituose būreliuose, studijose ar programose) mokinių skaičiaus vidurkis – 560 mokinių. Buvo suorganizuoti 56 renginiai, kurių metu mokiniai buvo ne tik stebėtojai, bet ir aktyvūs dalyviai, savanoriai bei organizatoriai. VVJC būreliai, studijos ir programos 43 kartus atstovavo VVJC kitose įstaigose organizuojamuose renginiuose, festivaliuose, konkursuose, sueigose, išvykose. Suorganizuoti rajoniniai renginiai finansuoti pagal 2018 m. Vilkaviškio rajono savivaldybės švietimo veiklos planą: vaikų ir mokinių lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų popietė „Vaikų kiemas”, vaikų ir jaunimo teatrų šventė ,,Kaukė“, fotografijų konkursas-paroda „Geltona! Žalia! Raudona!”, skirta Lietuvos 100-mečiui, Tarptautinės jaunimo dienos paminėjimas. Surengta vasaros užimtumo stovykla „Draugystė“, skirta 6–12 metų vaikams, vaikų socializacijos programa „Svaja”, dalyvavome tarptautiniame projekte su Lenkija Commom Parts“ (projektas buvo finansuojamas iš Lenkijos ir Lietuvos jaunimo mainų fondo lėšų).

  Atvirame jaunimo centre (toliau – AJC) organizuotos šios veiklos: stalo ir vaizdo žaidimų popietės (mažiausiai 4 kartus per mėnesį), kulinariniai užsiėmimai (mažiausiai 3 kartus per 2018 m.) AJC veikla buvo orientuota į įvairaus amžiaus ir socialinės padėties jaunuolių poreikius ir galimybes. Buvo skatinamas pozityvus jaunų žmonių savivertės jausmas. Daug dėmesio skirta mažiau galimybių turintiems jauniems žmonėms, taip pat stokojantiems motyvacijos, ieškantiems savojo kelio. AJC buvo rengiamos klasių valandėlės jaunuoliams nuo 14 metų, kurių metu pristatyta AJC veiklų pasiūla ir galimybės: filmų vakarai, kūrybiniai užsiėmimai, šokių vakarai, tvarkymosi popietės, išvykos į gamtą. Jaunuoliai aktyviai žaidė stalo tenisą, noriai organizavo stalo teniso turnyrus. AJC turi sportinius treniruoklius, todėl vyko sportinės veiklos lauke. Organizuotos paskaitos ir seminarai jauniems žmonėms aktualiais klausimais, kalbėta apie profesijos pasirinkimo galimybes, vyko susitikimai su žymiais žmonėmis. Jaunuoliai dalyvavo socialinėse akcijose „Darom 2018“, ,,Gatvės muzikos diena“, „Laiko kapsulė“ ir kt. Vyko pilietiškumą skatinantys renginiai: viktorinos, protmūšiai, valstybinių švenčių minėjimai. Rugpjūčio mėnesį vyko renginys Tarptautinei jaunimo dienai  paminėti.

AJC susitikimus, seminarus, diskusijas ir pasitarimus rengė Vilkaviškio rajono mokinių taryba. Vykdant AJC veiklas, vyksta glaudus bendradarbiavimas su įvairiomis institucijomis: Vilkaviškio rajono savivaldybės Jaunimo reikalų taryba, Vilkaviškio r. policijos komisariatu, Vilkaviškio socialinės pagalbos centru, Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba, Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centru, Marijampolės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Vilkaviškio skyriumi, Užimtumo tarnyba, Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru. Skatinta ir plėtota savanorystė (į savanorystės veiklą įtraukti 8 jauni žmonės, dalyvavę Jaunimo garantijų iniciatyvos pirminės intervencijos įgyvendinimo projekte ,,Atrask save“). Birželio mėnesį vyko susitikimas su Nepale savanoriavusia Monika Tunkulaite. AJC jaunuoliai savanoriavo I pasaulio vilkaviškiečių sąskrydyje, Vilkaviškio miesto šventėje. 2018 m. liepos mėnesį AJC jaunuoliai dalyvavo tarptautiniame projekte „Common parts“ Varšuvoje, kurio metu buvo ugdomas jaunuolių pilietiškumas, socialinis aktyvumas bei skatintas tarpkultūrinis bendravimas ir bendradarbiavimas.  2018 m. AJC apsilankė 6502 jaunuoliai. Per dieną vidutiniškai apsilanko apie 20 jaunuolių. Nuolat vyko AJC veiklų viešinimas internetoerdvėje, AJC internetinėje svetainėje, „Facebook“ paskyroje, spaudoje.

Vyko nuolatinis neformaliojo švietimo mokytojų, specialistų darbui su jaunimu bei kitų darbuotojų tobulėjimas, savo veiklos reflektavimas, mokymasis visą gyvenimą.

