Vilkaviškio r. savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. B-TS-99 2019-06-28
Padalinys: VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL SUTIKIMO PRATĘSTI GYVENIMO LAIKOTARPĮ VILKAVIŠKIO RAJONO KYBARTŲ VAIKŲ GLOBOS NAMUOSE ŽIBUTEI GLINECKAITEI

vilk_herb

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SpREndimas

DĖL SUTIKIMO PRATĘSTI GYVENIMO LAIKOTARPĮ VILKAVIŠKIO RAJONO KYBARTŲ VAIKŲ GLOBOS NAMUOSE Ž. G.

2019 m. birželio 28 d. Nr. B-TS-99

Vilkaviškis

 

 


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Socialinės globos normų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. A1-46 „Dėl Socialinės globos normų aprašo patvirtinimo“ (2012 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. A1-566 redakcija), 1 priedo (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. A1- 377 redakcija) 2.7 punktu ir atsižvelgdama į Ž. G. 2019-06-06 prašymą, Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

 sutikti, kad būtų pratęstas Ž. G., gimusiai (duomenys neskelbtini), besimokančiai Vilkaviškio rajono Kybartų „Rasos“ specialiojoje mokykloje, gyvenimo laikotarpis Vilkaviškio rajono Kybartų vaikų globos namuose, kol ji baigs socialinių įgūdžių ugdymo programą Vilkaviškio rajono Kybartų „Rasos“ specialiojoje mokykloje, tačiau ne ilgiau kaip iki 21 metų amžiaus.

 Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                    Algirdas Neiberka

______________

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią