Vilkaviškio r. savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. B-TS-185 2019-09-27
Padalinys: VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS APRAŠO PRIEDO PAKEITIMO

                                                                                                                                                                      

vilk_herb

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SpREndimas

DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS APRAŠO PRIEDO PAKEITIMO

 

2019 m. rugsėjo 27 d. Nr. B-TS-185

Vilkaviškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 5 priedo VIII skyriaus 41 punktu, Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. B-TS-1246 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo priedo pakeitimo“ patvirtinto Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                    Algirdas Neiberka          

 

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo priedas

(Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. B-TS-185 redakcija)

 

ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI

 

I SKYRIUS

PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOJI DALIS

 

1. Švietimo įstaigų (išskyrus Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnybą) vadovų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai:

 

Mokinių skaičius

Turintiems iki 10 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 10 iki 15 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems 15 ir daugiau metų pedagoginio darbo stažą

Iki 200

8,36

8,58

8,80

201–400

9,24

9,46

9,68

401–600

9,90

10,12

10,34

601–1000

10,56

10,78

11,00

1001 ir daugiau

11,22

11,44

11,66

 

2. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas atsižvelgiant į mokinių skaičių einamųjų metų rugsėjo 1 dieną, išskyrus švietimo įstaigas, skirtas mokiniams, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų (elgesio ir emocijų ar sveikatos problemų) turintiems didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių; pataisos įstaigų mokyklų vadovų – pagal vidutinį metinį mokinių skaičių; neformaliojo vaikų švietimo mokyklų vadovų – atsižvelgiant į mokinių skaičių einamųjų metų spalio 1 dieną.

3. Nustatant vadovams pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus į mokinių skaičių įskaičiuojami priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo grupių vaikai.

4. Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnybos vadovų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai:

 

Turintiems iki 5 metų vadovaujamo darbo patirtį

Turintiems nuo 5 iki 10 metų vadovaujamo darbo patirtį

Turintiems daugiau kaip 10 metų vadovaujamo darbo patirtį

8,20

8,35

8,50

 

5. Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnybos vadovų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai skaičiuojami atsižvelgiant į vadovaujamo darbo patirtį ir pareigybių skaičių.

 

II SKYRIUS

PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES DIDINIMAS

 

6. Neviršijant 25 procentų šiame priede nurodytų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai dėl veiklos sudėtingumo gali būti didinami:

6.1. iki 10 proc. – švietimo įstaigų, turinčių vieną ir daugiau grupių / klasių, kuriose ugdomi specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniai, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, vadovams;

6.2. iki 10 proc. – švietimo įstaigų, skirtų mokiniams, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turinčių didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, vadovams;

6.3. iki 10 proc. – Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnybos vadovui už papildomas socialinių paslaugų srities funkcijas;

6.4. iki 10 proc. – švietimo įstaigų vadovams, atsakingiems už mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimą, jeigu šiose įstaigose ugdoma (mokoma) nuo 10 iki 25 mokinių, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turinčių vidutinių, didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių; 15 proc. – švietimo įstaigų vadovams, atsakingiems už mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimą, jeigu šiose įstaigose ugdoma (mokoma) 25 ir daugiau mokinių, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turinčių vidutinių, didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių;

6.5. iki 5 proc. – švietimo įstaigų, kuriose ugdoma 10 ar daugiau užsieniečių ar Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių gyventi į Lietuvos Respubliką, nemokančių valstybinės kalbos, dvejus metus nuo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programos pradžios Lietuvos Respublikoje, vadovams;

6.6. iki 5 proc. – švietimo įstaigų, kurių pastatai yra skirtingose Vilkaviškio miesto ar rajono savivaldybės vietose, vadovams;

6.7. iki 10 proc. – už specifinę veiklą gimnazijų, mokyklų-daugiafunkcių centrų, suaugusiųjų mokyklos, pataisos įstaigos suaugusiųjų mokyklos, jaunimo mokyklos vadovams;

6.8. iki 10 proc. – įstaigų, kuriose mokosi daugiau kaip 500 mokinių, vadovams.

7. Jeigu švietimo įstaigos vadovo veikla atitinka du ar daugiau šio priedo 6 punkte nustatytų kriterijų, jo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas ne daugiau kaip 25 procentus.

8. A1 lygio pareigybių pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai didinami 20 procentų.

2020 m. sausio 31 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. B-TS-283 redakcija

 

_________________________________________

 

Į pradžią