Vilkaviškio r. savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. B-TS-184 2019-09-27
Padalinys: VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PAKEITIMO

 

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

dėl vilkaviškio rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto pakeitimo

 

 

2019 m. rugsėjo 27 d. Nr. B-TS-184

Vilkaviškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15, 17 punktais, 51 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos 2019 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 3 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. V-733 ,,Dėl 2019 metų švietimo įstaigų modernizavimo lėšų paskirstymo švietimo įstaigoms patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. A1-432 ,,Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. A1-741 ,,Dėl valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2019 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2019 m. liepos 31 d. potvarkiu Nr. A3-112 ,,Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2018 m. gruodžio 20 d. potvarkio Nr. A3-248 ,,Dėl valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2019 metais paskirstymo ketvirčiais savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2019 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. 3-283 ,,Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų vietinės reikšmės cuckoo lietuviškaikeliams su žvyro danga, asfaltuoti paskirstymo 2019 metams“, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vado 2019 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 101-1766 ,,Dėl lėšų paskirstymo pasienio vietinės reikšmės keliams tiesti, taisyti (remontuoti), rekonstruoti 2019 metais“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. rugpjūčio 2 d. įsakymu Nr. A1-447 ,,Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. A1-741 ,,Dėl valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2019 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2019 m. rugpjūčio 5 d. potvarkiu Nr. A3-115 ,,Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2018 m. gruodžio 20 d. potvarkio Nr. A3-248 ,,Dėl valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2019 metais paskirstymo ketvirčiais savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. B-TS-1016 „Dėl nepanaudotų Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti panaudojimo kitoms socialinės apsaugos sritims finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo“, Vilkaviškio rajono tarybos 2018 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. B-TS-1179 ,,Dėl specialiosios tikslinės dotacijos mokymo lėšų dalies, tenkančios savivaldybei, apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo     tvarkos     aprašo      patvirtinimo“,     Vilkaviškio     rajono    savivaldybės    taryba

n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. B-TS-1333 ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ 1 punktą ir išdėstyti jį nauja redakcija:

,,1. Patvirtinti Vilkaviškio rajono savivaldybės (toliau Savivaldybės) 2019 metų biudžetą:

1.1. pajamos – 36 967,854 tūkst. Eur, skolintos lėšos – 544,700 tūkst. Eur, lėšų likutis metų pradžioje už 2018 metus – 1 214,523 tūkst. Eur (1 priedas);

1.2. asignavimai pagal programas, finansavimo šaltinius ir asignavimų valdytojus – 38 727,077 tūkst. Eur (2, 3, 4 priedai), iš jų:

1.2.1. išlaidos – 34 400,957 tūkst. Eur, iš jų 21 541,183 tūkst. Eur darbo užmokesčiui mokėti;

1.2.2. ilgalaikiam turtui įsigyti – 4 326,120 tūkst. Eur.“

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                    Algirdas Neiberka

                                                                                                                                                                

______________

 

 

 

Dokumento priedai:
B-TS-184 - DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PAKEITIMO (1 PRIEDAS)
B-TS-184 - DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PAKEITIMO (2 PRIEDAS)
B-TS-184 - DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PAKEITIMO (3 PRIEDAS)
B-TS-184 - DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PAKEITIMO (4 PRIEDAS)
Į pradžią