Vilkaviškio r. savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Keičiantis Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. B-TS-96 2019-06-28
Padalinys: VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO ETATŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE

                                                                                                                                                                  

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO ETATŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE

 

2019 m. birželio 28 d. Nr. B-TS-96

Vilkaviškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo  9 straipsnio 2 dalies 4 punktu ir atsižvelgdama į Vilkaviškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų raštus ir Švietimo ir mokslo ministerijos 2018-07-27 rašto Nr. SR-3365 „Dėl Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 2, 3, 4, 7, 8, 14, 17 straipsnių ir 5 priedo pakeitimo įstatymo bei Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo įgyvendinimo“ rekomendacijas, Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.      Neteko galios.

2019 m. rugsėjo 27 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. B-TS-186 redakcija

 

2. Pripažinti netekusiu galios Vilkaviškio rajono savivaldybės 2019 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. B-TS-1335 „Dėl didžiausio leistino etatų skaičiaus nustatymo Vilkaviškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose“ 1  punktą.

3. Įpareigoti švietimo įstaigų vadovus patvirtinti įstaigos etatų sąrašą pagal šio sprendimo 1 punktu patvirtintą didžiausią leistiną etatų skaičių, neviršijant metams darbo užmokesčiui skirtų asignavimų.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

                                                                            

 

Savivaldybės meras                                                                                                    Algirdas Neiberka

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Vilkaviškio rajono savivaldybės

tarybos 2019 m. birželio 28 d.

sprendimu Nr. B-TS-96

 

DIDŽIAUSIAS LEISTINAS ETATŲ SKAIČIUS VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE

 

Neteko galios.

2019 m. rugsėjo 27 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. B-TS-186 redakcija

 

______________

 

 

 

Į pradžią