2018 m. VVJC dirbo 19 neformaliojo švietimo mokytojų, direktorė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 2 specialistai darbui su jaunimu ir metodininkas. Aukštąjį universitetinį išsilavinimą turi 12 (57,15 %), aukštąjį koleginį – 5 (23,8 %), aukštesnįjį – 1 (4,76 %), spec. vidurinį – 1 (4,76 %), vidurinį – 2 (9,53 %) mokytojai. Neformaliojo švietimo mokytojai atestuojasi ir įgyja kvalifikacines kategorijas: 6 mokytojai turi mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją (35,29%), 4 mokytojai – vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją (23,53 %), 2 mokytojai – mokytojo kvalifikacinę kategoriją (11,76 %), neatestuotų mokytojų yra 5 (29,41 %). Kvalifikacijos renginius lankė 97 kartus, iš viso: 212 dienų arba 985 valandas. Vienam darbuotojui tenka vidutiniškai 4 kartai arba 9 dienos. 2018 m. atestuoti 3 mokytojai: sausio mėnesį G. Akucevičienei suteikta muzikos mokytojos vyresniosios mokytojos kvalifikacinė kategorija; birželio mėnesį A. Lažauninkienei suteikta programos „Jaunieji gamtos tyrinėtojai“ vyresniosios mokytojos kvalifikacinė kategorija, G. Gudeliauskei būrelio „Gudručiai“ vyresniosios mokytojos kvalifikacinė kategorija. 2018 m. II pusmetį atestuotis turėjo E. Budrytė-Vilbikė, tačiau pagal pateiktą prašymą jos atestacija buvo nukelta į 2019 m. I pusmetį, kadangi po vaiko priežiūros atostogų norėta geriau pasiruošti, o taip pat trūko 1 mėnesio reikalingo pedagoginio stažo.

VVJC turi sukurtą logotipą, interneto svetainę, elektroninį paštą, simbolius, reklaminę atributiką (marškinėliai su VVJC logotipu, raktų pakabukai, puodeliai, tušinukai, kaklajuostės). VVJC įvaizdžio formavimui įtakos turi ne tik kasdieninė mokinių poreikius atitinkanti ir kokybiškai organizuojama veikla, bet didelį vaidmenį VVJC įvaizdžiui lemia organizuojami renginiai, parodos, projektai, straipsniai spaudoje, ryšiai su partneriais Lietuvoje ir užsienyje. Yra nuolat naujinama interneto svetainė ir VVJC profilis „Facebook“ socialiniame tinkle, aktyviai bendradarbiauta su tėvais ir socialiniais partneriais, užmegzti ryšiai su naujais tarptautiniais partneriais ir kt. Aktyviai bendradarbiaujama su žiniasklaida – Vilkaviškio krašto laikraščiu „Santaka“, informaciniais portalais www.vilkaviskietis.lt, www.suduvis.lt. Šiais metais vykdytos ir reklaminės akcijos „Facebook” socialiniame tinkle, norint pritraukti daugiau besidominčių VVJC veikla.

 

II SKYRIUS

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

 

1.  Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai

Metų užduotys (toliau – užduotys)

Siektini rezultatai

Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais vadovaujantis vertinama, ar nustatytos užduotys įvykdytos)

Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai

1.1 Organizuoti įstaigos darbą, užtikrinant kokybišką visuomenės ugdymo (si) paslaugų teikimą.

Kokybiškas neformaliojo švietimo ir ugdymo paslaugų įstaigoje užtikrinimas dirbant pagal neformaliojo švietimo programas.

Kokybinis rodiklis – ugdymo organizavimo, koordinavimo ir kontroliavimo kokybė (pagrįstų skundų – 0).

Mokinių skaičiaus užtikrinimas (ne mažiau 500).

Skundų nebuvo. Būrelius lankė vidutiniškai 674 mokiniai, unikalių (be pasikartojimų kituose būreliuose, studijose ar programose) mokinių skaičiaus vidurkis – 560 mokinių.

1.2. Organizuoti Atviro jaunimo centro veiklą.

Kokybiškų ir įvairių paslaugų teikimo užtikrinimas.

Kiekybiniai rodikliai – dirba 2 darbuotojai darbui su jaunimu;

Atvirą jaunimo centrą per mėnesį aplanko ne mažiau 80 lankytojų (unikalių).

Atvirame jaunimo centre dirba 2 specialistės darbui su jaunimu.

Atviro jaunimo centro lankytojų skaičius per I–IV ketvirčius – 6502, unikalių lankytojų skaičius per I–IV ketvirčius – 300.

1.3 Vykdyti renginius ir / ar projektus / stovyklas.

Inicijuoti, dalyvauti ir / ar organizuoti renginius / projektus / stovyklas.

Kiekybinis rodiklis – ne mažiau kaip 3 renginiai / projektai / stovyklos

Organizuoti rajoniniai renginiai:

vaikų ir mokinių lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų popietė „Vaikų kiemas”;

vaikų ir jaunimo teatrų šventė ,,Kaukė“;

fotografijų konkursas – paroda „Geltona! Žalia! Raudona!”, skirta Lietuvos 100-mečiui;

Tarptautinės jaunimo dienos paminėjimas. Surengta vasaros užimtumo stovykla „Draugystė“, vaikų socializacijos projektas „Svaja”, tarptautinis projektas su Lenkija Commom Parts“.

 

 

2.  Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo)

Užduotys

Priežastys, rizikos

2.1. -

 

2.2.

 

2.3.

 

2.4.

 

2.5.

 

 

3.  Užduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos

(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams)

Užduotys / veiklos

Poveikis švietimo įstaigos veiklai

3.1.  -

 

3.2.

 

3.3.

 

3.4.

 

3.5.

 

 

 

Į pradžią